ဆ ရာ ေတာ ္ဘ ုရား ၾကီး ၏ ဘြဲ. အ မည္ မွာ …  ေက်ာ္ ေအာင္ စံ ထား ဆ ရာ ေတာ ္.. အ ရွင္ ၀ါ ယာ မာ ဘိ ၀ ံသ .. ၿဖစ္ ပါ တယ္။ ဆ ရာ ေတာ ္ၾကီး ၏ သက ္ေတာ ္မွာ ၾကီး ရင ္. ေန ၿပီ ၿဖစ ္ပါ သ ၿဖင္. သ ုေတ သ န ၿပဳ လုပ္ လို သူ မ်ား သြား ေရာက ္ဖူး ေၿမာ ္ၿပီး ေလွ်ာက္ ထား ေမး ၿမန္း နိင ္ပါ တယ္။ ပ ထ မ ဆံုး ဆ ရာ ေတာ ္ၾကီး ၿပဳ စု ေသာ အ ေလာင္း ေတာ ္က ႆ ပ ခ ရီး သြား မွတ ္တမ္း စာ အုပ ္ကို ရွာ ေဖြ ဖတ ္ရွူ. ေစ ခ်င ္ပါ တယ္။

လႈိင ္ဂူ အ တြင္း ရွိ သည္. အ ရာ မ်ား ကို ေဖာ ္ၿပ ခ်င ္ေသာ္ လည္း က်ြန္ ေတာ္. အ ေန ၿဖင္. ၿမန္ မာ လ ိုရိုက္ ရန ္အ ခက ္အ ခ ဲရ ွိသ ၿဖင္. လို အပ္ သည္ မ်ား က ိုအ က်ဥ္း မ်ွ သာ ေဖာ ္ၿပ နိုင ္ပါ သည္။

ဆ ရာ ေတာ ္ၾကီး လက ္ရွိ သ ီတင္း သံုး သည္. ေက်ာင္း…….အ မ ရ ပ ူရ ၿမိဳ. ေက်ာ္ ေအာင ္စ ံထား ေက်ာင္း တိုက္

လႈင္ဂူေတာ္ပြင္. သည္.ေန. ……………………………………၁၃၁၆ ခု တပိုတြဲလဆန္း ၅ ရက္ ေသာၾကာေန.။

About fatty

Zaw oo has written 351 post in this Website..

i am over 50. I have the knowledge of broadcasting and televising as a producer and have trading- company-experiences as well.