စိုက္ပ်ိဳးေရးေစ်းကြက္အတြင္းအရည္အေသြးမျပည့္မီေသာ ဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ားပ်ံ႕ႏွံ႕ျခင္းမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ အတြက္ ျမန္မာ့စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမွ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးတြင္ ႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕မ်ားကၾကပ္မတ္ စစ္ေဆးေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို ျမန္မာ့စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမွသိရသည္။ ေစ်းကြက္အတြင္း ဓာတ္ေျမၾသဇာႏွင့္ သဘာဝေျမၾသဇာမ်ားကို ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ိေရာင္းခ်ရန္ သို႔မဟုတ္ ျပည္ပမွ တင္သြင္းၿပီးျဖန္႔ျဖဴး ေရာင္းခ်ရန္အတြက္ ျမန္မာ့စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း၊ ေျမအသံုးခ်ဌာနခြဲတြင္ ထုတ္ကုန္သြင္းကုန္လိုင္စင္ေလွ်ာက္ ထားရၿပီး ထုတ္လုပ္တင္သြင္းသည့္ ဓာတ္ေျမၾသဇာနမူနာ ျပသရကာ စိုက္ပ်ိဳးသုေတသနဦးစီးဌာန ဓာတ္ခြဲခန္းတြင္ စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးမွသာလွ်င္ အရည္အေသြးျပည့္မီေသာ ဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ားကို ေစ်းကြက္အတြင္း ျဖန္႔ခ်ိခြင့္ေပးေၾကာင္းသိရသည္။ ဓာတ္ေျမၾသဇာတင္သြင္းထုတ္လုပ္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ အရည္အေသြးျပည့္မီစြာ ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ိေသာ္လည္း စိုက္ပ်ိဳးေတာင္သူမ်ား၏ လက္ဝယ္ေရာက္ရွိရန္ ၾကားခံအဆင့္ဆင့္ ျဖတ္သန္းရသည့္ အတြက္ အဆုိပါျဖတ္သန္းမႈအဆင့္မ်ားတြင္ ေရာေႏွာမႈမ်ားျဖစ္လာသည္မ်ားကို ေတြ႕ရွိလာရေၾကာင္း၊ တခ်ိဳ႕မွာအာနိသင္လံုးဝမရွိဘဲ ရႊံ႕ေျမခဲမ်ားကို အေရာင္ဆိုးေရာေႏွာမႈမ်ားကို ေတြ႕ရွိလာရေသာ ေၾကာင့္ စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕မ်ားဖြဲ႕စည္းၿပီး ေစ်းကြက္အတြင္းရွိအရည္အေသြး မျပည့္မီဟု ယူဆရေသာ ဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ားကို ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးေဖာ္ထုတ္အေရးယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

About kln

k ln has written 409 post in this Website..