ေမာ္ေတာ္ကားအေမာင္းသင္တစ္ဦးသည္ တစ္ေန႕တစ္ရက္ထဲႏွင့္ တတ္ေျမာက္ေမာင္းႏွင္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ ေမာ္ေတာ္ကားေမာင္းတတ္လာသူမ်ား၊ ကားေမာင္းတတ္လာသည့္ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေသာ္လည္း အေျခခံ (Principle & practices) တို႕ကို စနစ္တက် သင္ေပးထားသူတို႕ႏွင့္ မသင္ခဲ့ရသူတို႕မွာ မ်ားစြာကြာျခားသြားသည္။ စနစ္တက် ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေမာင္းႏွင္သင္ၾကားေပးရာတြင္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အလုပ္မ်ားကို စနစ္တက် တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္သင္ၾကားေပးရသည္။ ထို႕အျပင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေမာင္းတစ္ဦးတြင္ရွိသင့္သည့္ ကိုယ္က်င့္သိကၡာ ႏွင့္တာ၀န္သိတတ္မႈ (Ethic & Responsibility) ကိုပါသင္ေပးရသည္။

 

ယေန႕ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ (Political System) ကို ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႕ေျပာင္းလဲခဲ့သည္မွာ (၂) ႏွစ္ခန္႕ရွိလာပါၿပီ။ ကၽြန္ေတာ့္ အျမင္မွာကား ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္သည္မ်ားကို ဘာမွ် မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသးပဲ ယခင္ စနစ္ပံုစံအတိုင္းသာ ဟိုေယာင္ေယာင္၊ သည္ေယာင္ေယာင္ျဖစ္ေနသည္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္ႏွင့္ ပတ္သက္သမွ် ကို အမ်ားျပည္သူမ်ား၊ လူငယ္လူရြယ္မ်ားကို စနစ္တက် သင္ၾကားေပးျခင္းလံုး၀ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းမရွိေသးပါ။

 

၁၉၆၂ ခုႏွစ္မွ စ၍ ဆိုရွယ္လစ္စီးပြားေရးစနစ္ကို အေကာင္အထည္ေဖၚရန္ ပုဂၢလိကပိုင္ စက္ရံု၊ အလုပ္ရံု၊ လုပ္ငန္းမ်ားအားလံုးကို ျပည္သူပိုင္သိမ္းခဲ့သည္။ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္၏အယူ၀ါဒအရ လုပ္ငန္းအားလံုးကို အစိုးရမွသာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ သို႕ရာတြင္ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္၏ အေထြေထြအားနည္းခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ အားလံုးရပ္ဆိုင္းသြားခဲ့သည္။ ဆိုရွယ္လစ္ေခတ္ထဲတြင္ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမား ျပႆနာ မ်ားစြာမရွိပါ။ အစိုးရမွ အျမတ္ထုတ္ေစခုိင္းခံရေသာ အလုပ္သမားမ်ားဟူ၍လည္းမရွိပါ။ အစိုးရပိုင္စက္ရံုအလုပ္ရံုမ်ားမွာ ေခတ္မမီျခင္း၊ သံုးစြဲသူတို႕၏လုိအပ္ခ်က္အတိုင္းမေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈညံ့ျဖင့္၍ အရံႈးေပၚျခင္း၊ ၀ိုင္းခိုးၾကျခင္းဟူသည့္ ျပႆနာမ်ားသာျဖစ္ခဲ့သည္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္သည္ကား မည္သည့္ မူ၀ါဒမွ် မရွိပဲသြားခဲ့သည့္ ကာလျဖစ္သည္။ Socialism လိုလို Capitalism လိုလုိ ခြဲခြဲျခားျခားမရွိပဲ၊ ထိုစဥ္က အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား၊ တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႕၏ ေဆြမ်ိဳးမ်ားသာ ေနာင္ ေဆြစဥ္မ်ိဳးဆက္မ်ားပင္စားမကုန္ေအာင္ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာသြားခဲ့ၾကသည္။ အလုပ္သမားလူတန္းစားအတြက္ ဘာမွ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ခဲ့ျခင္းမရွိပါ။ လုပ္ရေကာင္းမွန္းလဲမသိပါ။

 

ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအေနႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားတြင္ စံႏႈန္း (Standard) မ်ားထားရသည္။ ႏိုင္ငံအလုိက္ထားေသာစံႏႈန္းမ်ားကို (National Standard) ဟုေခၚသည္။ ေဒသအလုိက္ ဥပမာအားျဖင့္ ASEAN အဖြဲ႕အစည္းမ်ိဳးအတြက္ကို Regional Standard ဟုေခၚသည္။ ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားကို International Standard ဟုေခၚပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သက္ဆိုင္ရာအလုပ္မ်ားအလိုက္ National Standard မ်ားမရွိပါ။ ထို႕ေၾကာင့္ အလုပ္သမားထုႀကီးကို သင္ေပးမည့္ National Qualification Framework မ်ားလည္းမရွိပါ။ သင္ၾကားေပးသူမ်ားကို စစ္ေဆးေပးမည့္ Assessment Center မ်ားလည္းမရွိပါ။ National Standard အေပၚမူတည္၍ အနိမ့္ဆံုးလုပ္ခကို တြက္ဆၾကရမည္ျဖစ္သည္။ Salary ႏွင့္ Wages တို႕မွာမတူပါ။ Salary ဆိုသည္မွာ လစာကိုေခၚသည္။ Wages ဆိုသည္မွာ လုပ္အားခကို ဆိုသည္။ နာရီႏွင့္တြက္ရသည္။ Salary and Wages တို႕ကို စနစ္တက် တြက္ဆေပးဖို႕လိုသည္။ ထုိမွသာ အခ်ိန္ပိုင္းလုပ္ခမ်ားမွန္မွန္ကန္ကန္ျဖစ္လာပါမည္။

