ဘယ္သူမွန္လုိ႕ ဘယ္သူမွားလည္း မသိေတာ့ဘူးဗ်ာ။ က်ေနာ္ကေတာ့ ဘက္မလုိက္ စာနယ္ဇင္းသမားပီပီ ဟုိလူ႕ကုိသာေစ ဒီလူ႕ကုိနာေစ စိတ္ထားလုံးဝ (လုံးဝ) မရွိရေၾကာင္းပါ။ စာဖတ္သူ ဂုံသားေရရွိ လူဂ်ီးမင္းမ်ား ကိုယ္တုိင္ ေဝဖန္ဆုံးျဖတ္ၾကဖုိ႕ အယ္ဒီတာကုိယ္စား တင္ဆက္လုိက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေက်းဇူးတင္အထူး တင္ရွိပါသည္။

    ေဒၚေၾကးမုံဂ်ီး တရုတ္ကူျမဴနစ္ပါတီ ေကဒါအမွတ္ ၇၈၆၄၂၀ ႏွင့္ အမ်ားသိေစရန္ ေၾကျငာျခင္း

ကၽြႏု္ပ္၏မိတ္ေဆြ ဦးေၾကာင္ၾကီး က်ားဆရာ ၁၂ / ကဆရ (ႏုိင္) ၀၀၇ ယခု ေခတၱ စင္ကာပူေက်ာင္းတုိက္၊ ပုဇြန္ေတာင္တြင္ ေနထုိင္သူ၏ လႊဲအပ္ခ်က္အရ ေအာက္ပါအတုိင္း ေၾကျငာအပ္ပါသည္။ကၽြႏု္ပ္မိတ္ေဆြ ဦးေၾကာင္ၾကီးႏွင့္ ေဒၚေၾကးမုံဂ်ီးတုိ႕သည္ ၂၉-၂-၂၀၁၁တြင္ တရုတ္ ကူျမဴနစ္ပါတီ ဌာနခ်ဳပ္၌ တရားဝင္ ထိမ္းျမားခဲ႕ပါသည္။ လက္ထပ္ျပီးေနာက္ အင္တာနက္ရြာ ဗလီဆရာ မာမြတ္ရွာပြတ္ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ကၽြႏု္ပ္မိတ္ေဆြ ဦးေၾကာင္ၾကီးသည္ အင္တာနက္ရြာ ေျမတုိင္းရပ္ကြက္အမွတ္ ေဝၚအုိက္လီ၊ ဧရိယာ ၁၀ဧကရွိ ေျမႏွင့္ ၎ေပၚရွိ အြန္လိုင္းျမဳိ႕ ဂဇက္ရပ္ကြက္ အင္လမ္း အမွတ္၉၊ “အျမီးက်က္အျမီးစား ေခါင္းက်က္ေခါင္းစား ကူျမဴနစ္တရုတ္ၾကီး” ဟုေခၚတြင္ေသာ အိမ္တုိ႕အား ေဒၚေၾကးမုံဂ်ီး အမည္ျဖင့္ ဝယ္ယူေပးခဲ႕သည္။

ယခုအခါ ထုိေနရာတြင္ ေဒၚေၾကးမုံဂ်ီးႏွင့္ တရုတ္ကူျမဴနစ္ေကဒါအခ်ဳိ႕ ေနထုိင္လ်က္ရွိျပီး ကၽြႏု္ပ္မိတ္ေဆြမွာ အိမ္ေပၚမွ ေခြးႏွင့္ရႈးတုိက္ ေမာင္းထုတ္ခံရသျဖင့္ ပုဇြန္ေတာင္၊ စင္ကာပူေက်ာင္းတုိက္တြင္ ေခတၱေဗာ္လံတီယာ ကပၸိယ လုပ္ေနရခ်ိန္ ျဖစ္ပါသည္။
သုိ႕ျဖစ္ပါ၍ ကၽြႏု္ပ္၏မိတ္ေဆြ ဦးေၾကာင္ၾကီး ေနအိမ္၌ မရွိခုိက္ အထက္ပါေျမႏွင့္ အေဆာက္အအုံ အပါအဝင္ ခံစားခြင့္အရပ္ရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တဦးတည္းသေဘာ မျပဳလုပ္ပါရန္ႏွင့္ ျပဳလုပ္ပါက ဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ရလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ားသိေစရန္ အသိေပးေၾကညာ အပ္ပါသည္။

လႊဲအပ္ညႊန္ၾကားခ်က္အရ
မမေလး (ခ) ေဂါင္ဇူး (ေၾကာင္ခ်စ္သူ)
L.L.B, L.L.M, ABSU, ABSDF, NCGUB, NUB, KNU, KIO, UNFC
တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန(စဥ္-အဲလီးဖန္႕)

ဒါကေတာ့ ေၾကးမုံဂ်ီးက ျပန္ရွင္းတာဗ်ာ..။ သူတုိ႕ေတြပဲ ျခစ္တုံးကျခစ္ၾကျပီး ခုမွဘာျဖစ္တယ္ညာျဖစ္တယ္နဲ႕ တတ္ပဲတတ္ႏုိင္လြန္းတယ္။

၃၀-၂-၂၀၁၂ ရက္ထုတ္ မန္းဒေလးေဂဇက္ သတင္းစာ၌ ပါရွိသည့္ ဦးေၾကာင္ၾကီး၏ေရွ႕ေန မမေလး၏ ေၾကျငာခ်က္သည္ မွန္ကန္ျခင္း မရွိ၍ ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းေပးရန္ သတိေပးေၾကျငာျခင္းအင္တာနက္ရြာ ဂဇက္ရပ္ကြက္ အင္လမ္း အမွတ္ ၆၉၌ ေနထိုင္ပုိင္ဆုိင္သူ ေဒၚေၾကးမုံဂ်ီး တရုတ္ကမန(ေကဒါ) ၇၈၆၄၂၀၏ လႊဲအပ္ညႊန္ၾကားခ်က္အရ ဤသတိေပးေၾကျငာခ်က္အား ထည့္သြင္းေၾကျငာျခင္းျဖစ္သည္။

ကၽြႏု္ပ္၏အမႈသည္ ေဒၚေၾကးမုံဂ်ီးအား ဦးေၾကာင္ၾကီး က်ားဆရာ ၁၂/ကဆရ (ႏုိင္) ၀၀၇ က ၎သည္ ရွားပါး ေၾကာင္ကတုိးဟု လိမ္လည္လွည့္ျဖား မဂၤလာေဆာင္ခဲ႕သည္။ သုိ႕ေသာ္ လက္ထပ္ျပီးမနက္ အီအီးပါခ်ိန္တြင္ လြန္စြာနံေစာ္ေနသည့္အတြက္ စကားမ်ားၾကျပီးေနာက္ ဆက္လက္မေပါင္းသင္းႏုိင္ေၾကာင္း ေျပာဆုိမႈအေပၚ ဦးေၾကာင္ၾကီးကုိယ္တုိင္ သေဘာတူျပီး စင္ကာပူေက်ာင္းတုိက္ ပုဇြန္ေတာင္ျမဳိ႕နယ္သုိ႕ ထြက္ခြာသြားခဲ႕သည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ျမန္မာ့ဓေလ႕ထုံးတမ္း ဥပေဒအရ ၎တုိ႕သည္ အိမ္ေထာင္ေရး ျပတ္စဲခဲ႕ျပီး ျဖစ္ပါသည္။

