အီးေမးလ္သံုးသည့္အခါ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့့္္ ဖိုင္မ်ားကို (Attachment အျဖစ္) တစ္ေနရာမွ တစ္ေနရာသို႔ ေပးပို႔ ၾကရသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ ဓါတ္ပံုမ်ား (Photos)၊ ေတးသီခ်င္း သို႔မဟုတ္ အသံဖိုင္မ်ား (Audio)၊ ဗီဒီယို ဖိုင္မ်ား (Videos)၊ စာရြက္စာတမ္းမ်ား (Documents) ကို အီးေမးလ္ျဖင့္ ေပးပို႔ေလ့ ရွိၾကသည္။ မိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္းမ်ား ေပးပို႔လိုက္သည့္ အဆိုပါဖိုင္မ်ားကို လက္ခံ၊ ၾကည့္ရႈ၊ နားေထာင္ၾကသည္။ တခါတရံတြင္ ဖိုင္မ်ားထဲမွ Attachment မ်ားကို ျပန္လည္ ရွာေဖြၾကရသည္။ အီးေမးလ္အသံုးျပဳသည့္ အခါ အခ်ိန္တိုအတြင္း ထိေရာက္လွ်င္ျမန္စြာ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ Gmail တြင္ ဖိုင္မ်ားကို ထိေရာက္လြယ္ကူစြာ အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ နည္းလမ္း (၅) မ်ဳိးကို ေ၀မွ်လိုက္ပါသည္။
1) Dragging & Dropping Attachments

ေပးပို႔လိုသည့္ ဖိုင္မ်ားကို ဖိဆြဲလႊတ္ခ်သည့္နည္းလမ္း (Drag & Drop method) အေၾကာင္းကို http://mmshare.org/node/170/ တြင္ အေသးစိတ္ ဖတ္ရႈႏိုင္သည္။ ေလာေလာဆယ္တြင္ ဤနည္းလမ္းကို Google Chrome ႏွင့္ Firefox 3.6 တြင္သာ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။
Dragging & Dropping Attachments
2) Attaching Multiple Files

ယခင္တစ္ခ်ိန္က ဖိုင္အမ်ားအျပားကို Attachment အျဖစ္ေပးပို႔ရသည့္ အခါ ဖိုင္တစ္ခုခ်င္းစီကို အလီလီ ပို႔ၾကရသည္။ ယခုအခါတြင္ ပို႔လိုသည့္ ဖိုင္မ်ားအားလံုးကို ေရြးခ်ယ္ျပီး Drag & Drop လုပ္ရံုသာ ျဖစ္သည္။ အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္ http://mmshare.org/node/170/
Multiple File Attachments
3) Intelligent Attachment Check

Gmail ၏ လူသိနည္းေသာ အစြမ္းထက္သည့္ အခ်က္တစ္ခုမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေပးပို႔သည့္ အီးေမးလ္အတြင္း “I’ve attached” သို႔မဟုတ္ “see attachment” စသည့္ Attachment ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား ပါရွိခဲ့လွ်င္၊ အီးေမးလ္ကို အမွန္တကယ္ ေပးပို႔သည့္ အခါ ထိုအီးေမးလ္တြင္ Attachment တစ္ခု ပါ/မပါ စစ္ေဆးေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေမ့ေလ်ာ့သြားသည့္ အခါမ်ားတြင္ ေအာက္ပါ သတိေပးခ်က္မ်ဳိးကို Gmail က အၾကံျပဳ သတိေပး ေဖာ္ျပမည္ ျဖစ္သည္။ ဤနည္းစနစ္ေၾကာင့္ Gmail အသံုးျပဳသူ သန္းေပါင္းမ်ားစြာ အေနျဖင့္ Attachment မပါသည့္ အီးေမးလ္မ်ားကို ေပးပို႔မိသည့္ ျပႆနာေပါင္းမ်ားစြာမွ အလြယ္တကူ ေရွာင္လႊဲႏိုင္ၾကေလသည္။
Checking Attachments in Gmail
4) When We Don’t Want to Download Attachments