 

လုပ္ရေကာင္းမွန္ မသိသည္မဟုတ္ပါ။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသစ္တက္လာခ်ိန္မွစ၍ ဖြဲ႕စည္းလိုက္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ေရတြက္၍ပင္ မရႏိုင္ေလာက္ေအာင္ျဖစ္သည္။ ဥကၠဌ ရူူးသူေတြကလည္း ဒုႏွင့္ေဒးျဖစ္သည္။ ကိုယ္က်ိဳးရွာလုိမ်ားမွာလည္းေတာင္လိုပံုေနသည္။ သို႕ေသာ္ အဖြဲ႕အစည္းအေတာ္မ်ားမ်ားမွာကား အလုပ္မျဖစ္ပါ။ နဂုိတည္းကိုက ဥကၠဌလုပ္လိုသူမ်ားႏွင့္ ကိုယ္က်ိဳးရွာလုိသူမ်ားႏွင့္သည့္ ျပည့္ႏွက္ေနသည္။ အားလံုးကိုေတာ့မဆိုလိုပါ။ အစိုးရကလည္း အဆိုပါလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ရမည္ဟု အဖြဲ႕အစည္းမ်ားဖြဲ႕ေပးပါသည္။ သို႕ေသာ္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြက္ ၀န္ႀကီးဌာနေပါင္းစံုမွာ DG မ်ား၊ MD မ်ားသာပါလာသည္။ ဦးစီးလုပ္ကိုင္မည့္ Focal Point မရွိပါ။ ေနာက္အဆိုးဆံုးကား ဘာ Fund မွ် မေပးပါ။ ထို႕ေၾကာင့္ ယခု ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္းဟူသမွ်တို႕သည္ ဖြဲ႕စည္းေပးလိုက္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ စာရြက္မ်ားအေနႏွင့္သာ ရွိေနၿပီး အေကာင္အထည္ေပၚမလာပါ။ ၀န္ႀကီးဌာန အႀကီးအကဲဆိုသူမ်ားမွာလည္း မိမိႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ဘာသာရပ္မ်ားကို ေလ့လာျခင္း၊ ဆံုးျဖတ္ျခင္းမ်ားလုပ္ႏိုင္ျခင္းမ်ိဳးမရွိပဲ အေရးမပါသည့္ ဆိုကေရးတီး၊ ဘုရားပင့္၊ အစည္းအေ၀းတက္အလုပ္မ်ားျဖင့္သာ အလုပ္မ်ားေနသေယာင္ေဆာင္ေနၾကရသည္။

 

ျမန္မာျပည္တစ္နံတစ္လွ်ားမွ လၻက္ရည္ဆိုင္၊ ထမင္းဆိုင္မ်ားမွာ ကေလးသူငယ္မ်ားစားပြဲထိုးေနရဆဲျဖစ္သည္။ အလုပ္အကိုင္မဖန္တီးေပးႏိုင္သျဖင့္ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားစြာ အိမ္ေဖၚ၊ ျပည့္တံဆာ၊ အလုပ္ၾကမ္းလုပ္ငန္းတို႕ျဖင့္ ႏိုင္ငံရပ္ျခားတြင္ လူမႈဒုကၡ အဖံုဖံုက်ေရာက္ကုန္သည္။ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္ဆိုသူမ်ားက လည္းအစြမ္းကုန္အျမတ္ထုတ္၍ လုပ္ခ၊လစာကို ေပးခ်င္သလိုေပးေနၾကသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ျမန္မာလူငယ္တို႕သည္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေနထိုင္စရာေကာင္းေသာႏိုင္ငံ၊ တရာမွ်တမႈရွိသည့္ႏို္င္ငံဟု မယူဆေတာ့ပဲ လစာအဆေပါင္းမ်ားစြာသာသည့္ ႏိုင္ငံရပ္ျခားတြင္သာ သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္လိုေတာ့သည္။

 

ထို႕ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အလုပ္သမားတို႕၏ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာနတစ္ခုတည္းမဟုတ္ပဲ။ Ministry of Education, Ministry of Finance တို႕ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ Ministry မ်ားေပါင္းစပ္၍ Nation Qualification Framework မ်ားေရးဆြဲျခင္း၊ National Standard မ်ားေရးဆြဲျခင္း၊ Minimum Wages Salary ေရးဆြဲျခင္း၊ Labor Law ကို ေသေသခ်ာခ်ာေရးဆြဲၿ႔ပီး လူသားမဆန္သည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား အျပစ္ေပးအေရးယူမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေရးသားလိုက္ရပါသည္။

 

About asiamasters

Khin Maung Lwin has written 78 post in this Website..

I'm interested to change for the better of Myanmar people. I value income, knowledge, strength, technology and humanity.