သို႔

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး၊ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး႒ာနႏွင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ခင္ဗ်ား

ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ တပ္မေတာ္သူနာျပဳႏွင့္ေဆးဘက္ပညာ တကၠသိုလ္မွ က်ာင္း ဆင္း သူနာျပဳႏွင့္ ေဆးဘက္ပညာသယ္မ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သည္ တပ္မေတာ္ သူနာျပဳႏွင့္ေဆးဘက္ပညာတကၠသိုလ္တြင္ သက္ဆိုင္ရာပညာရပ္တို႔ အလိုက္ ( ၄ ) ႏွစ္တာ ပညာသင္ၾကားခဲ့ရပါသည္။ ထို႔အတူ တပ္မေတာ္သား တစ္ ဦးအျဖစ္ ႏိုင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရးတာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္လည္း တပ္မေတာ္သားတစ္ဦး တက္ေျမာက္အပ္ေသာ စစ္ပညာရပ္မ်ားကို စာေပပညာ ရပ္မ်ားႏွင့္အတူ ပူးတြဲ၍ ေလ့ လာသင္ယူခဲ့ရပါသည္။ အေျခခံစစ္ပညာ ရပ္မ်ားမွ သည္ ခ်ီ၊ တိုက္၊ ခံ၊ ခြာ စစ္ပညာရပ္ မ်ားကို တပ္ခြဲအဆင့္ထိေလ့က်င့္ သင္ၾကားခဲ့ ရပါသည္။

စစ္ပညာႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာပညာရပ္တို႔အား အျခားေသာတပ္မေတာ္မွဖြင့္လွစ္ထား သည့္ တကၠသိုလ္မ်ားနည္းတူသင္ယူတက္ေျမာက္ ေအာင္ျမင္ျပီးပါက သက္ဆိုင္ ရာပညာရပ္အလိုက္ ဘြဲ႕အသီးသီးကို ခ်ီးျမွင့္ခံခဲ့ ၾကရၿပီး ေက်ာင္း ဆင္းပြဲအခမ္း အနားတြင္ လည္း တပ္မေတာ္အႀကီးအကဲမ်ားမွ အျခားေသာေက်ာင္းဆင္းပြဲအခမ္းအနားမ်ား နည္း တူ ဂုဏ္ျပဳတက္ေရာက္ခ်ီးျမွင့္ေပးခဲ့ၾကပါသည္။

ထို႔ေနာက္တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းခံရေသာ သက္ဆိုင္ရာတာ၀န္က်ရာေနရာ မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္တာ၀န္မ်ားကို ေက်ပြန္စြာျဖင့္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၾကပါ သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ မွလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ေက်ာင္းဆင္းၿပီး သူနာျပဳႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားကို အဆင့္ျမင့္ စစ္ပညာရပ္ ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာေဆးပညာရပ္တို႔ကို သင္ၾကားႏိုင္ေစရန္ စစ္ပညာ ရပ္ပိုင္းအတြက္ အထူးေျခလွ်င္တပ္စုမႈး၊ တပ္ခြဲမႈး၊ တပ္ရင္းမႈး သင္တန္းမ်ား တက္ေရာက္ေစ၍ လည္း ေကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာ ပညာရပ္တို႕အတြက္ မဟာသိပၸံဘြဲ႔သင္တန္းမ်ား၊ ပါရဂူဘြဲ႕သင္ တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ေပး၍လည္းေကာင္း ခ်ီးေျမွာက္ ခဲ့ၾကပါသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး၊ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး႒ာနႏွင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ခင္ဗ်ား

ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ထိုသို႔ႏိုင္ငံေတာ္မွခ်ီးေျမွာက္ခဲ့ေသာ္လည္း ယေန႔ခ်ိန္ထိတိုင္ တပ္မေတာ္မွသတ္မွတ္ေပးေသာ တပ္မေတာ္သားတစ္ဦး၏ အဆင့္သက္မွတ္ ခ်က္ကို မရရွိေသးပဲ အသိအမွတ္ျပဳမခံရေသးေသာ “သား” မ်ား သဖြယ္ ခံစားေနရ ပါသည္။ လူသားတိုင္း သည္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ရည္မွန္းခ်က္ထားရွိ၍ ထိုရည္မွန္း ခ်က္ျပည့္၀ရန္ႀကိဳးစားအားထုတ္ ေနၾကရျမဲျဖစ္ပါသည္။

သို႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ တပ္မေတာ္ သူနာျပဳႏွင့္ေဆးဘက္ပညာတကၠသိုလ္ မွ ေက်ာင္း ဆင္းသူနာျပဳႏွင့္ ေဆးဘက္ပညာသည္တို႔သည္ တပ္မေတာ္၏ တပ္မေတာ္သားတစ္ဦး အလိုက္ရရွိၾကေသာ အဆင့္သက္မွတ္ခ်က္ တစ္ခုကို မရွိေသးပဲ ႏိုင္ငံေတာ္၏တာ၀န္မ်ား ကို ထမ္းေဆာင္လာခဲ့ၾက သည္မွာ ေက်ာင္းဆင္းအမွတ္စဥ္ ( ၁၀ ) ထိ တိုင္ရွိခဲ့ျပီျဖစ္ပါ သည္။ လူသားတိုင္း၊ တပ္မေတာ္သားတိုင္း ရည္မွန္းခ်က္ကိုယ္စီ၊ ေမ်ာ္လင့္ခ်က္ကိုယ္ စီျဖင့္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ႀကိဳးပမ္းေနခ်ိန္တြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေက်ာင္းဆင္းမ်ားမွာ မည္ သည္ကိုေမွ်ာ္မွန္းရမည္မသိပဲ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ဦးတည္ခ်က္ လမ္းမ်ား ေပ်ာက္ဆံုး လွ်က္ ရွိေနၾကရပါသည္။

တပ္မေတာ္၏တူညီ၀တ္စံု၀တ္ တပ္မေတာ္သားမ်ားျဖစ္သည့္အားေလွ်ာ္စြာ တပ္မေတာ္ သားတိုင္းခံစားခြင့္ရွိေနေသာ အခြင့္အေရးအား အျခားေသာ တပ္မေတာ္သားမ်ားနည္းတူ ရရွိခံစားခြင့္ရခ်င္ပါသည္။ တပ္မေတာ္တြင္ ရွိေနေသာအဆင့္သက္မွတ္ခ်က္၊ ခံစား ခြင့္၊ လိုက္နာရမည့္စည္းကမ္းမ်ားကို တပ္မေတာ္တစ္ရပ္လံုးႏွင့္အတူ တစ္စိတ္ တစ္၀မ္းတည္းျဖင့္ ရရွိခံစားလိုပါသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး၊ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး႒ာနႏွင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ခင္ဗ်ား

ယခုအခါတြင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ေက်ာင္းဆင္းမ်ားမွာ တပ္မေတာ္၏ အဆင့္သက္ မွတ္ခ်က္မရွိပဲ သူနာျပဳ ၊ အတက္တန္းသူနာျပဳ ၊ သူနာျပဳဆရာႀကီး ၊ ေဆး၀ါးကြ်မ္းက်င္( ပထမတန္း )၊ ေဆး၀ါးကြ်မ္းက်င္ ( ဒုတိယတန္း )၊ ေဆး၀ါးကြ်မ္းက်င္( တတိယတန္း)၊ ဓါတ္ခြဲကၽြမ္းက်င္( ပထမတန္း )၊ ဓါတ္ခြဲကၽြမ္းက်င္( ဒုတိယတန္း )၊ ဓါတ္ခြဲကၽြမ္းက်င္ ( တတိယတန္း )၊ ဓါတ္မွန္ကၽြမ္းက်င္( ပထမတန္း )၊ ဓါတ္မွန္ကၽြမ္းက်င္( ဒုတိယတန္း ) ဓါတ္မွန္ကၽြမ္းက်င္ ( တတိယတန္း )၊ ကာယကုကၽြမ္းက်င္( ပထမတန္း )၊ ကာယကု ကၽြမ္းက်င္ ( ဒုတိယတန္း )၊ ကာယကုကၽြမ္းက်င္ ( တတိယတန္း ) ဟူေသာ သက္ဆိုင္ရာပညာရပ္အလိုက္ အရပ္ဘက္အေခၚအေ၀ၚ အဆင့္သတ္ မွတ္ခ်က္သာ ေပးအပ္ထား ခံရပါသည္။

