အကယ္၍ ဆားမွ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္ယူႏိုင္ပါလွ်င္ ေရခိုးေရေငြ႕မွ အဘယ္ေၾကာင့္ မထုတ္ယူႏိုင္ သနည္းဟူေသာ ေမးခြန္းတစ္ခု ထြက္ေပၚလာပါသည္။ MIT အင္ဂ်င္နီယာအခ်ိဳ႕မွ ေရေငြ႕ အနည္းငယ္ကို စုပ္ယူလိုက္ေသာအခါ ပံုသဏၭန္ေျပာင္းလဲသြားၿပီး ၎ေရေငြ႕ေၾကာင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္ယူႏိုင္မည့္ ပိုလီမာအလႊာ(Polymer Film)တစ္ခုကို ဖန္တီးလိုက္ႏိုင္ေၾကာင္း ေၾကျငာ လိုက္ပါသည္။

Moisture-powered-Polymer-Generating-Electricity

တစ္ေန႕တြင္ David H.koch တကၠသိုလ္မွ ဓာတုေဗဒပညာရွင္တစ္ဦးသည္ အီလက္ထရုတ္ (Electrodes)မ်ားတြင္ အသံုးျပဳရန္ ပလတ္စတစ္မ်ိဳးႏြယ္ ပစၥည္းတစ္ခုကို ျပဳလုပ္ေနစဥ္ ၎ပလတ္ စတစ္၏ ထူးျခားေသာ ဂုဏ္သတၱိကို ေတြ႕ရွိခဲ့ရပါသည္။ ၎ပလတ္စတစ္ကို သူ၏ လက္ဖ၀ါးေပၚသို႕ တင္လိုက္ေသာအခါ ၎ပလတ္စတစ္သည္ ေကြးေကာက္လာၿပီး လက္ဖ၀ါးတစ္ေလွ်ာက္ ေရြ႕သြား ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။ အေၾကာင္းရင္းကို စိစစ္လိုက္ေသာအခါ သူ၏ အေရျပားေပၚမွ ေရေငြ႕မ်ား ေၾကာင့္ ဤသို႕ ျဖစ္ရေၾကာင္း သိရွိခဲ့ရပါသည္။

သုေတသနဆက္လက္ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ေသးငယ္ေသာ ေပၚလီမာအလႊာ အစိတ္အပိုင္းေလး မ်ားကိုျပဳလုပ္ကာ ေလထက္ ေရေငြ႕ပါ၀င္ႏႈန္း ပိုမ်ားေသာ မ်က္ႏွာျပင္တစ္ခုေပၚသို႕ တင္ၾကည့္လိုက္ ေသာအခါတြင္ ၎အလႊာသည္ တြန္႕ေကာက္ေရႊ႕လ်ားကာ ခုန္ထြက္သြားေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။ အဆိုပါအလႊာအား ေရကိုစုပ္ယူႏိုင္သည့္ အဆီတစ္မ်ိဳး (Soft Gel) ႏွင့္ ေပၚလီမာႏွစ္ခ်ပ္ကို ပိုက္ကြန္ သဖြယ္ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး တည္ေဆာက္ထားပါသည္။ အတူတကြ ေပါင္းစပ္ျခင္းအားျဖင့္ အဆိုပါ ပိုလီမာ မ်ားသည္ ျပင္ပစြမ္းအင္မသံုးဘဲ ေရေငြ႕မွ စြမ္းအင္ထုတ္ယူႏိုင္ေစေသာ ပစၥည္းတစ္မ်ိဳး ျဖစ္လာပါ သည္။ ေပၚလီမာ၏ စိုစြတ္ေနေသာ မ်က္ႏွာျပင္ကို ေလႏွင့္ထိေတြ႕လိုက္ေသာအခါ ေအာက္ေျခအလႊာ သည္ ေကြးညႊတ္လာၿပီး ေရေငြ႕ထုတ္လႊတ္ကာ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ကို စတင္ထုတ္လုပ္ပါသည္။

ဤစနစ္မွ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ၅.၆နာႏို၀ပ္ (5.6 NanoWatts) ထုတ္ယူႏိုင္ၿပီး ၎ဓာတ္အားကို လွ်ပ္သိုပစၥည္း (Capacitors) မ်ားတြင္ သိုေလွာင္ထားကာ ေသးငယ္ေသာ အီလက္ထေရာနစ္ပစၥည္း မ်ားျဖစ္သည့္ အပူခ်ိန္၊သို႕မဟုတ္ စိုထိုင္းဆအာရံုခံကိရိယာမ်ားအတြက္ စြမ္းအင္ထုတ္ေပးရန္ အသံုး ျပဳႏိုင္ပါသည္။ အျခားအသံုးခ်နယ္ပယ္မ်ားတြင္လည္း မည္သို႕အသံုးခ်ႏိုင္မည္ကို သုေတသန ပညာရွင္ မ်ားမွ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

MIT Invents Polymer Film That Generate Electricity From Water Vapor

If salt can generate electricity, then why not “water vapor?” Yes, my friend, you heard me right. Some MIT engineers are claiming they have created a polymer film that changes its shape after absorbing tiny amounts of evaporated water, and later can generate electricity using those water vapor.

Source: MIT

About Mr WorldWide

Mr WorldWide has written 99 post in this Website..

လက္ေထာက္ကထိက (Member of DASA)