အပင္မ်ားကို အစာေကၽြးရာတြင္ မွန္ (၄) မွန္ရွိသည္။

၁။ အမ်ဳိးအစားမွန္

၂။ အခ်ိန္မွန္

၃။ ပမာဏမွန္

၄။ ေနရာမွန္ ဟူ၍ျဖစ္သည္။

 

၁။ အမ်ဳိးအစားမွန္

သီးႏွံအမ်ဳိးအစား၊ အပင္၏ၾကီးထြားမႈ၊ အခ်ိန္ရာသီေပၚမူတည္၍ အပင္မွ စာသံုးသည့္ အာဟာရဓာတ္မွာ ကြာျခားမႈရွိသည္။ အပင္မွ အဓိကလိုအပ္သည့္ အာဟာရဓာတ္ ၁၇ မ်ဳိးအေၾကာင္းကို ျပီးခဲ့သည့္ ေခါင္းစဥ္တြင္ အနည္းက်ဥ္းေဖာ္ျပခဲ့ျပီးျဖစ္သည္။ ထို႔နည္းတူ စိုက္ပ်ဳိးေရးစနစ္ ၃မ်ဳိးတြင္ ၁မ်ဳိးစီ၏အားသာခ်က္အားနည္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔အေပၚသံုးသပ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း အက်ဥ္းမွ် ေဖာ္ျပျပီးျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုအခ်က္မ်ားတြင္ျပန္၍ တိုက္ရႈဖတ္ပါေလ။

အဓိကမွာ အပင္မွ တကယ္လိုအပ္သည့္အရာကို တကယ္လိုအပ္ခ်ိန္တြင္ အခ်ိန္ကိုက္ ပမာဏကိုက္၊ ေနရာမွန္၊ အမ်ဳိးအစားမွန္ ေကၽြးႏိုင္ေရးပင္ျဖစ္သည္။

၂။ အခ်ိန္မွန္

အခ်ိန္မွန္ဟုဆိုရာ၌ ေရေလာင္းျခင္းမွအစ အစားေကၽြးျခင္း၊ ကာကြယ္ေဆး၊ ပိုးသတ္ေဆး၊ မိႈသတ္ေဆးျဖန္းျခင္းတို႔ပါ အပါအ၀င္ ျဖစ္သည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အပင္ၾကီးမ်ားအတြက္ ေျမၾသဇာကို တႏွစ္လွ်င္ မိုးဦး၊ မိုးေႏွာင္းကာလမ်ားတြင္ အနဲဆံုး ၂ၾကိမ္ ေကၽြးရမည္။ ေရေလာင္းခ်ိန္ကို ေႏြရာသီတြင္ မနက္ ၆-၉နာရီ အတြင္း၊ ေဆာင္းရာသီတြင္ မနက္ ၈-၁၁နာရီ အတြင္း၊ ရာသီဥတုႏွင့္ ေျမၾကီးအစိုဓာတ္တို႔ေပၚမူတည္၍ မနက္ပိုင္းကိုသာ ေရေလာင္းသင့္သည္။ ေႏြရာသီ၌ အပင္မ်ားလြန္းလွ်င္ မနက္ခင္းမႏိုင္ပါက ညေနေနေအးခ်ိန္မွာ ေလာင္းႏိုင္သည္။ ထို႔နည္းတူ သီးႏွံပင္၊ ႏွစ္ရွည္ပင္အမ်ဳိးအစားေပၚမူတည္၍ မည္သည့္ အခ်ိန္တြင္ မည့္သည့္ပိုး၊မည့္သည့္မႈိက်ေရာက္တတ္သည္ကို ေရွးဦးစြားသိထားႏွင့္ျပီး ၎တို႔ကို ၾကဳိတင္ကာကြယ္သည့္အေနျဖင့္ ေဆးမ်ားၾကိဳတင္ျဖန္းေပးသင့္သည္။ တခ်ဳိ႕လဲ ျဖစ္သည့္အခ်ိန္တြင္ သိသိခ်င္းႏွိမ္နင္းရသည္လည္းရွိတတ္သည္။