ထိုသို႔ တပ္မေတာ္၏အဆင့္သက္မွတ္ခ်က္မရွိသျဖင့္ တပ္မေတာ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ကိစၥမ်ား တြင္ အဆင္မေျပမႈမ်ားႀကံဳေတြ႔ရလွ်က္ရွိေနပါသည္။ တပ္သားမွစ၍ အရာရွိႀကီးမ်ားထိ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေက်ာင္းဆင္းမ်ားအား မည္သည့္အဆင့္ဆို သည္ ကိုမသိပဲ “ မင္း တို႔က ဘာေတြလဲ “ ဟုသာအေမးခံေနၾကရပါသည္။ အခ်ိဳ႕တပ္မႈးမ်ားမွာ စစ္ေက်ာင္းႀကီးတစ္ေက်ာင္းမွ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ျဖင့္ ေက်ာင္းဆင္းေသာသူမ်ားဟု အျခားေသာေက်ာင္းဆင္းမ်ားကဲ့သို႔ အခြင့္အေရး ႔ေပး၍ဆက္ဆံသကဲ့သို႔ အခ်ိဳ႕ေသာတပ္မႈးမ်ားမွာ အရာခံ ဗိုလ္ဆရာႀကီး မ်ားႏွင့္ အျခားအဆင့္ေလာက္ပင္ အဆင့္မရွိ၊ ဘာမွန္းမသိေသာ မယ္သီလလို ေကာင္မ်ား ဟု ေျပာဆိုမႈ၊ ဆက္ဆံခံရမႈမ်ားျဖင့္ တစ္ေက်ာင္းတည္းမွဆင္းေသာ ေက်ာင္းဆင္း ခ်င္း အတူပင္လွ်င္ အခြင့္အေရး၊ ဆက္ဆံခံရပံုမတူပဲ တန္းတူအခြင့္အေရးမရ ျဖစ္ေနၾကရ ပါသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး၊ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး႒ာနႏွင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ခင္ဗ်ား

ထိုထက္မက မ်ားလွစြာေသာ အဆင္မေျပမႈမ်ားျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ေက်ာင္းဆင္း မ်ားမွာ ေန႔စဥ္ၾကံဳေတြ႔ရလွ်က္ရွိေနရပါသည္။ တပ္မေတာ္၏ တူညီ၀တ္စံုကို ၀တ္ဆင္ခြင့္ရရွိ ထားေသာ္လည္း အျခားေသာ တပ္မေတာ္သားမ်ားနည္းတူ ႏိုင္ငံေတာ္တာ၀န္ကိုထမ္း ေဆာင္ေနၾကရေသာ္လည္း တပ္မေတာ္တစ္ရပ္လံုးႏွင့္ တစ္ေပါင္းတစ္စည္းတည္း မရွိသကဲ့သို႔ျဖစ္ေနရပါသည္။ အျခားေသာတပ္မေတာ္ သားမ်ား၊ ေက်ာင္းဆင္းမ်ားကဲ့သို႔ရည္မွန္းေမွ်ာ္လင့္ႀကိဳးစားရာ အခြင့္အေရးမ်ား ေပ်ာက္ဆံုးေနရပါသည္။ လမ္းေလွ်ာက္ရင္း လမ္းသာေတြ႔၍ ဘယ္ကိုေလွ်ာက္ ကာ ဘယ္ကိုေရာက္မည္မွန္းမသိေသာ ဘ၀သို႔ေရာက္ရွိေနရပါသည္။

