လူရယ္လို႔ ျဖစ္လာသည္ႏွင့္အမွ် အရြယ္ေရာက္တဲ့အခ်ိန္တြင္ အလုပ္ဆိုတာနဲ႔ ၾကံဳဆံုၾကမည္မွာ လူသား တိုင္းပင္ ျဖစ္ပါေတာ့သည္။ အရြယ္ေရာက္ေသာ လူတစ္ေယာက္တြင္ အလုပ္ဆိုသည့္အရာနဲ႔ ထိေတြ႕ရမွာ ကေတာ့ ဓမၼတာပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ယခုနည္းပညာတိုးတက္လာေသာေခတ္တြင္ လူငယ္တိုင္း အလုပ္ကိုယ္စီ ရွိၾကဖို႔ အလုိအပ္ဆံုးပင္ ျဖစ္ပါသည္။ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ကမၻာမွာ အေျပာင္းအလဲေတြ ရွိလာေန သည္။ ကၽြမ္းက်င္မႈ အေျခခံမွာ အသိပညာ အေျခခံဘက္သို႔ ေန႔ခ်င္း ညခ်င္းဆိုသလို ေျပာင္းလဲလာေနသည္။ အတိတ္ကာလႏွင့္ အဆက္အစပ္ကင္းေသာ တသီးတသန္႔ ျဖစ္ထြန္းလာခဲ့သည္လို႔ ဆိုႏုိင္ေပသည္။ ေရွးက ထုတ္လုပ္သူက သူ႔စိတ္ကူးႏွင့္ သူ ထုတ္လုပ္တာကို စားသံုးသူက သံုးၾကရသည္။ ယခုေတာ့ ဒီလို မဟုတ္ေတာ့ေပ။ ဘယ္သူေတြ ဘာေတြသံုးသလဲဆိုတဲ့ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈအေပၚ မူတည္ၿပီး ျပဳျပင္ ဖန္တီးမႈမ်ားနဲ႔ တီထြင္လာၾကသည့္ နည္းပညာေခတ္လို႔ ဆိုလာႏုိင္ပါသည္။ လူႀကီးနဲ႔ လူငယ္ ျခားနားျခင္း သည္ပင္ လူငယ္တို႔အတြက္ အံ၀င္ခြင္က် ေမာင္းႏွင္အားျဖစ္လာသည္။ လူငယ္တို႔ရဲ႕ ပင္ကိုစရိုက္ကိုက တစ္ဘာသာရွိေနသည့္စိတ္က အလုပ္လုပ္မယ္ဆိုသည့္ စိတ္အေျခခံ အားအင္တစ္ရပ္ကို ျဖစ္ထြန္းေစပါသည္။ အထူးသျဖင့္ လူငယ္တုိင္းမွာ ရွိေနသည့္စိတ္က အလုပ္လုပ္မယ္ဆိုတဲ့အေတြးအေခၚ အယူအဆသစ္မ်ား ထံုမႊမ္းေနဖို႔ လိုအပ္လွေပသည္။ အလုပ္ႀကိဳးစားျခင္းသည္ ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာျခင္းလမ္းကို တည္ေဆာက္ေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
လူတိုင္း လူတိုင္း အလုပ္လိုသာ သေဘာထား၍ လုပ္ကိုင္ျခင္းႏွင့္ အလုပ္ကို ႀကိဳးစား၍ လုပ္ကိုင္ျခင္း တို႔ၾကားတြင္ ျခားနားမႈရွိသည္။ အလုပ္ကို အလုပ္လိုသာ သေဘာထား၍ လုပ္ကိုင္လွ်င္ လက္ခံႏုိင္ဖြယ္ရွိေသာ ရလဒ္ကိုေတာ့ ရရွိမည္။ အလုပ္ကို ၾကိဳးစား၍ လုပ္ကိုင္လွ်င္မူ အေကာင္းဆံုးရလဒ္ကို ရရွိမည္ ျဖစ္ေပသည္။ ဇဲြရွိရွိႏွင့္ အေကာင္းဆံုး ႀကိဳးစားအားထုတ္လုပ္ကိုင္မွသာ လုပ္ငန္းခြင္ေရာ ဘ၀တြင္ပါ ေပါၾကြယ္ႏိုင္ပါမည္။ အလုပ္အေပၚ သစၥာရွိစြာ ေဇာက္ခ်လုပ္ကိုင္ျခင္းျဖင့္ အေကာင္းဆံုး လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ရရွိႏုိင္ရန္ လံုေလာက္ ေသာ စြမ္းအားကို ရရွိပါမည္။ သင္ လုပ္ေလသမွ်တို႔၌ လုပ္သင့္၍ လုပ္ေနသည္ဟု မခံယူဘဲ စိတ္ရင္းအမွန္ႏွင့္ ျပင္းျပေသာ စိတ္ဆႏၵမ်ားပါ ထည့္ေပါင္း လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ အလုပ္က သင့္ေငြေၾကး ပိုင္းဆိုင္ရာေရာ က်န္းမာျခင္းကိုပါ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစၿပီး အလုပ္လုပ္ေနျခင္းေၾကာင့္ မေကာင္းမႈ အမ်ားအျပားမွလည္း ေရွာင္က်ဥ္ရာ ေရာက္သည္ကို သင္ အက်ဳိးခံစားရမွာ ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ေန႔တာလံုး အလုပ္ကို ေကာင္းစြာ ႀကိဳးစားၿပီး လုပ္ေဆာင္ၿပီးစီးသည့္ေန႔မ်ဳိးတြင္ သင္သည္ အင္မတန္ ေက်နပ္တင္းတိမ္ ေပ်ာ္ရႊင္ရလိမ့္မည္။ ပ်င္းရိၿငီးေငြ႕ဖြယ္ေကာင္းေသာ အသက္ရွင္သန္မႈသည္ စဥ္းစားေတြးေခၚတတ္သည့္ အရာ အမူအက်င့္မ်ားကို ၀ါးမ်ဳိးလုိက္ေပမည္။ အလုပ္ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ သင့္ဘ၀ကို ျမွင့္တင္ရာ ေရာက္သည္။ အလုပ္ ႀကိဳးစားျခင္းႏွင့္ ဇဲြလုံ႔လရွိျခင္းတို႔သည္ သင့္အား အမ်ားႏွင့္မတူ တမူထူးျခားေစၿပီး ထိုသို႔ လုပ္ေဆာင္ျခင္း ေၾကာင့္ လူအမ်ားၾကားတြင္ သိသာထင္ရွားေစတဲ့အျပင္ သင့္လုပ္ရပ္မ်ားကိုလည္း ထိုသူတို႔ သတိမူလာပါ လိမ့္မည္။
အလုပ္လုပ္ျခင္းျဖင့္သာ လုိအပ္ေသာ အရာ၀တၳဳမ်ားကို ရရွိႏုိင္ၿပီး ထိုအရာမ်ားျဖင့္ အျခားသူမ်ားရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းကူညီႏုိင္ပါမည္။ ကၽြန္မတို႔အားလံုး အလုပ္လုပ္ၾကမွသာ ကၽြန္မတို႔ကိုယ္တိုင္ႏွင့္ ကၽြန္မတို႔ပတ္၀န္းက်င္မွ လိုအပ္ေနသူမ်ားကို ေပးကမ္းေထာက္ပံ့ ကူညီႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါသည္။ သင္လမ္းစ ရွာတတ္လွ်င္ ၀င္ေငြရႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းေျမာက္ျမားစြာ ရွိပါသည္။ မည္သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကမွ် အျခား သူမ်ားရဲ႕ အိတ္ကပ္ထဲမွ ေငြကို အားကိုးၿပီး အသက္မရွင္ပါႏွင့္။ ကၽြန္မတို႔အားလံုးတြင္ မိမိရဲ႕ စား၀တ္ေနေရး အတြက္ မိမိကိုယ္တိုင္ မွန္မွန္ကန္ကန္ ရွာေဖြလုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနထုိင္ရန္ တာ၀န္ကိုယ္စီ ရွိၾကပါသည္။ အလုပ္အကိုင္ရဖို႔ရန္ ခက္ခဲေကာင္း ခက္ခဲမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ၀င္ေငြရဖို႔ရန္ မပ်င္းမရိ နည္းလမ္းရွာၿပီး တစ္ပါးသူမ်ားကို မမွီခိုဘဲ မိမိကိုယ္ မိမိ ရပ္တည္ႏုိင္ရမည္။ သင္တစ္ခု သိထားဖို႔ကေတာ့ ေအာင္ျမင္မႈ ဆိုသည္မွာ မိမိ၏ကိုယ္တြင္းမွ အစျပဳၿပီး မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ ဖန္တီးႏုိင္၏ ဆိုတဲ့ အျမင္ကို ထားရွိဖို႔သာ လိုအပ္လွပါသည္။ သင့္အရည္အေသြးမ်ားကို အျမဲတိုးတက္မႈရွိေနေစရန္ အျမဲဖန္တီးေနရမည္။ ပါးနပ္လိမၼာစြာ အလုပ္လုပ္တတ္ျခင္းဆိုသည္မွာ တူညီေသာ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ အမႈသာ၍ ၿပီးစီးႏုိင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ယခင္ ကထက္ ပို၍ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ျခင္းတို႔ကို ဆိုလိုပါသည္။ သင္သည္ သင့္ၿပိဳင္ဘက္ထက္ ပိုမိုသာၿပီး ဒီထက္ ေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္လွ်င္ သင့္အသိုင္းအ၀ိုင္းတြင္ အစြန္အဖ်ားေရာက္ေနေသာ ေနရာမွ အခ်က္ အခ်ာက်ေသာေနရာသို႔ လူအမ်ားက သင့္ထုတ္ကုန္ ၀န္ေဆာင္မႈတို႔ကို တမ္းတရေသာ အေနအထားသို႔ အမွန္တကယ္ ေရာက္လာမည္ ျဖစ္ေပသည္။
လူတိုင္းပင္ စိတ္ခ်မ္းသာမႈကို အလိုရွိၾကသည္။ စိတ္ခ်မ္းသာမႈကိုရမွ လူ႔ဘ၀ရက်ဳိးနပ္မည္ဟု ယူဆၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူတို႔သည္ စိတ္ခ်မ္းသာမႈတည္းဟူေသာ ပန္းတိုင္ဆီသို႔ ရည္မွန္းသြားေနၾကသည္။ စိတ္ခ်မ္းသာမႈကား ေနေရာင္ျခည္ထဲ၌ ၿပိဳးၿပိဳးျပက္ျပက္ ေတာက္ပေနေသာ ျမဴမႈန္ကေလးမ်ားကို လက္ျဖင့္ ဖမ္းျခင္းငွာ မစြမ္းႏုိင္သကဲ့သို႔ ရႏိုင္ရန္ ခက္ခဲလွသည္ဟု လူတို႔ယူဆဖြယ္ရာ ျဖစ္ေနခဲ့သည္။ စိတ္ခ်မ္းသာမႈကို လိုခ်င္ၾကသည္မွာ လူတိုင္းရဲ႕စိတ္အတြင္းသႏၱာန္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ျပန္စဥ္းစားၾကည့္ဖို႔လိုသည္မွာ စိတ္ခ်မ္းသာမႈ ကို မရႏိုင္ေလာက္ေအာင္ မည္သည္က တားဆီးထားပါသနည္းဟူေသာ အေျဖကား ရေလၿပီ။ ယင္းမွာ ပ်င္းရိျခင္းႏွင့္ ၿငီးေငြ႕ျခင္းသည္ စိတ္ခ်မ္းသာမႈႏွင့္ ဖီလာျဖစ္သည္ကို ေတြ႕ရွိၾကရေလသည္။ ပ်င္းျခင္းသည္ ေပ်ာ္ျခင္းရဲ႕ ဆန္႔က်င္ဘက္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ ၿငီးေငြ႕ျခင္းကို လူတို႔သည္ အေပ်ာ္အပါးႏွင့္ ေျဖရန္ အားထုတ္တတ္ၾကပါသည္။ အေပ်ာ္အပါးသည္ ၿငီးေငြ႕ျခင္းကုိ ပေပ်ာက္ေစႏုိင္သည့္ ေဆးအစစ္အမွန္ မဟုတ္ေခ်။ အေပ်ာ္အပါးသည္ တစ္ခဏတာမွ်သာ ေျဖေဖ်ာ္မႈျဖစ္ၿပီး စိတ္ခ်မ္းသာမႈအစစ္ မဟုတ္သည္သာမက စိတ္ႏွလံုး မသာယာဖြယ္ေသာ မေကာင္းက်ဳိးမ်ားကိုလည္း ေပးတတ္ေသးသည္။ ကၽြန္မတို႔သည္ ၿငီးေငြ႕ျခင္းႏွင့္ ပ်င္းရိျခင္းရဲ႕အေၾကာင္းရင္းကို ရွာေသာအခါ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ ဘ၀တစ္သက္တာ အခ်ိန္ကို ဇယားခ်၍ မသံုး တတ္ၾကျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ကို ေတြ႕ရေပသည္။ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ ဘ၀တစ္သက္တာ အခ်ိန္ဇယားသည္ ညီညာ မွ်တမႈ မရွိ၊ တစ္စံုတစ္ခုက လို၍ တစ္ေနရာက ပိုေနလွ်င္ ထိုလိုေသာအခ်ိန္၊ ပိုေသာအခ်ိန္မွာ ကၽြန္မတို႔ အဖို႔ ပ်င္းရိျခင္းနဲ႔ ၿငီးေငြ႕ဖြယ္ရာ ျဖစ္လာတတ္ေပသည္။
