ရခုိင္တုိ႕ ျပည္နယ္ေပးေရးေတာင္းဆုိခ်က္ႏွင့္ ဘဂၤါလီမြတ္ဆလင္တုိ႕ အၿပိဳင္ေတာင္းဆုိလာျခင္း
ဒုတိယကမၻာစစ္ၿပီးေနာက္ပုိင္း အဂၤလိပ္တုိ႕ ျပန္လည္ ဝင္ေရာက္လာသည့္အခါ ရခုိင္တြင္ အလံနီ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈမွာ အေျခခုိင္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္ လူထုတြင္ ရခုိင္ (ဖဆပလ)ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ မေက်နပ္ျခင္း၊ ရွမ္း၊ ခ်င္း၊ ကခ်င္၊ ကရင္၊ ကယားတုိ႕ကဲ့သုိ႕ ျပည္နယ္ အခြင့္အေရးကုိ ခံစားလုိျခင္း တုိ႕ေၾကာင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေတာင္းဆုိေသာ ရခုိင္ေခါင္းေဆာင္ ဦးစိႏၱာအဖြဲ႕ကုိ အားေပးလာသည္။ ၎အဖြဲ႕သည္ အလံနီကြန္ျမဴနစ္ လုိလားသူအဖြဲ႕ျဖစ္ၿပီး ရခုိင္သီးျခား ခြဲထြက္ေရးကုိ ေတာင္းဆုိေနသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ၁၉၄၇ ဧၿပီလ ၃ ရက္ေန႕တြင္ ေျမပုံၿမိဳ႕၌ ရခုိင္အမ်ိဳးသားညီလာခံကုိ က်င္းပရာ လူတစ္ေသာင္းေက်ာ္ တက္ေရာက္ၿပီး အလံနီ ကြန္ျမဴနစ္မ်ားႏွင့္ ဖဆပလလည္း တက္ေရာက္ ၾကသည္။ ထုိညီလာခံတြင္ အခြန္မေပးေရး၊ ေရြးေကာက္ပြဲ အလုိမရွိ၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း အလုိမရွိ၊ လြတ္လပ္ေရး ခ်က္ခ်င္းေပး စသည္ျဖင့္ ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။ ထုိညီလာခံသုိ႕ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း တက္ေရာက္ မိန္႕ခြန္းေျပာၾကားရာ တက္ေရာက္လာသည့္ ျပည္သူတုိ႕က ဗုိလ္ေအာင္ဆန္း အလုိမရွိ၊ လြတ္လပ္ေရး ခ်က္ခ်င္းေပးဟု ေအာ္ဟစ္ေတာင္းဆုိၾကသျဖင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ခ်က္ခ်င္း ျပန္လည္ထြက္ခြာသြားသည္။ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁၈ ရက္ေန႕တြင္ ရန္ကုန္ရွိ ရခုိင္လူထု အစည္းအေဝးက ရခုိင္ခြဲထြက္ေရး ေတာင္းဆုိခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၅ ရက္ေန႕တြင္ ရန္ကုန္ရွိ ရခုိင္လူထု အစည္းအေဝး ထပ္မံက်င္းပရာ ထုိအစည္းအေဝးက ရခုိင္သည္ သဘာဝက သီးျခား ပုိင္းျခားေပးထားသည့္ သီးျခားႏုိင္ငံျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀၀၀ ေက်ာ္ သီးျခားဘုရင့္ႏုိင္ငံအျဖစ္ ေနထုိင္လာခဲ့ေၾကာင္း၊ ထုိ႕ေၾကာင့္ သီးျခား လြတ္လပ္စြာ ဆုံးျဖတ္ႏုိင္သည့္ ေဒသအျဖစ္ ဖန္တီးေပးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေတာင္းဆုိခဲ့ၾကသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ရခုိင္တုိ႕က (ဖဆပလ)ကုိ မေထာက္ခံပဲ ရခုိင္တုိင္းရင္းသား ညီညြတ္ေရး အစည္းအရုံး (ရတည)ကုိ ေထာက္ခံအားေပးၾကသည္။
