မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ ျဒပ္စင္ (၁၇)မ်ဳိး

မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ ျဒပ္စင္ ဟု ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း အပင္၏ အမွန္တကယ္ စားသံုးမႈပံုစံမွာ ဓာတ္စင္ခ်ည္းသက္သက္ကို သာ အသံုးျပဳသည္မဟုတ္ဘဲ ၎ျဒပ္စင္အဓိကပါ၀င္ေသာ ျဒပ္ေပါင္းတခ်ဳိ႕ကို အပင္၏ အသက္ရွင္သန္ေနထိုင္ရန္အတြက္ အသံုးျပဳျခင္းျဖစ္သည္။

အပင္အတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ ျဒပ္စင္ (၁၇)မ်ဳိးကို အုပ္စု (၄)မ်ဳိးျဖင့္ ခြဲျခားေဖာ္ျပႏုိင္သည္။ ၎တို႔မွာ-

(၁) ေရႏွင့္ေလမွ အဓိကရရွိေသာ ျဒပ္စင္ (၃) မ်ဳိး

(၂) အဓိက အမ်ားလို ျဒပ္စင္ (၃) မ်ဳိး

(၃) ဒုတိယ အမ်ားလို ျဒပ္စင္ (၃) မ်ဳိး

(၄) ပမာဏ အနည္းလို ျဒပ္စင္ (၈) မ်ဳိး တို႔ျဖစ္သည္။

 

(၁) ေရႏွင့္ေလမွ အဓိကရရွိေသာ ျဒပ္စင္ (၃) မ်ဳိး

 

 

ကာဘြန္ (Carbon)၊ ဟိုက္ဒရိုဂ်င္ (Hydrogen)၊ ေအာက္ဆီဂ်င္ (Oxygen) စေသာ ျဒပ္စင္သံုးမ်ဳိးကို ေရႏွင့္ေလတို႔မွ အဓိကရရွိသည္။ အမ်ားစုေသာ စိုက္ပ်ဴိးေရးပညာရွင္တို႔က ေရႏွင့္ေလကိုေကာင္းစြာရရွိေနရံုျဖင့္ ၎တို႔ကို ေကၽြးရန္မလိုအပ္ဟု ယူဆၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ေနေရာင္ျဖင့္ အစာခ်က္လုပ္ျခင္း (Photosynthesis) လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ေရ၊ ေန၊ ေလ ႏွင့္ သစ္ရြက္ေပၚ ရွိ Chlorophyll ခလိုရိုဖီး တို႔ ဟန္ခ်က္ညီညီ ဆက္ယွက္လုပ္ေဆာင္ရာမွ အပင္အတြက္လိုအပ္သည့္အစာကိုရရွိေလသည္။

6 CO2            +       6 H2O            Light           C6H12O6       +         6 O2

Carbon dioxide              Water       Chlorophyll                 Sugar                  Oxygen

အထက္ေဖာ္ျပပါ ဓာတုညီမွ်ျခင္းသည္ Photosynthesis လုပ္ငန္းစဥ္ၾကီးတခုလံုးကို အေပၚယံယွက္ေဖာ္ျပထားျခင္းမွ်သာ။ တကယ္တမ္း အပင္ႏွင့္ သဘာ၀ေလာကၾကား ျဖစ္စဥ္က ဤညီမွ်ျခင္းထက္ မ်ားစြာနက္နဲေၾကာင္းကို ေနာက္ပိုင္းက်မွ သီအိုရီ၏ ဆန္ဆန္ ေရးသားတင္ျပပါမည္။

ထိုကဲ့သို႔ အပင္မွ ေနေရာင္အကူအညီျဖင့္ အစာကိုခ်က္ယူရာတြင္ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ (ဥပမာ- ေရ၊ ေန၊ ေလ တခုခု လိုအပ္ေန၍ေသာ္၎၊ လိုအပ္သည္ထက္ပိုေန၍ေသာ္၎၊ အဓိကဇာတ္ေကာင္ ခလိုရိုဖီးခမ်ာ ေနမေကာင္းျဖစ္ရွာ၍ေသာ္ ၎) ဤအစာခ်က္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ကို ရာႏႈန္းျပည့္ မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ျခင္းမ်ဳိးရွိတတ္ပါသည္။ ထိုအေျခအေနမ်ဳိးတြင္ ျပင္ပမွ အပင္အတြက္ အဓိကလိုအပ္ေသာ သၾကားဓာတ္ကို အရြက္မွေသာ္၎၊ အျမစ္မွေသာ္၎၊ အျမန္ဆံုးအေနျဖင့္ ပင္စည္၊ အကိုင္း တို႔မွေသာ္၎ တဘက္စိမ့္၀င္ေစျခင္းျဖင့္ ရြက္ဖ်န္းေျမၾသဇာပံုစံ ေကၽြးရသည့္အခါလည္း ရွိပါသည္။

