>>>> ျမန္မာ စာအုပ္မ်ား
1.
>>>> အနာဂတ္မ်က္လံုံးရွင္<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/aungkant-anargat_myat-lone-shin.pdf>(ေအာင္ခန္.)
>>>>    2.>>>> ကာလီေဒ၀ီ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/aungkantkarlidaywi.pdf>(ေအာင္ခန္.)>>>>

3.>>>> လက္သံုးေတာ္ဓါး<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/aungkantlat-tone-taw-dar.pdf>(ေအာင္ခန္.)    4.>>>> ေနဘုရားေတာ္<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/aungkantnay-min-ei-tar-taw.pdf>(ေအာင္ခန္.)

5.>>>> အေမြ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/aung-thin-amwe.pdf>ေအာင္သင္း
6.>>>> ေသကိန္းဆိုက္တဲ့ညႏွင့္အျခား၀တၱဳတိုမ်ား<http://shweone.files.wordpress.com/2008//aungthintay_kein_site_tae.pdf>ေအာင္သင္း
>>>>    7. ဥာဏ္ပညာထက္ျမက္သူတို.လက္စြဲ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/art-of-war.pdf>ခ်စ္ႏိုင္
>>>> (စိတ္ပညာ)
>>>>    8. အႏွစ္၃၀<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/chit-naing-30-years.pdf>ခ်စ္ႏိုင္
>>>> (စိတ္ပညာ)
>>>>    9. သိပၸံမွသည္
>>>> သစၥာဆီသို.<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/chit-nge-thatepanmha.pdf>(ခ်စ္ငယ္)
>>>>    10.
>>>> မဟာေသနာပတိ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/chit-oo-nyo-ma-har-tay-nar-pa-ti.pdf>(ခ်စ္ဦးညိဳ)
>>>>    11.
>>>> လကၤာဒီပခ်စ္သူ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/chitoonyo-lin-gar-di-pa-lover.pdf>(ခ်စ္ဦးညိဳ)
>>>>    12.
>>>> ေတြးသူမ်ား<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/ko-tar-thinkers.pdf>(ကိုတာ)
>>>>    13.
>>>> ငယ္ကခ်စ္အႏွစ္တစ္ရာ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/00013.pdf>(ဒဂုန္ေရႊမွ်ား)
>>>>    14.
>>>> ေစာရသက္ျပင္း<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/00014.pdf>(ဒဂုန္ေရႊမွ်ား)
>>>>    15. ညမဖတ္ရ (သို.မဟုတ္)
>>>> ေသြးစုပ္ေရာဂါ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/00015.pdf>(ဒဂုန္ေရႊမွ်ား)
>>>>    16.
>>>> စိတ္ေေျပာင္းကိုခြာ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/0001601.pdf>(ဒဂုန္ေရႊမွ်ား)
>>>>    17. ထမင္းလံုး
>>>> တေစၧ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/0001602.pdf>(ဒဂုန္ေရႊမွ်ား)
>>>>    18.
>>>> ျဂိဳလ္ေမြတဲ့ပန္းတေဂါင္း<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/0001603.pdf>(ဒဂုန္ေရႊမွ်ား)
>>>>    19. ၀ိညာဥ္၏
>>>> အရိပ္<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/0001604.pdf>(ဒဂုန္ေရႊမွ်ား)
>>>>    20. သေဘၤာပ်က္ ခရီးသည္
>>>> ခုႏွစ္ေယာက္<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/0001605.pdf>(ဒဂုန္ေရႊမွ်ား)
>>>>    21.
>>>> လက္မတင္ကေလး<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/0001606.pdf>(ဒဂုန္ေရႊမွ်ား)
>>>>    22.
>>>> သူေယာင္ရုပ္<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/0001607.pdf>(ဒဂုန္ေရႊမွ်ား)
23. ကမၻာကိုကိုင္လႈပ္သူ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/00017.pdf>(ဒဂုန္ေရႊမွ်ား)
24. ငယ္ကခ်စ္အႏွစ္တစ္ရာ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/00018.pdf>(ဒဂုန္ေရႊမွ်ား)
25. ရွက္ျပံဳး<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/00023.pdf>(ခ်စ္စံ၀င္း)
26.မ်က္ရည္စမ်ားႏွင့္ရယ္သံ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/00024.pdf>(ေက်ာ္လိႈင္ဦး)
27.ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/00025.pdf>(ေက်ာ္ျငိမ္း)
28.ေတာ္ဖလာႏွင့္စကားစျမည္<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/00026.pdf>(ေက်ာ္၀င္း)
29. ေတာ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/00027.pdf>(လင္းေ၀ျမိဳင္)
30.မာန၏ေနာက္ဆြဲတြဲမ်ား<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/00028.pdf>(လြန္ထားထား)
31. စာဖတ္က်ြမ္းျခင္းျဖင့္ ဘ၀တိုးတက္ေရး၁<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/00029.pdf>(ဇင္သန္.)
32. စာဖတ္က်ြမ္းျခင္းျဖင့္ ဘ၀တိုးတက္ေရး၂<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/00030.pdf>(ဇင္သန္.)
33. စာဖတ္က်ြမ္းျခင္းျဖင့္ ဘ၀တိုးတက္ေရး၃<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/00031.pdf>(ဇင္သန္.)
34. ဆင္းရဲေသာေဖေဖခ်မ္းသာေသာေဖေဖ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/00033.pdf>(ညီသစ္)
35.သူတို.အျမင္သူတို.အေတြး<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/00034.pdf>(ပါရဂူ)
36. ကေလးျပႆနာ
<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/00035.pdf>(ပါရဂူ)
37. သူ.လိုဘုရင္
<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/00036.pdf>(ပါရဂူ)
38.
