ယေန႔ကာလအထိ သင္တို႕အေနျဖင့္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားမွ ေလယာဥ္မ်ားကို ျပန္ေပးဆဲြျခင္းအား ၾကားဖူးေပလိမ့္မည္။ အဆိုပါ အေၾကာင္းအရာတို႕အား သင္တို႕ၾကားရံုမွ်ျဖင့္ အံ့အားသင့္မည္ မဟုတ္ေပ။ သို႕ေသာ္ ေက်ာင္းသားအခ်ဳိ႕မွ အေမရိကန္စစ္ဘက္ ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္တစ္စင္းကို ျပန္ေပးဆဲြျခင္း၊ သို႕မဟုတ္ hacked လုပ္ႏိုင္ျခင္း စြမ္းရည္ရွိေၾကာင္း သင္ၾကားသိရလွ်င္ မည္သို႕ခံစားရမည္နည္း။

တက္ဆက္တကၠသိုလ္ ေအာ္စတင္ ေရဒီယိုေလေၾကာင္းထိန္းသိမ္းျခင္း သုေတသနဌာနမွ ေက်ာင္းသားအခ်ိဳ႕သည္ ေက်ာင္းအပိုင္ျဖစ္ေသာ ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္တစ္စင္းကို ၾကားျဖက္၍ ၀င္ေရာက္ ထိန္းေက်ာင္းမႈရယူျပီး အေမရိကန္အစိုးရ၏ ေမာင္းသူမဲ့ယာဥ္မ်ားကို ေလထဲတြင္ ျပန္ေပးဆဲြျခင္းခံရ ႏိုင္ေၾကာင္းကို သက္ေသျပခဲ့ေလသည္။ ဤအဖဲြ႕အား ပါေမာကၡ ေထာ့(ဒ္)ဟမ္းဖေရးက ဦးေဆာင္ျပီး ၎က အဆင့္ျမင့္ ပံုတူကူးအတက္ပညာ (Spoofer) စနစ္တစ္ခုကို အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀၀၀ခန္႕ျဖင့္ တီထြင္ လိုက္ပါသည္။ ”Spoofing” ဆိုသည္မွာ  ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ တည္ေနရာျပကိရိယာ (Global Positioning System-GPS)သို႕ ေပးပို႕မည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ပံုစံတူကူးယူတုပ ေပးပို႕ျခင္းျဖစ္ျပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ အမိန္႕စဥ္အခ်ိဳ႕ေပးျပီး ပစ္မွတ္မွားယြင္းေအာင္ လွည့္စားမူ ျပဳလုပ္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားမွ ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္၏ GPS စနစ္ထဲသို႕ အခ်က္အလက္အမွားမ်ား ထဲ့ေပးျပီး ေလယာဥ္အား လွည့္စားကာ ၎တို႕လိုရာအရပ္သုိ႕ ေမာင္းႏွင္ေစပါသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားမွ အေမရိကန္ စစ္တပ္ႏွင့္ ေထာက္လွမ္းေရးဌာန(CIA)တို႕မွ အသံုးျပဳေသာ ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္မ်ားကို ၾကားျဖတ္ ၀င္ေရာက္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေၾကာင္းကို အေမရိကန္ျပည္တြင္းေရးရာ လံုျခံဳေရးဌာန၏ေရွ႕တြင္ သက္ေသျပႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

ပါေမာကၡ ဟမ္းဖေရးမွ လာမည့္ငါးနွစ္ႏွင့္ ဆယ္ႏွစ္အတြင္းတြင္ ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္ေပါင္း အစင္း ၃၀၀၀၀ခန္႕ ေလထဲတြင္ ေရာက္ရွိေနမည္ ျဖစ္ျပီး ၎ေလယာဥ္တစ္စီးတိုင္းသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႕အတြက္ ဒံုပ်ံျခိမ္းေျခာက္မႈ ျဖစ္ႏိုင္ေပသည္။ ၎မွ ဆက္လက္၍ ”Spoofing” နည္းပညာသည္ အသစ္အဆန္း မဟုတ္ေတာ့ဘဲ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္တြင္ အီရန္ႏိုင္ငံအတြင္း ပ်က္က်ခဲ့ရေသာ ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္သည္ ဤနည္းပညာေၾကာင့္ ပ်က္က်ခဲ့ရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။

Source: http://thetechjournal.com/tech-news/texas-university-students-could-hijack-u-s-military-drone-from-midair.xhtml

Texas University Students Could Hijack U.S. Military Drone From Midair

Till now you’ve heard that terrorists hijack planes. So, you won’t be astonished if you hear that terrorists have hijacked a military plane or a drone. But if you hear, some students have the ability to hijack (you can also say have “hacked”) U.S. military drones then how do you feel? Yes, folks! you have heard right! Some students from the University of Texas at Austin Radionavigation Laboratory have hacked a UAV owned by the university and proved that U.S. Government’s drones can be hijacked from midair.

About Mr WorldWide

Mr WorldWide has written 99 post in this Website..

လက္ေထာက္ကထိက (Member of DASA)