ကမ္းလွမ္းမယ့္လက္မ်ား

          ဇြန္လဆန္း ေက်ာင္းမ်ားျပန္ဖြင့္ခ်ိန္ျဖစ္၍ ရြက္ကြက္ေလးတစ္ခုရွိ မူလတန္းေက်ာင္းေလးျပန္လည္အသက္၀င္လာသည္။ အေပၚအျဖဴေအာက္ အစိမ္း ႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ား၊ ျပံဳးေပ်ာ္ ရယ္ရႊင္ေနေသာကေလးငယ္တို႔ေၾကာင့္ သံုးလတာ ေျခာက္ကပ္ကပ္ျဖစ္ေနသည့္ ေက်ာင္းၾကီးမွာ စို္ေျပေန၏။ မ်က္ႏွာေဟာင္းေက်ာင္းသားမ်ားမွာ အတန္းသစ္ကိုတက္လို႔၊မ်က္ႏွာသစ္ေက်ာင္းသားမ်ားကလည္း အတန္းသစ္ကိုတက္လို႔။ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အသစ္ စိန္ ေခၚမႈအသစ္ အေတြ႕အၾကံဳအသစ္ ပညာအသစ္မ်ားကို သူတို႔ေလးေတြ အမိအရဖမ္းယူက်ေတာ့မည္။

          ေမာင္ေမာင္လည္း ထိုအရာမ်ားကို ဖမ္းယူခ်င္သည္။ ဆႏၵရွိသည္။ ေက်ာင္းတက္ရတာကိုသူေပ်ာ္သည္။ အျဖဴႏွင့္အစိမ္းကို တြဲဖက္၀တ္ဆင္ရ ျခင္းအား သူဂုဏ္ယူသည္။ သူ႔မ်က္စိေရွ႕တြင္ေတြ႕ေနရေသာ အျပံဳးပန္းမ်ားႏွင့္ရြယ္တူေက်ာင္းသားေလးမ်ားကို ၾကည့္ရင္း သူ ၾကည္ႏူးစြာျပံဳးလိုက္သည္။ေပ်ာ္စရာေကာင္းလိုက္တာ။ ဒီလို တူညီ၀တ္စံု၀တ္ရင္း၊ ဘ၀ တိုက္ပြဲကို ဘယ္လိုႏြဲရာမယ္လို႔ သင္ၾကားေပးေနတဲ့ေနရာ၊ တိုက္ခိုက္ေနခ်ိန္ အသံုးျပဳရမယ့္ အသိပညာလက္နက္ေတြ ေ၀မွ်ေပးေနတဲ့ ဒီေနရာက သူတို႔သူတို႔ေတြရဲ႕ ႐ႊင္လန္းမွ်က သူ႔ကို လန္းဆန္းသြားေစသည္။ သို႔ရာတြင္ခ်က္ခ်င္ပင္ သူ႔ႏႈတ္ခမ္းမ်ားတင္းတင္းေစ့သြားသည္။ေမးေက်ာမ်ားအနည္းငယ္ ေထာင္လာသည္။ မ်က္ရည္မ်ား မသိမသာ၀ဲလာသည္။သူဒီေနရာ တြင္ၾကာၾကာမေနလိုေတာ့ပါ။ သူတစ္ျခားေနရာကိုသြားသင့္ေနျပီ။ သူေ၀းရာကိုသြားေတာ့မည္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုကိုသူခိုင္မာစြာခ်လိုက္သည္။

          ထို႔ေနာက္တြင္ေတာ့…

ေျမေပၚတြင္ခ်ထားေသာ သူ၏ေရခဲေခ်ာင္းပံုးေလးကို လြယ္ကာ ဤေက်ာင္းၾကီးႏွင့္အေ၀းဆံုးကိို ေမာင္ေမာင္ထြက္သြားေလျပီ။

 

ယေန႔ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူမႈေရး ပရဟိတအဖြဲ႕မ်ား မ်ားစြာေပၚေပါက္လာေၾကာင္းကိုေတြ႕ရသည္။ အဖြဲ႕အမ်ားစုတြင္လည္း လူငယ္မ်ားတက္ ၾကြစြာ ပါ၀င္လုပ္ကိုင္ေနေၾကာင္းကုိေတြ႕ရသည္။ၾကည္ႏူးစရာေပ။ လူငယ္မ်ား၏ပရဟိတစိတ္ဓါတ္ကို ေတြ႕ရေတာ့ ႏိုင္ငံအတြက္လည္း ကိုယ္က်ိဳးခ်ည္ သာမဟုတ္ပဲ အမ်ားအၾကိဳးကိုပါၾကည့္တက္ ေဆာင္ရြက္တက္ေသာ အနာဂါတ္၏ေခါင္းေဆာင္မ်ားေပၚေပါက္လာေတာ့မည့္အေရးမွာ လြန္စြာ အားရဖြယ္ ေကာင္းလွသည္။ သို႔ေသာ္… … … … …