လူသံုးကုန္ပစၥည္းေရာင္းသူမ်ား<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/00037.pdf>(ေဖျမင့္)
39.
ေသရြာျပန္တို.၏အဏၰ၀ါခရီး<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/00038.pdf>(ဖိုးေက်ာ.)
40.
ဆင္သခ်ၤဳိင္းရွာပံုေတာ္ႏွင့္အျခား၀တၱဳတိုမ်ား<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/00039.pdf>(ဖိုးေက်ာ.)
41.
ပင္လယ္က်ား၊အဏၰ၀ါမီးစုန္းမ်ားႏွင့္အျခား၀တၱဳတိုမ်ား<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/00040.pdf>(ဖိုးေက်ာ.)
42.
ညီမေလးရယ္စိုးရိမ္မိတယ္<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/00042.pdf>(တကၠသိုလ္
43.
တန္းခူးေလႏွင့္ေလ်ာ့ေတာ့သည္<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/00043.pdf>(တကၠသိုလ္
ဘုန္းႏိုင္)
44.
၀သန္ေလခ်ိန္မွန္ကူး<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/00044.pdf>(တကၠသိုလ္
ဘုန္းႏိုင္)
45.
ေခါင္းႏွင့္ပန္း<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/00045.pdf>(ဖိုး၀ေမာင္)
46. ေအးခ်မ္းေစေသာ
စကားလံုးေလးမ်ား<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/00046.pdf>(ဖိုး၀ေမာင္)
47. ျဖစ္တည္ျခင္း ပဓါန၀ါဒႏွင့္
>>>> လူသားပဓါန၀ါဒ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/san-lwin-humanism.pdf>(ဆန္းလြင္)
>>>>    48.
>>>> ကမာၻ.ေတြးေခၚပညာရွင္ႀကီးမ်ား<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/san-lwin-world-philosophers.pdf>(ဆန္းလြင္)
>>>>    49. အခ်စ္
>>>> လကၡဏာ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/san-zar-ne-bo-love-signs.pdf>(စံ-ဇာဏီဘို)
>>>>    50. အခ်စ္
>>>> ေဗဒင္<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/san-zar-ne-bo-love-talk.pdf>(စံ-ဇာဏီဘို)
>>>>    51.
>>>> မီးျပတိုက္<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/saungwinlatmi-pya-tite.pdf>(ေဆာင္း၀င္းလတ္)
>>>>    52. နံနက္
>>>> ၃နာရီ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/saungwinlatmorning3hour.pdf>(ေဆာင္း၀င္းလတ္)
>>>>    53. ဆူးကေလးစူးတယ္
>>>> ခူးမယ္<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/saungwinlatsulay-sutal-kumal.pdf>(ေဆာင္း၀င္းလတ္)
>>>>    54. အမွတ္တရေရႊ
>>>> ၆၀<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/240-win-nyine-2.pdf>(၀င္းၿငိမ္း)
>>>>    55.
>>>> အေဖာ္<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/shar-accompany.pdf>(ရွား)
>>>>    56.
>>>> တသက္တာမွတ္တမ္းႏွင့္အေတြးေခၚမ်ား<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/shwe-oo-daung.pdf>(ေရႊဥေဒါင္း)
>>>>    57.
>>>> ျမတ္သက္ေမာ္<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/shwe-oo-daung-myat.pdf>(ေရႊဥေဒါင္း)
>>>>    58.
>>>> ေခါင္းတံုးေပၚထိပ္ကြက<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/shwe-oo-daung-thu_taw_sein_2.pdf>
>>>>    ္(ေရႊဥေဒါင္း)
>>>>    59.
>>>> ရတနာပံု<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/shwe-oo-daung-yadanarbon.pdf>(ေရႊဥေဒါင္း)
>>>>    60.
>>>> ခရီးထြက္ရန္စီစဥ္ၾကျခင္း<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/so-la-mon-thite28-shwe-oo-daung29.pdf>(ေရႊဥေဒါင္း)
>>>>    61.
>>>> အနားသတ္သစၥာ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/soe-myat-thuzar-thitsar.pdf>(စိုးျမတ္သူဇာ)
>>>>    62.
>>>> ဘ၀တစ္ခုအမွတ္တရ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/swe-mindanuphyu-memorial-of-life.pdf>(ေဆြမင္း၊
>>>> ဓႏုျဖဴ)
>>>>    63.
>>>> လူညာႀကီး<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/swesweaglunyarkyi.pdf>(ေဆြေဆြေအာင္)
>>>>    64.
>>>> လြယ္အိပ္ကေလး<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/swesweaglweatekalay.pdf>(ေဆြေဆြေအာင္)
>>>>    65. အေရွ.ၿမိဳ.ရိုးမွ
>>>> မိုးေရစက္မ်ား<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/a-shay-myo-yoe-taryar-min-wai.pdf>(တာရာမင္းေ၀)
>>>>    66.
>>>> ေမွာ္ဆရာရဲ.ေက်ာင္းစာအုပ္<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/magic.pdf>(တာရာမင္းေ၀)
>>>>    67.
>>>> ေကာင္းကင္အေၾကြေကာက္တဲ့လက္<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/sky.pdf>(တာရာမင္းေ၀)
>>>>    68.
>>>> ေရႊဖိနပ္မွာအစိမ္းေရာင္<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/taryar-minwai-the-girl-who-wear-golden-shoe-with-green-cross.pdf>(တာရာမင္းေ၀)
>>>>    69. ကိုယ့္လက္နဲ.
