၉၆၉

အစြန္းေရာက္ဘာသာေရးအယူ၀ါဒ သည္ အေရွ ႔အလယ္ပိုင္းနုိင္ငံမ်ားနွင့္ အာဖရိကေျမာက္ပိုင္းဥေရာပ အေရွ ႔ျခမ္းတြင္ ပ႗ိပကၡမ်ားကိုျဖစ္ ေစနုိင္ေသာ အဓိကအေၾကာင္း အရင္းၾကီးတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ အာရွတုိက္ တြင္အိႏၵိယ၊ပါကစၥတန္နွင့္ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္တြင္ ဘာသာ ေရးအစြန္း ေရာက္မႈေၾကာင့္ ေန႔စဥ္ရက္ဆက္ဆိုသလို ျပႆနာေပါင္းေသာင္းေျခာက္ေထာင္ျဖင့္ ရင္ဆုိင္ၾကံဳေတြ႔ ေနရပါသည္။

နုိင္ငံတကာျပႆနာမ်ားတြင္ သိမ္ေမြ႔သေလာက္ အကဲဆက္ေသာ၊ ေျဖရွင္းရန္ခက္ခဲသေလာက္ ၾကီးမားေသာ အဓိကရုဏ္းမ်ားကို ဖန္တီးတတ္သည္မွာလည္း ဤဘာသာေရးအစြန္းေရာက္မႈ ျပႆနာပင္ ျဖစ္သည္။အစၥလမ္ဘာသာ၀င္မ်ားသည္ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္မ်ားျပီးလွ်င္ ကမ ၻာေပၚတြင္လူဦးေရး ဒုတိယ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း သုေတသနမွတ္တမ္းမ်ားနွင့္စစ္တမ္းမ်ားက ဆိုပါသည္။ ဘာသာေရးကို မိမိတို႔၏ ေန႔စဥ္ရွင္သန္ေနထုိင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအထိ က်င့္ၾကံအားထုတ္ရန္ၾကိဳးစားလာေသာအခါ အစၥလမ္၀ါဒ သည္ ေ၀ဖန္ခံလာရပါသည္။

အစၥလမ္ဘာသာေလာက္ လူ႔ေလာကေန႔စဥ္လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားအထိ ဘက္စံုနွံ ႔စပ္ေအာင္ ထဲထဲ ၀င္၀င္ေဟာၾကားညႊန္ျပဆံုးမထားေသာ ဘာသာကမ ၻာေပၚတြင္မရွိဟုပင္ေျပာနုိင္ပါသည္။ ေနေရးထုိင္ေရး ၊ သြားေရးလားေရး၊ တရားစီရင္ေရး၊ ဘဏ္လုပ္ငန္းနွင့္ရင္းနီွးျမႈပ္နွံ ႔မႈ၊ ဆက္ဆံေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရး၊ လူမႈေရး၊ စစ္ေရး၊စားေရးေသာက္ေရး၊ စီးပြားေရး၊ဘက္စံု ေထာင့္စံု ရႈေထာင့္စံုမွ ေရပက္မ၀င္ေအာင္ လုိက္နာက်င့္သံုး ရန္ဘာသာေရးအယူ၀ါဒမ်ားက ကန္႔သတ္ေဟာၾကားသြန္သင္ထားျပီးျဖစ္ပါသည္။

ကမ ၻာေပၚတြင္ တရားဥပေဒ ဟူ၍ သည္းျခားမရွိပဲ ဘာသာေရးအယူ၀ါဒ တစ္ခုတည္းျဖင့္ ရပ္တည္ေနထုိင္နုိင္သည္မွာ အစၥလမ္၀ါဒ တစ္ခုတည္းသာရွိပါသည္။ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္တို႔သည္လည္း ဘာသာေရးအယူ၀ါဒတုိင္းကို အတိအက်လိုက္နာေဆာင္ရြက္နုိင္ၾကသည္မဟုတ္။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တို႔သည္ လည္း ဗုဒၶ၏ အဆံုးအမ အားလံုးကိုလိုက္နာနုိင္ၾကသည္မဟုတ္။ ဟိႏၵဴတို႔သည္လည္း ထိုနည္းအတုိင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဂ်ိမ္းစ္၊တာအို၊ဂ်ဴး စေသာဘာသာ၀င္တို႔သည္ လည္း ဥပေဒ ဟူ၍မရွိပါက ၄င္းတိို႔ ဘုရားအသီးသီးမွ ေဟာၾကားထားေသာ တရားေတာ္မ်ားကို အသက္တမွ် သက္၀င္ယံုၾကည္ရန္ ျဖစ္နုိင္ေျခ နည္းပါးလွပါသည္။

