ရခုိင္ျပည္နယ္ ျပင္ဆင္ေရး ေကာ္မတီက ဥကၠ႒အျဖစ္ ဦးဘၿမိဳင္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး အဖြဲ႕ဝင္ ၁၂ ဦး ပါရွိေသာ ရခုိင္ျပည္နယ္ ဥပေဒ ေရးဆြဲေရး ဆပ္ေကာ္မတီကုိ ၂၁-၉-၆၁ ရက္ေန႔တြင္ ဖြဲ႕စည္းေပးသည္။  ယင္းဆပ္ေကာ္မတီသည္ ၂၀-၁၀-၆၁ ရက္ေန႔မွစ၍ ေလးႀကိမ္ စည္းေဝးကာ ရခုိင္ျပည္နယ္ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံ ဥပေဒႏွင့္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံ ဥပေဒ (ပၪၥမျပင္ဆင္ခ်က္) မူၾကမ္း ေရးဆြဲခဲ့ၾကသည္။ ယင္းဥပေဒမူၾကမ္း ႏွစ္ခုကုိ ၆-၁၁-၆၁ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပသည့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ ျပင္ဆင္ေရး ေကာ္မတီက အတည္ျပဳ လက္ခံသည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံ ဥပေဒၾကမ္းကုိ သံတြဲ ရတည ဦးေမာင္ေမာင္မွ လြဲ၍ က်န္ေကာ္မတီဝင္မ်ားက လက္ခံ အတည္ျပဳသည္။ သံတြဲ-ရတညမွ ဦးေမာင္ေမာင္က အဆုိပါ ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းေရး ဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္၍ သေဘာမတူေသာ အခ်က္မွာ “ရခုိင္ျပည္နယ္သည္ ျပည္ေထာင္စုမွ ခြဲမထြက္” ဟူေသာ အပုိဒ္အခ်က္ ျဖစ္သည္။

ယင္းဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒမူၾကမ္းတြင္ အခန္းေပါင္း (၇)ခန္း၊ ပုဒ္မေပါင္း ၂၄ ခု ပါဝင္သည္။ အခန္း (၁)တြင္ ျပည္နယ္ဥကၠ႒ ဆုိသည္မွာ ရခုိင္ဝန္ႀကီးဟု ေခၚတြင္ရမည္ ျဖစ္ေသာ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရ အဖြဲ႕ဝင္ ဝန္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔ထားျခင္း ခံရသူကုိ ဆုိလုိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ အခန္း (၂)တြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီး၏ ရာထူးသက္တမ္းမွာ သာမန္အားျဖင့္ ပါလီမန္ (လႊတ္ေတာ္) သက္တမ္း ကုန္ဆံုးသည့္ အခ်ိန္ကာလအထိ ျဖစ္ေစရမည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီး ျဖစ္သူသည္ မိမိရာထူး သက္တမ္းေစ့သည့္အခါ သာမန္အားျဖင့္ ဒုတိယအႀကိမ္ တစ္ဆက္တည္း ရခုိင္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးအျဖစ္ အေရြးမခံရ။ ရခုိင္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးကုိ ခ႐ုိင္အသီးသီးမွ အလွည့္က် ျပည္နယ္ေကာင္စီ ေရြးေကာက္ရမည္ဟု ဆုိထားသည္။ အခန္း (၃)တြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ အစုိးရအဖြဲ႕ကုိ ျပည္နယ္ဥကၠ႒ အပါအဝင္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီး ခုနစ္ဦးထက္ မပုိေစရ။ ဝန္ႀကီး ခန္႔ထားရာတြင္ စစ္ေတြခ႐ုိင္မွ သံုးဦး၊ ေက်ာက္ျဖဴခ႐ုိင္မွ ႏွစ္ဦး၊ သံတြဲခ႐ုိင္မွ ႏွစ္ဦး ပါဝင္ရမည္။ အမတ္ မဟုတ္သူကုိ ဝန္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔ထားလုိလွ်င္ ျပည္နယ္ေကာင္စီ၏ ပါလီမန္အမတ္ သံုးပံု ႏွစ္ပံုက သေဘာတူလွ်င္ အခ်ိန္ကာလ ကန္႔သတ္၍ ခန္႔ထားႏုိင္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္ အေျခခံ ဥပေဒေရးဆြဲေရး ဆပ္ေကာ္မတီတြင္ ပါဝင္သူမ်ားမွာ ဥကၠ႒ ဦးဘၿမိဳင္ အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ ဦးဘေစာ (ေက်ာက္ျဖဴ)၊ ဦးစံထြန္းခုိင္ (ေပါက္ေတာ)၊ ဦးဘေအး(မာန္ေအာင္)၊ ဦးေရႊႀကိဳင္(သံတြဲ)၊  ဦးေမာင္ေက်ာ္ဇံ (စစ္ေတြ အလယ္ပုိင္း) ဦးေအာင္တင္ (သံတြဲ)၊ ဦးေမာင္ေမာင္ (သံတြဲ)၊ ဦးဘခ် (သံတြဲ)၊ ဦးဘထြန္း (ေက်ာက္ျဖဴ)၊ ဦးလွထြန္းျဖဴ (စစေတြ)ႏွင့္ ဦးေမာင္နီ (စစ္ေတြ)တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံ ဥပေဒ (ပၪၥမျပင္ခ်က္)တြင္ စစ္ေတြခ႐ုိင္၊ ေက်ာက္ျဖဴခ႐ုိင္ႏွင့္ သံတြဲခ႐ုိင္မ်ား ပါဝင္လ်က္ ရွိသည္။ ယခင္က ရခုိင္တုိင္းဟု ေခၚတြင္ခဲ့ေသာ နယ္ေျမမ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြင္းတြင္ ျပည္ေထာင္စု အဖဝင္ နယ္ေျမအျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းရမည္။ ျပည္ေထာင္စု အဖဝင္နယ္ကုိ ဤမွစ၍ ေနာင္အခါတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ဟု ေခၚရမည္ဟူ၍ ပါရွိသည္။ ေမယုနယ္ေျမ ခ႐ုိင္အျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ေမာင္ေတာနယ္ႏွင့္ ရေသ့ေတာင္ ၿမိဳ႕နယ္မွ ရြာေပါင္း ၂၉ ရြာတုိ႔မွာ ျပည္နယ္သစ္တြင္ မပါဘဲ သီးျခားနယ္ျခားေဒသ ခ႐ုိင္အျဖစ္ ထားရွိမည္ ျဖစ္သည္။