တပ္မေတာ္တြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ပညာအရည္ခ်င္းတူ၊ သင္ၾကားရေသာေက်ာင္း အတူတူူ( ယခင္ ေဆးတကၠသိုလ္လက္ေအာက္ခံျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုအခါတြင္ သူနာျပဳသိပၸံဘြဲ႔ေပါင္းကူႏွင့္ သူနာျပဳမဟာသိပၸံဘြဲ႔မ်ားကို တပ္မေတာ္သူနာျပဳႏွင့္ ေဆးဘက္ပညာတကၠသိုလ္တြင္ပင္ တစ္ေပါင္းတည္းသင္ၾကားလွ်က္ရွိေသာ ) အမ်ိဳးသမီး သူနာျပဳအရာရွိမ်ားကပင္လွ်င္ အသိအမွတ္မျပဳပဲ ” ငါတို႔ကအရာရွိသူနာျပဳ ၊ နင္တို႔က ဘာေကာင္မွန္းမသိတဲ့သူနာျပဳ၊ အဆင့္မရွိတဲ့သူနာျပဳ ” ဟု ေျပာဆိုခံ ကာ အျခားအဆင္မေျပမႈမ်ားျဖင့္လည္းႀကံဳေတြ႕ေနရပါသည္။ ထို႔ျပင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၏ မိခင္တပ္မေတာ္သူနာျပဳႏွင့္ ေဆးဘက္ပညာတကၠသိုလ္မွာပင္ လွ်င္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ ခန္႔အပ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ ရာထူးေနရာမရွိဟုသိရပါ သည္။ ေဆးရံုမ်ားတြင္သာ တာ၀န္ခ်ထားေပးကာ ေက်ာင္းတြင္တြဲဘက္တာ၀န္သာ ထမ္းေဆာင္ေနၾကရပါသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး၊ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး႒ာနႏွင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ခင္ဗ်ား

တပ္မေတာ္တြင္ တပ္သားအဆင့္မွသည္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ထိ အဆင့္ဆင့္ရွိေနေသာ္ လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေက်ာင္းဆင္းမ်ားမွာ မည္သည့္အဆင့္ ဆိုသည္ကို ယေန႔ထိတိုင္ တရား၀င္ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းေပးျခင္းမရွိေသးပါ။ အေျခခံအက်ဆံုး တပ္သားအဆင့္သည္ပင္ လွ်င္ ဆယ္တန္းေအာင္ျမင္ျပီးပါက တပ္ၾကပ္ၾကီး/စာေရး ေလွ်ာက္ထား၍ ေအာင္ျမင္ပါက တက္ေရာက္ကာ တပ္ၾကပ္ၾကီးအျဖစ္တက္လွမ္းခြင့္ရွိပါသည္။ ဘြဲ႔ရ တပ္ၾကပ္ႀကီး၊ တပ္ၾကပ္ႀကီး/စာေရး၊ ဒုတပ္ၾကပ္တို႔သည္ သက္မွတ္ စစ္သက္ႏွင့္ သက္မွတ္အရည္အခ်င္းမ်ား ျပည့္မွီပါက ဗိုလ္သင္တန္းေလွ်ာက္ထားခြင့္ရွိကာ ေအာင္ျမင္ပါက ဗိုလ္သင္တန္းတက္ေရာက္ ၍ ဘ၀တက္လမ္းအတြက္ႀကိဳးစားခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ားရွိပါသည္။ ထို႔ျပင္ ထိုအခြင့္အေရးမ်ား တြင္ အေၾကာင္းေၾကာင္း ေၾကာင့္ လြဲေခ်ာ္ကာေအာင္ျမင္မႈမရရွိသူမ်ား ႏွင့္ အျခားေသာ ဆယ္တန္းေအာင္သည္ျဖစ္ေစ ၊ မေအာင္သည္ ျဖစ္ေစ၊ ဘြဲ႔ရသူျဖစ္ေစ မရသူျဖစ္ေစ အျခားအဆင့္မ်ားအားလံုးအတြက္ အခြင့္အေရးအျဖစ္ အဆင့္လိုက္တက္လွမ္းကာ (ပ)အရာခံဗိုလ္မွသည္ သက္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ျပည့္မွီသူအားလံုး အရာရွိအျဖစ္တက္လွမ္း ႀကိဳးစား ဖြယ္ အခြင့္အေရးမ်ားရရွိ သက္မွတ္ထားေပးျပီးျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္လည္း သက္ဆိုင္ရာဘြဲ႕ အလိုက္ မဟာသိပၸံဘြဲ႔အထိ ေအာင္ျမင္ျပီးဆံုးပါက အေရးေပၚျပန္တမ္း၀င္ခန္႕အပ္ႏိုင္သည္ အထိ အခြင့္အေရးမ်ားလည္းသတ္မွတ္ေပးအပ္ထားပါသည္။