ေျပာခ်င္သည္မွ ယံုၾကည္မႈပင္ျဖစ္သည္။ ဘာသာတုိင္းတြင္ယံုၾကည္မႈကို အေျခခံတည ္ေဆာက္ ထား သည္ဆိုေသာ္ျငားလည္း ဘာသာ၀င္မ်ား၏ အားနည္းလွေသာ ယံုၾကည္မႈမ်ားကို လူသားတို႔ကိုယ္တုိင္ သက္၀င္ျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္သာ တရားဥပေဒ ဟူ၍ေပၚေပါက္လာရသည္မဟုတ္ပါေလာ။ မိမိတို႔ ဘုရားအ သီးသီးက ေဟာၾကားထားသည့္အတိုင္းလိုက္နာက်င့္သံုးေနလွ်င္ ကြ်န္ုပ္တို႔အတြက္ သီးျခားဥပေဒ ဟူ၍ ေရးဆြဲျပဌာန္းစရာမလိုေတာ့ေပ။ မိမိတို႔ယံုၾကည္မႈနွင့္အျခားသူတို႔ယံုၾကည္မႈကို ခ်ိန္ခြင္ညွာ ယွဥ္ၾကည့္ျပီးေနာက္ ေရာေထြးေနၾကေသာ ယံုၾကည္မႈေပါင္းဆံု၇ွိေနသူတို႔အၾကား ဘံုတရားစီရင္ေရးတစ္ရပ္ ေပၚထြန္းလာရန္ ေရးဆြဲျပဌာန္းထားေသာ တရားဥပေဒ ေပၚထြန္းလာရသည္မဟုတ္ပါေလာ။

မိမိတို႔သည္ မိမိယံုၾကည္ရာကိုလြတ္လပ္စြာကိုးကြယ္သက္၀င္ခြင့္ရွိပါသည္။ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးေၾကျငာစာတမ္းအရေျပာပါသည္။မိမိတို႔ဖာသာမိမိတို႔ မည္မွ် အစြန္း ေရာက္ေအာင္ယံုၾကည္ ကိုးကြယ္ သက္၀င္သည္ျဖစ္ပါေစ ကိုးကြယ္ခြင့္ရွိေသာ္လည္း အျခားယံု ၾကည္ခ်က္မတူသူ ဘာသာျခားတို႔၏ ယံုၾကည္ခ်က္ကိုေတာ့ပုတ္ခက္ ေစာ္ကားျခင္းေနွာင့္ယွက္ျခင္း ထိပါးျခင္းမျပဳသင့္ပါ။ ဤသည္မွာ လူ႔ယဥ္ေက်းမႈျဖစ္ပါသည္။ ယဥ္ေက်းေသာလူ႔အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ပါသည္။ အေရွ ႔အလယ္ပို္င္းနုိ္င္ငံတစ္ခ်ိဳ ႔တြင္ လူဦးေရမ်ားျပားျခင္းကို အေၾကာင္းျပဳ၍ အစၥလမ္ဘာသာ၀င္မ်ားက အျခားဘာသာမ်ားကို နွိပ္ကြပ္ျခင္း၊ အခြင့္အေရးမ်ားကို ပိတ္ပင္တားဆီးျခင္း။ ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ အျခားဘာသာ၀င္မ်ား၏ ဘာသာေရးအေဆာက္အဦးမ်ားကို ဗံုးခြဲတုိက္ခိုက္ျခင္း တို႔ ျပဳလုပ္ၾကသည္။ အျခားဘာသာ၀င္တို႔၏ ေရွးေဟာင္းအေမြအနွစ္ ယဥ္ေက်းမႈ အမွတ္အသားတို႔ကု ိဖ်က္ဆီးၾကသည္။

