ျပည္ေထာင္ဇုသမဒေၾကာင္ႏိုင္ငံေဒၚ

ႏုိင္ငံေဒၚေၾကာင္ရုံး အေမ႕ငါးေၾကာ္ စာအမွတ္ ကက္ကတစ္

၁၃၇၄ ခုနွစ္၊ နတ္ေတာ္လၿပည့္ေက်ာ္ ၁၁ ရက္

(၂ဝ၁၃ ခုနွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၈ ရက္)

 

လက္ေပးလက္ယူမႈ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ေရး ေကာ္မတီ ဖြဲ႕စည္းျခင္း၊ ျပည္ေဒါင္ဇု အစုိးမရအဖြဲ႕သစ္ တာဝမ္ ယူပီးေနာက္ ေကာင္းမြန္ေသာ အပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ႏွင့္ သန္းရွင္ေသာ အစုိးမရ ျဖစ္ေပၚေရးအတြက္ အစုိးမရ အဖြဲ႕စည္းမ်ားအတြင္း ဂတိအ တရားမ်ား ကြင္းရွင္းေရးႏွင့္ လက္ေပးလက္ယူမႈမ်ား ပေပ်ာက္ေရး တုိ႕အတြက္ “လက္ေပး လက္ယူမႈ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ေရး ေကာ္မတီ” ကုိ ေအာက္ပါ လဗၽြတ္အတုိင္း တြဲေလာင္း ခ်လုိက္သည္။ ေခါင္းေလာင္းေလးေတြ ျမည္ေနျပီ…. တြဲေလာင္းခါလုိ႕ ယမ္းေနသည္….

လက္ေပးလက္ယူ ေၾကာင္ဟန္တမူ

လက္ေပးလက္ယူ ေၾကာင္ဟန္တမူ

လက္ေပး လက္ယူမႈ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ေရး ေကာ္မတီ

(၁) ရုိးရာျခင္းလုံးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္

(၂) ပုိက္ေက်ာ္ျခင္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္

(၃) ေဘာလုံးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္

(၄) ဖူဆယ္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္

(၅) တုိက္ကြမ္ဒုိအဖြဲ႕ခ်ဳပ္

အထက္ေဖာ္ျပပါ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မ်ားမွ တာဝန္ခံမ်ားသည္ လက္ေပးလက္ယူျခင္းမ်ား ပေပ်ာက္ေအာင္ (သို႕မဟုတ္) မလုိအပ္ဘဲ လက္မပါရေအာင္ ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။

လက္ေပး လက္ယူမႈ အေရးယူမႈ ထိန္းညွိအကဲျဖတ္ေရး ေကာ္မတီ

(၆) လက္ေဝွ႕အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (အေနာက္တုိင္း)

(၇) ေသနတ္ပစ္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္

(၈) သံလုံး၊သံျပား၊လွံတံပစ္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္

(၉) ျမွားပစ္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္

အကဲျဖတ္ေရး ေကာ္မတီဝင္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ လူၾကီးမ်ားသည္ လက္ေပးလက္ယူမႈ ပေပ်ာက္ေရး ေကာ္မတီ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား စီစစ္အကဲျဖတ္ ထိန္းေက်ာင္းေပးရန္ တာဝန္ရွိသည္။

 

(ပုံ) ပုဆုိးစ

ေတာင္ရွည္ပုဆုိး

ျပည္ေဒါင္ဇုသမဒေၾကာင္ႏုိင္ငံေဒၚ

ကုိးကား။ http://blog.irrawaddy.org/2013/01/blog-post_1470.html

ဦးေၾကာင္ၾကီး

About ဦးေၾကာင္ၾကီး

ေအာင္ၾကဴ း has written 647 post in this Website..

ပန္းတပြင့္ လွမ္းအစြင့္ နမ္းအလင့္မွာ........... ဟတ္ခ်ဳိး ဟတ္ခ်ဳိး