မ်ားစြာေသာမိဘတို႕သည္ ၄င္းတို႕၏ သားသမီးမ်ား အင္တာနက္တြင္ ဘာေတြၾကည့္ရႈျပီး ဘာေတြလုပ္ေနၾကသည္ကို မသိၾကရဟု သိရသည္။ ထိုကဲ့ သို႕ မိမိတို႕၏ ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္ျပီး သတိျပဳရန္ လစ္ဟာေနျခင္းကပင္ ေနာက္ဆက္တြဲေဘးအႏၱရာယ္မ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစသည္ဟု အင္တာ နက္လံုုျခံဳေရး company တစ္ခု၏ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ယခုႏွစ္၏ ေနာ္တန္အြန္လိုင္း မိသားစုအစီရင္ခံစာတြင္ အသက္ (၁၀)ႏွစ္မွ (၁၇)ႏွစ္အရြယ္ လူငယ္ ၁၀၁ ဦးႏွင့္ မိဘ ၁၀၂ ဦးတို႕အား သေဘာထားစစ္တမ္းေကာက္ယူ၍ ေဖာ္ျပခဲ့ရာ စင္ကာပူႏိုင္ငံရွိ ကေလး သူငယ္ ၇၃ ရာခိုင္ႏႈန္းတြင္ အပ်က္သေဘာေဆာင္ေသာ အြန္လိုင္းအေတြ႕အၾကံဳ ရရွိခဲ့ၾကသည္ဟုဆိုျပီး မိဘ ၆၄ ရာခိုင္ႏႈန္းကမူ သူတို႕၏ကေလးမ်ား တြင္ အပ်က္သေဘာေဆာင္ေသာ အြန္လိုင္းအေတြ႕အၾကံဳမ်ား ရရွိႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္ဟု ယူဆခဲ့ၾကသည္။

ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ပ်မ္းမွ်စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈတြင္ ကေလးသူငယ္ ၆၂ ရာခုိုင္ႏႈန္းမွာ အပ်က္သေဘာေဆာင္ေသာ အြန္လိုင္းအေတြ႕အၾကံဳမ်ား ရရွိၾကျပီး မိဘ ၄၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ထိုအေျခအေနကို သတိမမူမိတတ္ၾကဟု သိရသည္။ ေနာ္တန္သည္ အြန္လိုင္းအေတြ႕အၾကံဳႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ႏိုင္ငံ ေပါင္း ၁၄ ႏိုင္ငံတို႕ရွိ ေကာက္သင္းေကာက္ေလ့လာဆန္းစစ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေနာ္တန္က အရြယ္ေရာက္ျပီးသူ ၇၀၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ အသက္ရွစ္ႏွစ္မွ ၁၈ ႏွစ္အရြယ္ရွိ လူငယ္လူရြယ္ ၃၀၀၀ ခန္႕တို႕အား ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့

ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ ထိုသို႕ေလ့လာဆန္းစစ္ရာတြင္ ၎တို႕၏ အျပဳသေဘာမေဆာင္သည့္ အြန္လိုင္းအေတြ႕အၾကံဳမ်ားတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈ(သို႕) ညစ္ညမ္းပံုရိပ္မ်ားလည္း အပါအ၀င္ျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈတြင္ ကေလးငယ္၃၃ ရာခိုင္ႏႈန္းက အျပဳသေဘာမေဆာင္သည့္ အြန္လိုင္း အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကို  ေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း မိဘ ၁၆ ရာခိုင္ႏႈန္းကသာ သူတို႕၏ သားသမီးမ်ားတြင္ ထိုသို႕ေသာ အေတြ႕အၾကံဳမ်ိဳး ရရွိေၾကာင္း ေတြးဆခဲ့သည္ဟုဆိုသည္။

ေလ့လာဆန္းစစ္မႈအရ ကေလးငယ္ ၂၆ ရာခိုင္ႏႈန္း၏ အေတြ႕အၾကံဳအရ အင္တာနက္တြင္ သူစိမ္းတစ္ဦးက သူတို႕ထံခ်ဥ္းကပ္၍ လူကိုယ္တိုင္ ေတြ႕ဆံုရန္စည္းရံုးတတ္ၾကသည္ဟုဆိုုျပီး မိဘ ၁၁ ရာခိုင္ႏႈန္းကသည သူတို႕၏သားသမီးမ်ားတြင္ ထိုသို႕ေသာအေတြ႕အၾကံဳမ်ိဳး ေတြ႕ၾကံဳႏိုင္ဖြယ္ ရွိသည္ဟု ယူဆခဲ့ၾကသည္။ စင္ကာပူႏိုင္ငံ စားသံုးသူလုပ္ငန္းအၾကီးအကဲ မစၥတာအက္ဖန္ဒီအီဗရာဟင္ကမူ အြန္လိုင္းေပၚမွ သူစိမ္းအႏၱရာယ္မ်ား မွာ အမွန္တကယ္ပင္ စိုးရိမ္ပူပန္စရာျဖစ္သည္ဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။

မိဘမ်ားအေနျဖင့္ သူတို႕သားသမီးမ်ား၏ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ အြန္လိုင္းအေတြ႕အၾကံဳႏွင့္ပတ္သတ္၍ သိျမင္နားလည္မႈ ကြာဟေနျခင္းမွာ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာျဖစ္ျပီး အကယ္၍ ထိုကြာဟခ်က္ကို ေစ့စပ္ေပးႏိုင္မည့္ မိဘမ်ားသည္ပင္ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ အြန္လိုင္းအေတြ႕အၾကံဳႏွင့္ ပတ္ သတ္၍ တတ္သိကၽြမ္းက်င္ရမည္ဟု ဆိုသည္။

မစၥတာ အက္ဖန္ဒီ၏ အၾကံျပဳခ်က္အရ မိဘမ်ားအေနျဖင့္ သူတို႕၏သားသမီးမ်ား အြန္လိုင္းေပၚတြင္ ေတြ႕ဆံုႏိုင္သည္မ်ားကို သတိျပဳျပင္ဆင္ရ မည္ ျဖစ္ျပီး ေနာ္တန္အြန္လိုင္း မိသားစုကဲ့သို႕ေသာ အခမဲ့၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းကဲ့သို႕ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို လက္နက္သဖြယ္ အသံုးခ်ႏိုင္မည္ျဖစ္ သည္။ေနာ္တန္အြန္လိုင္းမိသားစုကဲ့သို႕ေသာ အခမဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားက အခ်ိဳ႕ေသာအြန္လိုင္းေနရာမ်ားကို ပိတ္ဆို႕ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ေပးျခင္း၊ အခ်ိန္ျဖဳန္းတီးမႈကို စီမံခန္႕ခြဲျခင္းႏွင့္ ကေလးမ်ားေရာက္လာႏိုင္သည့္ ေနရာမ်ားကို ေျခရာေကာက္ေပးျခင္းတို႕ကို ၀န္ေဆာင္မႈျပဳေပးႏိုင္ ဖြယ္ရွိသည္ဟု မစၥတာ အက္ဖန္ဒီက အၾကံျပဳခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

(The Flower News ,Vol.6 No.27  မွ { RefးTST } /KH ကို ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။)

About maypearl

may pearl has written 25 post in this Website..

I like writing & reading