ယူေက ကBinnie နဲ႕Halcrow ေရကာတာေဆာက္လုပ္ေရးအဖြဲ႕ေတြ အေၾကာင္းတေစ့တေစာင္း

ယူေကေရကာတာအသင္းၾကီးမွာေဟာေျပာတဲ့ “Binnie ရဲ့ေရကာတာေဆာက္လုပ္ေရး
 အေမြအနစ္ ေအာင္ျမင္မႈလက္ရာ” အေၾကာင္းထူးေတြကိုတင္ျပတာပါ၊

ေအာက္နားမွာက Halcrow သီးျခားအဖြဲ႕တဖြဲ႕ကိုလဲတင္ထားတာ၊


ယူေက Binnie ေရကာတာေဆာက္လုပ္ေရးအဖြဲ အေၾကာင္း 

========


The Binnie heritage in dam engineering 

 ေအာက္က လင့္ခ ကိုႏွိပ္ ျပီးဝင္ပါ၊

http://www.icevirtuallibrary.com/docserver/fulltext/dare18-121.pdf?expires=1350547252&id=id&accname=guest&checksum=96AA2FD6F427C6997E48EA763CA347D8 

ICE Virtual Library : The Binnie heritage in dam engineering

http://www.icevirtuallibrary.com/content/article/10.1680/dare.2008.18.3.121

 ျပီးေတာ့ ဒီလိုမ်ိဳးWebsite (Ice စာၾကည့္တိုက္) ကိုေရာက္တဲ့အခါ

အဲဒီက PDF (1.38Mb)  အနီIcon ပံုကို ကလစ္ ႏွိပ္ပါ၊

Binnie အဖြဲ႕ရဲ့ေဟာၾကားခ်က္ မိန္႕ခြန္း နဲ႕ပံုေတြေပၚလာပါလိမ့္မယ္၊

THE GEOFFREY BINNIE LECTURE 2008

Fofany, Mournes, UK က ေရကာတာ 

 (Fofanny ေရကာတာ က ၁၉၀၉ ကတည္ေဆာက္ခဲ့လို႕ (၁၀၃) ႏွစ္ေတာင္ၾကာပါျပီ)

ကမ္ဘာအရပ္ရပ္မွာ ေရကာတာေတြကိုေဆာက္လုပ္ခဲ့ေၾကာင္း

The 2008 Binnie Lecture, delivered at the 2008 British Dam Society conference, covers the worldwide achievements of Geoffrey Binnie himself and the firm that bears his name. It then traces the author’s personal engineering history, touches on the earth-core versus concrete-faced rockfill dams debate, legal issues, and finishes with a personal view of the future of dam engineering in the UK…….

….Until the early 1950s the firm’s dams had been princi- pally headworks for water supply projects both in the UK and overseas. Such dams, masonry and earthfill, were generally under 50 m high (with the exception of the Hong Kong Gorge dam). Most were constructed by direct labour. The list includes the Daer dam,2 41 m high, in Lanarkshire, the Gorge dam, Kalatuwawa in Ceylon,

***ပဲခူး႐ိုးမေတာင္တန္းတေနရာမွာ အမည္မေဖာ္ ေရကာတာ? ေဆာက္ခဲ့ေၾကာင္းဆိုဘဲ***

Pegu Yomas in Burma, Gunong Pulai dam in Singapore and a number of other smaller dams (Fig. 6)….

…..CONCLUSION

Although there are obvious limitations to the opportunities for dam engineering in the UK, there will always be opportunities to offer bold, innovative solutions to difficult problems in the international field. The British dam engineering business is alive and well.

Malcolm Dunstan has established an enviable reputation as the consultant of choice in everything relating to roller-compacted concrete (RCC) dam construction. In association with Halcrow they are tackling a number of very large dams. MWH are consultants for a dam over 200 m high in Ethopia, and for Bashu, a large hydro plant in Pakistan with a 150 m high dam, following on their recently completed Jinnah scheme. Jacobs, having recently completed the Glendo hydro project in

Scotland, are engaged on a number of overseas dams. Mott MacDonald are engaged with Sogrea on the 180 m high RCC Bunji dam on the Indus in Pakistan, and with Coyne and Bellier on the 200 m high Karhanjkar CFRD in Iceland. They are also responsible for dams in Ethiopia, Laos and India. Binnie Black and Veatch (now Black and Veatch) were consultants for the recently completed raising of Mangla dam and for the completion of the Gazi Barotha hydropower scheme downstream of Tarbela on the Indus river, which was completed in the year 2000. They are now consultants for Wadi Dayjah, an 80 m high RCD in Muscat.