အဘယ္ေၾကာင့္ ပရဟိတ အဖြဲ႕မ်ားစြာေပၚေပါက္လာရသနည္း။ အဘယ္ေၾကာင့္ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႔မ်ားစြာ ေပၚေပါက္လာရသည္နည္း။ စဥ္း စားၾကည့္ရေအာင္။ ပရဟိတအဖြဲ႕မ်ား၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမွာ လိုအပ္ေနသည့္ ေနရာေဒသ(သို႔)လူပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုျဖည့္စည္းေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ ပညာေရးဘက္တြင္လည္းေကာင္း၊ စီးပြားေရဘက္တြင္လည္းေကာင္း၊က်န္းမာေရးဘက္တြင္လည္းေကာင္း အဘက္ဘက္၏လိုအပ္ခ်က္မ်ား ကိုတက္စြမ္းသမွ် ျဖည့္စည္းေပးရန္ျဖစ္သည္။ ဒါဆိုဒီအဖြဲ႕ေတြရဲ႕ ျဖည့္စြမ္းေပးမႈကိုဘာေၾကာင့္ ဘယ္သူေတြကလိုအပ္ေနပါသနည္း။

ႏိုင္ငံတိုင္းတြင္ သဘာ၀စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ား ဥပမာအားျဖင့္ ေရနံ၊ ဘဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔၊ တြင္းထြက္ပစၥည္းမ်ားရွိက်သည္။ ထိုအရာ မ်ားကို တူးေဖၚျခင္း၊ေရာင္းခ်ျခင္းျဖင့္ ထိုႏိုင္ငံမ်ား၏စီးပြားေရးႏွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈကိုေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ထို သဘာ၀သယံဇာတမ်ားမွာအခ်ိန္ ႏွင့္အမွ် ခန္းေခ်ာက္သြားႏိုင္သလို ကုန္ခန္းသြားႏိုင္ေပသည္။

သို႔ရာတြင္ ဘယ္ေတာ့မွမကုန္ခန္း၊ ဘယ္ေတာ့မွ ပ်က္သံုးမသြားႏိုင္ေသာ အရင္းအျမစ္တစ္ခုရွိသည္။ ထိုအရာမွာ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ျဖစ္သည္။လူတို႔၏ကာယ၊ညာဏစြမ္းအားကို သံုးခ်ကာ ႏိုင္ငံအားဖြ႔ံျဖိဳးတိုးေစႏိုင္သည္။ လူတို႔၏ထိုစြမ္းအားကိုအသံုးခ်ႏိုင္ရန္လည္း နိုင္ငံတြင္းပညာတက္ မ်ားမွျဖစ္မည္။ မ်ိဳးဆက္တစ္ခုထက္သာသည့္ ေနာက္မ်ိဳးဆက္မ်ား ဆက္ကာဆက္ကာရွိမွျဖစ္လိမ့္မည္။ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားရွိရမည္။ သို႔မွ သာ အလုပ္လက္မဲ့လူဦးေရနည္းပါးျပီး စီးပြားေရးေျပလည္ေပမည္။သို႔မွသာ မိသားစုတြင္းရွိ ကေလးသူငယ္မ်ားပညာသင္ၾကားရန္ျဖစ္ ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ယခုေနာက္ပိုင္းတြင္ ဘုန္းေတာ္ၾကီးပညာသင္ၾကားေရးေက်ာင္း(ဘ/က ေက်ာင္း)မ်ား မ်ားစြာလည္းေပၚေပါက္ေနျပီျဖစ္သျဖင့္ ပညာသင္ၾကား ရန္ စရိတ္မတက္ႏိုင္သူမ်ားအတြက္ အဆင္ေျပခဲ့ေလျပီ။တစ္ခုကိုေတာ့ ေမ့မထားပါႏွင့္။ ဒီလုိအခမဲ့ေက်ာင္းမ်ားတြင္ေက်ာင္းသားမ်ား ရာႏွင့္ေထာင္ႏွင့္ခ်ီ ကာရွိေနျခင္းမွာ ဂုဏ္ယူဖြယ္ရာေတာ့မျဖစ္တန္ရာ။တစ္အိမ္ေထာင္တြင္ ေက်ာင္းေနအရြယ္သံုးဦးရွိသည္၊ထိုကေလးမ်ားသည္ အခမဲ့ေက်ာင္းတြင္တက္ ေရာက္ေနသည္ဆိုပါစို႔။ ထိုအခမဲ့ေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းသားသံုးရာရွိမည္ဆိုပါက မိတ္ေဆြ သင္စဥ္းစားၾကည့္ပါ မိသားစုတစ္ရာသည္…။

