အနာဂတ္ကာလတြင္ ၀ါယာလက္စနစ္ျဖင့္ စြမ္းအင္ထုတ္လႊင့္ေပးႏိုင္မည္(Wireless Power Transfer) ဟုစိတ္ကူးၾကည့္လိုက္ပါက ဆဲလ္ဖုန္းမ်ား၊ အိမ္သံုးစက္ရုပ္မ်ား၊ Mp3စက္မ်ား၊ လက္ပ္ေတာ့ (Laptop)ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္အျခားေရႊ႕ေျပာင္းသယ္ယူႏိုင္သည့္ အေသးစားအီလက္ထေရာနစ္ ကိရိယာေလး မ်ားသည္ ၎တို႕ကိုယ္တိုင္ အားသြင္းႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး အျမဲတမ္း အသံုးျပဳခဲ့ၾကရေသာ ၀ါယာႀကိဳးမ်ားကို အ သံုးျပဳရျခင္းမွလြတ္ေျမာက္ေပလိမ့္မည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ စက္ကိရိယာေလးမ်ားသည္ဘက္ထရီ အသံုးျပဳရန္ လို ခ်င္မွလိုေပေတာ့မည္။ MITမွပညာရွင္အဖဲြ႕တစ္ခုသည္ အနာဂတ္တြင္ ၎နည္းပညာကို အျပည့္အ၀ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အေရးႀကီးသည့္ အဆင့္တစ္ခုကို စမ္းသပ္၍ ထုတ္ေဖာ္ျပသခဲ့ပါသည္။

wpt

Radiation Methods(ေရာင္ျခည္လိႈင္းနည္းစနစ္)

စြမ္းအင္ကို ၀ါယာလက္စနစ္ျဖင့္ ပို႕ေဆာင္ႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းအသြယ္သြယ္ရွိေၾကာင္းကို သိရွိ ခဲ့သည္မွာ ရာစုႏွစ္မက ရွိခဲ့ေပၿပီ။ အေကာင္းဆံုးဥပမာေပးရလွ်င္ ေရဒီယိုလိႈင္းမ်ားကဲ့သို႕ လွ်ပ္စစ္သံလိုက္ ေရာင္ျခည္လိႈင္းစနစ္ (Electromagnetic Radiation) ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ ေရာင္ျခည္လိႈင္းစနစ္သည္ သ တင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ျဖန္႕ျဖဴးရန္အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေသာ္လည္း စြမ္းအင္ကို ေရႊ႕ေျပာင္းသယ္ေဆာင္ ရန္အတြက္မူ မသင့္ေတာ္ေပ။ ေရာင္ျခည္လိႈင္းမ်ားသည္ (Radiation) အရပ္မ်က္္ႏွာ အဘက္ဘက္သို႕ ပ်႕ံႏွံ႕ေရာက္ရွိေသာေၾကာင့္ စြမ္းအင္အမ်ားစုမွာ ေလလြင့္ဆံုးရႈံးၾကရပါသည္။ ေလဆာေရာင္ျခည္မွာမူ အ ရပ္မ်က္ႏွာတစ္ခုတည္းသို႕ တိုက္ရိုက္ပို႕ေဆာင္ႏိုင္ေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္ အသံုးျပဳရန္ အႏၱရာယ္ရွိၿပီး ခက္ခဲပါသည္။

အထူးျပဳသံလိုက္စက္ကြင္းျဖင့္ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း(Magnetically Coupled Resonance)

အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေျပာရလွ်င္ (WiTricity) ဟုေခၚသည့္ ခရီးတို၀ါယာလက္စနစ္သည္ သေဘာသဘာ၀ တူညီေသာ ပစၥည္းမ်ားကို ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ျခင္း နည္းလမ္းအေပၚ အေျခခံထားပါသည္။ ၎ကို Resonant Coupling လုပ္ျခင္းဟုေခၚပါသည္။ Frequency တူညီေသာ ပစၥည္းႏွစ္ခုသည္ စြမ္းအင္ဖလွယ္ ရာတြင္ ထိေရာက္မႈရွိၿပီး သေဘာသဘာ၀ မတူညီေသာ အျခားပစၥည္းမ်ားႏွင့္မူ ထိေရာက္မႈမရွိေပ။ ခ်ိန္ညွိ ထားသည့္ ပစၥည္းမ်ားပါေသာစနစ္တစ္ခုတြင္ Operation ျပဳလုပ္ရန္ ေကာင္းမြန္ျပည့္စံုသည့္ နယ္ပယ္တစ္ ခု၊သို႕မဟုတ္ အေနအထား (Strongly Coupled Regime Of Operation) ရွိေနတတ္ပါသည္။ ၎နယ္ ပယ္၊သို႕မဟုတ္ အေနအထားတစ္ခုတြင္ စြမ္းအင္ကူးေျပာင္းမူကို ထိေရာက္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။

