ျမန္မာနုိင္ငံသည္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါငး္စံု စုေပါင္းေနထုိင္ၾကေသာ နုိင္ငံတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ မ်ိဳးမတူကြဲျပားေသာ ဓေလ့ထံုးစံမ်ား ယဥ္ေက်းမႈအစဥ္အလာမ်ားကို လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္ ညွိျပီးေနထုိင္ေနၾကေသာ တိုင္းျပည္တစ္ခုပင္ျဖစ္ပါသည္။ တုိင္းရင္းသားတို႔ သည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ နယ္စပ္ေဒသမ်ား ၊ျပည္နယ္မ်ား တြင္ အေျခခ်ေနထုိင္ေနၾကေပသည္။

လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားမႈ ( Discrimination ) သည္ လြန္စြာမွ အကဲဆတ္ေသာ ၊ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ အႏ ၱရာယ္ ေပါင္းစံုတို႔၏ ျမစ္ဖ်ားခံရာ ျပႆနာျဖစ္သည္ကို မူ ကမ ၻာကလက္ခံထားျပီျဖစ္ပါသည္။ လူျဖဴ-လူမည္း ျပႆနာ၊ ကြ်န္-သခင္ ျပႆနာ၊ အေရွ ႔တုိင္းသား- အေနာက္တိုင္းသား ျပႆနာ ၊ ဘာသာ အယူ၀ါ ဒ ကြဲျပားျခင္းျပႆနာ စသည္တို႔သည္ ယေန႔ထိတိုင္ ေအာင္ ေျပလည္ေအာင္မေျဖရွင္းနုိင္ေသးေသာ ျပႆမ်ားပင္းျဖစ္ပါသည္။

ကြ်န္ေတာ္တို႔ နုိင္ငံတြင္မူ လူသားတုိင္းတန္းတူအခြင့္အေရးရေနသည္ေလာ မရေနသည္ေလာ ဟူေသာ အေမးကို ေျဖဆိုရန္မွာ ခက္ခဲလွ်က္ရွိပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ တိုင္းရင္းသား မ်ားစြာတို႔၏ အျမင္တြင္မူ သူတို႔သည္ တန္းတူအခြင့္အေရး မရ ဟုထင္ွိေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ဆုိလွ်င္ မည္သူေတြက အခြင့္အေရးကို ပိုမိုရရွိေနၾကေလသနည္း။

ဗမာလူမ်ိဳး ေခါင္းေဆာင္တစ္ခ်ိဳ ႔တို႔သည္ လူအမ်ားစုျဖစ္သည့္ ဗမာ မ်ားအပါအ၀င္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအေပၚ ဗိုလ္က် စိုးမိုးလာခဲ့ၾကပါသည္။ ဟိုးေရွးအစဥ္ အဆက္ ကတည္းက ၾကမ္းတမ္းျပီး အာဏာမက္ေမာသည့္ ဘုရင္မ်ားသည္ တစ္ျပည္နွင့္တစ္ျပည္ စစ္မက္ျဖစ္ပြားတိုက္ခိုက္အနုိင္ယူလွ်က္ နုိင္ေသာသူက အုပ္ခ်ဳပ္မင္းလုပ္ျပီး ဗိုလ္က် လာခဲ့ၾကပါသည္။

သို႔ေသာ္ ထိုမင္းမ်ား အုပ္ခ်ဳပ္ေသာေၾကာင့္ လူအမ်ားစု ဗမာတို႔သည္လည္း မည္သည့္အက်ိဳးေက်းဇူးမွ် ထူးျပီးခံစားၾကရျခင္းအမွန္မရွိခဲ့ပါ။ဆိုလိုသည္မွာ ကိုယ့္ဘ၀ ကိုယ္ကိုယ္သာေအာင္ျမင္ေအာင္ၾကိဳးစားေနၾကရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ယေန႔ေခတ္တြင္ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္အတြင္း တြင္ တုိင္းရင္းသားေပါင္းစံုပါ၀င္ေသာ္လည္း ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားတြင္ တုိင္းရင္းသားဦးေရ အလြန္နည္းပါးျခင္းေၾကာင့္ စစ္တပ္ကိုပင္ ဗမာစစ္တပ္ဟူ၍ ေခၚေ၀ၚေနၾကသူမ်ားလည္းရွိပါသည္။