ထုိအခ်ိန္က ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာနယ္မ်ားတြင္ Jami-a-tul Ulema-e Islam အဖြဲ႕မွ မြတ္ဆလင္မ်ားက ကုိယ္တုိင္ အေရြးခံခဲ့ၾကသည္။ ထုိသုိ႕ အေရြးခံရာတြင္ စစ္တေကာင္းနယ္သား ဂဖါးက ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရြက္ညိဳေတာရြာတြင္ အေျခစုိက္ကာ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည္။ ဂဖါးသည္ စစ္တေကာင္းနယ္သား ျဖစ္သည့္အျပင္ စူလတန္မာမြတ္ အပါအဝင္ ေလးဦး အေရြးခံရာ အားလုံး အႏုိင္ရခဲ့သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲႏွစ္ႀကိမ္လုံး အႏုိင္ရရွိေသာ္လည္း ဖဆပလ အေနျဖင့္ မတုိးႏုိင္ခဲ့ေခ်။ တစ္ဘက္တြင္ ရခုိင္ပါတီျဖစ္သည့္ ရတညကုိလည္း ဖဆပလ က မႏုိင္သျဖင့္ တတိယ အႀကိမ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္မွ အႏုိင္ရရွိရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈ ျပဳလုပ္လာသည္။
ဖဆပလအေနျဖင့္ ရခုိင္လူထု၏ ေထာက္ခံမႈကို မရသည့္အခါ ဦးႏုသည္ မြတ္ဆလင္အမ်ားစု မဲကုိ ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္လာသည္။ ၁၉၅၆ ခုႏွစ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ဘူးသီးေတာင္နယ္ တြင္ မဲဆႏၵနယ္ တစ္နယ္ပုိမုိ သတ္မွတ္ေပးၿပီး မြတ္ဆလင္မ်ားအား ဖဆပလသုိ႕ သိမ္းသြင္းကာ အေရြးခံေစခဲ့ရာ အဘူခုိင္၊ အလူေဘာ္ေရွာတုိ႕ ဖဆပလ အမတ္မ်ား ျဖစ္လာၾက၍ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မွ စူလတန္မာမြတ္ ဖဆပလ အမတ္အျဖစ္ အေရြးခံရသည္။ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာမွ မြတ္ဆလင္ အမတ္မ်ားကုိ အေရြးခံခြင့္ ေပးခဲ့ၿပီး မဲအမ်ားအျပား ရရွိေစရန္အတြက္ စစ္တေကာင္း ကုလားမ်ားကုိ ေခၚသြင္းကာ မဲေပးခြင့္ရေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္ဟု ဆုိသည္။ စစ္တေကာင္းကုလားမ်ားကုိ ေခၚသြင္းေနေၾကာင္း သိေသာ္လည္း ဦးႏုအေနျဖင့္ မသိေယာင္ေဆာင္ေနခဲ့ျခင္းျဖင့္ ကုလားမ်ား အဆမတန္ မ်ားျပားလာေစခဲ့သည္။ ဖားဝပ္ရြာ(ေမာင္ေတာ)မွ ပါလီမန္ေခတ္ ႀကဳံခဲ့သူတစ္ဦးက ဦးႏုသည္ ဖားဝပ္ရြာကုိ ေရာက္ရွိလာေၾကာင္း၊ မြတ္ဆလင္ေတြ ဖဆပလကုိ မဲေပးလွ်င္ မွတ္ပုံတင္ထုတ္ေပးမည္၊ ေနခြင့္ရမည္ဟု ေျပာသြားေၾကာင္း ၎၏ အေတြ႕အႀကဳံကုိ ေျပာျပခဲ့သည္။ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕တြင္ ေနထုိင္သည့္ ရတညတြင္ ကုိယ္တုိင္ ပါဝင္ခဲ့သူ တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္မွာ ဦးႏုသည္ ဦးဗေဆြ၊ ဦးေက်ာ္ၿငိမ္းတုိ႕ႏွင့္ မတူပဲ မြတ္ဆလင္မ်ားထံမွ မဲရေရးအတြက္ ႏႈတ္မွ အလြယ္တကူ ကတိေပးမႈမ်ား ျပဳခဲ့ေၾကာင္း၊ ရတည ကုိလည္း ၎ပါတီကုိ ေထာက္ခံပါက ရခုိင္ကုိ ျပည္နယ္ေပးမည္ဟု ရတည အမတ္မ်ားကုိ ၎၏ အိမ္သုိ႕ ေခၚကာ ေျပာဆုိခဲဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ဖဆပလ အႏုိင္ရေရးအတြက္ ထုိအခ်ိန္က ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး ဦးဧေမာင္(ခ) အဒူလာဒစ္ ၏ ေထာက္ခံမႈျဖင့္ ဘဂၤါလီမ်ားကုိ ေခၚသြင္းလာသည္။ ဘူးသီးေတာင္တြင္ အဘူခုိင္ဆုိသူက ဖဆပလဥကၠ႒၊ လဝကတုိ႕ႏွင့္ ေပါင္းကာ အိမ္ေထာင္စု စာရင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးမွ တစ္ဘက္ႏုိင္ငံမွ ဘဂၤါလီမ်ားကုိ ေခၚသြင္းလာရာ ရြာေပါင္း (၄၀)ေက်ာ္သည္ တစ္မဟုတ္ခ်င္း ေရာက္ရွိလာသည္။ ျပင္ပမွ လူေပါင္းမ်ားစြာကုိ ထုိကဲ့သုိ႕ ေခၚသြင္းလာျခင္းျဖင့္ ဖဆပလ အႏုိင္ရေရး ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ဦးႏု၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ျဖစ္သည္။ ထုိအမွားသည္ ေနာင္တြင္ ႏုိင္ငံကုိ မ်ားစြာ အထိနာေစေသာ အမွားတစ္ခုပင္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာနယ္တြင္ ဖဆပလမွာ မြတ္ဆလင္ အမတ္မ်ား အႏုိင္ရလာၿပီး လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား ျဖစ္လာသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေနရာရလာသူမ်ား၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ မြတ္ဆလင္ကုန္သည္မ်ား၏ အေထာက္အပံ့မ်ား ပါဝင္သည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ ဦးႏုအစုိးရ ကုိယ္တုိင္က ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ မြတ္ဆလင္ ကုန္သည္မ်ား၏ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈမ်ား ရယူခဲ့ရသည္ဟု သိရသည္။
ဦးႏုအစုိးရ အာဏာရလာသည့္အခါ မြတ္ဆလင္အမတ္မ်ား ေနရာရလာၿပီး ဝန္ႀကီးအဆင့္ ရာထူးမ်ားပါ ရရွိလာၾကသည္။ ထုိသုိ႕ ရလာေသာ ရာထူးကုိ အသုံးခ်ကာ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းသုိ႕ စစ္တေကာင္း မြတ္ဆလင္မ်ား အလြယ္တကူ ဝင္လာႏုိင္ေအာင္ အကာအကြယ္ေပးျခင္း၊ စပါးေမွာင္ခုိ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ျခင္း၊ ေျမေအာက္လႈပ္ရွားမႈ ျပဳလုပ္ေနေသာ မူဂ်ာဟစ္အဖြဲ႕ကုိ အကူအညီ ေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လာသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ ဦးႏု၏ ဖဆပလ အစုိးရကာလတစ္ေလွ်ာက္လုံး မြတ္ဆလင္ အမတ္မ်ား၏ အာဏာျဖင့္ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာနယ္ထဲတြင္ လႈပ္ရွားမႈအမ်ိဳးမ်ိဳး ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ ထုိနယ္မွ မြတ္ဆလင္ အမတ္မ်ားသည္ပင္ ၎တုိ႕၏ ၾသဇာအာဏာကုိ အသုံးျပဳကာ ဘဂၤါလီမ်ား ဝင္ခြင့္ရေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္ ကုိလည္း ေတြ႕ရွိရသည္။
