သံတြဲေျမစာရင္းဌာနသည္ ငပလီကမ္းေျခ ႏွင့္က်ိတၱာ၊ျမျပင္၊လင္းသာ၊ေက်းရြာမ်ား မွ အမည္ေျပာင္းေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ေငြေၾကးေျမာက္မ်ားစြာ
ရယူကာ အမည္ေျပာင္း ၊နာမည္ေျပာင္း လုပ္ျပီးလုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနၾကပါသည္။ ယခုအခါလယ္ယာေျမ မ်ားကိုလည္း၄င္းတို႕ႏွင့္ လက္သင့္ရာ
လူမ်ားကို အမည္မ်ားေျပာင္းျပီးလယ္ကြက္မ်ားစြာ ကို စိတ္ႀကိဳက္မည္သို႕ေျပာင္းလဲျပစ္ခဲ့ပါသည္။ သံတြဲ ျမို႕ရွိေဗာဓိကုန္းဆည္ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္
အနီးပတ္၀န္က်င္ ရွိေတာင္မ်ားကိုလည္း လက္သင့္ရာေငြေပးႏိုင္သူမ်ားသိူ႕လက္ညိဳးထိုး ေ၇ာင္းခ်၊အမည္ေျပာင္းလွ်က္ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ေန
ပါသည္၊သံပုရာ၊ဇလြန္စေသာ ေက်းရြာမ်ားမွစားက်က္ေျမမ်ားကိုလည္း၄င္းတို႕ႏွင့္လက္သင့္ရာလူမ်ားကို ေရာင္ခ်ငွါးရမ္းထားသျဖင့္ ေက်းရြာမ်ားမွ
ျပည္သူမ်ားလည္း အျမဲတေစ ျပႆနာမ်ားျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိပါသည္။ ထိုျပင္မတရားသိမ္းယူထားေသာလယ္ယာေျမမ်ားကိုလည္း၊လက္၇ွိပိုင္ရွင္မ်ား
သို႕ ႏွစ္နာေၾကးမ်ားမေပးဘဲမတရားသိမ္းယူ လွ်က္ ပိုင္ရွင္(သို႕) ဌာနမ်ားသို႕ တရားမ၀င္ ေငြယူလွ်က္ အမည္ေျပာင္းသိမ္းဆည္လွ်က္ရွိပါသည္။
က်ီးကန္းရဲ၊ေက်ာက္ႀကီးဇလြန္အစရွိေသာ ေနရာမ်ားတြင္လည္း လယ္ေျမမ်ားကို မတရားသိမ္းယူျပီးလယ္ပိုင္ရွင္မ်ားသို႕ ေလွ်ာ္ေၾကးေငြမေပး
ဘဲ၊ဌာနမ်ားသို႕အမည္ေျပာင္းေပျပီး ေျမစာရင္းျမိဳ႕နယ္မွဳးႏွင့္ခရိုင္ေျမစာရင္းမွဳးတို႕မွ ေငြသိန္းေပါင္းရာႏွင့္ခီ်ေအာင္လုပ္ကိုင္စားေသာက္လွ်က္ရွိပါ သည္။ ႏို္င္ငံေတာ္သို႕ မျဖစ္စေလာက္ေသာေငြေၾကးမ်ားကို သာသြင္းျပီး ၄င္းတို႕၏ အိပ္ထဲသို႕သိန္းေပါင္းမ်ားစြာတိုင္ေအာင္ရရွိျပီးလုပ္ကိုင္စား
ေသာက္ေနပါသည္။ယခုအခါ၀န္ႀကီးဌာန(၂၄)ခုတြင္တရားမ၀င္ေငြေၾကးေဖ်ာက္ဖ်က္မွဳ၊လဘ္စားမွဳမ်ားေပၚေပါက္ေနပါသည္။သို႕ပါေသာေၾကာင္း
ႏိုင္ငံေတာ္မွ သံတြဲေျမစာရင္းဌာနအားလည္းထိထိေရာက္ေရာက္ စံုစမ္းစစ္ေဆးျပီးအေရးယူသင့္ပါေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါသည္။

About than shwe mg

than shwe mg has written 4 post in this Website..