ပုိက္လုိင္းျဖင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်ေနသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ကမၻာ့အဆင့္ ၁၃ ေနရာသုိ႔ေရာက္ရိွလာၿပီး ရတနာႏွင့္ရဲတံခြန္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ေျမမွ ထုိင္းႏုိင္ငံသုိ႔ေန႔စဥ္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ ကုဗေပ တစ္ဘီလ်ံေက်ာ္ ပုိ႔လႊတ္ေရာင္းခ်ေပးလ်က္ ရိွေၾကာင္း တရား၀င္ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္မွစတင္ကာ ပုိက္လုိင္းျဖင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်သည့္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံျဖစ္လာခဲ့ၿပီး ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္မွစတင္ကာ အာရွ-ပစိဖိတ္ေဒသတြင္ ပုိက္လုိင္းျဖင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်ေသာ ထိပ္တန္းႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ ျဖစ္လာခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္မွစတင္ကာ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ပုိက္လုိင္းျဖင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်ေသာ ထိပ္တန္းႏုိင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံျဖစ္လာခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္မွစတင္ကာ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ပုိက္လုိင္းျဖင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်သည့္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ကမၻာ့အဆင့္ ၁၃ တြင္ ရပ္တည္ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားတြင္ ပါရိွသည့္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား အရ သိရသည္။ ရတနာသဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ေျမမွ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ ထုိင္းႏုိင္ငံသုိ႔ တစ္ေန႔လွ်င္ သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႕ကုဗေပ ၅၂၅ သန္းပုိ႔လႊတ္ ေရာင္းခ်ခဲ့ျပီးျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။ လက္ရိွတြင္ ရတနာသဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ေျမ၊ စိန္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ေျမမွ ထြက္ရိွသည့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕မ်ား အပါအ၀င္ ထုိင္းႏုိင္ငံသုိ႔ ေန႔စဥ္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ကုဗသန္း ၇၀၀ ပုိ႔လႊတ္ေရာင္းခ်ေနျပီး ထုိင္းႏုိင္ငံႏွင့္ တရား၀င္ခ်ဳပ္ဆုိထားသည့္ စာခ်ဳပ္အရအႏွစ္ ၃၀ ပုိ႔လႊတ္ေရာင္းခ်ရမည္ ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။ တနသၤာရီ ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္တြင္ ရဲတံခြန္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ စီမံကိန္းကို မေလးရွားႏုိင္ငံမွ ပက္ထ႐ိုနပ္ကုမၸဏီ၊ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ နိပြန္ကုမၸဏီ၊ ထိုင္းႏုိင္ငံမွ PTTEPI ကုမၸဏီတို႔က ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည္ဟု သိရသည္။ ရဲတံခြန္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ေျမမွ ထုတ္ယူႏုိင္မည့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ပမာဏမွာ ၃ ဒသမ ၆၇ ထရီလီယံ ရိွမည္ဟု ပညာရွင္မ်ားက ခန္႔မွန္းထားၾကၿပီး ယင္းႏွင့္စပ္ဆက္၍ ေရနံစိမ္းအေပါ့စား Condensate စည္ သန္းေပါင္း ၈၄ ဒသမ ၃၆ သန္းခန္႔ ထုတ္ယူရရိွႏုိင္သည္ဟု ခန္႔မွန္းထားၾကေၾကာင္း သိရသည္။ ရဲတံခြန္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ေျမ မွ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ ဧျပီလမွစတင္ကာ ထုိင္းႏုိင္ငံသုိ႔ တစ္ေန႔လွ်င္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ကုဗေပသန္း ၂၀၀ ခန္႕ ပုိ႔လႊတ္ေရာင္းခ်ေပးခဲ့ျပီး ယခုအခါ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ ကုဗေပသန္း ၄၀၀ ခန္႔အထိ တုိးျမႇင့္ပုိ႔လႊတ္ ေရာင္းခ်လ်က္ရိွျပီး သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္အတူ တစ္ေန႔လွ်င္ ေရနံစိမ္းအေပါ့စား စည္ ၁၂၀၀၀ ခန္႔ထြက္ရိွေနေၾကာင္း သိရသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ကုန္းတြင္းပိုင္းႏွင့္ ကမ္းလြန္ပိုင္းေဒသတို႔တြင္ ထုတ္လုပ္ဆဲ ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ေျမမ်ားမွ ေရနံစိမ္းႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ ပမာဏမ်ားကို တိုးျမႇင့္ထုတ္လုပ္လ်က္ ရွိေၾကာင္းလည္း သိရွိရသည္။ မုတၱမကမ္းလြန္ေဒသရွိ ရတနာႏွင့္ ရဲတံခြန္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ စီမံကိန္းမ်ားမွ ျပည္ပသို႔ပိုက္လုိင္းသြယ္တန္း၍ ေရာင္းခ်ႏုိင္သကဲဲ့သို႔ ေဇာတိကသဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔ စီမံကိန္းမွလည္း သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔မ်ား မၾကာမီထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ႏုိင္ေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ လုပ္ငန္းအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အပိုင္းတြင္ ထုတ္လုပ္မႈအေပၚ ခြဲေ၀ခံစားေရး အေျခခံမူျဖင့္ ၂၀၁၀ မတ္လအထိ ကုန္းတြင္းပိုင္း ေဒသတြင္ စာခ်ဳပ္ေပါင္း ၄၆ ခုကို လက္မွတ္ေရးထိုးထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းစာခ်ဳပ္မ်ား အနက္မွ ကုန္းတြင္းပိုင္းေဒသ လုပ္ကြက္ ၁၁ ခုတြင္ စာခ်ဳပ္ ၁၁ ခုႏွင့္ ကမ္းလြန္လုပ္ကြက္ ၃၁ ခုတြင္ စာခ်ဳပ္ ၃၀ တို႔မွာလုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

About kln

k ln has written 409 post in this Website..