ထုိ႕ေနာက္တြင္ ကၽြႏု္ပ္အမႈသည္ ေဒၚေၾကးမုံဂ်ီးမွ ဧရာဝတီ ျမစ္ဆုံေရကာတာ စီမံကိန္းအတြက္ မန္းဂဇက္တြင္ ေရကာတာမ်ားအေၾကာင္း ဓာတ္ပုံမ်ားျဖင့္ ေဝေဝဆာဆာ ေရးသားဝါဒျဖန္႕ခ်ီခ ေငြေၾကးျဖင့္ အင္တာနက္ရြာ ေျမတုိင္းရပ္ကြက္အမွတ္ ေဝၚအုိက္လီ၊ ဧရိယာ ၁၀ဧကရွိ ေျမပုိင္ႏွင့္ ယင္းေပၚရွိ အြန္လိုင္းျမဳိ႕ ဂဇက္ရပ္ကြက္ အဂၤုလိလမ္း အမွတ္ ၆၉၊ “အျမီးက်က္အျမီးစား ေခါင္းက်က္ေခါင္းစား ကူျမဴနစ္တရုတ္ၾကီး” ဟုေခၚတြင္ေသာ အိမ္တုိ႕အား အမည္ေပါက္ပုိင္ရွင္ ဦးစိန္ဗုိက္(ခ) အရက္တအုိးလုေသာက္ထံမွ အေရာင္းအဝယ္ စာခ်ဳပ္အမွတ္ backdate today ျဖင့္ ဝယ္ယူခဲ႕ျခင္းျဖစ္ျပီး ကၽြႏု္ပ္အမႈသည္ ေဒၚေၾကးမုံဂ်ီးအေနျဖင့္ သူမ်ားမ်က္ရည္ေပါက္ ၾကီးငယ္က်ေအာင္လုပ္၍ တရားဝင္ ဝယ္ယူပိုင္ဆုိင္သည့္ အိမ္ေျမအေပၚ ႏွစ္သက္သလုိ စီမံခန္႕ခြဲ ခြင့္ရွိပါသည္။

ေၾကာင္ၾကီးခ်စ္သူ ေရွ႕ေန မမေလး (ခ) ေဂါင္ဇူး ေၾကျငာခ်က္တြင္ ၎အမႈသည္ ဦးေၾကာင္ၾကီး ဝယ္ေပးသည္ ဆုိေသာအိမ္မွာ အဟုတ္ဘုရားစူး ခုိအိမ္ ျဖစ္ပါသည္။

ေၾကးမုံဂ်ီးအတြက္ ဦးေၾကာင္ဝယ္ေပးထားေသာ အိမ္ဂ်ီး

ဓာတ္ပုံအေထာက္အထားႏွင့္တကြ တင္ျပထားပါသည္။ သုိ႕ပါ၍ အိမ္ေျမပုိင္ဆုိင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ မမွန္မကန္ ေၾကျငာခဲ႕သည့္ ၃၀-၁၁-၂၀၁၂ ေန႕စြဲ ေၾကျငာခ်က္အား ယေန႕မွစ၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမတျဖစ္လာမည့္ အခ်ိန္အတြင္း ျပန္ရုပ္သိမ္းေပးရန္ႏွင့္ ေနာက္ေနာင္ ထုိသို႕ ကၽြႏု္ပ္အမႈသည္ ေဒၚေၾကးမုံဂ်ီး ဂုဏ္သိကၡာ ထိခုိက္ရန္ ရည္ရြယ္ေၾကျငာျခင္း မလုပ္ရန္ သတိေပးသည္။ လုိက္နာျခင္း မရွိပါက တရုတ္ဝန္က်ီးခ်ဳပ္ ဘီလ်ံနာသေဌးဂ်ီး ဝမ္ဘုိးဘုိးထံ တုိင္ၾကား၍ တရုတ္ကူျမဴနစ္ပါတီ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ တရုတ္ျပည္သူ႕ လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ တပ္နီရဲေဘာ္မ်ားမွ ထိေရာက္စြာ ဆုံးမသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထပ္ေလာင္းသိေစအပ္ပါသည္။ ဝယ္…ဟယ္…ဟယ္….

လႊဲအပ္ညႊန္ၾကားခ်က္အရ –
ဦးေပါက္စီ မန္းျမဳိ႕ေတာ္ ( L.L.B, D.H.L အျမန္ေခ်ာပုိ႕)
တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန(စဥ္-ဗုဒၶဟူး)

ဦးေၾကာင္ၾကီး

About ဦးေၾကာင္ၾကီး

ေအာင္ၾကဴ း has written 648 post in this Website..

ပန္းတပြင့္ လွမ္းအစြင့္ နမ္းအလင့္မွာ........... ဟတ္ခ်ဳိး ဟတ္ခ်ဳိး