ယခုအခါ ႀကိဳးမဲ့စနစ္ဓာတ္အားသြင္းကိရိယာအား အသံုးျပဳျခင္းသည္ တစ္ျဖည္းျဖည္း တိုးတက္ျပန့္ပြား လာခဲ့ပါသည္။ တီထြင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ဤနည္းပညာသည္ လူအမ်ား၏ စိတ္၀င္စားျခင္းကို ခံေနရေသာေၾကာင့္ ၄င္းတို့အေနျဖင့္ အပတ္တကုတ္ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္လ်က္ ရႇိေၾကာင္း ေတြ႕ရႇိရပါသည္။ မၾကာေသးေသာ ကာလကပင္ ႀကိဳးမဲ့စနစ္ဓာတ္အားသြင္းႏုိင္ေသာ ဆဲလ္ဘက္ထရီမ်ားကို ေစ်းကြက္တြင္ ေတြ႕ရႇိခဲ့ရပါသည္။

tunto-powerkiss-lamp-4

အနာဂတ္ကာလတြင္ Tunto ကုမၸဏီသည္ စားပဲြတင္ မီးအိမ္တြင္ ႀကိဳးမဲ့စနစ္ဓာတ္အားသြင္းကိရိယာ အား တဲြဖက္ အသံုးျပဳလုိက္ျခင္းျဖင့္ က႑သစ္တစ္ရပ္ ျဖစ္ေပၚလာေစခဲ့ပါသည္။ ၄င္းကုမၸဏီသည္ LED မီးသီးတီထြင္ျခင္းျဖင့္ ေက်ာ္ၾကားေသာ ကုမၸဏီျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။ ယခုအခါ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈ အစီအစဥ္မ်ားႏႇင့္ အတူ Powerkiss မီးအိမ္သည္ မ်ားစြာေသာ ယႇဥ္ၿပိဳင္မႈတို့ကို အႏိုင္ရခဲ့ၿပီး ၄င္းသည္ LED ကိုးလံုး၏ အလင္းျဖင့္ စားပဲြတြင္ ထြန္းလင္းေတာက္ပေသာ အလင္းေရာင္ ရရႇိမည္ျဖစ္ပါသည္။
၄င္းမီးအိမ္၏ ေအာက္ခံေလးေထာင့္ ေအာက္ေျခအျပားတြင္ ႀကိဳးမဲ့စနစ္ဓာတ္အားသြင္း ကိရိယာထည့္သြင္းထားၿပီး အ၀ိုင္းပံုစံ Adapter  ကို ဖုန္းတြင္ တပ္ဆင္ၿပီး အားသြင္းရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ထို့ေၾကာင့္ မီးအိမ္အား အသံုးျပဳ၍ စာဖတ္ေနစဥ္၌ပင္ ႀကိဳးမဲ့စနစ္ ဓာတ္အားသြင္းျခင္းကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

Source:http://realitypod.com/2013/03/wireless-charger-or-lamp-powerkiss-lets-you-enjoy-both/

Wireless Charger or Lamp — PowerKiss Lets You Enjoy Both

The term “Wireless charger” is getting viral these days. Consumers are expecting the wireless chargers on shelves now. Looking at the interest over this technology, manufacturers are putting their efforts to make most out of this demanding technology. Recently, we  have seen many new such devices in market which claim to charge your cell’s battery wirelessly.

Looking at the future of wireless chargers, a company named Tunto has merged the concept of wireless charger with desk lamp, so the usability of wireless charging takes a whole new dimension. This company is already famous for making world class LED lamps. Now they have introduced their new lamp called “Powerkiss lamp” with this innovative idea. The lamp has already won numerous awards. It features 9 LED lights which can illuminate your desk with plenty of light. The base of the lamp features wireless charger. All you have to do is connect a little ring adapter to your phone and place it over the base of lamp. So now while reading, you can enjoy wireless charging.

 

 

About Mr WorldWide

Mr WorldWide has written 99 post in this Website..

လက္ေထာက္ကထိက (Member of DASA)