ျပည္သူ႕၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား စြမ္းေဆာင္ရည္အကဲျဖတ္မႈအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းၿပီး ျပည္သူမ်ားအေနႏွင့္ အၾကံျပဳၾကပါရန္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ မတ္လ (၂၈) ရက္ေန႕ တြင္ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုး Facebook မွ တရား၀င္ေဖၚျပလာပါသျဖင့္ ႏိုင္ငံသားတစ္ဦး၏ အၾကံျပဳတင္ျပခ်က္မ်ားကို စတင္ေရးသားသည္။ ျပည္သူ႕၀န္ေဆာင္မႈ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ ႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံသူ/ႏိုင္ငံသားတို႕မွ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းအၾကံျပဳႏိုင္သျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရတြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအားလံုးႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တို႕သည္ အမ်ားျပည္သူတို႕အတြက္ အက်ိဳးရွိေစမည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။

တကယ္တမ္းအားျဖင့္ ယေန႕ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသစ္ေပၚထြက္လာသည့္ ကာလအတြင္း ေကာင္းမြန္သည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈတို႕ေပၚထြက္လာခဲ့ေသာ္လည္း၊ အခ်ိဳ႕ေသာလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားမွာ အၿမီးက်က္ အၿမီးစား၊ ေခါင္းက်က္ ေခါင္းစား ၀ိသမလုပ္ငန္းရွင္ေလးမ်ား၏ အဆင့္အတန္းေလာက္သာရွိေနပါေသးသည္။ အေရးတႀကီးအျမန္လုပ္ရမည့္ တစ္ခ်ိဳ႕အလုပ္မ်ားမွာ စပင္ မစရေသးပါ။ တစ္ခ်ိဳ႕လုပ္ငန္းမ်ားမွာ မူ၀ါဒမရွိပါ။ တစ္ခ်ိဳ႕လုပ္ငန္းမ်ားမွာ အယူအဆပိုင္း Concept မ်ားေပ်ာက္ေနပါသည္။ (၂) ႏွစ္တာကာလအတြင္း ထိုမွ်ေလာက္ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္ကို ပင္အလြန္ေက်းဇူးတင္ရမည္ျဖစ္သည္။

ျပည္သူ႕၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားမွာ အလြန္က်ယ္ျပန္႕သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္မွ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္အထိ တစ္ပါတီအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ (Socialism) ကို က်င့္သံုးခဲ့သည္။ Socialism ကိုက်င့္သံုးသည့္အတြက္ Economics System ကလည္း Socialism အယူအဆကိုက်င့္သံုးပါသည္။ အမ်ားျပည္သူတို႕ရဲ႕ Education System ကိုလည္း အဆိုပါ Socialism ႏွင့္ Socialist Economy တြင္ အသံုး၀င္ရန္အတြက္သာ ေရးဆြဲသင္ၾကားေပးခဲ့သည္။ ဆိုရွယ္လစ္အယူ၀ါဒ လူအမ်ားၾကားစြဲျမဲခိုင္မာေစရန္ Politicial Sciences ဘာသာရပ္မ်ားႏွင့္ ဗဟုိႏိုင္ငံေရးတကၠသို္လ္တို႕ကို ထူေထာင္ၿပီး ၀ါဒျဖန္႕ခဲ့ၾကသည္။ အဆိုပါဆိုရွယ္လစ္အယူ၀ါဒႀကီးမွာ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ျပည္လံုးကၽြတ္လူထု အံုၾကြမႈႀကီးတြင္ နိဂံုးခ်ဳပ္သြားသည္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္အထိ ကာလမွာကား မည္သည့္ Political, Economic Doctrine မ်ားမရွိပါ။ ယေန႕အထိျဖစ္ပါသည္။

ျပည္သူ႕၀န္ေဆာင္မႈမႈလုပ္ငန္းမ်ားမွာ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားမ်ား၊ လံုျခံဳေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ မွ်တေရး၊ အလုပ္အကိုင္ေနရာဖန္တီးေပးေရး၊ ေနေရးထိုင္ေရးအဆင္ေျပေအာင္ေဆာင္ရြက္ေရး၊ က်န္းမာေရး၊ Education၊ အေရာင္းအ၀ယ္လုပ္ငန္းမ်ား ျမန္ဆန္လွ်င္ျမန္လာေစေရး၊ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းငယ္မ်ား တိုးပြားလာေရး၊ လမ္းမ်ား၊ တံတားမ်ား၊ ရထားမ်ား၊ ဘူတာမ်ား၊ဘတ္စကားမ်ား၊ တကၠစီမ်ား၊ ကားဂိတ္မ်ား၊ ေလဆိပ္မ်ား၊ သေဘၤာဆိပ္မ်ား အဆင့္အတန္းျမင့္မားလာေရး၊ ၿမိဳ႕ျပမ်ားတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား၊ ေရသန္႕ရရွိမႈ၊ ေရဆိုးစြန္႕ပစ္မႈ၊ သန္႕ရွင္းသန္႕ယပ္မႈ၊ ျမန္မာလူမ်ိဳးအားလံုးကို ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးမႈ အစရွိသည္ျဖင့္ ပါ၀င္သည္။

