ကမၻာၾကီးအေနျဖင့္ သဘာ၀အရင္းအျမစ္လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈျဖစ္ေစရန္ အတြက္ အစိုးရမ်ားကိုယ္တိုင္ လူသံုးကုန္ပစၥည္းမ်ားထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ခ်င့္ခ်ိန္စဥ္းစားလုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္းကို သိပံပညာရွင္မ်ားက ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

_65515307_steelworksturkeygetty

အိမ္မ်ားေဆာက္လုပ္ရာတြင္ ဘိလပ္ေျမေလ်ာ့ေပါ့သံုးစဲြရန္၊ ကားမ်ားထုတ္လုပ္၇ာတြင္ စတီးမ်ားကိုေလ်ာ့သံုးစဲြရန္၊ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းအေသးစားမ်ား ထုတ္လုပ္ရာတြင္ ပလတ္စတစ္ကို ေလ်ာ့သံုးစဲြရန္ ၄င္းတို႔မွ ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ လူသံုးကုန္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ရာတြင္လည္း ဖန္လံုအိမ္ဓာတ္ေငြ႕မ်ား မထြက္ရွိေရးကိုပါ ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ စာေစာင္မ်ားတြင္ လူဦးေရးတိုးပြားလာျခင္း၊ လူမ်ားၾကြယ္၀လာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ပစၥည္းသံုးလိုမႈမ်ားျပားလာျခင္းႏွင့္ အတူ ျဖစ္ေပၚလာေသာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အေပၚ ျခိမ္းေျခာက္မႈကိုလည္း ပူးတဲြသံုးသပ္ထားေပသည္။

အဂၤလန္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ လူမ်ား၏ အေထြေထြသံုးစဲြလိုမႈကို မေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ပါက ၂၀၅၀ ခုႏွစ္တြင္ ကာဗြန္ထြက္ရွိမႈကို လက္၇ွိကာလထက္ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ေရးဟူေသာ ရည္မွန္းခ်က္ကို ျပည့္မီရန္အတြက္ အဂၤလန္အေနျဖင့္ ႏ်ဴကလီးယားစြမ္းအင္ကို ယခုထက္ ေလးဆပိုမိုထုတ္လုပ္ရန္၊ သို႔မဟုတ္ ေလစြမ္းအင္ကို ယခုထက္အဆေလးဆယ္ ပိုမိုထုတ္လုပ္ရန္ လိုအပ္လိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း စာေစာင္တစ္ခုမွ သံုးသပ္ထားေပသည္။

ေမာ္ေတာ္ကားထုတ္လုပ္ေရးတြင္လည္း သံုးစဲြသူအလိုက် အရွိန္ျပင္းျပင္းေမာင္းႏွင္ႏိုင္မည့္ အရြယ္အစားႀကီးၾကီးကားမ်ားကို ထုတ္လုပ္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားက ကား၏ အင္ဂ်င္စြမ္းေဆာင္ရည္ကို တိုးတက္ရန္ အစဥ္အျမဲၾကိဳးပမ္းေနၾကရပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ကားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ား သံုးစဲြမႈကို ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္ အစိုးရမ်ားက မူေဘာင္တစ္ခုသက္မွတ္ေပးရန္ ဥပမာအားျဖင့္ ကား၏ အရြယ္အစားႏွင့္ အရွိန္ႏႈန္းတို႕ကို ကန္႔သတ္ထုတ္လုပ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာေအာ၀ုဒ္မွ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ အရင္းအျမစ္မ်ားကို မ်ားျပားစြာသံုးစဲြရသည့္ ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ လံုေလာက္သည့္အခြန္အခေကာက္ခံျခင္းျဖင့္ ၄င္းကုန္ပစၥည္းမ်ားအား ျပန္လည္သန္႔စင္အသံုးျပဳသည့္ စီးပြားေရးစနစ္ (Circular Economy) အျဖစ္သို႔ေရာက္ရွိေစရန္ ၾကိဳးပမ္းသင့္ေၾကာင္း စာေစာင္တစ္ခုမွေရးသားထားပါသည္။

သို႔မွသာ အလုပ္အကိုင္တိုးတက္ရရွိလာျခင္း၊ အရင္းအျမစ္လံုျခံဳမႈ ႕ကို တိုးတက္ထိန္းသိမ္းႏိုင္ျခင္း၊ ျပည္လည္ျပည့္ျဖိဳးျမဲမဟုတ္သည့္ (Renewable Energy ) စြမ္းအင္သံုးစဲြမႈကိုေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ျခင္း၊ ကာဗြန္ထုတ္လုပ္မႈကို တားဆီးႏိုင္ျခင္းႏွင့္ စက္မႈစြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကိုလည္း ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ျခင္းစသည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ဖန္တီေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္ေပသည္။

Savings needed to meet future demand for resources

Governments need to spark a lightweight revolution in the way things are made so the world can keep up with the demand for resources, say scientists.

They say homes will have to be built with less cement; cars with less steel; and gadgets with less plastic.

And it will need to be done in a way that radically cuts emissions from producing the materials, they add.

These are among the conclusions presented in the journal Philosophical Transactions of the Royal Society A.

Several papers in the journal tackle the dual problem created by the increased demand for goods as people grow richer and population increase, coupled with the threat of climate change.

One paper warns that unless demand for materials from UK primary industry is reduced, Britain will need the equivalent of a four-fold increase in nuclear power or a 40-fold increase in wind power to meet its target of a 80% reduction in carbon emissions by 2050 from pre-industrial levels.

Source:http://www.bbc.co.uk/news/science_and_environment/

 

 

About Mr WorldWide

Mr WorldWide has written 99 post in this Website..

လက္ေထာက္ကထိက (Member of DASA)

   Send article as PDF