တိုက်ိဳႏိုင္ငံ ၀ါဒီဒါတကၠသိုလ္ရွိ သုေတသနပညာရွင္မ်ားသည္ ဓာတ္ခဲြခန္းထဲသို႔ ၀င္ေရာက္ေႏွာင့္ယွက္ေနေသာ ၾကြက္မ်ားအား ျပန္လည္ႏွိမ္ႏွင္းရန္အတြက္ စက္ရုပ္ၾကြက္တစ္မ်ိဳးကို တီထြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ၂၄ စင္တီမီတာရွည္ေသာ WR-3 စက္ရုပ္ၾကြက္သည္ ဓာတ္ခဲြခန္းထဲသို႕ ၀င္ေရာက္ေနထိုင္ေသာ ၾကြက္မ်ားကို ႏွိမ္ႏွင္းရန္ ျပဳလုပ္ထားေသာ စက္ရုပ္တိုက္ခိုက္ေရးၾကြက္ျဖစ္ပါသည္။

Rat_3

စက္ရုပ္၏ ဘီးမ်ားအား ၾကြက္တစ္ေကာင္၏ ေရြ႕လ်ားေနပံုကို အတုယူတည္ေဆာက္ထားပါသည္။ စက္ရုပ္ၾကြက္အေနျဖင့္ လိုက္ဖမ္းျခင္း၊ လိုက္လံတိုက္ခိုက္ျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္တိုက္ခိုက္ျခင္းစသည့္ အျပဳအမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ လိုက္ဖမ္းျခင္းအဆင့္တြင္ WR-3 သည္ ရန္သူ႕ၾကြက္၏ အနီးတြင္ တစ္ခ်ိန္လံုး လိုက္လံေႏွာင့္ယွက္ၿပီး ၄င္းအားမထိခုိက္ဘဲ ထိတ္လန္႕ေနေစရန္ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ လိုက္လံ တိုက္ခိုက္ျခင္းအပိုင္းတြင္ စက္ရုပ္ၾကြက္သည္ ရန္သူ႕ၾကြက္၏ အနားတြင္ ရွိေနၿပီး ၄င္းအားထိခိုက္ဒဏ္ရာရေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ တန္ျပန္တိုက္ခိုက္ျခင္းတြင္ အျခားၾကြက္အား တစ္ၾကိမ္လွ်င္ ၅ စကၠန္႕ျဖင့္ တိုက္ခိုက္ပါသည္။ ရန္သူ႕ၾကြက္၏ တည္ေနေရာအား ပံုရိပ္စနစ္ျဖင့္ ေထာက္လွမ္းေျခရာခံပါသည္။

ဟီရိုယူကီ အီရွိ ဦးေဆာင္းေသာ အဖဲြ႕သည္ အသက္အ၇ြယ္အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိ ၾကြက္မ်ားျဖင့္ စမ္းသပ္ခဲ့ပါသည္။ လက္ေတြ႕စမ္းသပ္ခ်က္မ်ားအရ လိုက္လံတိုက္ခိုက္မႈႏွင့္ တန္ျပန္တိုက္ခိုက္မႈတြင္ ၾကြက္မ်ားအေပၚ၌ ကဲြျပားေသာ သက္ေရာက္မႈ ရွိပါသည္။

တိရစၦာန္မ်ား၏ အသြင္သ႑ာန္ႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈအား တုပျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ပထမအၾကိမ္မဟုတ္ဘဲေသးငယ္ေသာ မိုဘိုင္းစက္ရုပ္မ်ားျဖစ္သည့္ ပိုးမႊားမ်ား၊ ဌက္မ်ား၊ ငါးမ်ားႏွင့္ ကိုက္ျဖက္တက္ေသာ သတၱ၀ါတြင္လညး္ အသံုးျပဳခဲ့ပီး ျဖစ္ပါသည္။

Tokyo team designs violent robot rat to bully live lab rats

Researchers at the Waseda University in Tokyo have developed a robotic rat that aggressively attacks living lab rats in order to make them depressed.

Depressed rats are used to test new drugs designed to treat depression. There are a number of ways to turn regular rats into depressed rats — these include making them swim for extended periods and giving them electric shocks. These techniques generally tend to makes the rats unhappy, at which point researchers can dose them with antidepressants.

The problem with these approaches is that human depression generally isn’t triggered by electric shocks or being forced to swim for hours.

Source:http://www.wired.co.uk/news/archive/2013-02/14/robot-rat-terror

About Mr WorldWide

Mr WorldWide has written 99 post in this Website..

လက္ေထာက္ကထိက (Member of DASA)

   Send article as PDF