ရခုိင္တုိ႕ ျပည္နယ္ ေတာင္းဆုိသံမ်ား က်ယ္ျပန္႕လာျခင္းကုိ မြတ္ဆလင္မ်ားကလည္း ယခင္ကပင္ စုိးရိမ္ခဲ့သည္။ ရခုိင္တုိ႕ ေတာင္းဆုိခ်က္ေအာင္ျမင္ခဲ့လွ်င္ ျပည္နယ္ေပးခဲ့လွ်င္၊ မြတ္ဆလင္မ်ား ဖိႏွိပ္ခံရမည္ကုိ စုိးရိမ္ခဲ့ၾကသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ရခုိင္ေျမာက္ပုိင္းရွိ မြတ္ဆလင္တုိ႕လည္း ခြဲထြက္ေရး လႈပ္ရွား မႈမ်ား စတင္ျပဳလုပ္လာၾကသည္ကုိ (Rees William) က အစုိးရသုိ႕ တစ္ခ်ိန္ကပင္ တစ္ျပအစီရင္ခံခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးေနာက္ပုိင္း ရခုိင္ကုိ ျပည္နယ္ေပးပါမည္ဟု ကတိေပးလုိက္ေသာအခါ ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ မြတ္ဆလင္တုိ႕သည္ မေက်နပ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည္။ လႈပ္ရွားထၾကြမႈမ်ားလည္း ျပန္လည္ ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ ယခင္ အလယ္သံေက်ာ္ ညီလာခံတြင္ ပါဝင္ခဲ့ေသာ မြတ္ဆလင္ ေခါင္းေဆာင္တုိ႕သည္ အသြင္အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ရွိေနၾကရာမွ ရခုိင္ျပည္နယ္ ဆန္႕က်င္ေရးကုိ ျပဳလုပ္လာသည္။ သတင္းစာမ်ားမွ မြတ္ဆလင္တုိ႕အတြက္ ေတာင္းဆုိခက္အမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ ျပဳလုပ္လာသည္။
ဂ်ာေမတူအူလမားအသင္းအမည္ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ အသင္းသည္ ဘာသာေရးအသြင္ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံေရး ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အဖြဲ႕ျဖစ္ၿပီး ေခါင္းေဆာင္မွာ စူလတန္ အာမတ္ႏွင့္ ၎၏ ဇနီး ေဒၚေအးညြန္႕တုိ႕ ျဖစ္သည္။ ၎ တုိ႕အေနျဖင့္ ပါလီမန္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ၁၉၄၇ မွ ၁၉၆၀ အထိ ဆက္တုိက္ အႏုိင္ရခဲ့ၿပီး ေအာက္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အထက္လႊတ္ေတာ္တုိ႕တြင္ ပါလီမန္ အမတ္မ်ား ျဖစ္လာခဲ့သည္။ မည္သည့္ပါတီ အဖြဲ႕အစည္းပင္ ျဖစ္ေစ ဘဂၤါလီ မဟုတ္ပါက လူအမ်ားစု ျဖစ္ေသာ ဘဂၤါလီမဲကုိ မရႏုင္သျဖင့္ ဘာသာေရးႏွင့္ လူမ်ိဳးေရးသက္သက္ကုိ ေရွ႕တန္းတင္ ေသာ ႏုိင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ား ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္တြင္ လႊမ္းမုိးေနသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ ထုိအခ်ိန္က ပါကစၥတန္ သံအမတ္အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ဦးေဖခင္က ဘူးသီးေတာင္သုိ႕ လာေရာက္ သည္တြင္-