>>>> ဖမ္းမိတဲ့နဂါးေငြ.တန္း<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/taryar-minway-milkyway.pdf>(တာရာမင္းေ၀)
>>>>    70. ကိုးမရွိတဲ့
>>>> န၀င္း<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/taryar-minway-none9na-win.pdf>
>>>>    (တာရာမင္းေ၀)
>>>>    71. အထဲသို.၀င္ေလာ့
>>>> ဘာေၾကာင့္ရပ္ေနသနည္း<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/taryarthinnaenannatkin.pdf>(တာရာမင္းေ၀)
>>>>    72.
>>>> ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ၾကယ္ျမင္လျမင္ေလာကဓံ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/taryarminwaikyaemyinlamyin.pdf>(တာရာမင္းေ၀)
>>>>    73.
>>>> ၿပိဳင္ျမင္းတို.ရဲ့ခြာသံ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/taryarminwaipyin-myin-tot-yae-khwar-than.pdf>(တာရာမင္းေ၀)
>>>>    74.
>>>> ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ဧဒင္ကေခ်သည္<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/taryarminwaya_dain_ka_chay_tal.pdf>(တာရာမင္းေ၀)
>>>>    75.
>>>> ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ေၾကးသြန္းယဥ္ေက်းမႈ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/taryarminwaykyon_taw_nae_kyay_ton.pdf>(တာရာမင္းေ၀)
>>>>    76. လူငယ္တစ္ေယာက္ရဲ့
>>>> ေက်ာက္ထြင္းရာဇ၀င္<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/taryarminwaylu-nge.pdf>
>>>>    (တာရာမင္းေ၀)
>>>>    77.
>>>> ခ်စ္သံုးလီ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/than-swe-triple-eighti.pdf>(သန္းေဆြ)
>>>>    78.
>>>> ကၽြန္ေတာ့္ဘ၀အေၾကာင္း<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/thaw-dar-swe1-to-11.pdf>(ေသာ္တာေဆြ)
>>>>    79.
>>>> ဘရန္ဒီတစ္ပုလင္း<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/thawdaswe.pdf>(ေသာ္တာေဆြ)
>>>>    80.
>>>> ေက်ာက္ၿဖံဳးေက်ာ္ႀကီး<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/thawtarswe.pdf>(ေသာ္တာေဆြ)
>>>>    81.
>>>> အေရွ.ကေန၀န္းထြက္သည့္ပမာ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/thein-phay-myint-a-shay-ka-nay-wun-htwat-the-pa-mar-2.pdf>(သိန္းေဖျမင့္)
>>>>    82. မ်ိဳးရိုးထဲမွ
>>>> ဆိုးေပႀကီးမ်ား<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/thu-maung-black-sheeps-from-relatives.pdf>(သုေမာင္)
>>>>    83.
>>>> အစြမ္းထက္ဂါထာေတာ္မ်ားႏွင့္ဂမၻီရျဖစ္ရပ္ဆန္းမ်ား<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/thu-thu-kha-aswan-htet-taw-win-gar-thar-taw-myar.pdf>(သုသုက)
>>>>    84. သုခ
>>>> မွတ္စု<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/39-thukhathu_kha_matsu.pdf>
>>>>    85.
>>>> ငလ်င္ဗံုးၾကဲခဲ့စဥ္ကႏွင့္အျခား၀တၱဳတိုမ်ား<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/laythuyaenga_lwin_bome_kyal.pdf>(ဦးလွ၀င္း)
>>>>    86. ေရႊဘံုသာ
>>>> လမ္းေပၚမွာ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/laytuyaeshwe_bone_tar_lan.pdf>(ဦးလွ၀င္း)
>>>>    87.
>>>> အာဇာနည္<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/r-zar-niu-nu.pdf>(ဦးႏု)
>>>>    88. တာေတ
>>>> စေနသား<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/u-nu-tartay-sanay-thar.pdf>(ဦးႏု)
>>>>    89.
>>>> ဘ၀အက်ဥ္းသား<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/u-shwe-aung-life-prisoner.pdf>(ဦးေရႊေအာင္)
>>>>    90. ၁၉၈၈-၂၀၀၂
>>>> ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ထူးျခားမႈရက္စြဲမွတ္တမ္းမ်ား<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/87-and-2002.pdf>
>>>>    91. HIV မွတ္စုမ်ား
>>>> ၂၀၀၄<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/dr-thiha-hiv-hmatsumyar.pdf>(ေဒါက္တာသီဟ)
>>>>    92.
>>>> ငါေျပာခ်င္သမွ်ငါ့ေၾကာင္း<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/drthantun-autobiography.pdf>(ေဒါက္တာသန္းထြန္း)
>>>>    93.
>>>> ကဗ်ာမ်ား<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/general-aung-san-poems.pdf>
>>>>    (ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း) *****
>>>>    94. ေယာနသံ
>>>> ဇင္ေယာ္<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/jonathan-livingstone-seagull.pdf>(ဦးဘသန္း)
>>>>    95. မွတ္မိသမွ်
>>>> ကိုေအာင္ဆန္း၏ေက်ာင္းသားဘ၀<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/ko-aung-san-thakhin-kyaw-sein.pdf>
>>>>    96.
>>>> ကိုေဒါင္း<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/ko-down-mg-htin.pdf>(ေမာင္ထင္)
>>>>    97.
