သံပျခဳပ္ေကာင္းမ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏ အခြံတည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္မွ ကယ္လ္ဆီယမ္ကာဘြန္နိတ္အျဖစ္သို႕ ေျပာင္းလဲေစျခင္းနည္းစဥ္သည္ ကာဗြန္စုပ္ယူရန္ႏွင့္ သိုေလွာင္ရန္ (Carbon and Storage-CCS) သုေတသနလုပ္ငန္းအတြက္ အေထာက္အကူ ျပဳပါသည္။ သံပျခဳပ္ေကာင္ေလးမ်ားသည္ နီကယ္လ္အမႈန္ေလးမ်ားကို ဓာတ္ကူပစၥည္းအျဖစ္ အသံုးျပဳကာ သမုဒၵရာထဲတြင္ ေပ်ာ္၀င္ေနေသာ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္အား ၄င္းတို႔၏ အခြံမာမ်ားတည္ေဆာက္ရာတြင္ အသံုးျပဳသည့္ ကယ္လ္ဆီယမ္ကာဗြန္နိတ္အျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲေပးလိုက္ပါသည္။ ဓာတုအင္ဂ်င္နီယာအဖဲြ႕တစ္ဖဲဲြ႕သည္ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္အား ေရထည့္ထားသည့္ ဖန္ျပြန္ထဲသို႔ ျဖတ္သန္းေစၿပီး နီကယ္လ္အမႈန္ေလးမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ဓာတ္ျပဳလုိက္ေသာအခါ ထြက္ေပၚလာေသာ စြန္႔ပစ္ဓာတ္ေငြ႕အား ကယ္လ္ဆီယမ္ကာဗြန္နိတ္ (ေျမျဖဴ) အျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲစုေဆာင္းေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

626px-Sea_urchin_tests

နယူးကာဆယ္လ္တကၠသိုလ္မွ ရူပေဗဒပညာရွင္ Dr Lioloja Siller သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ သံပျခဳပ္အေကာင္မ်ားကို စိစစ္ေလ့လာခဲ့ေသာအခါ သူတို႔၏ အခြံေပၚတြင္ နီကယ္လ္အမ်ားအျပား စုေ၀းေနျခင္းကို ေတြ႕ရွိခဲ့ပါသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ႀကီးမားေသာ မ်က္ႏွာျပင္ရွိ နာနိအမႈန္႕မ်ားကိုယူကာ ကာဗြန္နစ္အက္ဆစ္ (Carbonic Acid) ထဲသို႔ ေပါင္းထည့္လိုက္ေသာအခါ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုက္ဒ္ကို ဖယ္ရွားႏိုင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။

လက္ရွိကာလတြင္ ကာဗြန္စုပ္ယူသိုေလွာင္သည့္ နည္းလမ္းမွာ (CSS) ေရပါ၀င္ေနေသာ ေက်ာက္ခဲမ်ားကဲ့သို႔ အရင္းအျမစ္မ်ားကို အသံုးျပဳကာ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုက္ဒ္အား ေျမေအာက္ထဲတြင္  သိုေလွာင္သိမ္းဆည္းျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ သံပျခဳပ္ေကာင္ျဖင့္ စမ္းသပ္သုေတသနျပဳျခင္းသည္ ပိုလ်ံွေနေသာ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္အနည္းငယ္အား နာနိစေကးအရြယ္ နီကယ္လ္အမႈန္ေလးမ်ား အသံုးျပဳစုပ္ယူႏိုင္မည့္ အလားအလာသည္ ျမင့္တက္လာခဲ့ၿပီး ၄င္းနည္းလမ္းမ်ားသည္ ေစ်းႏႈန္းခ်ိဳသာ၍ အသံုး၀င္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

နီကယ္လ္အမႈန္ေလးမ်ား၏ အားသာခ်က္မွာ ၄င္းတို႕သည္ PH အေပၚ မူတည္ေျပာင္းလဲမႈ မရွိဘဲ ေကာင္းမြန္စြာ ဓာတ္ျပဳႏိုင္ပါသည္။  Carbonic Anhydrase အမ္ဇိုင္းမ်ားကဲ့သို႕ မဟုတ္ဘဲ ၄င္းတို႔၏ သံလိုက္ဓာတ္ဂုဏ္သတိၱေၾကာင့္ အၾကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ထပ္မံ၍ ျပန္လည္ဖမ္းယူအသံုးျပဳႏိုင္ပါသ္ည။ ၄င္းသည္ အလြန္ေစ်းေပါၿပီး အမ္ဇိုင္းမ်ားထက္ အဆ ၁၀၀၀ ခန္႕ေစ်းသက္သာကာ ေဘးထြက္ပစၥည္းျဖစ္ေသာ ကာဗြန္နိတ္ (ေျမျဖဴ) မွာလည္း အသံုး၀င္ၿပီး သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အား ထိခိုက္ျခင္းလည္း မရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

Sea urchin exoskeletons could help capture CO2

The way sea urchins convert carbon dioxide into calcium carbonate to build their exoskeletons has provided an interesting avenue of exploration for Carbon Capture and Storage (CCS) research.

The urchins use nickel particles as a catalyst as they convert CO2 dissolved in the ocean into calcium carbonate (chalk) for use in building their hard shell. By passing CO2 through a water column infused with small nickel particles a team of chemical engineers was able to convert the waste gas into chalk which could be collected from the bottom of the column.

“When we analysed the surface of the urchin larvae we found a high concentration of nickel on their exoskeleton,” said Dr Lidija Šiller, a physicist and Reader in Nanoscale Technology at Newcastle University. “Taking nickel nanoparticles which have a large surface area, we added them to our carbonic acid test and the result was the complete removal of CO2.”

http://www.wired.co.uk/news/archive/2013-02/05/sea-urchin-co2

 

 

About Mr WorldWide

Mr WorldWide has written 99 post in this Website..

လက္ေထာက္ကထိက (Member of DASA)

   Send article as PDF