သံတြဲစည္ပင္သာယာမွလမ္းတစ္လမ္းကတၱရာထပ္ပိုးလႊာခင္းရာတြင္ လႏွင့္ခ်ီၾကာျမင့္စြာခင္းေနၾကျခင္း
သံတြဲစည္ပင္သာယာသည္ လမ္းကတၱရာထု ၄ လက္မတင္သည္ဆိုကာေငြက်ပ္
သိန္းေပါင္းမ်ားစြာ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွခ်ေပးထားေသာ္လည္း အမွန္တကယ္လုပ္ေဆာင္
ရာတြင္လမ္းမ်ားကို ေအာက္တြင္ေက်ာက္ခဲခင္းကာအေပၚတြင္ေက်ာက္စရစ္ခဲမ်ားတင္
ႀကိပ္ျပီးေနာက္ ကတၱရာပါသည္ဆိုယံူပါးပါေလးေလာင္းကာထိုေနာက္ေက်ာက္စရစ္
အေသးမ်ားထပ္ခ်ကာ ကတၱရာပါသည္ဆိုရံုေလာင္းကာသဲခင္းထားပါသည္။ဤသို ႕
လမ္းခင္းျခင္းသည္ခိုင္ခန္႕မွဳမရွိ ပါ၊အေပၚတြင္ကတၱရာထုအနည္းငယ္မွ်ပင္မတက္ပါ
ေခတၱသာခံေသာလမ္းခင္းနည္းမ်ားျဖင့္လမ္းခင္းနာမည္ယူကာလမ္းခင္းေနပါသည္။
ဤသို႕လမ္းခင္းရာတြင္ ေက်ာက္ႀကီးမ်ားကိုခြဲရာတြင္ လူတစ္ေယာက္ျဖင့္သာျပဳလုပ္
ေနပါသျဖင့္ အခ်ိန္မ်ားစြာၾကာျမင့္ျပီး လမ္းသြားလမ္းလာမ်ားမွာခက္ခဲစြာသြားလာေန
ရပါသည္။လမ္းခင္းေနသူမ်ားမွလည္း တစ္ရက္လုပ္ ႏွစ္ရက္သံုရက္နားျဖင့္အခ်ိန္ၾကာ
ျမင့္လွစြာလမ္းခင္းအလုပ္ျပေနၾကပါသည္။လမ္းႀကိတ္စက္မွလည္း တစ္ခုသာရွိျပီးထို
လမ္းၾကိတ္စက္ကိုလည္း စည္ပင္မွ ကိုယ္ထူကိုယ္ထလမ္းလုပ္သူမ်ားသို႕ၾကားေပါက္
ငွါးရမ္းထားျပီးစီးပြါးရွာေနပါသည္။လက္ရွိစည္ပင္မွလုပ္ကိုင္ေနေသာလမ္းခင္းရာတြင္
ကုန္က်ေငြမ်ားမွာ ေက်ာက္ႀကီးခြဲ တစ္က်င္းလွ်င္ ၃၅၀၀ ၊ေက်ာက္ႀကီးျဖန္႕ခင္း
၃၅၀၀၊ ကတၱရာေလာင္းသဲခင္း၊ ေက်ာက္စရစ္ခင္း ကတၱရာတစ္ပံုးတစ္ေသာင္းခြဲ
ေက်ာက္ၾကီးတစ္က်င္း 20000 အစရွိေသာသက္သာေသာေစ်းမ်ားသာကုန္က်
ျပီး၊ လမ္းကတၱရာေလာင္းလမ္းခင္းရန္စည္ပင္မွ အလြတ္ကန္ထရိုက္ဆိုသူၾကားပြဲစား
ေဆးရံုမွပြဲစား တင္ေအာင္ဆိုသူမွ လက္ကိုင္ဒုတ္ေမြးထားကာ ခိုင္းေစလုပ္ကိုင္ၾက
သည္ဟု႕သိရွိရပါသည္။ သို႕ပါ၍လမ္းတစ္လမ္းအားတစ္လၾကာေအာင္လမ္းပိတ္ ဆိုျပီးသင့္အတြက္လမ္းခင္းေနျခင္း၊ ေက်ာက္ႀကီးမ်ားခ်ထား သျဖင့္လူႀကီးကေလး
မ်ားေခ်ာ္လဲကြဲျပဲၾက၊ဆိုက္ကယ္၊ကားမ်ားလဲၾကကြဲၾကရပါသည္။ကတၱရာပံုးမ်ားကိုလည္း
အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာႀကိဳထားျခင္းေၾကာင့္ အနံဆိုးေညွာ္နံမ်ားထြက္ကာအမ်ားျပည္သူမ်ား
ေရာဂါတိုးၾကျပီးစိတ္ညစ္ညဴးၾကရပါသည္။ကတၱရာပံုးမ်ားကိုမနက္မွစျပီးမီးထိုးကာၾကိဳထားျပီးေလာင္လဲမေလာင္းဘဲေအးခဲသြားလိုက္ေနာက္ေနျပန္ႀကိဳလိုက္ျဖင့္အလုပ္မရွိအလုပ္ရွာကာေန႕တြက္ယူျပီးထင္တိုင္းၾကဲေနပါသည္။ အလုပ္သမားမ်ားမွာလည္းမနက္ (၁၀) နာရီ ဆိုနားလိုက္ခိုလိုက္၊ေနတ၀က္အလုပ္နားလိုက္၊ တစ္ရက္အလုပ္ဆင္း ၃ ရက္နားလိုက္အစရွိသျဖင့္လုပ္ခ်င္သလို႕လမ္းကိုပိတ္ထားျပီးျဖစ္သလို႕လုပ္ကိုင္ေနၾကပါသျဖင့္ ထိထိေရာက္ေရာက္အေရးယူေပးပါရန္တင္ျပအပ္ပါသည္။သင့္အတြက္လမ္းခင္း
သည္ ဆို ကာစည္ပင္အိပ္ထဲေရာက္ရန္အတြက္ ျဖစ္ကတတ္ဆန္းလမ္းခင္းျပီးလုပ္စား
ေနျခင္းအားထိထိ ေရာက္ေရာက္အေရးယူေပးပါရန္ တင္ျပ လိုက္ရပါသည္။

About Nu Than

Nu Than has written 12 post in this Website..