Socialism, Communism ႏွင့္ Capitalism မ်ားတြင္ ျပည္သူ႕၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား သေဘာသဘာ၀မတူညီပါ။ ဥပမာအားျဖင့္ Socialism ႏွင့္ Communism အယူအဆအရ က်န္းမာေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးကို Cradle to grave (ပုခက္ထဲမွ ေသဆံုးသည္အထိ) အခမဲ့ေဆးကုသခြင့္ေပးမည္ဟု ဆိုသည္။ ျဖစ္ႏိုင္မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့မသိ။ သို႕ေသာ္ အဆိုပါစနစ္ႏွင့္ အကၽြမ္းတ၀င္ျဖစ္လာခဲ့သူတို႕မွာ ေနထိုင္မေကာင္းလွ်င္ေဆးရံုသြားရမည္၊ အခမဲ့ကုသေပးရမည္ဟူသည့္ အယူအဆသာစြဲျမဲေနေလ့ရွိသည္။ Capitalism မွာေတာ့ မည္သည့္ အခမဲ့မွ်မရွိ၊ Health care insurance ကို အေျချပဳသည္။

ထို႕ေၾကာင့္ ျပည္သူ႕ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို မေျပာမီ ႏိုင္ငံတစ္ခုလံုးသြားမည့္ Political System, Economic System, Education System တို႕ကို ေသေသခ်ာခ်ာဆံုးျဖစ္ၿပီးမွ အမ်ားျပည္သူတို႕ကို သင္ၾကားေပးရမည္ျဖစ္သည္။ ယခုအခါ အစိုးရမွာ လမ္းေပ်ာက္ေနၿပီး အခ်ိဳ႕ဆံုးျဖတ္ခ်က္တို႕မွာ Socialism ျဖစ္လုိက္၊ တစ္ခ်ိဳ႕ဆံုးျဖတ္ခ်က္တို႕မွာ Capitalism ျဖစ္လို္က္ျဖစ္ေနသည္။ အဓိကအားျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရကို တာ၀န္ယူေနသူတို႕သည္ Vision ေပ်ာက္ေနေသးသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ ၀န္ႀကီးမ်ား အဆင့္မွာလည္း Strategy အဆင့္ကို မေရာက္ပဲ။ လွ်င္လွ်င္ လွ်င္သလို နာမည္ေကာင္းရဖို႕ႏွင့္ ရေပါက္ရလမ္းမ်ားေနာက္ကိုသာလိုက္ေနသည္။

၀န္ႀကီးဌာနမ်ားဆိုပါစို႕။ ၀န္ႀကီးတစ္ဦးမွ Initiate လုပ္ေသာ Project မ်ားမရွိပါ။ တစ္ခ်ိဳ႕ကလည္း လုပ္ရေကာင္းမွန္းသိသည္။ ဒါေပမဲ့ Fund မရွိပါ။ Fund မရွိသည္က Budget ထဲတြင္ မရွိ၍ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ Human Resource Development လုပ္ငန္းေတြနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး ဘာ Fund မွ မရွိပါ။ ထို႕ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခားမွ လာေရာက္လႈဒါန္းမႈမ်ားကိုသာ ေစာင့္ေနရသည့္ သူေတာင္းစားမ်ားသဖြယ္သာ ရွိေနပါသည္။ ေျမေပၚေျမေအာက္သယံဇာတ မ်ားအလွ်ံပယ္ၾကြယ္၀သည္ဆိုသည့္ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား ႏြားႏို႕ေလးတစ္ခြက္ေတာင္ မေသာက္ရပါ။ တစ္ခ်ိဳ႕၀န္ႀကီးဌာနမ်ားမွာ မလိုသည့္ေနရမ်ားတြင္ ၀န္ထမ္းမ်ားပိုေနၿပီး၊ လိုသည့္ေနရာမ်ားတြင္ အလံုအေလာက္မရွိပါ။ Budget အရ၊ ဖြဲ႕စည္းပံုအရ ခန္႕ထားခြင့္မရွိ၍ျဖစ္သည္။

ျပည္သူ႕၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို မေျပာမီ ယေန႕ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနႏွင့္ ပီျပင္ခိုင္မာသည့္ Vision, Mission မ်ားကို ေဆြးေႏြးၿပီးမွာ ၀န္ႀကီးဌာနအားလံုး၏ Vision, Mission, ႏွင့္ Organization Structure မ်ားကို အရင္ေျပာင္းလဲရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း အပိုင္း (၁) တြင္ေရးသားလုိက္ရပါသည္။

About asiamasters

Khin Maung Lwin has written 78 post in this Website..

I'm interested to change for the better of Myanmar people. I value income, knowledge, strength, technology and humanity.