တိုင္းရင္းသားတို႔၏ အျမင္တြင္ အစိုးရရံုးမ်ားအတြင္း တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားကိုခန္႔ထားျခင္း ကိစၥ အပါအ၀င္၊ ဘာသာေရး ကန္႔သတ္မႈမ်ား၊ ေတာင္ေပၚေဒသမ်ာ တြင္ဖြင့္ျဖိဳးမႈ ေနာက္က်ေနျခင္းကိစၥ စသည္တို႔ကို တန္းတူအခြင့္အေရးမရျခင္းဟူ၍ ခံယူထားၾကဟန္တူပါသည္။ ၄င္းတို႔၏ အနာဂတ္ ကို ၄င္းတို႔ ကိုယ္တိုင္ ဖန္တီး ခ်င္ၾကပါသည္။ ျပည္နယ္ နွင့္လူမ်ိဳးေကာင္းစားေရးကို ေဇာက္ခ်ျပီးေဆာင္ရြက္လိုၾကပါသည္။

ယခုအခ်ိန္အခါသည္ ေနရာတစ္ခု သို႔တည္းမဟုတ္ လူမ်ိုဳးတစ္မ်ိဳးတည္းကိ ုကြက္ၾကည့္ျပီး တိုးတက္ေအာင္လုပ္မည္ ဟု ေျပာဆိုေနသင့္ေသာအခ်ိန္မဟုတ္ပါေခ်။ ျမန္မာျပည္တြင္းတြင္ရွိေသာ မည္သည့္လူမ်ိဳးမ်ားကို မဆို ၊ မည္သည့္ေဒသတြင္မဆို၊ မည္သည့္ ဘာသာ၀င္မဆို တိုးတက္ၾကီးပြားေအာင္ေဆာင္ရြက္ ၾကရန္လို အပ္ေသာအခ်ိန္အခါပင္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔အတြက္ တိုင္းရင္းသားတို႔ ၏ အျမင္ အမ်ားစု ဗမာတို႔၏ လူမ်ိဳးေရးအစြဲအျမင္မ်ားကို ေျပာင္းလဲျပစ္ရန္အခ်ိန္ပင္ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာစစ္တပ္ ကို ျမန္မာျပည္သူမ်ား မုန္းတီးေၾကာက္ရြ ႔ံေနၾကသည္မွာ ၾကာျမင့္ေနျပီျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာစစ္တပ္အပါအ၀င္ ျမန္မာစစ္အစိုးရ အဖြဲ ႔ ၏ ရည္၇ြယ္ခ်က္ ရွိရွိ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ သာ တုိင္းရင္းသားတို႔၏ အျမင္မ်ား ထုိကဲ့သို႔ျဖစ္ေနၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ၏ အျမင္တြင္ ၄င္းတို႔အေပၚမတရားနွိပ္ စက္ညင္းပန္းေနၾကသည္ဟုျမင္ၾကသကဲ့သို႔ သားသမီးမ်ိဳးဆက္မ်ားကိုလည္း ထိုအျမင္ကို ရိုက္သြင္းၾကသည္။ ပို၍ ဆိုးသည္မွာ တုိင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စု တုို႔ ၏ မတရားညင္းပန္းနွိပ္စက္မႈနွင့္ဆိုင္ေသာ ကိုယ္ေတြ႔မ်ားရွိေနၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ဗမာသည္လည္း တုိင္းရင္းသားတစ္မ်ိဳးပင္ျဖစ္ပါသည္။ ဗမာအမ်ားစုသည္ စားက်က္ေကာင္း ေနရာေကာင္းမ်ားျဖစ္ေသာ ဧရာ၀တီျမစ္ကမ္းပါးတစ္ေလွ်ာက္နွင့္ ေျမျပန္ ႔ေဒသမ်ားတြင္ အေျခခ်ေနထုိင္လာခဲ့ရကား အျခားတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳး မ်ားထက္စာလွ်င္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ကုန္စည္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး စသည္တို႔တြင္ ပို၍ အခြင့္အလန္းမ်ားရွိရကား ျမိဳ ႔ျပမ်ား တည္ေထာင္ျပီး ဖြဲ႔ျဖိဳးနုိင္ၾကပါသည္။ ဤသည္မွာလည္း ဗမာလူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးတည္းသာ ျမိဳ ႔ၾကီးျပၾကီး တြင္ေနထုိင္ေနၾကသည္ မဟုတ္ပဲ။တိုင္းရင္းသားလူတန္းစားေပါင္းစံု ကိုးကြယ္မႈဘာသာေပါင္းစံုတို႔ စုေပါင္းေနထုိင္ေနၾကသည္ကိုမူ တိုင္းရင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ျမင္ေအာင္ၾကည့္သင့္ပါသည္။

