ေနာ္ေဝက Vieddekke ေရကာတာေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ၾကီး ရဲ့အဆက္

 

Veiddekke ရဲ့လက္ရာ အႂကြင္းအက်န္ အခ်ိဳ႕ကို ဆက္လက္ျပီး တင္ဆက္လိုက္တာပါ၊ 

 

၄င္းအဖြဲ႕က ေရကာတာေတြရဲ့ Core ဗဟိုရ္ခ်က္မ အူတိုင္ေတြကို

Asphalt  ႏိုင္လြန္ကတ္တရာ ခင္းေပးတဲ့လုပ္ငန္းေတြမွာ အထူးကြၽမ္းက်င္ေၾကာင္းေဖာ္ျပျပီးပါျပီ၊

 

ေနာ္ေဝက Vieddekke ဆိုတဲ့ေရကာတာ ေဆာက္လုပ္ေရးအဖြဲ႕ၾကီး – XVIII | The Mandalay Gazette-Myanmar/Burma News Media Forum Network

 

Asphalt core history – Asphalt core Dams

http://www.asphaltcoredams.com/asphalt-core-history/


 ၁၉၆၀ ဝန္းက်င္မွာ  ဂ်ာမနီ က ေရကာတာ အူတိုင္ေတြမွာ ႏိုင္လြန္ကတ္တရာ စ တင္ ခင္းေပးတာ   

The history of Asphalt Core Dams

  

The concept of asphalt as a waterproofing medium inside embankment dams was first developed in Germany in the 1960s

The first ever asphalt core dam built by a Norwegian contractor was Storvassdammen, built by Sig. Hesselberg in 1981, which Veidekke subsequently acquired in 1989.  

In 1983, however, Veidekke, in a joint venture with Korsbrekke & Lorck, won its first asphalt core dam contract for construction of the Riskallvatn dam.

From 1989, the activities of Veidekke and Sig. Hesselberg were merged into a single unit and internationalised as dam building activity in Norway diminished. 

With continuous  development of its asphalt core technology and construction technology, today, under the name of Veidekke, the Asphalt Core Dams division has  participated on or completed construction of 21 asphalt core dams, of which seven have been built in Norway.  

This specialised division represents the only world-wide activity within the Veidekke group. 

Advantages of Asphalt Core – Advantages asphalt core – Asphalt core Dams

http://www.asphaltcoredams.com/advantages-asphalt-core/article56665.ece


ေျမငလ်င္ ဒဏ္ကိုပိုမိုကာကြယ္ႏိုင္ျပီး၊ေဆာက္လုပ္ခ်ိန္လဲပိုသက္သာႏိုင္တာ၊

Advantages of Asphalt Core

Earthquake resistant and shortened construction time

Mora de Rubielos Dam

Knezevo Dam

Asphalt is a viscoelastic-plastic material with a self-healing ability.

A Hundred dams worldwide

More than one hundred asphalt core dams have been built worldwide since 1964, under all climatic conditions. All of them have an excellent performance record with negligible leakage.

Conditions and earthquake risk

Earthquake risk is a decisive factor in many countries for the design of dams. Through extensive research and based on experience, asphalt core dams have proven to be a very attractive option under such conditions. Asphalt is an elastic/ plastic material with a self healing property, quickly adapting itself to embankment displacements and settlements while maintaining its impervious properties even after exposure to severe earthquake strains.

Shortened construction time

With the machinery and technology established, asphalt core dams can be built quickly and efficiently even in areas with high precipitation, in contrast to embankment dams built with clay or moraine cores where construction time is often dramatically prolonged due to rainy conditions. The shorter construction time offers a major financial benefit in areas with high precipitation.

The asphalt core and the embankment are built simultaneously allowing for reservoir filling in parallel with the dam construction. The reservoir can therefore be established when dam construction is completed, and the coffer dams design can often be simplified. 


ႏိုင္လြန္ကတ္တရာအူတိုင္ကိုေဆာက္လုပ္ရင္း ေဖာက္ၾကည့္တာ၊

ဆက္မလုပ္ခင္ ရည္မွန္းတဲ့အတိုင္း “ေပမွီမမွီ” ကိုခ်က္ခ်င္းသိႏိုင္တာ၊   

မွတ္တမ္းလဲ ေသေသခ်ာခ်ာ တင္ထားတာ၊

——————

——————

ေရကာတာ ထိန္းသိမ္း ရတာလဲသက္သာ

Virtually maintenance free

A well designed and built embankment dam with an asphaltic core has proven to be virtually maintenance free. The asphalt core inside the dam body is protected from oxidation and ageing, and the asphalt’s viscoelasticity (plastic properties) remain unchanged for any over its lifetime. This type of protection also significantly protects the dam from sabotage or acts of war.

Asphalt is completely non harmful to the environment and can be used for potable water and irrigation dams.  

