လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သတ္၍ ျပည္ေထာင္သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံ သတင္းထုတ္ျပန္ေရးအဖြဲ႕၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ ၁၁/၂၀၁၂ ကို ထုတ္ျပန္ခဲ႔ၿပီး ယေန႔(ႏို၀င္ဘာလ ၂၉ ရက္)ညေန ၄နာရီတြင္ MRTV မွ Breaking News အျဖစ္ ေၾကညာခဲ့သည္။ အျပည့္အစံုမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။

ၿပည္ေထာင္စုသမၼတ ၿမန္မာနိုင္ငံေတာ္

သတင္းထုတ္ၿပန္ေရးအဖဲြ႕

သတင္းထုတ္ၿပန္ခ်က္ ( ၁၁ / ၂၀၁၂ )

၂၀၁၂ ခုနွစ္၊ နိုဝင္ဘာလ ၂၉ ရက္

၁၃၇၄ ခု၊ တန္ေဆာင္မုန္းလၿပည့္ေက်ာ္ ၁ ရက္

လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေႀကးနီစီမံကိန္း ဆႏၵၿပမႈနွင့္ စပ္လ်ဉ္းသည့္ သတင္းထုတ္ၿပန္ခ်က္

၁။ ၿပည္ေထာင္စုသမၼတ ၿမန္မာနိုင္ငံေတာ္သည္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေၿခခံဥပေဒနွင့္အညီ ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ ဒီမိုကေရစီ နိုင္ငံေတာ္သစ္ ၿဖစ္ေပၚလာေရးအတြက္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးေဆာင္၍ ၿပည္သူလူထုနွင့္ လက္တဲြအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရိွသည္။ ထိုသို႕ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မွန္ကန္ေသာ ဒီမိုကေရစီက်င့္စဉ္မ်ား ထြန္းကားေစေရးအတြက္ ဥပေဒနွင့္အညီေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ သက္ဆိုင္ရာက႑မ်ားအလိုက္ ဥပေဒနွင့္ နည္းဥပေဒမ်ား၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားေရးဆဲြ ၿပ႒ာန္းေပးလ်က္ရိွသည္။

၂။ ဖဲြ႕စည္းပံုအေၿခခံဥပေဒပုဒ္မ ၃၅၄၊ ပုဒ္မခဲြ(ခ)ပါ ၿပ႒ာန္းခ်က္နွင့္အညီ “ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးခြင့္နွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ ဆိုင္ရာ ဥပေဒ” ကို ၂၀၁၁ ခုနွစ္၊ ၿပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၁၅ ၿဖင့္ (၂-၁၂-၂၀၁၁)ရက္တြင္ အတည္ၿပဳ ၿပ႒ာန္းခဲ့သည္။ ဒီမိုကေရစီက်င့္စဉ္အား ေလးစားလိုက္နာေသာ နိုင္ငံသားမ်ား ၿဖစ္ေစရန္နွင့္ ဥပေဒနွင့္ အညီ ေဆာင္ရြက္နိုင္ေစရန္ ၿပ႒ာန္းေပးၿခင္းၿဖစ္သည္။ အဆိုပါဥပေဒနွင့္ နည္းဥပေဒမ်ားအရ နိုင္ငံသားမ်ား အေနၿဖင့္ မိမိတို႕၏ လိုအင္ ဆႏၵနွင့္ စပ္လ်ဉ္း၍ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရိွသည့္ နည္းလမ္းမ်ားၿဖင့္ ေဖာ္ထုတ္ခြင့္၊ ေဟာေၿပာခြင့္မ်ားကိုစနစ္တက် ေဆာင္ရြက္ခြင့္ၿပဳထားၿပီးျဖစ္သည္။

၃။ လက္ပံေတာင္းေတာင္ေႀကးနီစီမံကိန္းသည္ ယခင္အစိုးရ လက္ထက္မွစ၍ နိုင္ငံ့စီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေစေရးအတြက္ သဘာဝသယံဇာတ ထုတ္ယူမႈနည္းလမ္းကို သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈအနည္းဆံုးၿဖင့္ နိုင္ငံတကာ ၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ား၊ နည္းပညာမ်ား အသံုးၿပဳ၍ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿခင္း ၿဖစ္သည္။ ထိုသို႕ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ နွစ္နိုင္ငံအႀကား ခ်စ္ႀကည္ ရင္းနီွးမႈ အေၿခခံ၍ နိုင္ငံေတာ္အတြက္ စီးပြားေရးတြက္ေၿခကိုက္မႈနွင့္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားရရိွမႈ၊ နည္းပညာမ်ား ရရိွမႈနွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းမႈတို႕ကို စနစ္တက် တြက္ခ်က္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿခင္း ၿဖစ္သည္။ သို႕ရာတြင္ ေကာင္းမြန္ေသာရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ရိွေနသည္ကိုမ်က္ကြယ္ၿပဳ၍ လူအမ်ားအားစည္းရံုးလံႈ႕ေဆာ္ၿပီး စီမံကိန္း ပ်က္ၿပားေစရန္ ေဆာင္ရြက္လာသည္ကို ေတြ႕ရိွရသည္။ ေႀကးနီစီမံကိန္း အတြင္းပုဒ္မ ၁၄၄ ထုတ္ၿပန္ေႀကညာထားသည္ကို သိရိွလ်က္ သပိတ္စခန္းမ်ား ဖြင့္ၿခင္း၊ စီမံကိန္း ပ်က္ၿပားေစရန္ ေဆာင္ရြက္ၿခင္း၊ စီမံကိန္းေထာက္ပံ့ေရးစနစ္မ်ားကိုဖ်က္ဆီးၿခင္း၊ ဝန္ထမ္းမ်ားကို အေနွာက္အယွက္ေပးၿခင္းတို႔ၿဖင့္ ဥပေဒနွင့္မညီစြာလူစုလူေဝးနွင့္ ဆူပူ ဆႏၵၿပ လာခဲ့သည္။