တုိင္းရင္းသားတို႔သည္ ေတာင္ေပၚေဒသမ်ားတြင္ရွိေသာ သံယံဇာတ မ်ား သစ္အပါအ၀င္ ။ တြငး္ထြက္မ်ား။ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ျမန္မာစစ္တပ္နွင့္ ၄င္းတို႔နွင့္ ရင္းနွီးေသာ စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွ ထုတ္ယူေရာင္းခ်ေနသည္ကိုသာျမင္ၾကပါသည္။ ထိုသို႔ထုတ္ယူေရာင္းခ်ျခင္းေၾကာင့္ ၄င္းတို႔၏ ေနရာ ေဒသအတြက္ မည္သည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမွ မရွိဟုျမင္ၾကပါသည္။ ထို႔အျပင္ ေျမယာမ်ားသိမ္းယူျခင္း။ သဘာ၀ မ်ားပ်က္စီျခင္း။ ပတ္၀န္းက်င္ ညစ္ညမ္းျခင္း စသည့္ ေဘးထြက္ ဆိုးက်ိဳးမ်ား ကိုသာ အေမြဆက္ခံေနၾကရသည္ဟု ျမင္ၾကပါသည္။ ထိုသို႔ျမင္သည့္အတိုင္းလည္းမွန္ကန္ပါသည္။သို႔ေသာ္…ဤသည္မွာ စစ္အစိုးရ လက္တြင္ လံုးလံုးအုပ္ခ်ဳပ္ခံ ဘ၀အျဖစ္တြင္ျဖစ္ပါသည္။ ယခုေျပာင္းလဲလာရန္လမ္းစ ေပၚလာပါသည္။ထိုလမ္းစ ကို တုိင္းရင္းသားမ်ားအားလံုး မိမိရရ ဆုတ္ကိုင္နုိင္ဖို႔လို အပ္ ပါသည္။ သို႔မဟုတ္ပါက အခ်င္းခ်င္း ထာ၀ရ စိတ္၀မ္းကြဲေနပါလိမ့္မည္။

တိုင္းရင္းသားမ်ား စိတ္၀မ္းကြဲျပီး အခ်င္းခ်င္း တုိက္ခိုက္ေနၾကျခင္းအားျဖင့္ မည္သည့္အကိ်ဳးေက်းဇူူးမွ နွစ္ဖက္စလံုးတြင္ရမလာ နုိ္င္ပါေခ်။ စစ္စရိတ္ေထာင္ျခင္း။ စစ္ပမ္းျခင္း။ နုိင္ငံေတာ္ ၏ ဘက္ဂ်က္ ထိခိုက္ျခင္း။ အသက္အိုးအိမ္မ်ားပ်က္စီးၾကျခင္း။ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈေၾကာင့္ နွစ္ဖက္စလံုး အေ၀ဖန္ခံရျခင္း စသည္တို႔သာ အက်ိဳးရလာဒ္အျဖစ္ရရွိၾကပါသည္။သတင္းၾကားေသာ ျပည္သူလူထုသည္လည္းစိတ္ဆင္းရဲ ၾကရသည္။ လက္ေတြ႔ခံစားေနၾကရေသာ ျပည္သူတို႔အေနျဖင့္ မူ ေျပာစရာပင္မလိုပါေခ်။