ဤသုိ႔ ေလာေလာဆယ္ ႁခြင္းခ်က္ ထားရွိေသာ္လည္း နယ္ျခားေဒသ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ႐ုပ္သိမ္းလုိက္သည့္ အခါတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း သြတ္သြင္း အုပ္ခ်ဳပ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး ဥပေဒၾကမ္းတြင္  ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံ ဥပေဒ အခန္း (၁၀)အရ ခြင့္ျပဳထားေသာ ျပည္နယ္မ်ား ခြဲထြက္ခြင့္ အခြင့္အေရးကို ရခုိင္ျပည္နယ္သစ္က အက်ဳံး မဝင္ေစရဟု ထည့္သြင္း ေရးဆြဲထားသည္။ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ အစုိးရ အဖြဲ႕အျဖစ္ ရခုိင္ျပည္နယ္မွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ အမတ္မ်ားပါသည့္ အစုိးရဖြဲ႕ရန္ ပါရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္ ရွမ္းျပည္နယ္ အစုိးရ ဖြဲ႕စည္း အုပ္ခ်ဳပ္ပံုႏွင့္ အနည္းငယ္ ျခားနားသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၆၁ တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ခန္႔ခြဲမႈကို ျပည္နယ္ ဥကၠ႒က ႀကီးမွဴးရမည္။ ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အာဏာကုိ ဥကၠ႒က တိုက္႐ုိက္ျဖစ္ေစ၊ မိမိ၏ လက္ေအာက္ အရာရွိမ်ားႏွင့္ ျဖစ္ေစ ခန္႔ခြဲအုပ္ခ်ဳပ္ရန္ ပါရွိသည္။

၁၉၆၁ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလ ၆ ရက္ေန႔တြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ ျပင္ဆင္ေရး ေကာ္မတီ အစည္းအေဝး က်င္းပသည္။ ယင္းအစည္းအေဝးတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ ရရွိသည့္အခါ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ခြဲထြက္သင့္ မသင့္၊ ခြဲထြက္လွ်င္ အက်ဳိးရွိမရွိ အႀကိတ္အနယ္ အေခ်အတင္ ေဆြးေႏြး ေဝဖန္ၾကသည္။ ရတည သံတြဲ ဦးေမာင္ေမာင္က မိမိအေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုမွ ခြဲထြက္လုိေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ မရွိပါ၊ သုိ႔ရာတြင္ လူမ်ဳိးတုိင္းအား လြတ္လပ္ခြင့္ ေပးထားၿပီး ျဖစ္၍ ရခုိင္ျပည္နယ္ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ေရွ႕အလားအလာကုိ ၾကည့္၍ ခြဲထြက္ခြင့္ထည့္ရန္ သင့္သည္ဟု မိမိ ယူဆသည္။ ခြဲထြက္ရန္ မလြယ္မွန္းလည္း မိမိ သိပါသည္။ ယခု ရခုိင္ျပည္နယ္ အေျခခံဥပေဒ မူၾကမ္းတြင္ ခြဲမထြက္ဟူေသာ အပုိဒ္ ထည့္သြင္းထားသည္ကုိ မိမိ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း တင္ျပသည္။ ဦးဦးေရႊထြန္းကလည္း ေနာင္လာေနာက္သားတို႔ ေျပာစမွတ္ မျဖစ္ရေအာင္ သူမ်ားနည္းတူ ခြဲထြက္ခြင့္ဆုိေသာ စာသား ထည့္ထားရန္ လုိေၾကာင္း တင္ျပေဆြးေႏြးသည္။ ျပည္ေထာင္စု အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ပထစ) အဖြဲ႕ခြဲ (ရခုိင္)မွ ဦးေအာင္တင္က ခြဲထြက္ဖုိ႔ ဆုိသည္မွာ မလြယ္ကူပါ။