ထိုကဲ့သို႔အစြန္းေရာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ကမ ၻာေပၚရွိနိင္ငံမ်ားက အစြန္းေရာက္သူမ်ားကို အၾကမ္းဖက္ သူမ်ားအျဖစ္ သာမန္ဘာသာေရးယံုၾကည္သူမ်ားနွင့္ သည္းျခားခြဲထုတ္ကာ နွိမ္နင္း တုိက္ဖ်က္လ်က္ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုအၾကမ္းဖက္ဟူ၍ သက္မွတ္ထားေသာ အစြန္းေရာက္ဂိုဏ္းသားမ်ားကို မ်ားစြာေသာ ဘာသာေရးယံုၾကည္သက္၀င္ေနသူမ်ားက သိသိသာသာ တစ္မ်ိဳး ပုန္းရိႈး ကြယ္ရိႈးတစ္မ်ိဳးေထာက္ပ႔ံ ေနရကား ၄င္းတို႔သက္ဆိုးရွည္ေနၾကပါသည္။ မ်ားစြာေသာအၾကမ္းဖက္ ဂိုဏ္းတို႔သည္ အစၥလမ္ဘာသာ၀င္မ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အစၥလမ္သည္ မ်က္နွာပ်က္ရေတာ့သည္။ နိုင္ငံေပါင္းမ်ားစြာတြင္ အစၥလမ္ဘာသာ၀င္မ်ားသည္ လံုျခံဳေရးအဖြဲ႔၀င္မ်ား၏ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း ၊ စစ္ေဆးျခင္း၊ စစ္ေမးျခင္း၊ သံသယ အ၀င္ခံရျခင္း မ်ားျဖင့္ၾကံဳေတြ႔ေနရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း အစၥလမ္ဘာသာ၀င္တို႔က အျငိဳးအေတးထားမႈမ်ား။ လက္စားေျခမႈမ်ား၊တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို ပို၍ လုပ္ေဆာင္လာၾကျခင္းျဖစ္နုိင္ေျခရွိပါသည္။

အီဂ်စ္နုိင္ငံတြင္ လက္ရွိအာဏာရ မြတ္စလင္ဘရားဟုတ္ ပါတီဥကၠဌ သမၼတ မိုဟာမက္ေမာ္စီ သည္ သူ စတက္လာစဥ္ မၾကာမီက ပါလက္စတုိင္းအစၥေရးျပႆနတြင္ ပ႗ိပကၡကို ျငိမ္သက္ေအာင္ (ပါလက္စတိုင္းဖက္မွေန၍) ထိန္းသိမ္းေပးနုိင္ျခင္းအတြက္ ခ်ိီးက်ဴးခံရပါသည္။ သို္႔ေသာ္ ယခဳအခါ အစၥလမ္ဥပေဒ ကို အီဂ်စ္တြင္ျပဌာန္းနုိင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္သူအျဖစ္လည္းေကာင္း။ လံုျခံေရးနွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ ၀င္အရာရွိမ်ားေနရာတြင္ မြတ္စလင္ဘရားသားဟုတ္ ပါတီ၀င္မ်ားကို အစားထိုးျခင္း ( ဘရာသားရိုက္ ေဇးရွင္းျပဳလုပ္ျခင္း) တို႔ေၾကာင့္ အျခားဘာသာ၀င္မ်ား နွင့္ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ သူမ်ား ၏ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြပ္ျခင္း သပိတ္ေမွာက္ျခင္း ဆႏၵျပ ျခင္းတို႔ကို အၾကီးအက်ယ္ ခံေနရပါသည္။

ေျပာလိုသည္မွာ မြတ္စလင္ဘရားသားဟုတ္ ( muslim brotherhood جماعة الإخوان المسلمين http://en.wikipedia.org/wiki/Muslim_Brotherhood ) အေၾကာင္းျဖစ္သည္။

Allah is our objective; the Quran is our law, the Prophet is our leader; Jihad is our way; and death for the sake of Allah is the highest of our aspirations.