>>>> ေရဘုရင္ေျမျပင္မွာေတာ့<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/kyi-thar-_-yay-ba-yin.pdf>(ၾကည္သာ)
>>>>    98. ေသြး
>>>> <http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/mamalayblood.pdf>(ဂ်ာနယ္ေက်ာ္
>>>> မမေလး)
>>>>    ***
>>>>    99.
>>>> ဂ်ဳလိယက္ဆီဆာ<http://shweone.wordpress.com/wp-admin/post.php?action=edit&post=6http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/mantinjuleeyatseesar.pdf>(မန္းတင္)
>>>>    100. ေရွးဘ၀ ေနာက္ဘ၀ ဗုဒၶ မေ၀ဖန္ ႏွင့္
>>>> ဓမၼစာစုမ်ား<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/win-thein-oo-future-life-and-past-life.pdf>(၀င္းသိန္းဦး)
>>>>    101. ငွက္ေတြ
>>>> ေဆာင္းမခိုမီ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/winter.pdf>(ျငိမ္းေအးအိမ္)
>>>>    102. ျမန္မာ့စြယ္စံုက်မ္း အတြဲ (၁) အပိုင္း
>>>> က<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/swe-sone-kyann-1-pine-ka.pdf>(ဦးႏု)
>>>>    103. ျမန္မာ့စြယ္စံုက်မ္း အတြဲ (၁) အပိုင္း
>>>> ခ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/swe-son-kyann-1a.pdf>(ဦးႏု)
>>>>    104. အဟိတ္- – –
>>>> ၀တၱဳဇာတ္လမ္းမ်ား<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/theik-pen-mg-wa.pdf>(သိပၸံေမာင္၀)
>>>>    105. ရတနာ
>>>> လိုဏ္ဂူ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/natnweya-ta-nar_lhaunggu.pdf>(နတ္ႏြယ္)
>>>>    106.
>>>> အေတြးအျမင္စာစဥ္<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/thinking-oct-2005.pdf>
>>>>    107. ပန္းတစ္ပြင့္ရဲ.
>>>> ရင္ခံုသံ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/win-win-myint-pantapwintyae-27yinkhonethan.pdf>(၀င္း၀င္းျမင့္)
>>>>    108.
>>>> ေဗဒါလမ္း<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/bay-dar-lan-zaw-gyi.pdf>(ေဇာ္ဂ်ီ)
>>>>    109. ေ၀ေ၀ရီရီ
>>>> ၀တၱဳ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/zaw-zaw-aung-way-way-yeye.pdf>(ေဇာ္ေဇာ္ေအာင္)
>>>>    110.
>>>> ျမိဳင္<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/dagon-taryar-myaing.pdf>(ဒဂုန္တာရာ)
>>>>    111.
>>>> စက္၀ိုင္း<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/ma-san-da-cycle.pdf>(မစႏၵာ)
>>>>    112.
>>>> ငယ္သူမို.မသိပါ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/ma-sanda-nge-thu-mhoe-ma-thi-par.pdf>(မစႏၵာ)
>>>>    113.
>>>> ျငိဳးမာန္ဖြဲ့သူရယ္<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/ma-sanda-nhyo-marn-phwe-thu-yel.pdf>(မစႏၵာ)
>>>>    114.
>>>> ဂ်ီေဟာသူ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/ma-sanda-g-hall-girl-198.pdf>(မစႏၵာ)
>>>>    115.
>>>> အရိပ္<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/ma-sandar-a-yiek.pdf>(မစႏၵာ)
>>>>    116. ၀တၱဳတိုမ်ား
>>>> ၆<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/masandarmagzinenovel_6.pdf>(မစႏၵာ)
>>>>    117.
>>>> ပုစၧာ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/masnadar_problem.pdf>(မစႏၵာ)
>>>>    118.
>>>> ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္က်င့္၀တ္<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/maung-maung-ent-myanmar-heritage.pdf>(ေမာင္အံ့)
>>>>    119.
>>>> ပစပ္ရာဇ၀င္<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/mawbi-sayar-thein-talk-history.pdf>(ေမွာ္ပီဆရာသိန္းႀကီး)
>>>>    120. ကိုေဒါင္း
>>>> (ေမာင္ထင္)<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/mg_htin_s-ko_dang.pdf>
>>>>    121.
>>>> ျမန္မာ၁၂လအေေၾကာင္း<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/mg-htin2812-month29.pdf>(ေမာင္ထင္)
>>>>    122.
>>>> ဟာသမ်ားလက္ေရြးစင္<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/mg-kaung-htike-01.pdf>(ေမာင္ေကာင္းထိုက္)
>>>>    123. ဟာသမ်ားလက္ေရြးစင္
>>>> ၂<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/mg-kaung-htike-02.pdf>(ေမာင္ေကာင္းထိုက္)
>>>>    124. ဟာသမ်ားလက္ေရြးစင္
>>>> ၁၄<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/mg-kaung-htike-14.pdf>(ေမာင္ေကာင္းထိုက္)
>>>>    125.
>>>> ေသေျပးရွင္ေျပး<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/mg-paw-tun-the-piegon-project.pdf>(ေမာင္ေပၚထြန္း)
>>>>    126. ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းေခတ္
>>>> အိုင္ဒီယာစီးပြားေရး<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/mg-susan-global.pdf>(ေမာင္စူးစမ္း)
>>>>    127. ထူးအေတြ.ႀကံဳအဆန္း
>>>> တေစၧဇာတ္လမ္းမ်ား<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/dr-aung-kyaw-htoo_atwe_akyone_san.pdf>(ေဒါက္တာေအာင္ေက်ာ္)
>>>>    128. ေတြ.ရႀကံဳရ
>>>> ရွတတေလးေတြ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/eikyarkwe-tweyakyoneyashatatlaytwe1.pdf>(အီၾကာေကြး)
>>>>    129.
