ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး၏မိန္႕မွာခ်က္ႏွင့္ဆန္က်င္ေနေသာေဂါက်းရြာတြင္ရပ္မိရပ္ဖႏွင့္ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး
ေရြးခ်ယ္ပြဲက်င့္းပ-
၊သံတြဲျမိဳ႕နယ္၊ေဂါေက်းရြာအုပ္စု႕တြင္ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဳးအားဘက္လိုက္ေရြးခ်ယ္မွုကို၁၈-၁၂-၂၀၁၂ ရက္ေန႕ကရပ္မိရပ္ဖမ်ားေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ရာတြင္ ျမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရံုးမွစာေရးႀကီးဦးလွေရႊႏွင့္အဖြဲ႕
သည္ လူထုေထာက္ခံခ်က္ရယူမွဳမရွိဘဲ တဖက္သပ္မ်က္ႏွာလိုက္ကာေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္သြားပါသည္။
ေရြးခ်ယ္ခံရေသာရပ္မိရပ္ဖမ်ားမွာကိုယ္က်င့္သိကၡာအလြန္ပ်က္ပ်ားေနျပီးနာမည္ဆိုးရွိသူမ်ားျဖစ္ကာအုပ္စု႕
လိုက္ လူမွဳေရးဘာသာေရးကိစၥမ်ားတြင္ အႏိုင္က်င့္စိုးမိုးခ်ယ္လွယ္ေနသူမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။
အဆိုပါလူမ်ားသည္ မေရြးခ်ယ္ခင္ကလည္း မိမိဘာသာလက္မေထာင္ျပီးရပ္မိရပ္ဖခံ
ယူထားသူမ်ားသာျဖစ္ျပီးရပ္ကြက္မွလူမ်ားႏွင့္မသင့္တင့္ၾကပါ။ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးမွစည္းကမ္းခ်က္(၁၁)ခ်က္
ျဖင့္ လမ္းညြန္ထားေသာ္လည္း ထိုသူမ်ားမွာ ထိုစည္းကမ္းႏွင့္မကိုက္ညီဘဲ ဦးလွေရႊအလို႕က်ႀကိဳး
ကိုင္ခ်ယ္လွဲရမည္သူကိုသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဳးအျဖစ္ မဲျဖင့္မျပဳလုပ္ဘဲလက္တမ္းေရြးခ်ယ္သြားပါသည္။
တကယ္အရည္အခ်င္းျပည္၀သူမ်ား၊ႏိုင္ငံတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္သူမ်ားရွိပါေသာ္လည္း
နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွငသ့္ေဘးဖယ္ထားကာမမမွန္မကန္ေရြးခ်ယ္သြားပါသည္။ထို႕ကဲ့သို႕အက်င့္သိကၡာႏွင့္မိကိုက္
ညီသူမ်ားကို ေဂါေက်းရြာအုပ္စု႕အတြင္း ဆက္လက္ထားရွိပါက ေက်းရြာအေနျဖင့္ေအးေဆးတည္းျငိမ္မည္
မဟုတ္ဘဲ အလြန္ဆုတ္ယုတ္နစ္နာပါေတာ့မည္ကိုေတြျမင္ရပါသျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးႏွင့္အႀကီးအကဲ
မ်ားမွ လိုအပ္သလုိ႕ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါရန္တင္ျပအပ္ပါသည္။

About Nu Than

Nu Than has written 12 post in this Website..