“လူေတြဟာ ေပးေတာ့ ေပးၾကပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ တစ္ခ်ဳိ႕လူေတြက ယူဖို႔ေပးၾက တယ္။ တစ္ခ်ဳိ႕လူေတြက ပူၿပီးေပးၾကတယ္။ တစ္ခ်ဳိ႕လူေတြက စြန္႔ၿပီးေပးၾကတယ္။ တစ္ခ်ဳိ႕လူေတြက ကူဖို႔ေပးၾကတယ္။

သင္ဟာ ေပးေနသူတစ္ေယာက္ျဖစ္ေနမယ္ဆိုရင္ ယူဖို႔ေပးတာလား၊ ပူၿပီးေပးေန တာလား၊ စြန္႔ၿပီးေပးေနတာလား၊ ဒါမွမဟုတ္ ကူဖို႔ေပးေနတာလား……..”

ေျဖာင့္ခ်က္……

‘ေထာင္ျမင္လို႔ ရာစြန္႔၊ ဒီယံုျမင္လို႔ ဒီခ်ဳံထြင္၊ ဆူးလိုခ်င္လို႔ ဆူးနဲ႔ထြင္’ ဆိုသလို သိ သိသာသာ ရလိုမႈ၊ ေတာင္းလိုမႈ၊ မသိေသာ ရလိုမႈေတြနဲ႕ ယူဖို႔၊ ရဖို႔ေပးတဲ့ ဒီလိုေပးျခင္း မ်ဳိးဟာ စီးပြားေရးဆန္ဆန္ ေပးျခင္းမ်ဳိးျဖစ္လို႔ မသန္႔ရွင္း၊ မျဖဴစင္တဲ့ ေပးျခင္း၊ မိမိရဲ႕အ က်ိဳးစီးပြားကို ေရွ႕တန္းတင္လြန္းတဲ့ ေပးျခင္းလို႔ ဆိုရမွာပါ။

တစ္ဖန္ ကိုယ့္ကိုယ္ကို အနစ္နာခံကာ ‘သူတစ္ပါးေတြေတာ့ ခ်မ္းသာေစ၊ မိမိမွာ မူ ဆင္းရဲေစ ’ ဆိုတဲ့ ေပးျခင္းမ်ဳိးဟာ မိမိေပးႏိုင္တဲ့ အတိုင္းအတာထက္ လြန္လြန္ကၽြံကၽြံ ညွစ္ထုတ္၍ ညွစ္ေပးျခင္းမ်ဳိး၊ ေပးၿပီး ပူပန္ရတဲ့ ေပးျခင္းမ်ဳိးျဖစ္လို႔ အျပည့္အဝမေကာင္း မြန္တဲ့ ေပးျခင္း၊ သူတစ္ပါးရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြားကို ေရွ႕တန္းတင္လြန္းတဲ့ ေပးျခင္းလို႔ ဆိုရမွာ ပါ။

တစ္ဖန္ မိမိအတြက္ မလိုအပ္ေတာ့လို႔ သူတစ္ပါးအတြက္ လိုအပ္/မလုိအပ္၊ သင့္ ေလ်ာ္/မသင့္ေလ်ာ္ မစဥ္းစား မသံုးသပ္ဘဲ စြန္းပစ္ပစၥည္းတစ္ခုလို စြန္႔ေပးျခင္းမ်ဳိးကား အသံုးမဝင္ေတာ့သျဖင့္ စြန္႔ပစ္ျခင္းသေဘာမ်ဳိး၊ မိမိေပးႏိုင္တဲ့အတိုင္းအတာထက္ ေလ်ာ့ေလ်ာ့ေပါ့ေပါ့ညစ္၍ ညစ္ေပးေပးျခင္းမ်ဳိးျဖစ္လို႔ အက်ဳိးမရွိတဲ့ ေပးျခင္း၊ မေရာင္ရာ ဆီလူးတဲ့ ေပးျခင္းလို႔ ဆိုရမွာပါ။