>>>> မီးေရာင္ေအာက္ကို၀င္လွ်င္<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/me-yaung-moe-moe-inya.pdf>(မိုးမိုး
>>>> အင္းလ်ား)
>>>>    130.
>>>> ျဖတ္သန္းသြားလာခြင့္မရွိ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/moe-ni-lwin-restrict.pdf>(မိုးနီလြင္)
>>>>    131.
>>>> ေပတလူ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/min-thein-kha-pay-ta-lu.pdf>(မင္းသိခၤ)
>>>>    132.
>>>> ၀တၱဳတိုေပါင္းခ်ဳပ္<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/min-thein-kha-short-stories-3.pdf>(မင္းသိခၤ)
>>>>    133. ဆားလင္းႏွင္းေမာင္ႏွင့္ ဘမ်ိဳးဘိုးတူ ဘယ္သန္ဘမွန္
>>>> ပထမပိုင္း<http://shweone.wordpress.com/wp-admin/post.php?action=edit&post=6http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/mintheinkhabamyo-boe-thu.pdf>(မင္းသိခၤ)
>>>>    134. ဆားလင္းႏွင္းေမာင္ႏွင့္ ဘမ်ိဳးဘိုးတူ ဘယ္သန္ဘမွန္
>>>> ဇာတ္သိမ္း<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/mintheinkhabae-than-ba-mhan2.pdf>(မင္းသိခၤ)
>>>>    135. မ”
>>>> တတ္ပါ့”<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/mintheinkhama_tat_pa.pdf>(မင္းသိခၤ)
>>>>    136.
>>>> မေအာင္ရင္<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/mintheinkhama-aung-yin0.pdf>(မင္းသိခၤ)
>>>>    137.
>>>> မေနာမယကိုပီတာ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/mintheinkhamanaw-ma-ya-ko-pi-tar.pdf>(မင္းသိခၤ)
>>>>    138. ဖရန္.(ဇ)ကာ(ဖ)ကာ၏
>>>> စာ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/myint-than-word.pdf>(ျမင့္သန္း)
>>>>    139. ေျပာရင္းေျပာေနမည့္
>>>> ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/nanda-theinzan-pyawchinthamya.pdf>(နႏၵာသိန္းဇံ)
>>>>    140. အိုင္ဒီယာ
>>>> အက္ေဆးမ်ား<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/21-naywinmyintidea_essaymyar.pdf>(ေန၀င္းျမင့္)
>>>>    141.
>>>> ႏွလံုးသားထဲၾကြက္၀င္ေနသည္<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/heart.pdf>(နီကိုရဲ)
>>>>    142.
>>>> ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္လက္တြဲေဖၚမ်ား<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/ni-ko-ye-me-with-friends.pdf>(နီကိုရဲ)
>>>>    143.
>>>> ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ေစ်းသည္အလြဲမ်ား<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/ni_ko_ye_kyaw_taw_ne_zay_the_399.pdf>(နီကိုရဲ)
>>>>    144.
>>>> တစ္သံုးခုႏွစ္ရွစ္<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/nikoye-1-3-7-8.pdf>(နီကိုရဲ)
>>>>    145.
>>>> လွည့္စား<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/nikoye-hlae-sar.pdf>(နီကိုရဲ)
>>>>    146.
>>>> သံစံုၾကဴးတဲ့ည<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/nikoye-tansonekyutapnya.pdf>(နီကိုရဲ)
>>>>    147.
>>>> လြယ္အိတ္ထဲကအလြဲမ်ား<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/nikoye-bag.pdf>(နီကိုရဲ)
>>>>    148.
>>>> နတ္ဆိုးတစ္ေကာင္နဲ.ရင္လြဲသူ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/nikoye-natsoe-20ta-20kaung.pdf>(နီကိုရဲ)
>>>>    149. ဇြတ္
>>>> <http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/nikoye-zut.pdf>(နီကိုရဲ)
>>>>    150.
>>>> ဇက္ေပၚကဆီးသီး<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/nikoye-plum-on-z.doc>(နီကိုရဲ)
>>>>    151.
>>>> ေရပြက္ပမာ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/mya-than-thintyaepwetpamar.pdf>(ျမသန္းတင့္)
>>>>    152.
>>>> ၾကာညိုနံ.သင္းေသာေရ၀တီမ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/mya-than-tint-kyar_nyo_nant_thin_thaw.pdf>(ျမသန္းတင့္)
>>>>    153.
>>>> ၾသဂုတ္တေစၧမ်ားႏွင့္အျခား၀တၱဳတိုမ်ား<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/mya-than-tint-august-ghost.pdf>(ျမသန္းတင့္)
>>>>    154.
>>>> လြမ္းေလကညင္း<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/lwan-lay-ka-nyin.pdf>(ႏြမ္ဂ်ာသိုင္း)
>>>>    155. တစ္မ်ိဳးညာႏြဲ. ေသြမဖယ္
>>>> စိုးပါနဲ.ေမရယ္<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/nwan-gyar01.pdf>(ႏြမ္ဂ်ာသိုင္း)
>>>>    156. ပန္းပြင့္
>>>> ခေရႏွင့္အျခား၀တၽၱုတိုမ်ား<http://shweone.files.wordpress.com/2008/08/kha-yay.pdf>(မစႏၵာ)
>>>>    157. ေအာက္စ္ဖို.ဒ္ တကၠသိုလ္
>>>> ခရီးသြားမွတ္တမ္း<http://shweone.files.wordpress.com/2008/08/mg-va.pdf>(သိပၸံေမာင္၀)
>>>>    158. ျမတ္ဗုဒၶ
>>>> ေဒသနာ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/08/what-buddha-taught-in-myanmar.pdf>(ေဒါက္တာ၀ါလ္ပိုလာ)
>>>>    159.