၄။ ထို႔ေၾကာင့္ ၿပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနက စီမံကိန္းနယ္ေၿမတစ္ဝိုက္ ဆႏၵၿပေနေသာ အဖဲြ႕အစည္းအားလံုးသည္ ၂၇-၁၁-၂၀၁၂ ရက္ ည (၁၂)နာရီတြင္ ေနာက္ဆံုးအခိ်န္ ထားၿပီးဖယ္ရွားရွင္းလင္းေပးရန္နွင့္ အကယ္၍ ဖယ္ၿခားရွင္းလင္းၿခင္းမၿပဳပါကဖဲြ႔စည္းပံုအေၿခခံဥပေဒနွင့္အညီတည္ဆဲဥပေဒမ်ားအတိုင္းအဆင့္ဆင့္ ေၿဖရွင္းေဆာင္ရြက္ သြားမည္ ၿဖစ္ေၾကာင္း ၂၇-၁၁-၂၀၁၂ ရက္တြင္ သတိေပးထုတ္ၿပန္ေၾကညာခဲ့ သည္။ ေနာက္ဆံုးထြက္ခြါေပးရန္ သတ္မွတ္သည့္အခိ်န္ မတိုင္မီလံုၿခံဳေရး တပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ားက အသံခဲ်႕စက္မ်ားၿဖင့္ လူစုခဲြရန္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာေမတၱာရပ္ခံခဲ့သည့္အၿပင္၊ သတ္မွတ္အခိ်န္ ေက်ာ္လြန္သြားခဲ့သည့္တိုင္ ထြက္ခြာေပးၿခင္းမရိွသည္ကိုထပ္မံ၍ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေမတၱာရပ္ခံခဲ့သည္။

၅။ သို႔ရာတြင္ ဆႏၵၿပသူမ်ားသည္ အဆိုပါေနရာမ်ားမွ ထြက္ခြာေပးၿခင္း၊ လူစုခဲြၿခင္းမရိွသၿဖင့္၂၈-၁၁-၂၀၁၂ ရက္တြင္ ၿမန္မာနိုင္ငံရဲတပ္ဖဲြ႔က အဓိကရုဏ္းနိွမ္နွင္းေရး နည္းစနစ္မ်ား အတိုင္းအဆင့္ဆင့္ ရွင္းလင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ထိုသို႕ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အဓိကရုဏ္းနိွမ္နွင္းေရးအတြက္ နိုင္ငံတကာက အသံုးၿပဳလ်က္ရိွေသာ မီးသတ္ပိုက္မ်ား၊ မ်က္ရည္ယို ဗံုးမ်ားနွင့္ မီးခိုးဗံုးမ်ားကိုသာအသံုးၿပဳခဲ့ၿပီးအင္အားအလြန္အကံြ် သံုးစဲြ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿခင္းမရိွေၾကာင္းသိရိွရသည္။ လူအုပ္စုခဲြၿခင္းေၾကာင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရိွသူမ်ားကို ၿပည္သူ႔ေဆးရံု မ်ားတြင္ ေဒသဆိုင္ရာတာဝန္ရိွသူမ်ား၏ ႀကီးၾကပ္မႈၿဖင့္ ေဆးဝါးကုသေပးလ်က္ရိွေၾကာင္းသိရိွရသည္။

၆။ ထိုသို႕ေဆာင္ရြက္ရၿခင္းသည္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအတြက္ နိုင္ငံေတာ္၏ အက်ဳိးစီးပြားနွင့္ အမ်ားၿပည္သူတို႔၏ အက်ဳိးစီးပြားအား ဥပေဒနွင့္အညီ အကာအကြယ္ေပးနိုင္ရန္ ဒီမိုကေရစီ က်င့္စဥ္နွင့္ အညီေဆာင္ရြက္ရၿခင္း ၿဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ၿပန္အပ္ ပါသည္။

Eleven Media Group ကျဖန္႔ေ၀ေပးပို႕တဲ့သတင္းပါ။

 

About ကို ကိုေလး

ကို ကိုေလး has written 3 post in this Website..