အလုပ္လုပ္ရာ၌ မည္သည့္နည္းျဖင့္ ထိပ္တန္းေရာက္ႏုိင္မည္နည္း။ သင္ ႀကိဳးစားသည့္အျပင္ ပါးနပ္ လိမၼာစြာရွိဖို႔ လိုအပ္ပါသည္။ ပါးနပ္လိမၼာစြာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းဟုဆိုရာ၌ အလုပ္လုပ္ၿပီး တိုးတက္မႈ ရွိစြာျဖင့္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္တတ္ျခင္းကို ဆိုလိုပါသည္။ ယခုလက္ရွိအခ်ိန္အထိ လုပ္ဖူးသမွ်တြင္ အေကာင္း ဆံုးျဖစ္သည္ဆိုေသာ အရာထက္ စဥ္ဆက္မျပတ္ တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေနေအာင္ မည္ကဲ့သို႔ ႀကိဳးစား လုပ္ေဆာင္ရမည္ကို သင္ အျမဲဆန္းစစ္သင့္သည္။ လူ၏ တိုးတက္မႈ ပ်က္စီးေစသည့္အရာမွာ ပ်င္းရိျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ လူ႔သဘာ၀အရ ပ်င္းရိတတ္သည္။ ပ်င္းရိျခင္းေၾကာင့္ သင့္အလုပ္မ်ား ပ်က္စီးဆံုးရႈံးသြားသည္ကို သင္ သတိျပဳမိမည္ မဟုတ္ပါ။ ကၽြန္မတို႔အားလံုးသည္ တစ္နည္းမဟုတ္ တစ္နည္းအားျဖင့္ ပ်င္းရိၾကသည္။ လူအခ်ဳိ႕သည္ တစ္ေနရာရာ၌ ႀကိဳးစားအားထုတ္တတ္ၾကၿပီး တစ္ေနရာရာတြင္ အပ်င္းထူတတ္ၾကသည္။ ယေန႔လုပ္ရမည့္အလုပ္ကို မနက္ျဖန္သို႔ ေရႊ႕တတ္ၾကေပသည္။ လူတိုင္း သတိမမူမိေသာအရာကေတာ့ အပ်င္းထူျခင္းက ၀ါးမ်ဳိေနျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္မတို႔ ႀကိဳးစားပမ္းစား လုပ္ေဆာင္ၾကသည့္အပိုင္း၌ ၾကြယ္၀ ျပည့္စံုကာ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း သာသာယာယာျဖင့္ အစီအစဥ္တက်ရွိၿပီး၊ ကၽြန္မတို႔ သတိမမူ လ်စ္လ်ဴရႈ ထားသည့္ ဘ၀အစိတ္အပိုင္းတို႔၌မူ အပ်က္အစီးမ်ားႏွင့္ နာက်င္ျခင္းမ်ားသာ ေရာျပြန္းေနမည္ ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ခါတေလ လူ႔အက်င့္ဆိုသည့္အတိုင္း အလုပ္ကို သံုးေလးရက္ေလာက္ လုပ္ၿပီး တစ္လေလာက္ နားခ်င္ နားေနေပလိမ့္မည္။ ကၽြန္မတို႔ဆီမွာ အစဥ္အျမဲ ခိုေအာင္းေနသည့္ ပ်င္းရိျခင္းဆိုသည့္အရာကို လူတုိင္း တိုက္ဖ်က္သင့္ေပသည္။
