၁။ဓနဥစၥာ ဟူသည္ မိမိရရွိေသာ ၀င္ေငြ၏ ဆယ္ပံုတစ္ပံုထက္မနည္းေသာေငြကို မိမိ ႏွင္.မိမိ မိသားစုအတြက္ ခ်န္လွပ္သိမ္းဆည္း တတ္သူထံသို.သာ ၀မ္းေျမာက္ပ်ဴဌာစြာ ေရာက္ရွိလာတတ္စျမဲ ျဖစ္သည္။
၂။ဓနဥစၥာ ဟူသည္ ယင္းအားအက်ိဳးျဖစ္ေအာင္ ခိုင္းေစ တတ္ေသာ သူအတြက္ က်ိဳးႏြံေက်နပ္စြာ အားထုတ္လုပ္ကိုင္ေပးတတ္စျမဲျဖစ္၍ထိုသူ၏ လက္မွာ သိုးအုပ္ ႏြားအုပ္သဖြယ္ မ်ားျပားလာတတ္ေသာ သေဘာရွိေပသည္။
၃။ဓနဥစၥာ ဟူသည္ ယင္းအားဂရုတစိုက္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမွဳျပဳသူ ၊ကြ်မ္းက်င္လိမၼာ သူတို.၏ အႀကံဥာဏ္ကို ရယူလုပ္ကိုင္ သူမ်ားထံသို.သာတြယ္ကပ္ ခိုလွဳံႀကသည္။
၄။ဓနဥစၥာ ဟူသည္ မိမိလည္းမကြ်မ္းက်င္ ၊ကြ်မ္းက်င္သူတို.လည္းအားမေပးေသာ အလုပ္ မ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံ မွဳျပဳသူမ်ားထံမွ ေလ်ာက်ေပ်ာက္ကြယ္ သြားတတ္စ ျမဲျဖစ္သည္။
၅။ဓနဥစၥာ ဟူသည္ ယင္းမွ လြန္ကဲေသာ အျမတ္အစြန္းကို ေမ်ာ္လင္.သူမ်ား၊လူလိမ္မ်ား ႏွင္. မဆင္မျခင္ ရင္းႏွီး ျမဳပ္ ႏွံ မွဳ ျပဳသူမ်ားမွေရွာင္ခြာထြက္ေျပးသြားတတ္စျမဲျဖစ္သည္။

About etone

etone has written 851 post in this Website..

Goooooooooooooooooood 4 nothing lady !!!