ရွဳခင္းသာ အပန္းေျဖဥယ်ဥ္

ရွုခင္းသာ အပန္းေျဖဥယ်ာဥ္အား အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ျပင္ပ
ပုဂၢလိက ကုမၸဏီ (မီဒီယာ၀မ္း ကုမၸဏီ) ႏွင့္ ညိွႏိွဳင္း၍ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေစရန္ ရန္ကုန္ျမိဳ ့ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး
ေကာ္မတီ အၾကီးအကဲမ်ား၏ အစီအမံျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေစခဲ့ ပါသည္။
ယင္းသုိ ့စီမံေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မီဒီယာ၀မ္းကုမၸဏီႏွင့္ ကစားကြင္းေငြရလုပ္ငန္း (ကစားနည္း) ကန္ထရိုက္
ေဒၚေမသန္းႏြယ္ (ဒဂုံျမိဳ ့နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္) တို ့ႏွစ္ဦး သေဘာတူညိွႏိွဳင္း၍ နစ္နာမွဳ ရွိသည္မ်ားအတြက္
နစ္နာမွဳေငြေၾကးတန္ဖိုးအား ေျပလည္ေအာင္ လိုက္ေလ်ာေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း က်ေနာ္/က်မ တို ့၏ ဌာန၀င္ေငြရ
ဆိုင္ခန္းမ်ား၏ နစ္နာမွဳမ်ားအား လ်စ္လ်ဴရွဳခ်န္လွပ္ခဲ့ပါသည္။ က်ေနာ္/က်မ တို ့၏ ဌာန၀င္ေငြရဆိုင္ခန္းမ်ားသည္
(၁၉၉၆) ခုႏွစ္ ဆိုင္ခန္းတည္ေဆာက္စရီ (၁၀ ေပ x ၂၀ ေပ) တစ္ခန္းလွ်င္ ၂၅၀၀၀/ိ ေပးသြင္းေစ၍ လစဥ္၊
ႏွစ္စဥ္ ဆိုင္လစာ အခြန္အခမ်ား ေပးေဆာင္ေရာင္းခ်လာခဲ့သည့္ ဆိုင္ခန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ရွဳခင္းသာ ပန္းျခံ၀န္းအတြင္းရွိ
နစ္နာသူမ်ားအနက္ ေျပလည္ေအာင္ ညိွႏွဳင္းေဆာင္ရြ၈္ေပးမွဳသည္ လိုက္သည့္ အပိုင္းအား လိုက္ေလ်ာခြင့္ ျပဳျပီး
လ်စ္လ်ဴရွဳသည့္ အပိုင္းအား ညိွႏွိဳင္း ေဆာင္ရြက္ျခင့္းမရွိသည့္အတြက္ ခြဲျခားခ်န္လွပ္ျခင္းခံရသူမ်ားဘက္မွ လြန္စြာ နစ္နာမွဳ
ရွိပါသည္။
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတၾကီးက ျပည္သူလူထု၏ စား၀တ္ေနေရးအဆင္ေျပေစရန္၊ တစ္ဦးျခင္း၀င္ေငြ တိုးတက္ရရွိေစရန္၊
ဆင္းရဲမြဲေတမွဳ ေလ်ာ့နည္း ပေပ်ာက္ေစရန္ အဓိကရည္ရြယ္၍ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ လမ္းညႊန္မိန္ ့ၾကားခ်က္မ်ား၊ မိန္ ့ခြန္း
မ်ားတြင္ အလ်ဥ္းသင့္သလို မၾကာခဏေျပာၾကားခဲ့ပါေသာ္လည္း အဆိုပါ ရန္ကုန္ျမိဳ ့ေတာ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊
ပနးဥယ်ာဥ္ႏွင့္ အားကစားကြင္းမ်ားဌာနအၾကီးအကဲမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မည့္ ကုမၸဏီလူၾကီးမ်ားသည္ ႏိုင္ငံ
ေခါင္းေဆာင္ သမၼတၾကီး၏ အထူးလမ္းညႊန္မွာၾကားခ်က္မ်ားကို မ်က္ကြယ္ျပဳ၍ ျပည္သူ၊ ျပည္သားမ်ားျဖစ္ၾကေသာ
ပန္းျခံဆိုင္ခန္းမ်ား၏ မိသားစုမ်ား စား၀တ္ေနေရးဒုကၡေရာက္ျပီး အလုပ္လက္မဲ့ဆင္းရဲမြဲေတေစရန္ ရည္ရြယ္ေဆာင္ရြက္
သကဲ့သို ့ ျဖစ္ေနပါသည္။
သုိ ့ျဖစ္ပါ၍ လုပ္ငန္းတစ္ခုအတြင္း နစ္နာရသူမ်ားအခ်င္းခ်င္း ခြဲျခားညိွႏွဳိင္းမွဳရွိပါသျဖင့္ က်ေနာ္/က်မ တို ့၏
ဆိုင္ခန္းမ်ားႏွင့္ အသစ္တာ၀န္ယူတည္ေဆာက္မည့္ ကုမၸဏီတို ့ ေစ့စပ္ညိွႏိွဳင္းေပးပါရန္ ရိုေသေလးစားစြာ အသနားခံ
တင္ျပခဲ့ေသာ္လည္း (၃၁-၇-၂၀၁၂) ေန ့မွစ၍ ပန္းျခံလုပ္ငန္းမ်ား ရပ္ဆိုင္းထားျပီး (၂၆-၉-၂၀၁၂) ယခုအခ်ိန္အထိ
ေစ့စပ္ညိွႏိွဳင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ပန္းျခံအဆင့္ျမင့္လုင္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း အလ်ဥ္းမရွိဘဲ ရပ္တန္းေနပါသျဖင့္ ထပ္မံ၍
ေလးစားစြာ အသနားခံတင္ျပအပ္ပါသည္။

 

Title Added By Mod #2

About ac051126

has written 9 post in this Website..