၃။ ပမာဏမွန္

အပင္ငယ္ႏွင့္ အပင္ၾကီး အစာမည္သည္က ပိုစားမည္နည္း။ တကယ္တမ္း အပင္ငယ္တို႔သည္ အပင္ၾကီးမ်ားႏွင့္ အရြယ္အစား ခ်င္းႏိႈင္းစာလွ်င္ ပို၍ စားသံုးတတ္ၾကသည္။ အပင္ၾကီးမ်ားမွာ ဖူးပြင့္ခ်ိန္၊ အသီးသီးခ်ိန္တို႔တြင္သာ လိုအပ္ေသာဓာတ္ကိုသာ ေကၽြးရမည္။ က်န္အခ်ိန္မ်ားတြင္ အပင္ၾကီးထြားရန္အတြက္မူကား အပင္ေသးမ်ားေလာက္ မလိုအပ္ေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ ေျမၾကီးထဲရွိအဟာရဓာတ္မ်ားကို စြဲယူႏိုင္ေသာ အျမစ္မ်ားပိုမိုလာ၍ ျဖစ္သည္။ အပင္မ်ားအစာေကၽြးရာ၌ စိုက္ပ်ဳိးေရး ေလာကတြင္ ၾကံဳတတ္သည့္ အမွားတခုမွာ ပမာဏေလွ်ာ့ေကၽြးျခင္းထက္ ပိုေကၽြးမိျခင္းက ပို၍ အႏၲရာယ္ၾကီးေပသည္။

၄။ ေနရာမွန္

အထက္ပါအခ်က္မ်ားနည္းတူ ေနရာမွန္မွန္ေကၽြးႏိုင္ျခင္းသည္လည္း အပင္အတြက္အလြန္အေရးပါလွသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အပင္ၾကီးမ်ဳိးမ်ား (ႏွစ္ရွည္ပင္မ်ား)အတြက္ အစာေကၽြးျခင္းမွာ အစာအျမစ္ရွိသည့္ေနရာကို ေကၽြးျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေျမဆီလႊာအတြင္း အျမစ္မ်ားပံ်႕ႏွံ႔ပံုအေနအထားမွာ (ႏွစ္ရွည္ပင္မ်ားအတြက္) ေျမေပၚကိုင္းမ်ား ျဖန္႔ထြက္သေလာက္ အျမစ္မ်ား လည္း ျဖန္႔ထြက္တည္ရွိေနသည္။ အပင္၏ ေဘးဆံုးအရြက္ဖ်ား တံစက္ျမိတ္အထိ အျမစ္မ်ားတည္ရွိသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ မြန္းတည့္ ၁၂နာရီ ေနေရာင္အေပၚတည့္တည့္ရွိခ်ိန္ အရိပ္က်သည့္ေနရာတ၀ိုက္အထိ အျမစ္မ်ားရွိသည္။ ထိုအရိပ္ျပင္တခုလံုးကို အခ်င္း ၉ေပရွိစက္၀ုိင္းသ႑ာန္ျမင္ၾကည့္ပါ။ ပင္စည္အလယ္မွ ၁ပခဲြအကြာပတ္လည္ (အခ်င္း ၃ေပရွိေသာ အပင္ေျခမွ စက္၀ုိင္း) အတြင္း အစားမ်ားမေကၽြးရပါ။ ပံုမ်ားျပထားသည့္အတိုင္း ၾကယ္ေနရာသည္ ပင္စည္အလယ္ဟုသတ္မွပါက စက္၀ုိင္းငယ္အတြင္း အစားမေကၽြးရပါ။ မီခိုးေရာင္ျပထားသည့္အတြင္း၌သာ တြင္းငယ္မ်ားတူး၍ေသာ္၎၊ ေျမာင္းေဖာ္၍ေသာ္၎၊ အစာမ်ားေကၽြး ႏိုင္ပါသည္။ ထိုစက္၀ုိင္းငယ္အတြင္းသည္ ပင္စည္ႏွင့္ကပ္သျဖင့္ အကယ္၍ေျမၾသဇာျပင္းပါက အပင္အတြက္ အႏၲရာယ္ပင္ ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။

 

 

 

shaded area

 

 

About Wai Aung Chan Myo

Wai Aung Chan Myo has written 53 post in this Website..

Now, I plant agarwood in Thanlyin and also Meiktilar. There are more than hundred thousands of agarwood (saplings). But grow nearly 2000 plant in Thanlyin and Meiktilar.

   Send article as PDF