၀ါရွင္တန္ျပည္နယ္တကၠသိုလ္မွ သုေတသနပညာရွင္မ်ားသည္ သတၱ၀ါမ်ိဳးဆက္ သံုးဆက္အထိ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစမည့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အဆိပ္သင့္မႈ အဆိပ္စာရင္းအား ျပဳစုခဲ့ပါသည္။ အြန္လိုင္းဂ်ာနယ္ PIOS ONE ၏ ေရးသားခ်က္အရ ေမာ္လီက်ဴးဇီ၀ပညာရွင္ မိုက္ကယ္စကင္နာ (Michael Skiner) ဦးေဆာင္ေသာ သိပံပညာရွင္မ်ား၏ စာတမ္းအရ ပလတ္စတစ္ျဒပ္ေပါင္း Plasticizer Biepheno-A၊သို႔မဟုတ္ BPA၊ DEHP(DiEthyHexyl Phthalate) ႏွင့္ DBP (Dibutyl Phthalate) မ်ားအား ၾကြက္မ်ားတြင္ ထိေတြ႕ေစျခင္းျဖင့္ မ်ိဳးပြားမႈဆိုင္ရာေရာဂါမ်ားႏွင့္ အ၀လြန္ျခင္းအေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။

Reproductive Toxocology ဂ်ာနယ္၏ ေဆာင္းပါးခဲြတစ္ပုဒ္တြင္ စစ္ဘက္၌ JP8 ဟု သိၾကေသာ ဟိုက္ဒရိုဂ်င္ကာဘြန္ျဒပ္ေပါင္း က်ယ္ျပန္႔စြာ အသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္ မ်ိဳးရိုးဗီဇေရာဂါမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပထမအၾကိမ္ ေလ့လာထားမႈကို တင္ျပေရးသာခဲ့ပါသည္။

Skinner ၏ ဓာတ္ခဲြခန္းစမ္းသပ္ခ်က္အရ ပတ္၀န္းက်င္ကို ထိခိုက္ေစေသာ အဆိပ္မ်ားျဖစ္သည့္ ပလတ္စတစ္မ်ား၊ ပိုးသတ္ေဆးမ်ား၊ မိႈသတ္ေဆး၊ အဆိပ္ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာဓာတုပစၥည္း (Dioxin)၊ ဟိုက္ဒရိုကာဘြန္မ်ားေၾကာင့္ မ်ိဳးရိုးဗီဇေျပာင္းလဲျခင္းဆိုင္ရာ ေရာဂါမ်ား ျဖစ္ပြားေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ PLOS ONE ၏ ေလ့လာမႈအရ ပလတ္စတစ္ႏွင့္ ထိေတြ႕ခဲ့ေသာ သတၱ၀ါမ်ား၏ ပထမႏွင့္ တတိယမ်ိဳးဆက္မ်ားတြင္ ေရာဂါမ်ား သိသိသာသာ ပိုမိုဆိုးရြားလာျခင္းႏွင့္ ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာျခင္းတို႕ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။ မိခင္မွ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနစဥ္အတြင္း ပလတ္စတစ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ တိုက္ရိုက္ထိေတြ႕ကိုင္တြယ္ခဲ့ရပါက ပထမမ်ိဳးဆက္တြင္ ေက်ာက္ကပ္ႏွင့္ သုတ္ရည္ဂလင္း (Kidney and Prostate) ေရာဂါမ်ား ျဖစ္ပြားႏိုင္ပါသည္။ တတိယမ်ိဳးဆက္ ေရာက္ေသာအခါ အပ်ိဳေဖာ္၀င္ခ်ိန္မမွန္ျခင္း၊ ေ၀ွးေစ့ေရာဂါမ်ား၊ သားအိမ္ေရာဂါႏွင့္ အ၀လြန္ျခင္းေရာဂါတို႕ ခံစားရရႏိုင္ပါသည္။

130124183630

Jet Fuel, Plastics Exposures Cause Disease in Later Generations; Reproductive Diseases, Obesity

Jan. 24, 2013 — Washington State University researchers have lengthened their list of environmental toxicants that can negatively affect as many as three generations of an exposed animal’s offspring.

Writing in the online journal PLOS ONE, scientists led by molecular biologist Michael Skinner document reproductive disease and obesity in the descendants of rats exposed to the plasticizer bisephenol-A, or BPA, as well DEHP and DBP, plastic compounds known as phthalates.

 

About Mr WorldWide

Mr WorldWide has written 99 post in this Website..

လက္ေထာက္ကထိက (Member of DASA)

   Send article as PDF