>>>> အေမနဲ႔အေမ့အေၾကာင္း<http://shweone.files.wordpress.com/2008/08/a-may.pdf>(ခ်စ္စံ၀င္း)
>>>>    160.
>>>> ဖူးစာရွင္<http://shweone.files.wordpress.com/2008/08/phu_sar_shin_by_min_lu_1_.pdf>(မင္းလူ)
>>>>    161.
>>>> အမွတ္တရ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/08/a_mhat_ta_ya_juu.pdf>(ဂ်ဴး)
>>>>    162.
>>>> ခ်စ္သူ၏သမီး<http://shweone.files.wordpress.com/2008/08/chit_thu_ei-20_thamee.pdf>
>>>>    (ဂ်ဴး)
>>>>    163.
>>>> ေရေမ်ာသီး<http://shweone.files.wordpress.com/2008/08/ju_floating_fruit.pdf>
>>>>    (ဂ်ဴး)
>>>>    164.
>>>> ေလထဲမွာပ်ံ၀ဲသူမ်ား<http://shweone.files.wordpress.com/2008/08/ju_flying_humans_in_space.pdf>
>>>>    (ဂ်ဴး)
>>>>    165.
>>>> ကမၻာေျမရဲ့ခ်စ္သူ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/08/ju_nature_lover.pdf>
>>>>    (ဂ်ဴး)
>>>>    166.
>>>> အမုန္းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာစစ္ပြဲမ်ား<http://shweone.files.wordpress.com/2008/08/jueamonekyaunephitthaw.pdf>
>>>>    (ဂ်ဴး)
>>>>    167.
>>>> ၾကယ္စင္တံတားကမ္းပါးႏွင္းျဖဴ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/08/juekyalsintatar.pdf>
>>>>    (ဂ်ဴး)
>>>>    168.
>>>> ရာဇ၀င္ထဲမွာေမာင့္ကိုထားရစ္ခဲ့<http://shweone.files.wordpress.com/2008/08/juu-leave-me-alone-in-history.pdf>
>>>>    (ဂ်ဴး)
>>>>    169.
>>>> လေရာင္ကိုေၾကာက္သူ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/08/juu-afraid-of-moonlight.pdf>
>>>>    (ဂ်ဴး)
>>>>    170.
>>>> ခ်စ္ျခင္း၏အႏုပညာ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/08/juu-art-of-love.pdf>
>>>>    (ဂ်ဴး)
>>>>    171.
>>>> မိန္းမႏွစ္ေယာက္<http://shweone.files.wordpress.com/2008/08/juu-main-ma-nha-yout.pdf>
>>>>    (ဂ်ဴး)
>>>>    172.
>>>> ျမရဲ့လ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/08/juu-mya-yae-la.pdf>
>>>>    (ဂ်ဴး)
>>>>    173.
>>>> အက္ဆစ္တစ္ခြက္္<http://shweone.files.wordpress.com/2008/08/juu-poison.pdf>
>>>>    (ဂ်ဴး)
>>>>    174.
>>>> ခ်စ္သူလားစကားတစ္ပြင့္ပြင့္ခဲ့တယ္<http://shweone.files.wordpress.com/2008/08/juu-sagar-pwint-2.pdf>
>>>>    (ဂ်ဴး)
>>>>    175.
>>>> ကၽြန္မနဲ႔ေဆးလိပ္<http://shweone.files.wordpress.com/2008/08/juu-smoking-and-me.pdf>
>>>>    (ဂ်ဴး)
>>>>    176.
>>>> ဆရာ၀န္ႏွစ္ေယာက္<http://shweone.files.wordpress.com/2008/08/juu-two-doctors.pdf>
>>>>    (ဂ်ဴး)
>>>>    177.
>>>> ၾကယ္ေၾကြတို႔ရဲ့အေတာင္ပံ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/08/juu-wingoffallingstar.pdf>
>>>>    (ဂ်ဴး)
>>>>    178.
>>>> ကမၻာေျမရဲ့ခ်စ္သူ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/08/juu-world_s-lover.pdf>
>>>>    (ဂ်ဴး)
>>>>    179.
>>>> ေလာကဓံႏွင့္လမ္းေလွ်ာက္အတူထြက္ျခင္း<http://shweone.files.wordpress.com/2008/08/lawkadan.pdf>(ခ်စ္ဦးညိဳ)
>>>>    180.
>>>> ရွက္စိတ္<http://shweone.files.wordpress.com/2008/08/luduseinwin.pdf>(လူထုစိန္၀င္း)
>>>>    181. အျဖဴ
>>>> <http://shweone.files.wordpress.com/2008/08/white.pdf>(ဂ်ာနယ္ေက်ာ္
>>>> မမေလး)
>>>>    182.
>>>> အေတာင္ပံေတြရွိခဲ့ရင္<http://shweone.files.wordpress.com/2008/08/ataungpantarshikhetyin.pdf>(လြန္ထားထား)
>>>>    183. ရွဴး
>>>> <http://shweone.files.wordpress.com/2008/08/shuu.pdf>(တာရာမင္းေ၀)
>>>>    184.