အထက္ပါစာေၾကာင္းသည္ မြတ္စလင္ဘရားသားဟုတ္၏ မူ၀ါဒျဖစ္ပါသည္။ အလႅဟ္ သည္ ငါတို႔ဦးတည္ခ်က္ျဖစ္သည္။ ကိုရမ္သည္ငါတုိ႔ ဥပေဒျဖစ္သည္။ တမန္ေတာ္သည္ ငါတို႔ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သည္။ ဂ်ီဟတ္စစ္ ဆင္ႏြဲျခင္းသည္ ငါတို႔လမ္းစဥ္ျဖစ္သည္။ အလႅဟ္အတြက္ အသက္စြန္႔ျခင္းသည္ ငါတို႔နွလံုးသည္းပြတ္၏ အႏၱိမ ပန္းတိုင္ျဖစ္သည္။ ဟူ၏။

 

အစၥလမ္နုိင္ငံမွန္လွ်င္ မြတ္စလင္ဘရားသားဟုတ္ ရွိပါသည္။ အစၥလမ္သာသနာကို ကာကြယ္ေစာင့္ေ၇ွာက္ရန္ တိုးတက္စည္ပင္ျပန္႔ပြားရန္၊ ဘာသာ၀င္အခ်င္းခ်င္း ရိုင္းပင္းေစာင့္ေရွာက္ၾကရန္၊ စည္းလံုးညီညြတ္ၾကရန္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ပါသည္။ အီဂ်စ္နုိင္ငံတြင္ ထု္ိအဖြဲ႔မွ ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ျပိဳင္၍ အနုိင္ရကာ သမၼတ ျဖစ္သည္အထိ ေနရာရခဲ့ပါသည္။

ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္တို႔၏ ၀ုိင္အမ္စီေအ (YMCA) သည္ ကမ ၻာေပၚတြင္လူမႈေရးနွင့္ပတ္သက္၍ အလြန္အမင္း တတ္ၾကြေသာ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ပါသည္။ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္သည့္ေနရာမ်ားအတြက္ ရန္ပံုေငြ ရွာသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ဦးေဆာင္လုပ္ကိုင္သည့္ေနရာတြင္ နာမည္ရပါသည္။ လူသားခ်င္းစာနာမႈနွင့္ အေထာက္အကူပစၥည္းမ်ားလွဴဒါန္းရတြင္ တတ္ၾကြေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ထဲတြင္ထိပ္ဆံုးစာရင္း၀င္ဟု ေျပာနုိင္ပါသည္။ မြတ္စလင္ဘရားသားဟုတ္နွင့္ မတူသည္မွာ ခရစ္ယာန္လူငယ္အဖြဲ႔အစည္းက လူမ်ိဳးမေရြး ဘာသာမေရြးကူညီေစာင့္ေရွာက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားအေနျဖင့္လည္း ဘာသာေရးနွင့္ ပတ္သက္၍ တတ္ၾကြေသာ ဦးေဆာင္လုပ္ကိုင္ေပးေနေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားရွိၾကပါသည္။ မလြန္ဆန္လွဴအသင္း၊ နာေရးကူညီမႈအသင္း၊ ၀ုိင္အမ္ဘီေအအသင္း၊ ေရႊတိဂံုေစတီ အတြက္ ၀တ္ရြတ္အသင္း။ အပတ္စဥ္ သန္႔ရွင္းေရးအသင္း၊ ကုသလ ေ၀ပုလႅ ေသြးလွဴအသင္း စသည္ျဖင့္ စသည္ျဖင့္မ်ားစြာရွိၾကပါသည္။ အမ်ားအက်ိဳးအတြက္ တည္ေထာင္လုပ္ကိုင္ေနေသာ ဘာသာ၀င္အားလံုး တတ္ညီလက္ညီပါ၀င္ေသာ အဖြဲ႔အစည္း ေကာင္းေကာင္းမရွိပါေခ်။ ၉၆၉ အဖြဲ႔သည္ ထိုလိုအပ္ခ်က္၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ ကိုျဖည့္ဆည္း ေပးနုိ္င္လိမ့္မည္ဟုူ၍ ေမွ်ာ္လင့္မိပါသည္။

