(က) လွဴမႈေရွးခါ၊ ၀မ္းေျမာက္ရာ၊ လွဴခါ စိတ္ၾကည္လင္ရမည္။
(ခ) လွဴျပီးေနာက္မွာ၊ ႏွစ္သက္ရာ၊ သံုးျဖာလွဴသူ အဂၤါမည္။
(ဂ) ရာဂေဒါသာ၊ ေမာဟပါ၊ ကင္းကြာ ကင္းရန္ က်င့္သံုးသည္။
(ဃ) အလွဴခံအဂၤါ၊ ဤသံုးျဖာ၊ မွတ္ပါ အဂၤုတ္ ေဖာ္ညႊန္းသည္။
(င) အဂၤါေျခာက္ဆူ၊ ျပည့္အလွဴ၊ က်ိဳးမူ မေရတြက္ႏိုင္ျပီ။
( အရွင္ေကာ၀ိဒဓဇ)
တနည္း-
အလွဴေပးသူ အဂၤါ-
၁။ မလွဴခင္မွာ၊ ၀မ္းသာတာ၊ ပုဗၺေစတနာ။
၂။ လွဴေနစဥ္မွာ၊ ၀မ္းသာတာ၊ မုဥၥေစတနာ။
၃။ လွဴျပီးေနာက္မွာ၊ ၀မ္းသာတာ၊ အပရေစတနာ။
အလွဴခံသူ အဂၤါ-
၁။ ရာဂကင္းျပန္၊ အလွဴခံ၊ အမွန္ျဖစ္ရမည္။
၂။ ေဒါသကင္းျပန္၊ အလွဴခံ၊ အမွန္ျဖစ္ရမည္။
၃။ ေမာဟကင္းျပန္၊ အလွဴခံ၊ အမွန္ျဖစ္ရမည္။
၁။ ရာဂကင္းရန္၊ ႀကိဳးစားျပန္၊ အမွန္ျဖစ္ရမည္။
၂။ ေဒါသကင္းရန္၊ ႀကိဳးစားျပန္၊ အမွန္ျဖစ္ရမည္။
၃။ ေမာဟကင္းရန္၊ ႀကိဳးစားျပန္၊ အမွန္ျဖစ္ရမည္။

About etone

etone has written 851 post in this Website..

Goooooooooooooooooood 4 nothing lady !!!