သို႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေက်ာင္းဆင္းမ်ားမွာ သူနာျပဳႏွင့္ ေဆးဘက္ပညာတကၠသိုလ္မွ သက္ဆိုင္ရာဘြဲ႔အသီးသီးကို ရရွိထားျပီးျဖစ္ၾကေသာ္လည္း၊ အခ်ိဳ႕ေသာေက်ာင္းဆင္းမ်ားမွာ မဟာသိပၸံဘြဲ႕အထိတက္ေရာက္ရရွိျပီးေသာ္လည္း မေရရာ၍ ဘာမွန္းမသိေသာသူမ်ားပင္ ျဖစ္ေနရပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္မွ သင္တန္းမ်ားတက္ေရာက္ေစရာတြင္လည္း အထူးေျခလွ်င္ တပ္စုမႉးသင္တန္း ၊ အထူးတိုက္စည္းသင္တန္း စသျဖင့္သင္ၾကားတက္ေျမာက္ေစခဲ့ေသာ္ လည္း ဘာမွန္းမသိေသာဘ၀မ်ားျဖစ္ေနသျဖင့္ “ အထူးအထူးျဖင့္ ရူးေနၾကသူမ်ား ” ဟု၎၊ “ ဟုတ္လွျပီထင္မေနနဲ႔ကြ မင္းတို႔ကို ႏွစ္သိမ့္ေနတာ ” ဟု တစ္ဖံု အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ေျပာဆို ဖိႏွိပ္မႈတို႔ျဖင့္သာ ေတြ႔ႀကံဳေနရပါသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး၊ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး႒ာနႏွင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ခင္ဗ်ား

ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ တပ္မေတာ္သူနာျပဳႏွင့္ ေဆးဘက္ပညာတကၠသိုလ္ ၀င္ခြင့္ေၾကာ္ျငာမ်ား ေဖာ္ျပရာတြင္ ယခင္က အမွတ္စဥ္ (၁) မွ အမွတ္စဥ္ (၄) ထိ သတင္းစာေၾကာ္ျငာမ်ားတြင္ ဒုဗိုလ္လစာႏွင့္အညီ လစာႏွဳန္းထားမ်ား ေပးအပ္မည္ဟုေခၚဆိုခံခဲ့ရေသာ္လည္း လစာႏွဳန္း ထားမ်ားတိုးျမွင့္ေပးေသာအခါတြင္ ေဖာ္ျပပါသတင္းႏွင့္အညီမရရွိေတာ့ပဲ (ပ)အရာခံဗိုလ္ ႏွင့္ ဒုဗိုလ္ အၾကား လစာႏွဳန္းထားသို႔ ျပင္ဆင္ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ အမွတ္စဥ္ (၅) မွ စ၍ ယေန႔ထိတိုင္ ေခၚယူမႈေၾကာ္ျငာတြင္မႉ ထိုကဲ့သို႔ မပါရွိေတာ့ပဲ ေရးေျဖေအာင္ျမင္သူမ်ား တပ္မေတာ္ဗိုလ္ေရြးအဖြဲ႔တြင္ စစ္ေဆးခံရမည္ဟု ေျပာင္းလဲပါရွိ လာပါသည္။ အျခားေသာ တပ္မေတာ္မွဖြင့္လွစ္ေသာ္တကၠသိုလ္ မ်ားတြင္ လူေတြ႕စစ္ေဆး၍ က်ရႈံးသူမ်ားမွာ ထပ္မံစစ္ ေဆးေျဖဆိုရန္မလိုလဲ ဆႏၵရွိပါက တပ္မေတာ္သူနာျပဳႏွင့္ ေဆးဘက္ပညာတကၠသိုလ္ တြင္ တိုက္ရိုက္တက္ ေရာက္ခြင့္ရွိေနပါ သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ “ က်န္ေကာက္ ေက်ာင္းဆင္း ” ဟူ၍၎၊ “ သီလရွင္ေက်ာင္းထြက္ မ်ား ၊ ရွိခိုး၍လည္းမရ ၊ ေခါင္းေခါက္လို႔လည္းမရတဲ့သူမ်ား ” ဟူ၍၎ အမ်ိဳးမ်ိဳးေျပာဆို ႏွိပ္ကြပ္ခံေနရပါသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး၊ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး႒ာနႏွင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ခင္ဗ်ား
သို႔ျဖစ္ပါ၍ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ တပ္မေတာ္တစ္ရပ္လံုးႏွင့္အတူ တစ္စိတ္တစ္၀မ္း တည္း ခံစားခြင့္ရရွိကာ တပ္မေတာ္သားတိုင္းရရွိေနၾကေသာ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ မည္သည့္ အဆင့္သက္မွတ္ခ်က္တစ္ခုကိုမဆို ခံစားခြင့္ ရရွိလိုပါသည္ခင္ဗ်ား။ ထိုသက္မွတ္ေပးမည့္ အဆင့္ႏွင့္အညီလည္း ခံစားခြင့္ရရွိလိုပါသည္ခင္ဗ်ား။ လူသားတိုင္းတြင္ အခြင့္အေရး၊ ရည္မွန္းခ်က္၊ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား တန္းတူထားႏိုင္၊ တန္းတူရွိႏိုင္သကဲ့သို႕ တပ္မေတာ္သားတစ္ဦးတြင္လည္း ရည္မွန္းခ်က္၊ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ ႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ား တန္းတူထားႏိုင္၊ ရွိႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္မိ ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ တပ္မေတာ္တစ္ရပ္လံုး ႏွင့္အတူ တူညီစစ္၀တ္စံုကို ၀တ္ဆင္ ရသကဲ့သို႔၊ အျခားေသာတပ္မေတာ္သားမ်ားနည္း တူ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ ရသကဲ့ သို႔၊ အျခားေသာေက်ာင္းဆင္းမ်ား၊ တပ္မေတာ္သားမ်ား နည္းတူ သင္တန္းမ်ား သင္ယူတက္ေျမာက္ခဲ့ရသကဲ့သို႔ပင္ အားလံုးေသာတပ္မေတာ္သားမ်ားကဲ့ သို႔ပင္ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္မွ အသိအမွတ္ျပဳေသာ ” သား ” တစ္ဦးအျဖစ္ တပ္မေတာ္၏ သင့္ေလွ်ာ္ေသာ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာအဆင့္တစ္ခုအား သက္မွတ္ ေပးႏိုင္ပါရန္ ရိုေသေလးျမတ္စြာျဖင့္ ဦးတိုက္တင္ျပအပ္ပါသည္ခင္ဗ်ား

About mi np

mi np has written 1 post in this Website..