 

( ႏိုင္လြန္ကတ္တရာရဲ့စြမ္းအင္အျပည့္အဝ ရဘို႕) ေရကာတာေဆာက္လုပ္ရာ ေနရာမွာဘဲ 
၄င္းကတ္တရာေတြကိုထုတ္လုပ္တာ
 

On-site production

The width of the asphalt core varies with the height of the dam, foundation, earthquake risk and the quality of the rock fill. For a medium height dam up to 60/ 70 meters, the core width is typically 50 cm. For higher dams, the core width is wider at the bottom and tapers gradually.

The asphalt is produced in an asphalt batch plant and laid together with the transition zones on each side of the core, in layers of 20 to 25 cm in thickness. Special machinery constructed by Veidekke is required to lay the asphalt. Three layers can normally be laid within one day. The asphalt layers fuse together as one seamless homogenous asphalt wall.

Research and Studies – Asphaltic Concrete Cores – Research Asphalt Core Dams – Asphalt core Dams

http://www.asphaltcoredams.com/research-asphalt-core-dams/research-and-studies/article67772.ece

Research and Studies – Asphaltic Concrete Cores

This book describes the Norwegian and international experience and practice with the use of asphaltic concrete cores for embankment dams

The book Asphaltic Concrete Cores for Embankment Dams is a result of a research and development project which summarized and evaluated available experiences and expanded the know-how through experimental and analytical studies.

The sponsors of the book have been:

  • The Research Council of Norway
  • Veidekke ASA
  • Statkraft FS (The Norwegian Energy Corporation)
  • The Norwegian Geotechnical Institute (NGI)

Read the publication Asphaltic Concrete Cores for Embankment Dams here.

Cyclic behavior of Asphalt Concrete Cores

Also read the “Cyclic behavior of Asphalt Concrete Cores” by Wang and Höeg published May 2011.

Earthquake resistance asphalt core dams

In this section we present the documented field performance and theoretical analyses of embankment dams with asphalt concrete facing or core subjected to earthquake excitations. The report is a collaboration between the Norwegian Geotechnical Institue (NGI) and Veidekke Industry. The earthquake resitance documentation can be downloaded here (.pdf).

Overview of completed Asphalt Core Dams

See a complete list of world-wide embankment dams built with asphalt core concrete

Construction methods (movie)

Veidekke Asphalt Core Dams has also produced a movie that explicitly show the construction methods when building dams with asphalt concrete as the core of the dam.
The movie can be seen here

Brochure

We have designed a brochure that show an overview of how the asphalt concrete core is operated and placed including a list of references. The brochure can be downloaded here.

Attachments

for download

  1. Asphaltic concrete cores research 
  2. Cyclic Behavior of Asphalt Concrete Core.pdf 
  3. Earthquake Resistance of AC Dams 
  4. ACC dams – revised Jan 2011 
  5. Asphalt Core Brochure
ႏိုင္လြန္ကတ္တရာအူတိုင္သုံး ေရကာတာမ်ားဇယား

http://www.asphaltcoredams.com/incoming/article67802.ece/BINARY/ACC+dams+-+revised+jan+2011.pdf

Veidekke Asphalt Core Dams

Veidekke Asphalt Core Dams – About us – Asphalt core Dams

By international standards, the Asphalt Core Dam division in Veidekke is a global leader in asphalt core dam technology and expertise. This is also the only world-wide activity in Veidekke Group.

Market

Over the last 20 years, asphalt core dams have been recognized as attractive both financially and technically.

For the last decade, Veidekke’s Asphalt Core division has been the leading specialist contractor and advisor in the building of asphalt core dams. China, Canada, Brazil and Iran are among many countries where Veidekke has exported its expertise.

The Veidekke Asphalt Core Dam division has a long list of references, is a proven contracting partner and regularly receives design and construction inquiries from all over the world.  

  

Asphalt Core Dams – Veidekke Industry – YouTube

http://www.youtube.com/watch?v=UGdcv6LGN5M

Uploaded by VeidekkeASA on Feb 3, 2011

By international standards, the Asphalt Core Dam division of Veidekke Industry is a global leader in in asphalt core dam technological and expertise. This movie, from the 1990s show the technology involved.

 

Veidekke ASA’s photosets on Flickr

  

 

 =====

ေရွးစံနစ္ေဟာင္းနဲ႕ လုပ္ထားခဲ့တဲ့ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံSouth Africa က Greater Ceres  ေရကာတာကိုေတာင္

ျပန္ဖ်က္ျပီးႏိုင္လြန္ကတ္တရာအူတိုင္နဲ႕ျပန္လုပ္တာ၊ Vieddekke က ကန္ထ႐ိုက္ ရသြားတာ၊

Greater Ceres Asphalt Core Dam – South Africa – Projects – Asphalt core Dams

http://www.asphaltcoredams.com/projects/asphalt-core-dams-projects/article57265.ece

 

 


 

 

About Kyaemon

Kyae Mon has written 712 post in this Website..

Likes to post news and educational items.