က်န္းမာေရးႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း ေနရာတိုင္းလိုလိုတြင္လိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိေနေသးသည္။ ေဆးမီးတိုကိုအားကိုးလြန္းသျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ကြယ္လြန္ ဆံုးပါးသြားေသာ လူဦးေရမွာ မ်ားစြာရွိသည္။က်န္းမာေရး အသိပညာႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေပးျခင္းကိုလည္း အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရဦးမည္။

ထားဦးစို႔။ ပရဟိတ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားဘက္ကိုျပန္လွည့္မည္။ မ်ားစြာေသာပရဟိတအဖြဲ႔မ်ားသည္ မ်ားစြာေသာဦးတည္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လိုအပ္သည္ ဟုထင္ရမည့္ေနရာတိုင္းတြင္ ၀င္ေရာက္လွဴဒါန္းမႈမ်ားကိုျပဳလုပ္ေနျပီျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဒီေလာက္မ်ားသည့္ အဖြဲ႔ေတြက ဒီလိုဒီလိုေတြ လွဴေန တန္းေနရက္ႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားမွာ ဆက္ကာရွိေနျမဲ၊ မျပည့္စံုျမဲေပ။

‘လဲေနသူကိုထူေပးပါ အားငယ္သူကိုအားေပးပါ’ဆိုသည့္ စာကို မူလတန္းအဆင့္တြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အားလံုး သင္ခဲ့ရဖူးသည္။ ထိုစကားစု ႏွစ္ခု၏အဓိပၸါယ္ကုိ ပရဟိတႏွင့္လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႔မ်ားက စြမ္းစြမ္းတမံေဖၚေဆာင္လ်က္ရွိက်သည္။သာဓုေခၚထိုက္သည္။

“လဲက်ေနသူမ်ား၏ လွမ္းေပးေသာလက္မ်ားကို တြဲကူထူေပးဖို႔ သူတို႔၏လက္မ်ားကိုကမ္းေပးေနၾကသည္”

မိတ္ေဆြ သင္စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ အလွဴရွင္မ်ားကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ပရဟိတႏွင့္လူမႈေရးအဖြဲ႕ေတြမ်ားစြာေပၚလာေပျပီ။ ထိုအသင္းအဖြဲ႔မ်ားစြာမွ ေနရာေဒသမေရြးတြင္ အခ်ိန္မေရြးလွဴဒါန္းမႈမ်ားကို ျပဳေနက်ျပီ။ သို႔ေသာ္ ေနရာေဒသတိုင္းတြင္ ေျပာမကုန္ေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိေသးသည္။(ဒါေတာင္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ကိစၥမ်ားအတြက္မပါေသး)

လိုေနသူသည္ အလွဴခံပုဂၢိဳလ္၊ ပိုေနသူသည္အလွဴရွင္ဟု သတ္မွတ္ၾကည့္မည္။ အလွဴရွင္မ်ားအတြက္ အလွဴခံမ်ားရွိေနသည္။ သို႔ေပမယ့္ အလွဴခံမ်ားစြာအတြက္ အလွဴရွင္အနည္းငယ္သာရွိသည္။ ဒါဆို ပိုေနသူသည္နည္း၍ လိုေနသူသည္မ်ားေနသည္ဟု သတ္မွတ္ႏိုင္ေပမည္။

ပရဟိတႏွင့္လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႕မ်ားေပၚလာတာအလြန္ေကာင္းသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုအဖြဲ႔မ်ား၏တက္စြမ္းသမွ်ျဖည့္စည္းေပးႏိုင္သမွ်ထက္ပိုမ်ား ေသာ အားနည္းသူမ်ားရွိေနသည္။ အားနည္းသူမ်ားေန၍လည္း ကူညီသူမ်ား မ်ားကိုလိုအပ္ျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ပရဟိတႏွင့္လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႕မ်ား မ်ားစြာေပၚေပါက္လာျခင္းသည္ လြန္စြာမွအားရေက်နပ္ဖြယ္ သာဓုေခၚစရာျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထုိအဖြဲ႕မ်ား မ်ားစြာေပၚေပါက္လာရျခင္း၏ အေျခခံအေၾကာင္းအရင္းကိုစစ္ၾကည့္လိုက္ေတာ့ … မိတ္ေဆြ သင္ဂုဏ္ယူႏိုင္မည္လား။            ။

 

Courage

About Courage

has written 49 post in this Website..

   Send article as PDF