သံတြဲၿမိဳ႕နယ္တရားရံုးတြင္ ၿမိဳ႕နယ္တရားသူႀကီးဦးခင္ေမာင္ေသာင္းႏွင့္ ျပည္နယ္စည္ပင္၀န္ႀကီး ဦးလွဟန္၏ ခမက္ျဖစ္သူ ဦး၀င္းႏိုင္တို႔ပူးေပါင္းကာ လာဘ္စားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနၾကပါသည္။ ဦး၀င္းႏိုင္မွာ စည္ပင္၀န္ႀကီးက ငါ့ ခမက္ ၊ ငါပိုင္ပါတယ္ ဟူေသာ အခ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေျပာဆို လာဘ္ယူလ်က္ရွိပါသည္။ ေငြေတာင္း၍မရေသာ အမႈမ်ားတြင္ ရက္ခ်ိန္းမ်ားစြာခြာခ်ိန္းၿပီး အခ်ိန္ဆြဲပါသည္။ ဦး၀င္းႏိုင္က ဦးလွဟန္အား ဒြါရာ၀တီေစ်းသစ္ႀကီးတြင္ ဆိုင္ခန္းႏွစ္ခန္း ကိုအႀကံအဖန္ျပဳလုပ္ၿပီးေပးကမ္းထားပါသည္။ ဦးလွဟန္နည္းတူ ႀကံ႕ခိုင္ေရးအမတ္တစ္ဦးျဖစ္ေသာ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွ ဦးျမင့္လိႈင္မွာ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန မွ မူလတန္းေက်ာင္း ၁၀ ေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ ကန္ထရိုက္မ်ားထံမွ တစ္ေက်ာင္းလွ်င္ သိန္း ၂၀ စီ ရယူထားပါသည္။ ၎မွာ သံတြဲၿမိဳ႕နယ္အက်ိဳးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမရွိပဲ ၀န္ႀကီး၊ တိုင္းမႉးတို႔လာလွ်င္ ေကြ်းေမြး လက္ေဆာင္ေပးတတ္ေသာ ကိုယ္က်ိဳးရွာ စီးပြားေရးသမားတစ္ဦးသာ ျဖစ္ပါသည္။ အထက္ပါကိစၥမ်ားအား သက္ဆိုင္ရာမွ လိုအပ္သလို အေရးယူေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ တင္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။

About ကို မွန္

ကို မွန္ has written 4 post in this Website..