ကၽြန္မတို႔ကိုယ္တိုင္ ကၽြန္မတို႔ကိုယ္တြင္း၌ အစဥ္ပင္ တိုက္ပဲြ၀င္ေနရသည္။ ပ်င္းရိျခင္းကို ေအာင္ႏုိင္ သည့္ တစ္ခုတည္းေသာ နည္းလမ္းမွာ မိမိကိုယ္ မိမိ ပ်င္းရိေၾကာင္း ၀န္ခံျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ အတြင္းသႏၱာန္ထဲမွာ ျငင္းဆိုေနေသာ အရာမ်ားကို ေအာင္ႏုိင္ဖို႔ စတင္ျပင္ၿပီး ကၽြန္မတို႔ လုပ္သင့္သည့္ အရာမ်ားကို ၿပီးေျမာက္ေအာင္ စတင္လုပ္ေဆာင္ပါ။ ပ်င္းရိျခင္းမ်ားကို စေတးလိုက္ၿပီး တာ၀န္မယူခ်င္၍ ေပးေသာ ဆင္ေျခမ်ားကို ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ဖယ္ရွားလုိက္ပါ။ လူပ်င္းသည္ အသိတရား မရွိသည့္အျပင္ ပ်င္းရိျခင္းေၾကာင့္ လူမိုက္မည္၏။ ပ်င္းရိျခင္းက သူ႔ဘ၀ကို ၀ါးမ်ဳိေနၿပီး သူအလိုရွိေသာ ေကာင္းသည့္အရာ အားလံုးကို ဖ်က္ဆီးပစ္ေနေၾကာင္းကို နားမလည္ေပ။ ကၽြန္မတို႔ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ေသာ အရာမ်ားအတြက္ ေကာင္းက်ဳိးမ်ားကို အမွန္တကယ္ ရရွိခံစားၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ လူပ်င္းတစ္ေယာက္ ထားရွိေသာ အတြင္းသႏၱာန္မွာ ဘ၀တြင္ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းႏွင့္ အပူအပင္ကင္းစြာ ေနႏုိင္ေရးျဖစ္သည္။ ျပႆနာ အပူအပင္ ကင္းရန္ ေနထိုင္ႏိုင္ေရးသည္ အတြင္းသႏၱာန္ မဟုတ္ပါ။ ထိုသို႔ ေနထိုင္သြားျခင္းျဖင့္ ဆုတ္ယုတ္ျခင္းမ်ား ရရွိပိုင္ဆိုင္လာမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဒီေတာ့ ပ်င္းရိျခင္းကို ေက်ာ္လႊားႏုိင္မည့္ လမ္းကေတာ့
၁။ သင္သည္ လူပ်င္းျဖစ္သည္ကို ၀န္ခံပါ။
၂။ ဆင္ေျခမ်ား ေပးေနျခင္းမွ ရပ္တန္႔ပါ။
၃။ ေန႔စဥ္ျပဳလုပ္ရမည့္ ကိစၥမ်ားကို ေကာင္းေကာင္းေရးဆဲြၿပီး အျမန္လုပ္ေဆာင္ပါ။
၄။ မဆိုင္းမတြ ယခုပင္ ထလုပ္ပါ။
၅။ ပန္းတိုင္ထားရွိၿပီး အၿပီးသတ္ရမည့္ ရက္စဲြမ်ား သတ္မွတ္ပါ။
၆။ ဇဲြ လုံ႔လရွိပါ။
၇။ မိမိကိုယ္ကို အျခားသူမ်ား၏ အစစ္အေဆးကို ခံယူရန္ အသင့္ရွိပါ လို႔ ေျပာခ်င္ပါသည္။
ပ်င္းရိျခင္းသည္ က်န္းမာေရးကို ဖ်က္ဆီးေစတတ္သည္။ စိတ္ဓာတ္ညံ့ဖ်င္းေစတတ္သည္။ ဥာဏ္ ထိုင္းမႈိင္းေစသည္။ ပညာေရး၊ စီးပြားေရး ေႏွာင့္ေႏွးေစသည္။ မေကာင္းက်ဳိးဟူသမွ်၏ အရင္းအျမစ္ ျဖစ္ေၾကာင္းကို ကၽြန္မတို႔ ေတြ႕ျမင္ၾကရေပသည္။ ပ်င္းရိျခင္းကို ေအာင္ျမင္ျခင္းေဆးနည္းသည္ကား အနားမေန အလုပ္လုပ္ျခင္းသာလွ်င္ ျဖစ္ေပေတာ့သည္။ လူသားအားလုံး ပ်င္းရိျခင္းမွ ကင္းေ၀းႏုိင္ၾကပါေစ…။
မေနာျဖဴေလး
၇.၁၀.၂၀၁၂

manawphyulay

About manawphyulay

manawphyu lay has written 937 post in this Website..

I like Design. I am writing blog. http://www.manawphyulay.blogspot.com အေကာင္းဆုံးၾကည့္မွန္ဆိုတာ မိတ္ေဟာင္းေဆြေဟာင္းတစ္ေယာက္ပါပဲ။