>>>> ပင္လယ္ႏွင့္တူေသာမိန္းမမ်ား<http://shweone.files.wordpress.com/2008/08/pinlainaithutawmeinmamyar.pdf>(ဂ်ဴး)
>>>>    185.
>>>> အျပင္ကလူ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/08/apyinkalu.pdf>(ၾကည္ေအး)
>>>>    186.
>>>> ႏြမ္းလ်အိမ္ျပန္<http://shweone.files.wordpress.com/2008/08/nwanlyaeainpyan.pdf>(ၾကည္ေအး)
>>>>    187.
>>>> ကံကိုျပင္လိုက္ပါ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/08/kankopyinlitepar.pdf>(ရေ၀ႏြယ္-အင္းမ)
>>>>    188.
>>>> အပ်ိဳစင္တို႔သိဖို႔ေယာက်ၤားတို႔အေၾကာင္း<http://shweone.files.wordpress.com/2008/08/meinkaly.pdf>(ကံခၽြန္)
>>>>    189.
>>>> သစ္ရြက္တို႔၏ေပါ့ဆျခင္းမ်ား<http://shweone.files.wordpress.com/2008/08/leaf.pdf>(ေ၀မွဴးသြင္)
>>>>    190.
>>>> စကၠဴပန္းေတြရဲ့သီခ်င္း<http://shweone.files.wordpress.com/2008/08/leafflower.pdf>(ေ၀မွဴးသြင္)
>>>>    191.
>>>> နဂါးႏိုင္ဓါး<http://shweone.files.wordpress.com/2008/08/naganaingdar.pdf>
>>>>    192.
>>>> စိုမွာစိုးလို႔မိုးမိတယ္<http://shweone.files.wordpress.com/2008/08/somarsoloke.pdf>(မင္းခိုက္စိုးစန္)
>>>>    193. ေခတ္သစ္တစ္ခု၏အစ၊
>>>> အဓိပၸါယ္မ်ား၏အဆံုး<http://shweone.files.wordpress.com/2008/08/adeitpai.pdf>(မင္းခိုက္စိုးစန္)
>>>>    194.
>>>> ေခ်ာင္းၾကည့္တတ္သူတစ္ေယာက္ရဲ့ည<http://shweone.files.wordpress.com/2008/08/chaung.pdf>(မင္းခိုက္စိုးစန္)
>>>>    195.
>>>> ကေလးအေတြး<http://shweone.files.wordpress.com/2008/08/kalayatwai.pdf>(မင္းခိုက္စိုးစန္)
>>>>    196. သုည
>>>> <http://shweone.files.wordpress.com/2008/08/tokenya.pdf>(မင္းခိုက္စိုးစန္)
>>>>    197.
>>>> ႏွလံုးသားမိတၱဴ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/08/nalonetarmeitthu.pdf>(အရွင္ဆႏၵာဓိက)
>>>>    198.
>>>> လူပ်ိဳဘုရားလံုး၀မရွိ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/08/pyobayarlonewamashi.pdf>(အရွင္ဆႏၵာဓိက)
>>>>    199.
>>>> သင္နဲ႔နံနက္ခင္းကိုသာ၀င္ခြင့္ျပဳမည္<http://shweone.files.wordpress.com/2008/08/tinnintnannatkhain.pdf>(တာရာမင္းေ၀)
>>>>    200.
>>>> မဟူရာေမတၱာ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/09/naing_win_swe_mahuyar.pdf>(ႏိုင္၀င္းေဆြ)
>>>>    201.
>>>> မုန္း၍မဟူ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/09/journalkyawmoneywaymahu.pdf>(ဂ်ာနယ္ေက်ာ္မမေလး)
>>>>    202.
>>>> မိန္းမလွအမုန္း<http://shweone.files.wordpress.com/2008/09/win_oo_-_main_ma_hla_a_mone.pdf>(၀င္းဦး)
>>>>    203.
>>>> ေရႊ၀ါျပည္<http://shweone.files.wordpress.com/2008/09/yangon_ba_sweshwe_wah_pyi.pdf>(ရန္ကုန္ဘေဆြ)
>>>>    204.
>>>> ေယာက်ၤားတစ္ေယာက္ရဲ့ျဖစ္တည္မႈ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/09/pone_nya_khin.pdf>(ပုညခင္)
>>>>    205.
>>>> အီဂ်စ္ဘုရင္မာယာရွင္<http://shweone.files.wordpress.com/2008/09/dagonshwemyaregit-queen-maryarshin.pdf>(ဒဂုန္ေရႊမွ်ား)
>>>>    206.
>>>> ေထာင္မင္းသားဦးဘိုးေတာ္<http://shweone.files.wordpress.com/2008/09/dagonshwemyarhtaung-min-tar-uboehtaw.pdf>(ဒဂုန္ေရႊမွ်ား)
>>>>    207.
>>>> ကမၸလာနီေအာက္၀ယ္<http://shweone.files.wordpress.com/2008/09/dagonshwemyarkabalarni-outwal.pdf>(ဒဂုန္ေရႊမွ်ား)
>>>>    208.
>>>> ကၽြန္မင္းသား<http://shweone.files.wordpress.com/2008/09/dagonshwemyarkyon-min-thar.pdf>(ဒဂုန္ေရႊမွ်ား)
>>>>    209. အစီရ၀တီ
>>>> ကု႑လေကသာ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/09/chitoonyoasi-ya-wady.pdf>(ခ်စ္ဦးညိဳ)
>>>>    210.
