၂၁.၈.၂၀၁၂ ရက္စြဲျဖင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအား တဆင့္ျမွင္ရာထူးမ်ား တိုးေပးခဲ့ေသာ္လည္း ရာထူးၾကီး၊လစာမ်ားရေသာ ဦးစီးမွဴးမ်ားကို ရာထူးတိုးေေေေပးခဲ့ေသာ ျမိဳ ့မ်ားသို ့သြာေရာက္ထမ္းေဆာင္ျခင္မျပဳရဘဲ မူရင္းျမိဳ ့မ်ားသို ့ တြဲဘက္တာ၀န္သာထမ္းေဆာင္ေစခဲ ့ျပီး တဆင့္နိမ့္ ႒ာနခြဲစာေရးမ်ားကို တြဲဘက္ေပးျခင္းမရွိဘဲ အေ၀းျမိဳ ့မ်ားသို ့ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေစျခင္းမွာ တရားမွ်တမႈမရွိ၊ေက်ာသား ရင္သားခြဲျခားရာက်သျဖင့္ ဦးစီးမွဴးမ်ားနည္းတူ ႒ာနခြဲစာေရးမ်ားအား တြဲဘက္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခြင့္ျပဳေပးပါရန္ တင္ျပအပ္ပါသည္။

ျပည္နယ္/တိုင္း/ျမိဳ ့နယ္
႒ာနခြဲစာေရး၀န္ထမ္းမ်ား
သမ၀ါယမဦးစီး႒ာန

About Naing Aung Linn

Naing Aung Linn has written 1 post in this Website..