“ယခု စကားေျပာရာ၌ တုိက္ရုိက္ဗမာစကားကုိ မသုံးရပဲ စကားျပန္ၾကား မွာထားကာ ေျပာေဟာရ သျဖင့္ သူသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၏ တစ္ေနရာသုိ႕ ေရာက္ေနသည္ဟု မထင္ပဲ အေရွ႕ပါကစၥတန္ ျပည္ တစ္ေနရာသုိ႕ ေရာက္ေနသလားဟုပင္ ယုံမ်ား သံသယ ျဖစ္မိပါသည္။”
ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေနၾကေသာသူမ်ားျဖစ္လ်က္ ျမန္မာစကား တစ္လုံးမွ်မေျပာတတ္ပဲ ဘာသာျပန္ျဖင့္ ေျပာေနရျခင္းေၾကာင့္ ကုိယ့္ႏုိင္ငံကုိ လာေရာက္ရျခင္းမွ ဟုတ္ရဲ႕လားဟု သံသယ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆန္းစစ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေပသည္။
“စမတ္ကလည္း စစ္တေကာင္းသား မြတ္ဆလင္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယခင္ကပင္ ေရးသား သတိေပးထား သည္မွာ- ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္သည္ ၅၄၀ စတုရန္းမုိင္ရွိ၍ ၁၉၁၁ ခုႏွစ္၌ ၁၃၁၁၃၄ ဦးရွိသည္။ စတုရန္း တစ္မုိင္လွ်င္ ၂၃၀ ဦးေနထုိင္၍ စစ္ေတြ ခရုိင္၌ လူဦးေရ အထူထပ္ဆုံး ျဖစ္သည္။ စုစုေပါင္း လူဦးေရအနက္ ၇၇% ေကာ္မွာ စစ္တေကာင္းသားမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ စစ္တေကာင္းသားမ်ား ဝင္ေရာက္မႈသည္ တျဖည္းျဖည္း ဆက္လက္ ျဖစ္ေနသည္။ ယင္းဝင္ေရာက္ မႈသည္ ေဒသခံရခုိင္တုိ႕အား အေရွ႕ဘက္သုိ႕ ေမာင္းထုတ္ေနသည္။ ပ်င္းရိေနေသာ ရခုိင္တုိ႕သည္ ဝီရိယရွိ၍ ေခၽြတာတတ္ေသာ စစ္တေကာင္းသားတုိ႕ ဝင္ေရာက္လာမႈကုိ ေတာင့္မခံႏုိင္ၾကေခ်။ အကယ္၍ ရခုိင္တုိ႕သည္ မိမိတုိ႕၏ ပ်င္းရိျဖဳန္းတီးတတ္ေသာ အေလ့အထမ်ားကုိသာ ဆက္လက္ ျပဳက်င့္ေနၾကဦးမည္ဆုိလွ်င္ ယခုေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္၌ ျဖစ္ေနေသာ အေျခအေနကဲ့သုိ႕ စစ္ေတြ ခရုိင္ တစ္ခုလုံးသည္ စစ္တေကာင္းသားတုိ႕လက္ထဲသုိ႕ ေရာက္သြားေပလိမ့္မည္။”
ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳထားသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။
မြတ္ဆလင္တုိ႕သည္ ျမန္မာတုိင္းရင္းသားမ်ား မဟုတ္ၾကသျဖင့္ တုိင္းရင္းသားမ်ား ခံစားခြင့္ရွိေသာ “ျပည္နယ္ရပုိင္ခြင့္”ကုိ ခံစားခြင့္ မရွိေၾကာင္း သိလာၾကသည့္အခါ မိမိကုိယ္ကုိ “ရခုိင္တုိင္းရင္းသား မြတ္ဆလင္”မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားတင္ျပလာၾကသည္။ ထုိလိမ္လည္တင္ျပမႈကုိ ပါလီမန္ အမတ္ေဟာင္း ဂဖါးမွ စတင္ခဲ့သည္။ ၎က အလယ္သံေက်ာ္ညီလာခံမွ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ အားေပးေသာ သမုိင္းေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ကုိ ၂၈-၈-၅၁ ေန႕ထုတ္ ဂါးဒီးယန္း သတင္းစာတြင္ စတင္ေရးသား ခဲ့သည္။ ထုိ႕ေနာက္ (၁၀)ႏွစ္အၾကာ ေမလထုတ္ ဂါးဒီးယန္းမဂၢဇင္းတြင္ အမ္ေအတာဟီရ္ဘသာ က (ဘသာ)ဟူေသာ ျမန္မာအမည္ျဖင့္ မစၥတာဂဖါးကဲ့သို႕ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ စစ္တေကာင္းသား မြတ္ဆလင္မ်ားကုိ ရခုိင္တုိင္းရင္းသား မြတ္ဆလင္ ျဖစ္ေလဟန္္ မခုိင္မာေသာ သမုိင္း အေထာက္အထားမ်ားျဖင့္ ေရးသားလာသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။
ရခုိင္တုိ႕၏ ျပည္နယ္ေတာင္းဆုိမႈ ႀကီးထြားလာခ်ိန္တြင္ မြတ္ဆလင္တုိ႕ကလည္း ရခုိင္တုိ႕ႏွင့္ တန္းတူ အခြင့္အေရးေပးရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့ၾကသည္။ တုိင္းရင္းသားအျဖစ္ အခြင့္အေရး ေတာင္းဆုိလာျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိေဆာင္းပါးကုိ ရုိဟင္ဂ်ာ အမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရး အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကလည္း “ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးစုရာဇဝင္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္” အမည္ျဖင့္ အနည္းငယ္ ျဖည့္စြက္ကာ ၁၉၆၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ပုံႏွိပ္ျဖန္႕ေဝခဲ့သည္။ အမ္ေအတာဟီရ္ဘသာ ကပင္ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္၌ “ရုိဟင္ဂ်ာႏွင့္ ကမန္လူမ်ိဳးစုမ်ား” ဟူေသာ စာအုပ္ကုိ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ ရုိဟင္ဂ်ာအမ်ိဳးသား ညီညြတ္ေရး အဖြဲ႕မွတစ္ဆင့္ ထုတ္ေဝခဲ့ျပန္သည္။ ထုိ႕အတူ ေမာင္သံလြင္ကလည္း ရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ိဳးမ်ားအေၾကာင္းကုိ ျမဝတီ မဂၢဇင္းတြင္ ေရးသားကာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးျဖစ္ေၾကာင္း လမ္းေၾကာင္းျပခဲ့သည္။ သုိ႕ေသာ္ ရုိဟင္ဂ်ာႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေဆာင္းပါး အားလုံးသည္ ဘသာႏွင့္ ဂဖါးေရးသားသည့္ ေဆာင္းပါးကုိ ထပ္တူကူးခ်ေရးသားထားျခင္း မ်ားသာ ျဖစ္သည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ ထုိထက္ပုိေသာ အေထာက္အထား မရွိေတာ့ပဲ လွည့္ပတ္ေရးသားေနျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးကုိ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးျဖစ္ေရး စီမံခ်က္ျဖင့္ ပါလီမန္တြင္လည္းေကာင္း၊ ပါလီမန္ ျပန္ပတြင္ လည္းေကာင္း စနစ္တက် မြတ္ဆလင္ ပညာတတ္မ်ားက ဦးေဆာင္ကာ လႈပ္ရွားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

{ Comment Off & Tag Deleted by Mod#3 }

About ေအး၀တီ ၾကီး

ေအး၀တီ ၾကီး has written 12 post in this Website..