(၂) အဓိက အမ်ားလို ျဒပ္စင္ (၃) မ်ဳိး

(က)    အပင္၏ ပင္စည္၊ အကိုင္း၊ ခက္မ စသည့္အဂၤါရပ္တို႔ ၾကီးထြာေစျခင္းအလို႔ငွာ အသံုးျပဳရေသာ ႏိုက္ထရိုဂ်င္ျဒပ္ (Nitrogen)၊
(ခ)     အပင္၏ မ်ဳိးပြားစနစ္ျဖစ္ေသာ အပြင့္၊ အသီး၊ အေစ့စေသာအဂၤါရပ္မ်ားႏွင့္ အျမစ္ဖြံ႕ျဖဳိးေစျခင္း၊ ဇီ၀ကိစၥမ်ား ဖြံ႔ျဖဳိးေစျခင္းစေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ အသံုးျပဳရေသာ္ မီးစုန္းဓာတ္ (သို႔မဟုတ္) ေဖာ့စရပ္စ္ (Phosphorous)၊

(ဂ)     အပင္၏ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ေရာဂါကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ ကုသျခင္းကဲ့သို႔ ကိစၥရပ္ႏွင့္ အရည္အေသြးပိုင္းဆိုင္ရာ အနံ႔၊ အရသာ၊ အေရာင္အဆင္း၊ အထြက္ႏႈန္းကဲ့သို႔ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ အသံုးျပဳရေသာ ျပာဓာတ္ေခၚ ပိုတက္စီယမ္ (Potassium)၊

ထိုျဒပ္သံုးမ်ဳိးကို အပင္၏ လိုအပ္ခ်က္ေပၚမူတည္၍ အနည္းအမ်ားပမာဏအလိုက္ ေကၽြးရသည္။ ဘာမွနားမလည္မသိဘဲ အမ်ားက N,P,K ၁၅ ပတ္လည္၊ ၁၅၊ ၇၊ ၈ ဆိုတိုင္း လိုက္၍ မသံုးသင့္ေပ။ မိမိ စိုက္ပ်ိဳးသည့္အပင္၊ အခ်ိန္၊ အေျခအေန၊ လိုအပ္ခ်က္တို႔ေပၚမူတည္၍ အနည္းအမ်ားပမာဏအလိုက္ ေကၽြးရသည္။ ျဒပ္တမ်ဳိးျခင္းစီ၏ အေသးစိတ္ အာနိသင္ဂုဏ္သတၱိ မ်ားကို ေနာက္ပိုင္းက႑မ်ားတြင္ ဆက္လက္ေဖာ္ျပသြားမည္။

(၃) ဒုတိယ အမ်ားလို ျဒပ္စင္ (၃) မ်ဳိး

ထံုးဓာတ္ ေခၚ ကယ္စီယမ္ (Calcium)၊ မဂၢနီစီယမ္ (Magnesium)၊ ကန္႔ဓာတ္ေခၚ ဆာလ္ဖာ (Sulfur) တို႔ျဖစ္ျပီး ျဒပ္တမ်ဳိးျခင္းစီ၏ အေသးစိတ္ အာနိသင္ဂုဏ္သတၱိ မ်ားကို ေနာက္ပိုင္းက႑မ်ားတြင္ ဆက္လက္ေဖာ္ျပသြားမည္။

(၄) ပမာဏ အနည္းလို ျဒပ္စင္ (၈) မ်ဳိး

ဘိုရြန္                      (Boron)

ကလိုရင္း                  (Chlorine)

ေကာ့ပါး                             (Copper)

သံဓာတ္ေခၚ အိုင္းရင္း    (Iron)

မန္းဂနီးစ္                  (Manganese)

ေမာ္လ္ဒီနမ္               (Molybdenum)

သြပ္ဓာတ္ေခၚ သံဓာတ္  (Zinc) တို႔ျဖစ္ျပီး ျဒပ္တမ်ဳိးျခင္းစီ၏ အေသးစိတ္ အာနိသင္ဂုဏ္သတၱိ မ်ားကို ေနာက္ပိုင္းက႑မ်ားတြင္ ဆက္လက္ေဖာ္ျပသြားမည္။

About Wai Aung Chan Myo

Wai Aung Chan Myo has written 53 post in this Website..

Now, I plant agarwood in Thanlyin and also Meiktilar. There are more than hundred thousands of agarwood (saplings). But grow nearly 2000 plant in Thanlyin and Meiktilar.