တခါတရံတြင္ အီးေမးလ္ႏွင့္ အတူပါလာသည့္ ဖိုင္မ်ားကို ဖြင့္ၾကည့္ရံုမွ်သာ ၾကည့္ရႈျပီး၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ကြန္ပ်ဴတာစက္မ်ား အတြင္းသို႔ ေဒါင္းလုတ္ရယူရန္ သို႔မဟုတ္ (အီးေမးလ္ထဲတြင္သာ ထားျပီး) မိမိကြန္ပ်ဴတာတြင္ သိမ္းဆည္းထားရန္ မလိုအပ္သည့္ အခါမ်ား ရွိတတ္သည္။ ထိုအခ်ိန္မ်ားတြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သံုးေနသည့္ အင္တာနက္ၾကည့္ ေဆာ့ဖ္၀ဲမ်ားႏွင့္ Google Docs Viewer တို႔က မ်ားစြာ အေထာက္အကူ ရေစသည္။ ပံုမ်ားကို တိုက္ရိုက္ၾကည့္ႏိုင္သည္။ .xls, .doc, .pdf, .ppt, ႏွင့္ .tiff စသည့္ ဖိုင္အမ်ဳိးအစားမ်ားကို Google Docs Viewer ျဖင့္ အြန္လိုင္းမွာပင္ ဖြင့္ၾကည့္ႏိုင္သည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘက္မွ Attachment တြင္ ပါရွိေနသည့္ “View” ကို ႏွိပ္ေပးလိုက္ရန္သာ လိုအပ္ပါသည္။
Vidwing Documents Online
5) Searching Attachments

Google ၏ Search Engine က အင္တာနက္အတြင္းမွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ရွာေဖြေပးရာတြင္သာ အစြမ္းထက္သည္သာမက၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ မိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္းမ်ားက ေပးပို႔ထားသည့္ အီးေမးလ္မ်ားစြာ အတြင္းမွ Attachment မ်ားကို ျပန္လည္ရွာေဖြရာတြင္လည္း ထိေရာက္လွ်င္ျမန္ တိက်စြာ ကူညီေပးႏိုင္သည္။ ေအာက္ပါ ဥပမာ အခ်ဳိ႕ကို ေလ့လာၾကည့္ပါ။

* has:attachment – attachment ပါသည့္ အီးေမးလ္အားလံုးကို ရွာရန္
* from:david has:attachment – (မိတ္ေဆြတစ္ဦးျဖစ္သူ) david ထံမွလာသည့္ အီးေမးလ္မ်ားထဲ attachment ပါသည့္ ေမးလ္မ်ားကိုသာ ရွာရန္
* has:attachment pdf – .pdf ဖိုင္ပါသည့္ attachment မ်ားကို ရွာရန္
* filename:physicshomework.txt – ဖိုင္အမည္ကို အတိအက်သိပါက ထိုအမည္ကို သံုးျပီး ရွာေဖြရန္…

Searching for Attachments

Gmail ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ေန႔စဥ္ဘ၀
အင္တာနက္အသံုးျပဳသူ ျမန္မာ အမ်ားစု အေနျဖင့္ အီးေမးလ္ဟု ဆိုလွ်င္ သိခ်င္မွ သိမည္။ သို႔ေသာ္ Gmail ဆိုလွ်င္ေတာ့ ေသခ်ာေပါက္ သိၾကေလသည္။ အင္တာနက္ သံုးတတ္လာသည္ႏွင့္ အီးေမးလ္ လိပ္စာတစ္ခု ရွိရန္ မျဖစ္မေန လိုအပ္သည့္အတြက္ အလြယ္တကူ အခမဲ့ရယူႏိုင္သည့္ Gmail လိပ္စာတစ္ခုကို လူတိုင္းလိုလို ရယူဖန္တီး ထားတတ္ၾကသည္။ Gmail သည္ အင္တာနက္အေျခခံ (Web based) အီးေမးလ္စနစ္ တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္းကိုေတာ့ ေလ့လာထားသူ၊ အင္တာနက္ ဗဟုသုတ ရွိသူမ်ားသာလွ်င္ ကြဲျပားစြာ သိၾကသည္။

သင္ေရာ Gmail ကို ထိေရာက္စြာ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ မည္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳေနပါသနည္း။ တကယ္ေတာ့ သံုးေနသည့္ အင္တာနက္ၾကည့္ ေဆာ့ဖ္၀ဲ အမ်ဳိးအစားႏွင့္ အင္တာနက္ အျမန္ႏံႈး၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ေလ့လာစူးစမ္းမႈ အားေကာင္း/မေကာင္း စသည့္ အခ်က္မ်ားအေပၚမူတည္ကာ Gmail ကို ထိေရာက္လွ်င္ျမန္စြာ အသံုးျပဳႏိုင္စြမ္းမ်ားလည္း တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ျခားနားသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

manawphyulay

About manawphyulay

manawphyu lay has written 937 post in this Website..

I like Design. I am writing blog. http://www.manawphyulay.blogspot.com အေကာင္းဆုံးၾကည့္မွန္ဆိုတာ မိတ္ေဟာင္းေဆြေဟာင္းတစ္ေယာက္ပါပဲ။