ျမန္မာမြတ္စလင္ေဒ့ါနက္ ( www.myanmarmuslim.net) တြင္ စစ္မွန္ေသာျမန္မာမြတ္စ လင ္တို႔၏ ရင္တြင္းက အသံဟူ၍ ၉၆၉ ကို အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဗုဒၶဘာသာတို႔၏ အစြန္းေရာက္မႈမ်ားကို ၉၆၉ အဖြဲ႔က ဒိုင္ခံျပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနေၾကာင္း ထင္မိထင္ရာမ်ားကို ေလွ်ာက္ေရးထားသည္ကို ေတြ႔နုိင္ပါသည္။

 

 

စင္စစ္ေသာ္ကားျမန္မာနုိင္ငံတြင္ ၉၆၉ ဟူေသာအဖြဲ႔မရွိပါ။ ( မရွိေသးပါ) လြန္ခဲ့ေသာ ၁၀ စုနွစ္ နွစ္ခုေလာက္က သာသာနာေရးဒု၀န္ၾကီး ဦးေက်ာ္လြင္ မွ တီထြင္ထားေသာ ဂဏာန္းျဖစ္ျပီး ၊ မြတ္စလင္တို႔၏ ၇၈၆ ဟူေသာ ကိန္း ဂဏာန္းကို အတုခိုးထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မစိုးရိမ္ဆရာေတာ္ဦး၀ီရသူ က the voice daily newspaper နွင့္အင္တာဗ်ဴး တစ္ခုတြင္ ေျပာၾကားသည္ကို ဖတ္လိုက္ရပါသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ၉၆၉ သည္ ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ နွင့္ဆိုင္ေသာ တရားဂုဏ္ေတာ္ႏွင့္ ဆုိင္ေသာ ၊ သံဃာ ဂုဏ္ေတာ္နွင့္ ဆုိင္ေသာ သေကၤတ တစ္ခုျဖစ္သည္ကို မႈ ျမန္မာတို႔ရင္ထဲတြင္ရွိသည့္အတြက္ မြတ္စလင္တို႔ ၏ အေၾကာင္းမဲ႔စြတ္စြဲထင္ျမင္ ေနမႈမ်ားသည္ ပ႗ိပကၡမ်ားကို ျငိမ္းေစမည္မဟုတ္ပဲ၊ ပ႗ိပကၡကို ပိုျပီးေလာက္ ကြ်မ္းေစ၇န္ေလာင္စာမ်ားပင္ျဖစ္သည္ကို ထည့္တြက္သင့္ပါသည္။

 

 

 

About သုရွင္

သု ရွင္ has written 44 post in this Website..

ကြ်န္ုပ္ေရး၍ ကြ်နု္ပ္ဆိုသံ အမွန္ဟူ၍ ကြ်န္ုပ္မဆို...။ ကြ်န္ုပ္စပ္၍ ကြ်နု္ပ္ဖြဲ႔သီျမတ္လွျပီဟု ကြ်န္ုပ္မယူ..။ တိုင္းတိုင္းျပည္သူ လူဟူသမွ် ကုိယ့္ျမင္ကိုယ့္ေတြး..ကိုယ့္အေရးကို ကိုယ္တိုင္ဆံုးျဖတ္ မွတ္ခ်က္ေပးေစ။ မွတ္ခ်က္ဟူသမွ် က်ိဳးရွိလွဟုလည္း ကြ်န္ုပ္မျမင္..မထင္ပါေသး။ ထိုမွတ္ခ်က္မ်ိဳး ေၾကာင္းက်ိဳးမွန္ကန္ ယုတၱိတန္မွ..ကြ်ုုန္ုပ္ကိုးစား.. တန္ဖိုးထားမည္...ကြ်န္ုပ္သစၥာတည္း။ သုရွင္

   Send article as PDF