တစ္ႏုိင္ငံလံုး၊ ျပည္ေထာင္စုႀကီး တစ္ခုလံုး၏ ညီၫြတ္မႈကုိ ထိခုိက္သြားႏုိင္သည္။ ခြဲထြက္ျခင္းသည္ သေဘာမ႐ုိးသားျခင္း ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏုက ရခုိင္ျပည္နယ္ေပးဖုိ႔ လုပ္ေနသည္။ ခြဲထြက္ခြင့္ကိစၥသာ ပါသြားလွ်င္ စည္းလံုးညီၫြတ္မႈကုိ ထိခုိက္သြားမည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မိမိ အေနျဖင့္ ခြဲထြက္ေရး အယူအဆကုိ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကန္႔ကြက္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။ ရတည ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးလွထြန္းျဖဴ (ေနာင္ ရန္ကုန္တြင္ အမ်ဳိးသား ေန႔စဥ္ သတင္းစာကုိ ထုတ္ေဝသူ၊ ျမန္မာ့ ဆုိရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ ပါတီေခတ္၌ ႏုိင္ငံေတာ္ ေကာင္စီဝင္ ျဖစ္လာသူ) ကလည္း ရခုိင္ျပည္နယ္ ရဖုိ႔ဆုိေသာ အခ်က္သည္ ခြဲထြက္ဖုိ႔ စကားလံုး ပါလာသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ပထစ အစုိးရႏွင့္ မိမိတို႔ ရတညတုိ႔ သေဘာတူထားသည့္ ဥပေဒၾကမ္းသည္ ေရထဲ ေမွ်ာပစ္သလုိ ျဖစ္သြားႏုိင္သည္။ ျပည္နယ္ရေအာင္ ေနာက္တစ္ဖန္ ႀကိဳးစားရမည့္ အခ်ိန္ကာလ မည္မွ် ၾကာမည္ကုိ မွန္းဆ၍ မရႏုိင္၊ ျပည္နယ္ရေရး ကိစၥတြင္ ခြဲထြက္ႏုိင္သည္ ဆုိေသာ စကားရပ္ မပါသျဖင့္ ရာဇဝင္ ေႂကြးဆပ္ရမည္ ဆုိပါက မိမိ ဆပ္ပါမည္ဟု တင္ျပေဆြးေႏြးကာ ခြဲထြက္ေရး အယူအဆကုိ ဆန္႔က်င္ ကန္႔ကြက္သည္။

ဦးေမာင္စိန္ကလည္း ရာဇဝင္ေႂကြးကုိပဲ ဆပ္ရဆပ္ရ၊ ရခုိင္ျပည္နယ္ ရရွိေရးအတြက္ သံတြဲ ဦးေမာင္ေမာင္၏ အဆိုကုိ မိမိ မေထာက္ခံႏုိင္ပါ။ ျပည္နယ္ ရရွိေရးမွာ အလြန္ အေရးႀကီးပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ခြဲထြက္ခြင့္ကုိ မလိုလားအပ္ပါဟု တင္ျပသည္။ ဟုိဘက္ သည္ဘက္ သေဘာထား အျမင္မ်ား အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးၾကၿပီးေနာက္ အဆုိရွင္ ဦးေမာင္ေမာင္က အေလွ်ာ့ေပးလုိက္ၿပီး မိမိ သေဘာထားကုိ မွတ္တမ္းသာ တင္ေပးလုိက္ပါေတာ့ဟု တင္ျပလာသျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြင္းမွ ရခုိင္ျပည္နယ္သည္ မည္သည့္ အခါမွ် ခြဲမထြက္ေၾကာင္း ဟူေသာ စာပုိဒ္ကုိ ဥပေဒၾကမ္း၌ ဆက္လက္ ထည့္သြင္းထားရန္ အမ်ားသေဘာတူ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ႏုိင္ခဲ့သည္။ ယင္းဥပေဒ မူၾကမ္းကုိ ရခုိင္ေရးရာ ဝန္ႀကီး ဦးဘၿမိဳင္က ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္လက္ ေပးအပ္ရာ ယင္းသုိ႔ ေပးအပ္သည့္ ၂၀-၁၁-၆၁ ရက္ေန႔မွာပင္ ဥပေဒ အခ်က္အလက္မ်ား စိစစ္ရန္ တရားေရး ဌာနဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ေအးေမာင္လက္သုိ႔ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က လႊဲအပ္လုိက္သည္။

About ေအး၀တီ ၾကီး

ေအး၀တီ ၾကီး has written 12 post in this Website..