1 ေက်ာက္ေတာ္ၾကီးဘုရားေရွ႔က ဓါးသည္

မဟာသက် မာရဇိန္ေက်ာက္ေတာ္ၾကီး ဆင္းတုေတာ္

2 မမ ေဒၚေဒၚ မီးမီးတုိ႔အလွျပင္ဘုိ႔ ေက်ာက္ျပင္သည္

3 သားသားတုိ႔အၾကဳိက္ ကေရကယာနဲ႔ထုိးမုန္႔

4 ဖ်ာပုံက လာတဲ႔ သင္ျဖဴးဖ်ာသယ္

5 ခိုင္သင္းၾကည္ ကေရကယာတဲ႔

 

6 ကေလးေတြကစားဘုိ႔အရုပ္ဆုိင္

7 ေရအုိးသယ္

7 ဘုရားဘြဲ႔အမည္ေက်ာက္စာ

8 ဘုရားဒါယိကာ မင္းတုနး္မင္း