တစ္ဖန္ သူတစ္ပါးအတြက္လည္း လိုအပ္၍အက်ဳိးရွိ၊ မိမိလည္း ေပးႏုိင္တဲ့ အ တိုင္းတာအမွန္ရွိသျဖင့္ မိမိအက်ဳိးစီးပြားကို မေျမွာ္ကိုး မတြက္ခ်က္ဘဲ သူတစ္ပါးအက်ဳိး ျဖစ္မည္ကို ေမွ်ာ္ကိုး၍ ကူညီေသာအားျဖင့္ ေပးျခင္းမ်ဳိးကား တန္းတူအက်ဳိးစီးပြားျဖစ္ေစ လိုတဲ့ သေဘာမ်ဳိး၊ ႏွစ္ဦးစလုံး မွ်တေကာင္းမြန္တဲ့ ေပးျခင္းမ်ဳိးျဖစ္လို႔ အျပည့္အဝ ေကာင္းမြန္ အက်ဳိးရွိတဲ့ေပးျခင္း၊ မွ်တတဲ့ ေပးျခင္းလို႔ ဆိုရမွာပါ။

ဒီလိုေပးျခင္း(၄)မ်ဳိးမွာ ယူေပးျခင္း၊ ပူေပးျခင္း၊ စြန္႔ေပးျခင္းေတြဟာ ေပးျခင္းျဖစ္၍ ေကာင္းတဲးအလုပ္မ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း မွန္ကန္တဲ့ေပးျခင္းမ်ဳိးမဟုတ္၊ ေပးတဲ့အလုပ္မွန္ ေသာ္လည္း ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ ေပးပံု၊ ေပးနည္းစနစ္ မမွန္ကန္၊ မေျဖာင့္မတ္လို႔ ထိ ေရာက္တဲ့ အက်ိဳးကို ျဖစ္ထြန္းမႈမရွိတဲ့ ေပးျခင္းေတြပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ေပးမည္ဆိုရင္ ေပး သင့္သလား၊ ေပးႏိုင္သလား၊ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းမလား၊ မွ်မွ်တတျဖစ္ရဲ႕လား…စဥ္းစားၿပီးမွ ေပးပါ။ ဒီလို မွ်မွ်တတေပးႏိုင္ရင္ ႏွစ္ဦးစလံုး မွ်တေကာင္းမြန္ အက်ဳိးရွိတဲ့ ေပးျခင္းမ်ဳိး ျဖစ္လို႔ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္တဲ့ ေပးျခင္း၊ မွန္ကန္ေျဖာင့္မတ္တဲ့ ေပးျခင္းျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

တစ္ဖန္ ေပးျခင္း(၄)မ်ဳိးကို အေျမွာ္အေၾကာက္ျဖင့္ေပးျခင္း၊ အေျမွာ္အေၾကာက္မ ရွိ ေပးျခင္းဆိုၿပီး တူရာတူရာ ေပါင္းစုလို႔ (၂)မ်ဳိးခြဲျခားႏိုင္ပါေသးတယ္။ ယူေပးျခင္း၊ ပူ ေပးျခင္း၊ စြန္႔ေပးျခင္းေတြဟာ အေျမွာ္အေၾကာက္ျဖင့္ ေပးျခင္းမ်ဳိးေတြပါ။ ကူေပးျခင္းက ေတာ့ အေျမွာ္အေၾကာက္မရွိတဲ့ ေပးျခင္းမ်ဳိးေတြပါ။ ရိုးသားစင္ၾကယ္ ယဥ္ေက်းျမင့္ျမတ္ တဲ့ ပုဂၢိဳလ္(ဘုရား၊ ရဟႏၱာ၊ အရိယာ)ေတြရဲ႕ ေပးျခင္းမ်ဳိးပါပဲ။

ယခု သင္ေကာ….ဘယ္လို ေပးေနတာလဲ။ အေျမွာ္အေၾကာက္ေတြနဲ႔ ယူေပး၊ ပူ ေပး၊ စြန္႔ေပး..ေပးေနတာလား…..၊ အေျမွာ္အေၾကာက္မရွိဘဲ ကူေပး..ေပးေနတာ လား..။

About ဓမၼ သုေတသီ

ဓမၼ သုေတသီ has written 4 post in this Website..

   Send article as PDF