စစ္အစိုးရ မွသည္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအျဖစ္ ပံုေဖာ္ေျပာငး္လဲေနေသာ ျမန္မာ အစိုးရ ကို ကခ်င္တို႔က နုိင္ငံေရးစကားကို အရင္ေျပာရန္ ျပီးမွ အတုိက္အခိုက္ရပ္မည္ ဟု ေျပာဆိုကာ တင္းခံေနၾကပါသည္။ ဆုိပါစို႔….စစ္အစိုးရအတြက္မူ နုိင္ငံေရးအရ စကားေျပာဆိုၾကလွ်င္ သဘာ၀က်ပါသည္။ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအတြက္ စစ္တပ္ခ်င္း နုိင္ငံေရးစကားေျပာရံုနွင့္ မျပီးေတာ့သည္ကို ကခ်င္ စစ္တပ္ သေဘာေပါက္သင့္ပါသည္။ လႊတ္ေတာ္ နွင့္ အစိုးရအဖြဲ႔ ဟု သည္းသန္႔ကြဲထြက္လာ သည္နွင္ ့အမွ် နုိင္ငံေရး စကားကို ထိုသူတို႔နွင့္မေျပာ စစ္တပ္နွင့္ သြားေျပာေန၍ မရေတာ့ပါေခ်။ ထုိအေၾကာင္းကို ေကအန္ယူနွင့္ အျခား ရွမ္းေတာင္ပိုင္း တပ္မ်ား နားလည္ထားဟန္ရွိေသာ္လည္း ကခ်င္တို႔ ကနားလည္ၾကဟန္မတူေသးပါေခ်။

လိိုင္ဇာ ျမိဳ ႔ထဲတြင္ ဗမာ မုန္းတီးေရး။ ဗမာဆန္႔က်င္ေရး ကခ်င္၀ါဒျဖန္႔ ပိုစတာၾကီးမ်ား ကပ္ရံု။ ကခ်င္ ျပည္သူ တို႔ကို ဗမာစာ မသင္ရဟူ၍ အမိန္႔ထုတ္ရံု မွ်ျဖင့္ ထာ၀ရျငိမ္းခ်မ္းေရးနွင့္ နီးစပ္ျပီေလာ။ ကခ်င္ ၀က္ဆိုဒ္မ်ားတြင္ ဗမာ ဆန္႔က်င္ေရး အမ်ိဳးသားေရး ဦးတည္သည့္ စည္းရံုးလႈ ံ့ ေဆာ္စာမ်ားတင္ရံုျဖင့္ ဤကိစၥသည္ ျပီးဆံုး ျခင္းသို႔ေရာက္သြားမည္ထင္ပါသေလာ။ မည္သို႔မွ် ျငိမ္းခ်မ္းေရးသို႔ေရာက္ရန္မျဖစ္နု္ိင္ပါသည္။ ပို၍ ဆိုးသည္မွ ာ ျမန္မာျပည္သူလူထုမွ ကခ်င္စစ္တပ္သာမက ကခ်င္ ျပည္သူလူထုကို မုန္းတီးသြားမည့္အေရးပင္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္လွ်င္ ကခ်င္စစ္တပ္ကို တုိက္ခုိက္ေနေသာ စစ္တပ္ကို ေထာက္ခံလာပါလိမ့္မည္။ ယခုပင္လွ်င္ အထင္ကရနုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နွင့္ အန္အယ္ဒီ တို႔သည္ ႏႈတ္ဆိတ္လွ်က္ရွိၾကသည္မဟုတ္ပါေလာ။ တန္းတူအခြင့္အေရးကို ရလိုလွ်င္ တန္းတူ လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္လာ ထုိင္ရန္လိုအပ္ေနပါေၾကာင္း တင္ျပပါသည္။

 

 

 

 

About သုရွင္

သု ရွင္ has written 44 post in this Website..

ကြ်န္ုပ္ေရး၍ ကြ်နု္ပ္ဆိုသံ အမွန္ဟူ၍ ကြ်န္ုပ္မဆို...။ ကြ်န္ုပ္စပ္၍ ကြ်နု္ပ္ဖြဲ႔သီျမတ္လွျပီဟု ကြ်န္ုပ္မယူ..။ တိုင္းတိုင္းျပည္သူ လူဟူသမွ် ကုိယ့္ျမင္ကိုယ့္ေတြး..ကိုယ့္အေရးကို ကိုယ္တိုင္ဆံုးျဖတ္ မွတ္ခ်က္ေပးေစ။ မွတ္ခ်က္ဟူသမွ် က်ိဳးရွိလွဟုလည္း ကြ်န္ုပ္မျမင္..မထင္ပါေသး။ ထိုမွတ္ခ်က္မ်ိဳး ေၾကာင္းက်ိဳးမွန္ကန္ ယုတၱိတန္မွ..ကြ်ုုန္ုပ္ကိုးစား.. တန္ဖိုးထားမည္...ကြ်န္ုပ္သစၥာတည္း။ သုရွင္