တမ္းတပါသည္… (ကိုယ္တြင္းျပည့္ ပိုဒ္စံု ရတု)

တမ္းတပါသည္ ျပာရီမ်က္ရႊန္း လက္လြန္းေနေရာင္ေဝေမွာင္ျမင္ခက္­­ရင္ထက္ေငြ႕လို

ေမ့ကိုသာလြမ္း မွာတမ္းဆင့္ေျခြနင့္ေစအန္ထြက္ ျပန္ခက္ယိမ္းလိုကိန္းခိုရာဝယ္

ျဖာမယ္ေႏြအား ေျခြထားျပင္းခက္­­ဆင္းသက္ျမိဳင္အို ၾကိဳင္လိုေမႊးပန္း ေဆြးႏြမ္းေမွာင္­­ရီ

ေရာင္နီျပန္လွပ္လွ်ံအပ္လြင္ျမဲ ယွဥ္ဝဲေက်းငွက္ ေၾကြးလ်က္နားခိုသြားလိုထက္ဆီ

ခက္ျပီေစရြယ္ ေနကြယ္မွားျခင္းနားရင္းေဗြေဖာက္­­ေနေျပာက္မိႈင္းရင့္ ျပိဳင္းနင့္တိုင္းဂံု

ႏိႈင္းရံုေဆာင္ႏွင္ ေရွာင္ခ်င္ေျပးပုန္း ေဆြးတုန္းတြယ္ရာဖယ္ခြာမုန္းလို႔မ်က္ျပီလား…။

ကၽြမ္းျမတာရွည္ ရာသီစက္ဝန္း ခက္လြန္းေစေအာင္ေရေရာင္ရင္ထက္ ျမင္လ်က္ေတြ႕ဆို

ေမ့လိုခြာလွမ္း ျပာႏွမ္းလြင့္ေစျမင့္ေရလွ်ံတက္ ကန္ထက္စိမ္းစို ယိမ္းလိုၾကာႏြယ္

ညွာတြယ္ေစသား ေၾကြသြားႏွင္းစက္ ဝင္းလက္ယိုင္ျပိဳ ဆိုင္လိုေဆြးကၽြမ္း ေဝးလွမ္းေႏွာင္သီ

ေခ်ာင္ဆီကန္စပ္ တံလွ်ပ္ျမင္ဆဲ ပင္လဲေတြးခက္ ေဆြးလ်က္မွားကိုထားသိုခက္သည္

မ်က္ရည္ေျခြလြယ္ေစြမယ္အားတင္း သြားရင္းေျခေခါက္ ေရေနာက္လိႈင္းဆင့္

ဆိုင္းလြင့္ျပိဳင္းဟုန္ လႈိင္းထံုေဘာင္ဘင္ ေႏွာင္ငင္ေဆြးျပံဳး ေျပးပုန္းကြယ္ရာတြယ္တာဆံုးမို႔

ပ်က္မည္လား…။

ႏြမ္းလ်ခါမွီ နာရီပ်က္ယြန္း နက္လြန္းေကေသွ်ာင္ ေျပေယာင္ဆင္လ်က္မင္သက္ေမ့ဆို

ေန႔အိုညွာကၽြမ္းခါရမ္းလြင့္ေၾကြပြင့္ေဝပန္ခက္ မာန္တက္ယိမ္းဆိုတိမ္းလိုရာတြယ္

ခြာဖယ္ေဝဝါး ေမအားညွင္းရက္ ႏွင္းစက္ထိုင္ငို မိႈင္ဆိုေတြးလြမ္း ေတးလႊမ္းေလွာင္ရီ

ေၾကာင္စီဖန္ထပ္ ကံစပ္ရင္ထဲ ၾကင္သည္းေအးစက္ ေထြးဖက္ထားလို နားကိုယွက္မည္

ရွည္သည္ေသြဖယ္ ေဝမယ္လားႏွင္း အားျပင္းေသေလာက္ေစေရာက္ဆိုင္းလင့္

ႏိႈင္းတင့္မိႈင္းမႈန္ တိုင္းတုန္ေအာင္ပင္ ေျမာင္ႏွင္ေဝးဆံုး ေသြးဖံုးတြယ္တာ ႏြယ္သာရုန္းဖို႔

ခက္ခ်ည္သား…။ ။

ေတာက ကိုရင္
၂၂.၀၁.၂၀၁၃

About ေတာက ကိုရင္

ေတာက ကိုရင္ has written 40 post in this Website..