အသံလိႈင္းအားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ စက္မႈဆိုင္ရာအားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ လွ်ပ္စစ္သံလိုက္ဆိုင္ရာ အားျဖင့္လည္းေကာင္း (Acoustic,Mechanical,Electromgnetic Resonances) ခ်ိန္ညွိေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အနက္ MITမွ ပညာရွင္အဖဲြ႕သည္ သံလိုက္ျဖင့္ ခ်ိန္ညွိေဆာင္ရြက္မႈကို အဓိကထား အသံုးျပဳခဲ့ပါသည္။ ၎တို႕အေနျဖင့္ ေကာင္းမြန္ျပည့္စံုသည့္နယ္ပယ္၊သို႕မဟုတ္ အေနအထား (Strongly Couple Regime Of Operation) ကိုရရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ အသံုးျပဳလို္က္ေသာ သံလိုက္ဓာတ္ထုတ္ပစၥည္း အရြယ္အစားထက္ အဆမ်ားစြာႀကီးမားေသာ အကြာအေ၀းအတြင္း စြမ္းအင္ကူးေျပာင္းႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ဤနည္းျဖင့္ ထိေရာက္ အက်ိဳးရွိသည့္ စြမ္းအင္ကူးေျပာင္းမႈ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။

စမ္းသပ္ဒီဇိုင္းတည္ေဆာက္မႈတြင္ ေၾကးကြိဳင္ႏွစ္ခု ပါ၀င္ပါသည္။ ကြိဳင္တစ္ခုအား Power Source ႏွင့္ ခ်ိတ္ထားၿပီး ပို႕လႊတ္အပိုင္း ျဖစ္ပါသည္။ ပတ္၀န္းက်င္သို႕ လွ်ပ္စစ္သံလိုက္စက္ကြင္းအသြင္ ေရာင္ ျခည္ျဖာထြက္မႈ (Radiative Electromagnetic Wave) အစား ေရာင္ျခည္မထြက္သည့္ သံလိုက္စက္ကြင္း (Non-radiative Magnetic) အျဖစ္ MegaHertz(MHz) ႀကိမ္ႏႈန္းမ်ား ထုတ္လႊတ္ပါသည္။ ၎သံလိုက္စက္ ကြင္းျဖင့္ အထူးခ်ိန္ညွိထားေသာ လက္ခံကြိဳင္သို႕ စြမ္းအင္ကူးေျပာင္းေပးပါသည္။ ၀ါယာလက္စနစ္ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားပါက ႀကိဳးတပ္စရာမလိုဘဲ Laptop တစ္လံုးအား အလိုအေလ်ာက္ အားသြင္းေပးႏိုင္ပါသည္။ အမွန္ေျပာရလွ်င္ ဘက္ထရီအား အခန္းအတြင္း၌ အသံုးျပဳရန္ လိုအပ္ေတာ့မည္ မဟုတ္ေပ။ ေရရွည္ ေမွ်ာ္မွန္းၾကည့္ပါက ေလးလံၿပီး ေစ်းႀကီးေသာ ဘက္ထရီမ်ားအေပၚ မွီခိုေနရမႈအား ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေတာ့မည္ ျဖစ္ေပသည္။ အစတြင္ ၎ကဲ့သို႕စြမ္းအင္ကူးေျပာင္းမႈသည္ Transformers မ်ားတြင္သံုးသည့္ ေယဘုယ် သံလိုက္ဓာတ္ညႈိ႕ျခင္း (Magnetic Induction) ႏွင့္ဆင္တူယိုးမွားျဖစ္သည္ဟု ထင္ရပါသည္။ ၎ Transformer မ်ားတြင္နီးကပ္ေသာကြိဳင္ႏွစ္ခုအတြင္း အျပန္အလွန္ စြမ္းအင္ကူးေျပာင္းျခင္း ျပဳလုပ္ပါသည္။ ပို႕လႊတ္ကြိဳင္မွ လွ်ပ္စစ္စီးေၾကာင္းသည္ လက္ခံကြိဳင္သို႕ ေရာက္ရွိပါသည္။ ၎ကြိဳင္ႏွစ္ခုသည္ နီးကပ္ေသာ္ လည္း ထိစပ္ျခင္းမရွိပါ။

သို႕ေသာ္ကြိဳင္ႏွစ္ခု၏ အကြာအေ၀းကို ခ်ဲလိုက္ေသာအခါတြင္ ဤသေဘာသဘာ၀မွာ အႀကီး အက်ယ္ေျပာင္းလဲသြားပါသည္။ ကာရာလစ္ဟုေခၚေသာ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာ ေက်ာင္း သားတစ္ဦးက ဤစမ္းသပ္မႈသည္ စြမ္းအားရွိေသာခ်ိန္ညွိဆာင္ရြက္မႈ (Resonant Coupling) ၏မ်က္လွည့္ ဆန္ဆန္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ပင္ျဖစ္ၿပီး သမားရိုးက်သံလိုက္ဓာတ္ညိွဳ႕ျခင္း (Non-resonant Coupling) ထက္ အဆတစ္သန္းခန္႕ ပိုမိုထိေရာက္မႈရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ အနာဂတ္တြင္မူ ကၽြႏု္ပ္တို႕အေနျဖင့္ ၀ါယာႀကိဳးမ်ားႏွင့္ဘတ္ထရီမ်ားကို အသံုးျပဳရန္ မလိုအပ္ေတာ့သည့္အခ်ိန္တစ္ခုသို႕ ေရာက္ရွိေတာ့မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္မိပါသည္။

MIT researchers boost efficiency of wireless power

Massachusetts Institute of Technology researchers developing wireless power transmission have found that the system becomes more efficient as more devices are being powered.

The new work builds on their original discovery, announced in 2007, of using electromagnetic resonance between coils to transmit power without wires. Besides increasing the efficiency of the system, the experiment used smaller receiving coils, making it more practical for deployment in homes, offices and eventually portable devices

 

About Mr WorldWide

Mr WorldWide has written 99 post in this Website..

လက္ေထာက္ကထိက (Member of DASA)