=============================================================

*****ယူေကHalcrow ေရကာတာေဆာက္လုပ္ေရးအဖြဲ အေၾကာင္း*****

=============================================================

 

Dams and reservoirs – Halcrow Group

http://www.halcrow.com/Areas-of-expertise/Water/Dams-and-reservoirs/

Halcrow has a long history of dam-building for water supply, irrigation and groundwater recharge.

Since the development of some of the earliest Scottish hydroelectric dams, Halcrow has established a fine reputation in dam engineering both in the UK and internationally over the last 100 years. Our experience covers design, construction supervision, inspection and remedial works. In the UK our Reservoir Inspection Unit has been active for at least 35 years, with our reservoir panel engineers providing services for many hundreds of UK reservoirs over this time.

Halcrow provides expert dam engineering services to a wide range of clients across the world, covering both the public and private sectors. We have completed dam engineering services in more than thirty countries over the last ten years covering:

  1. Masterplans and feasibility studies
  2. Detailed dam design and construction supervision
  3. Finite element thermal and structural analysis
  4. Flood and seismic safety assessments
  5. Hydraulic structures and model testing
  6. Dam safety inspections and due diligence studies
  7. Quantitative risk analysis
  8. Dambreak analysis and emergency planning
  9. Dam remedial works
  10. Dam instrumentation and monitoring reviews

Clywedog Dam, Wales – 1967 – Halcrow Group

http://www.halcrow.com/Who-we-are/History/Clywedog-Dam-Wales—1967/

Construction of the concrete buttress dam began in 1963 and was completed in 1967. It is the tallest concrete dam in the UK with a height of 72 meters and a length of 230 meters holding back approximately 11,000 million gallons of water.

===============

၁၉၀၉ မွ ၁၉၃၃ ထိ ကာလအတြင္း ေဆာက္လုပ္ထားျပီး 

ခုထိ ၾကံ့ခိုင္တည္ျမဲဆဲ ယူေက ေရကာတာ ဆည္ၾကီးမ်ား ဇယား

 (၇၉ ႏွစ္ မွ ၁၀၃ ႏွစ္အထိ သက္တမ္းရွိ

 ေရကာတာနဲ႕ဆည္ၾကီးေတြက ယူေကႏိုင္ငံကိုအက်ိဳးျပဳတုန္းဘဲ )

 

Fofanny                         n/s      1909 

 

Blackwater                      n/s      1909  

Glenquey                        n/s      1909

1910

Scout Moor                      n/s      1910

 

Cowpe                           n/s      1910   

Kinder                          n/s      1911 

 

Stobshiel                       n/s      1911

 

Chew                            n/s      1911 

    

North Third                     n/s      1911 

            

Carno (lower)                   n/s      1911

Angram                          n/s      1912 

Grassholme                      n/s      1914 

Llyn Fawr                       n/s      1914 

Ogden (lower)                   n/s      1914    

Ystradfellite                   n/s      1914  

 

Parsonage                       n/s      1915 

  

Burncrooks                      n/s      1915 

 

Roundhill                       n/s      1916

 

Alwen                           n/s      1916 

Barcraigs                       n/s      1916 

Derwent                         n/s      1916 

 

1920

Llyn Cowlyd                     n/s      1920

  

Deiph                           n/s      1921 

Glendevon (lower)               n/s      1924 

Grizedale Lea                   n/s      1924    

 

Lower Laithe                    n/s      1925 

 

Glenfarg (East)                 n/s      1926 

Llwyn-On                        n/s      1927

Pontsticill                     n/s      1927 

Taf Fechan                      n/s      1927 

    

Grwyne Fawr                     n/s      1928

Bartley                         n/s      1929 

Trentabank                      n/s      1929 

 

Scout Dike                      n/s      1929 

Leighton                        n/s      1929 

1930

Baddinsgill                     n/s      1930 

Morehall                        n/s      1930 

Camps                           n/s      1930 

Ericht                          n/s      1931 

Prescelly                       n/s      1931 

 

Brownhill                       n/s      1932 

Stocks                          n/s      1932 

Ryburn                          n/s      1933

Silent Valley                   n/s      1933 


==============

About Kyaemon

Kyae Mon has written 715 post in this Website..

Likes to post news and educational items.