ပံု (၁) ေဖာင္ေတာ္ဦးေစတီအနီး

ပံု (၁) ေဖာင္ေတာ္ဦးေစတီအနီး

ပံု (၂) အလိုေတာ္ေပါက္ဘုရား

ပံု (၂) အလိုေတာ္ေပါက္ဘုရား

ပံု (၃) ေရေပၚအိမ္မ်ား

ပံု (၃) ေရေပၚအိမ္မ်ား

ပံု (၄) ေဗဒါပန္းေလးမ်ား

ပံု (၄) ေဗဒါပန္းေလးမ်ား

ပံု (၅) ကၽြန္းေမ်ာစိုက္ခင္းမ်ား

ပံု (၅) ကၽြန္းေမ်ာစိုက္ခင္းမ်ား

ပံု (၆) ေရေပၚအိမ္မ်ား

ပံု (၆) ေရေပၚအိမ္မ်ား

ပံု (၇) ကၽြန္းေမ်ာမ်ားနဲ႔ လူေနအိမ္မ်ား

ပံု (၇) ကၽြန္းေမ်ာမ်ားနဲ႔ လူေနအိမ္မ်ား

ပံု (၈) ဒိုက္ပင္မ်ားဆယ္ေနေသာ ေလွတစ္စီး

ပံု (၈) ဒိုက္ပင္မ်ားဆယ္ေနေသာ ေလွတစ္စီး

ပံု (၉) ေဗဒါအလွ

ပံု (၉) ေဗဒါအလွ

ပံု (၁၀) ငါးဖယ္ေခ်ာင္ ေၾကာင္ခုန္ေက်ာင္း

ပံု (၁၀) ငါးဖယ္ေခ်ာင္ ေၾကာင္ခုန္ေက်ာင္း

ပံု (၁၁) ေက်ာင္းအတြင္းမွ ေရွးေဟာင္းရုပ္ပြားေတာ္မ်ား

ပံု (၁၁) ေက်ာင္းအတြင္းမွ ေရွးေဟာင္းရုပ္ပြားေတာ္မ်ား

ပံု (၁၂) ေရွးေဟာင္းရုပ္ပြားေတာ္မ်ား

ပံု (၁၂) ေရွးေဟာင္းရုပ္ပြားေတာ္မ်ား

ပံု (၁၃) ကၽြန္းေမ်ာ စိုက္ခင္းမ်ား

ပံု (၁၃) ကၽြန္းေမ်ာ စိုက္ခင္းမ်ား

ပံု (၁၄) အင္းေလး ေရျပင္က်ယ္

ပံု (၁၄) အင္းေလး ေရျပင္က်ယ္

ပံု (၁၅) ေတာင္ေတြကာရံထားတဲ့ အင္းေလးကန္

ပံု (၁၅) ေတာင္ေတြကာရံထားတဲ့ အင္းေလးကန္

weiwei

About weiwei

weiwei has written 367 post in this Website..

မဂၤလာပါ ....