ဂ်ပန္ကုမဏီတစ္ခုသည္ အာကာသထဲသို႔ ဓာတ္ေလွခါးျဖင့္တက္ျခင္း စိတ္ကူးအစီအစဥ္တြင္ ေငြမ်ားထည့္၀င္ရင္းႏွီးရန္အဆင္သင့္ျဖစ္ေနပါသည္။ အာကာသထဲသို႔ တိုက္ရိုက္တက္သြားႏိုင္ေရးစြမ္းေဆာင္မႈသည္ နာဆာႏွင့္အျခားအဖဲြ႕အစည္းမ်ားမွ သိပံပညာရွင္မ်ားအတြက္ သုေတသနလမ္းေၾကာင္းသစ္ တစ္ရပ္ ဖြင့္ေပးလိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ele

ယခုအခါအဆိုပါကုမဏီသည္ ၂၀၅၀ ခုႏွစ္တြင္ ျပီးစီးမည့္အာကာသထဲသို႔ တက္သြားႏိုင္ေသာ ဓာတ္ေလွခါးတည္ေဆာက္ရန္ ျပင္ဆင္ေနပါသည္။ ဓာတ္ေလွခါး၏ အလ်ား ၂၂၀၀၀ မိုင္ရွိမွသာ ကမၻာေျမႏွင့္အာကာသစခန္းအား ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေျမျပင္စခန္းႏွင့္ အာကာသစခန္းႏွစ္ခုအား ေကဘယ္လ္ၾကိဳးျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္မည္ျဖစ္ပါသည္။ အာကာသစခန္းသည္ ေကဘယ္လ္အား ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ ခ်ဳပ္တိုင္ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ ၄င္းဓာတ္ေလွခါးအေနျဖင့္ လူ ၃၀ အား သယ္ေဆာင္ၿပီး ၈ ရက္ႏွင့္ အာကာသစခန္းသို႔ေရာက္ရွိေအာင္ သြားႏိုင္လိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ခရီးစဥ္အတြင္း ခရီးသည္မ်ားသည္ ေန႔၇က္တိုင္းတြင္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ေလ်ာ့နည္းလာၿပီး ေကာင္းကင္တြင္ ပ်ံသန္းေနသကဲ့သို႔ခံစားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းဓာတ္ေလွခါးသည္ ၁ နာရီလွ်င္ အျမင့္ဆံုး ၁၂၅ မိုင္ႏႈန္းျဖင့္ သြားႏိုင္ပါမည္။  တာရရွိ၏  အဆိုအရ ဓာတ္ေလွခါးေကဘယ္အား ကာဘြန္နာႏိုပိုက္ အသံုးျပဳ၍ တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းစီမံကိန္းသည္ စိတ္ကူးယဥ္ဆန္ေသာ္လည္း ႏွစ္ေပါင္း ၃၀၊ သို႔မဟုတ္ ၃၅ ႏွစ္အတြင္း ေဒၚလာ ထရီလီယံေပါင္းမ်ားစြာ အသံုးျပဳမွသာ ၿပီးစီးမည္ျဖစ္ပါသည္။ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာေျပာင္းလဲမႈ အနည္းငယ္ရွိလိမ့္မည္ျဖစ္ၿပီး မည္ကဲ့သို႔ အေကာင္းဆံုးပံုစံျဖင့္ အေကာင္းဆံုးပံုစံျဖင့္ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေပၚလာမည္ကို ေမွ်ာ္လင့္ေစာင့္စားရေပလိမ့္မည္။ အဆိုပါ စီမံကိန္းသည္ အံၾသစရာအေကာင္းဆံုးတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဘ၀သက္တမ္းအတြင္း စီးႏိုင္ရန္ေမွ်ာင္လင့္ရပါသည္။

Japanese Company To Build an Elevator From Earth to Space

Imagine stepping into an elevator, pressing the “Space” button and sometime later, floating in space!!. How cool will that be? This might sound madness now but glad fully, one Japanese company is ready to put money on this idea. This capability of providing a direct lift to space will open new avenues of research for scientists, NASA projects or even entertainment for public!

A Japanese company is now prepping to build the elevator to space and will be completed by 2050. Japan’s Obayashi Corporation thinks that NASA is not moving fast enough so they plan to take the responsibility of do the next big thing in space research. However, the feasibility of the plan and the current technological capabilities of the company are still not disclosed. The total length of the elevator will be 22000 miles and will connect earth to a space station. The ground station on earth and the space station will be connected together through a cable. The space station will also act like an orbital counterweight to hold the cable up.

http://realitypod.com/2013/02/top-10-ways-to-harness-the-natures-power/

 

About Mr WorldWide

Mr WorldWide has written 99 post in this Website..

လက္ေထာက္ကထိက (Member of DASA)

   Send article as PDF