ျပန္ဖြျပတာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး..အဘလည္း သံုးသပ္ၾကည့္တာပါ။

 

၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားဥပေဒအား ျပင္ဆင္ရန္ NLD ပါတီမွ အဆိုျပဳခဲ့ရာ ပယ္ခ်ခံခဲ့ရၿပီး ေနာက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အား ယင္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ အင္တာဗ်ဴးခဲ့ရာ ေဒၚစု မွ “၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ဥပေဒသည္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီသင့္တာေပါ့ရွင္ “ ဟု ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ဂ်ပန္ႏိုင္ ငံ ခရီးစဥ္၌လည္း ယင္းကဲ့သို႔ပင္ ထပ္မံေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

          ႏိုင္ငံတကာ၌ ၄င္းတို႕၏ ပထ၀ီႏိုင္ငံေရး သမိုင္းေၾကာင္းေနာက္ခံ အေျခအေနတို႔အေပၚ မူတည္၍ ႏိုင္ငံသားဥပေဒမ်ားကို ေရးဆြဲခဲ့ၾကပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အင္အားႀကီး တရုတ္ႏိုင္ငံ၊  အိႏၵိယ ႏိုင္ငံႏွင့္ လူဦးေရ  ေပါက္ကြဲမႈ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ( မြတ္စလင္ ) ႏိုင္ငံတို႔အၾကား တြင္ တည္ရွိေနေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္ပါသည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသည္ ရွမ္းျပည္နယ္ ခန္႕သာ က်ယ္၀န္း ေသာ္လည္း လူဦးေရ သန္းေပါင္း ၁၅၀ ခန္႔ ရွိၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံလူဦးေရထက္ ေျမာက္ျမားစြာ သာလြန္ေနပါသည္။ ၄င္း လူဦးေရ ေပါက္ကြဲမႈဒဏ္ကို အဓိက ခံေနရေသာ တုိင္းျပည္မွာ မိမိတို႕ ျမန္မာႏိုင္ငံ သာ ျဖစ္ေပသည္။ ေန႔စဥ္ မိနစ္တိုင္း၊ စကၠန္႕တိုင္း ဘဂၤါလီကုလားမ်ားသည္ မိမိတို႕ႏိုင္ငံအတြင္းသို႕ ကုန္းလမ္းမွလည္းေကာင္း၊ ေရလမ္းမွလည္းေကာင္း ခိုး၀င္လ်က္ရွိေနပါသည္။ အိႏၵိယႏိုင္ငံမွာမူ နယ္စပ္တစ္ေလ်ာက္ ၿခံစည္းရိုးခတ္ျခင္း၊ မိုင္းခင္းျခင္း၊ ပုဒ္မ ၁၄၄ ထုတ္၍ ပစ္ခတ္ျခင္းတို႕ျဖင့္ တားဆီးကာကြယ္လွ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ တရားမ၀င္ ခိုး၀င္လာသူမ်ားရန္မွ ကာကြယ္ရန္အတြက္ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ဥပေဒကို  ဥပေဒျဖင့္ ေဒါက္တာဘြဲ႔ရရွိခဲ့ေသာ သမၼတေဟာင္း ေဒါက္တာ ေမာင္ေမာင္မွ ဦးစီးေရးဆြဲခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဤဥပေဒအရ ခိုး၀င္လာသူ လင္မယားႏွစ္ဦး၏ ေျမးလက္ထက္ ေရာက္မွသာလွ်င္ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ လက္ခံမႈ ျပဳေပသည္။ ဤသို႕ျပဌာန္းထားရျခင္းမွာ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသကဲ့သို႔ တရားမ၀င္ တရုတ္လူမ်ိဳး မ်ား၊ ဘဂၤါလီမ်ား အဆမတန္ ၀င္ေရာက္လာမႈအား တားဆီးႏိုင္ရန္ ျဖစ္ေပသည္။

          အခ်ိဳ႕ေသာႏိုင္ငံမ်ား၌မူ ( ဥပမာ- ေနာ္ေ၀ႏိုင္ငံ) ၎တို႔၏ ႏုိင္ငံသားဥပေဒအရ ယင္းတို႔ နိုင္ငံသို႕  ခိုး၀င္လာသူ တစ္ဦးအေနျဖင့္ တစ္ဆက္တည္း ၇ ႏွစ္ ဆက္တိုက္ေနထိုင္ပါက ႏိုင္ငံသား အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳေပသည္။ ၄င္း၏ပတ္၀န္းက်င္ႏိုင္ငံမ်ားမွာ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀ေသာ ဥေရာပ ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ျခင္း၊ တရားမ၀င္ ခိုး၀င္ေရာက္ေနထိုင္မႈ နည္းပါးျခင္း စသည့္အေၾကာင္းအရာ တို႕ ေၾကာင့္သာလွ်င္ ထိုကဲ့သို႕ ျပဌာန္းႏိုင္ျခင္းျဖစ္ေပသည္။ အကယ္၍ ကၽြႏု္ပ္တို႕ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ပထ၀ီ အေနအထားျခင္း တူညီမည္ဆိုပါက၊ သို႕မဟုတ္ ေဘးပတ္၀န္းက်င္တြင္ ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္ ႏိုင္ငံကဲ့သို႔ လူဦးေရ ေပါက္ကြဲမႈ ျဖစ္ေနေသာ ႏိုင္ငံမ်ားရွိပါက ၎တို႕ျပဌာန္းထားေသာ ဥပေဒကို အခ်ိန္မဆုိင္း ျပင္ဆင္ၾကလိမ့္မည္ ျဖစ္ေပသည္။ ထို႔ျပင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏိုင္ငံကဲ့သို႕ ပထ၀ီအေနအထား ရွိေသာ အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ားတြင္လည္း သူတို႔၏ႏိုင္ငံသားဥပေဒကို ေသခ်ာစြာစနစ္တက် ျပဌာန္းထား ရွိၾကေပသည္။

          ထို႕ေၾကာင့္ ယခင္အစိုးရမ်ား၏ အေမွ်ာ္အျမင္ႀကီးစြာ မိမိတို႔ႏိုင္ငံ၏ ပထ၀ီ၀င္အေနအထားကို ေသခ်ာေလ့လာသံုးသပ္၍ ျပင္ဆင္ထားေသာ ဤဥပေဒကို ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီစြာ ျပင္ဆင္ရန္ မွတ္ခ်က္ ေပးေနေသာ ေဒၚေအာင္းဆန္းစုၾကည္အား အဘယ္ေၾကာင့္ ဤဥပေဒအား ျပင္ဆင္လိုေနျခင္းကိုု ေမးခြန္းထုတ္ရန္သာ ရွိေပသည္။

 

About Mr WorldWide

Mr WorldWide has written 99 post in this Website..

လက္ေထာက္ကထိက (Member of DASA)

   Send article as PDF