>>>> ခ်စ္သူမင္းနႏၵာ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/09/chitoonyochit-thu-min-nandar.pdf>(ခ်စ္ဦးညိဳ)
>>>>    211.
>>>> စာမရီတို႔ထူးထူးျခား<http://shweone.files.wordpress.com/2008/09/chitoonyosar-ma-yi-toe-htu-htu-char-char.pdf>(ခ်စ္ဦးညိဳ)
>>>>    212.
>>>> ယာဇ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/09/chitoonyoyar-za.pdf>(ခ်စ္ဦးညိဳ)
>>>>    213.
>>>> မေလးမဏိစႏၵာရဲ့ေႏွာင္း<http://shweone.files.wordpress.com/2008/09/malay-manisandar-chit-oo-nyo.pdf>(ခ်စ္ဦးညိဳ)
>>>>    214.
>>>> စြယ္စံုလက္ေဆာင္<http://shweone.files.wordpress.com/2008/09/363.pdf>(အၾကည္ေတာ္)
>>>>    215.
>>>> မိုးတိမ္ပံုျပင္<http://shweone.files.wordpress.com/2008/09/360.pdf>(အၾကည္ေတာ္)
>>>>    216. ဘီလူး
>>>> <http://shweone.files.wordpress.com/2008/09/361.pdf>(အၾကည္ေတာ္)
>>>>    217. ဇ
>>>> <http://shweone.files.wordpress.com/2008/09/364.pdf>(အၾကည္ေတာ္)
>>>>    218.
>>>> အိုင္အိုဒင္းကိုကိုႀကီးႏွင့္<http://shweone.files.wordpress.com/2008/09/365.pdf>(အၾကည္ေတာ္)
>>>>    219.
>>>> ပိုးေကာင္မ်ား<http://shweone.files.wordpress.com/2008/09/366.pdf>(အၾကည္ေတာ္)
>>>>    220. ေတာသားႀကီး
>>>> <http://shweone.files.wordpress.com/2008/09/370.pdf>(အၾကည္ေတာ္)
>>>>    221.
>>>> သံသရာအေကြ႔တစ္ရာ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/09/372.pdf>(အၾကည္ေတာ္)
>>>>    222. သဲလွည္း
>>>> <http://shweone.files.wordpress.com/2008/09/373.pdf>(အၾကည္ေတာ္)
>>>>    223.
>>>> အိပ္မက္အပိုဒ္ခြဲ၉<http://shweone.files.wordpress.com/2008/09/374.pdf>(အၾကည္ေတာ္)
>>>>    224.
>>>> ေရာ္ဘင္ဆင္ကရူးဆိုး<http://shweone.files.wordpress.com/2008/09/381.pdf>(ဒဂုန္ေရႊမွ်ား)
>>>>    225. မွ တစ္ဆင့္
>>>> <http://shweone.files.wordpress.com/2008/09/426.pdf>(မိုးမိုးအင္းလ်ား)
>>>>    226.
>>>> ျဖဴေမွာင္ေ၀ကင္း<http://shweone.files.wordpress.com/2008/09/428.pdf>(မိုးမိုးအင္းလ်ား)
>>>>    227. ေပ်ာက္ေသာလမ္းမွာ
>>>> စမ္းတ၀ါး<http://shweone.files.wordpress.com/2008/09/430.pdf>(မိုးမိုးအင္းလ်ား)
>>>>    228. စိန္တစ္ပြင့္
>>>> <http://shweone.files.wordpress.com/2008/09/431.pdf>(မိုးမိုးအင္းလ်ား)
>>>>    229. သိကၡာရွိတဲ့
>>>> မုန္႔ဟင္းခါး<http://shweone.files.wordpress.com/2008/09/434.pdf>(မိုးမိုးအင္းလ်ား)
>>>>    230. ေ၀ဒနာ
>>>> ၾကာနီပြင့္<http://shweone.files.wordpress.com/2008/09/435.pdf>(မိုးမိုးအင္းလ်ား)
>>>>    231.
>>>> လရဲ့ေအာက္ဘက္မိုင္အေ၀းမွာ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/09/juu_-_la_yae_out_phat_mile_away.pdf>(ဂ်ဴး)
>>>>    232.
>>>> ကြက္လပ္ကေလးျဖည့္ေပးပါ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/09/ma_san_dar__kwat_lat_ka_lay_phay_pay_per_.pdf>(မစႏၵာ)
>>>>    233.
>>>> ပန္းစကား<http://shweone.files.wordpress.com/2008/09/masnadar_pamsagar.pdf>(မစႏၵာ)
>>>>    234.
>>>> ေက်ာက္သင္ပုန္းေတြမိုးထားတဲ့အိမ္<http://shweone.files.wordpress.com/2008/09/kyaut_thin_pone_twe_moe_htar_tae_eain.pdf>(အၾကည္ေတာ္)
>>>>    235.
>>>> နတ္ေနကိုင္း<http://shweone.files.wordpress.com/2008/09/nat_nay_kine.pdf>(အၾကည္ေတာ္)
>>>>    236.
>>>> နတ္ျပည္၏နံနက္ခင္း<http://shweone.files.wordpress.com/2008/09/nat_pyi_ei_na_nat_khinn.pdf>(အၾကည္ေတာ္)
>>>>    237. ဆရာေတာ္ဦးဥတၲမ
>>>> လြတ္လပ္ေရးစိတ္ဓာတ္မ်ိဳးေစ့ခ်ခဲ့သူ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/09/uotm.pdf>(ဦးဘရင္)
>>>>

About Yin Nyine Nway

Yin Nyine Nway has written 358 post in this Website..

I m web developer