ဒိုခ်က္ကင္သည္ ဂ်ပန္စကားျဖစ္ျပီး မိႈႏွင့္ ေဒသခံအဏုဇီ၀ပိုးမ်ားေမြးျမဴျပီး သဘာ၀ေျမေဆြးျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။

ျပဳလုပ္နည္း ပထမအဆင့္မွာ-

၁။ သစ္ရြက္၊ ၀ါးရြက္ေအာက္မွ ေဆြးေျမ့ေနေသာေျမေဆြးမ်ားကို အေပၚယံ ၄၊ ၅လက္မခန္႔ ေဂၚျဖင့္ ျပည္ေတာင္း ၁၀ေတာင္းခန္႔ယူပါ။ (အထူးသျဖင့္ ၀ါးရြက္ေအာက္ကေျမေဆြး ဆိုလွ်င္ ပိုေကာင္းသည္။ ၀ါးရြက္သည္ အင္မတန္မာသျဖင့္ ၀ါးရြက္ကိုေတာင္ ေဆြးေအာင္ ျပဳလုပ္ႏုိင္ေသာ အဏုဇီ၀သည္ အျခားအရာမ်ားကိုလည္း လြယ္လင့္တကူ ေဆြးေျမ့ေစသည္။) မိုးေရမတိုက္စားေစရန္ ကုန္းျမင့္ျမင့္တြင္ ျပဳလုပ္ရန္လိုသည္။

၂။ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ ၾကံသကာအညဳိ၊ သို႔မဟုတ္ ထန္းလ်က္အညဳိၾကမ္း ၆၀က်ပ္သားခန္႔ကို အရည္ပ်စ္ပ်စ္ၾကဳိကာ အေအးခံထားျပီး ေရ ၄ဂါလံျဖင့္ေရာေမႊထားပါ။

၃။ ထို႔ေနာက္ဖြဲႏု (၀ါးရြက္ေျမးေဆြး၏ ၅ပံု ၁ပံု) (၂ေတာင္း)ခန္႔ကို ၀ါးရြက္ေဆြးေအာက္ကေျမေဆြးႏွင့္ ေရာျပီး ၾကံသကာရည္အေရာကို မနည္းလြန္းမမ်ားလြန္း လက္ျဖင့္ဆုပ္လံုး၍ရရံု သမေအာင္ေမႊလိုက္ ေရေရာလိုက္ လုပ္ပါ။

ထိုသို႔ သကာရည္ေရာရာတြင္ စိုထိုင္းဆ ၆၀%ခန္႔ရွိရမည္။ စိုထိုင္းဆ ၆၀%ဆိုသည္မွာ ၎အေရာကို လက္ျဖင့္ဆုပ္ၾကည့္လွ်င္ အလံုးျဖစ္ျပီး လက္ညိဳးျဖင့္ ဖိလိုက္လွ်င္ ကြဲသြားေသာ အေနအထားျဖစ္ရမည္။

(ေရနည္းလွ်င္ အလံုးမျဖစ္ပါ။ ေရမ်ားလွ်င္ လက္ညိဳးျဖင့္ဖိလွ်င္ မကြဲပါ။ ေရနည္းလွ်င္ အဏုဇီ၀ပိုးေပါက္ပြားႏႈန္းေႏွးျပီး ေရမ်ားပါကလည္း ပုပ္ျပီး လံုး၀မျဖစ္ေတာ့ေပ။ ထိုေၾကာင့္ ေရစိုထိုင္းဆသည္ အလြန္အေရးၾကီးေပသည္။)

၄။ ထို႔ေနာက္ ၀ါးရြက္ (သို႔မဟုတ္) ငွက္ေပ်ာရြက္ကို အေပၚမွအုပ္ကာ မိုးကာကို အပံု၏ အနဲဆံုး ၂ေပအကြာမွ ထပ္အုပ္ေပး ရမည္။ မိုးကာအတြင္းေလ၀င္ေလထြက္ေကာင္းေစရမည္။

၄ရက္အၾကာ ငွက္ေပ်ာရြက္မ်ားလွန္ၾကည့္ပါက အေပၚယံမွာ မိႈမ်ားတက္ေန၍ ေဖြးေနျပီး လက္ႏႈိက္ၾကည့္လွ်င္ ပူေႏြးေနကာ အနံ႕မွာခ်ိဳအီ ေမႊးေနေပလိမ့္မည္။ ထိုသို႔ျဖစ္ေနပါက အလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ ဒိုခ်က္ကင္ကို ရျပီျဖစ္၍ အိတ္အသန္႔ထဲ ထည့္ကာ ေျခာက္ေသြ႕ေသာေနရာတြင္ထားပါ။
မွတ္ခ်က္- ျမန္ျမန္ေဆြးျပီး အဏုဇီ၀မႈိမ်ားမ်ားပြားေစခ်င္လွ်င္ ဖြဲႏုကို ၀ါးရြက္ေျမေဆြးႏွင့္ ဆတူနီးပါးေရာစပ္ႏိုင္သည္။ ထို႔နည္းတူ သကာရည္ကိုလည္း ျပစ္ျပစ္ေရာစပ္ႏိုင္သည္။

ေနေရာင္ျခည္တိုက္ရိုက္က်ေသာေနရာ၊ ပိုးသတ္ေဆး၊ အက္ဆစ္၊ ဒီဇယ္မ်ား ဖိတ္စင္ထားေသာေနရာ၊ လတ္တေလာ မီးေလာင္ထားေသာေနရာတို႔ကို ေရွာင္က်ဥ္ရမည္။

 

ဒုတိယအဆင့္မွာ-

ေျမၾသဇာပံု၏ အသင့္ေလ်ာ္ဆံုးအရြယ္အစားမွာ အလ်ား ၅ေပ၊ အနံ ၅ေပ၊ အျမင့္ ၃ေပျဖစ္သည္။ ေျမၾသဇာပံုျပဳလုပ္မည့္ ေျမျပင္၅ေပပတ္လည္ အနားေလးဖက္၏ အတြင္းဘက္တြင္ ၁ေပခဲြစီခ်န္ကာ အလ်ား ၅ေပခန္႔ရွိေသာ ၀ါးလံုး အနဲဆံုး ၄လံုးကို အဆစ္မ်ား အေပါက္ေဖာက္ကာ ေဘးမွ ၆လက္မအကြာအေ၀းတိုင္းမွာ ေလ၀င္ေပါက္မ်ား ဘယ္ညာေဖာက္ျပီး အျပင္သို႔ ေစာင္းေထာင္ကာ ေျမစိုက္ထားရမည္။ အပံုအတြင္ ေလ၀ေလထြက္ေကာင္းေစရန္ရည္ရြယ္သည္။

၁။ စပါးခံြ (သို႔မဟုတ္) ဖြဲျပာ (သို႔မဟုတ္) လႊစာမႈန္႔မ်ားကို ၄ေပပတ္လည္၊ ထု ၂ လက္မခန္႔ ေျမေပၚတြင္ျဖန္႔ခင္းပါ။ မိုးေရမတိုက္စားေစရန္ ကုန္းျမင့္ျမင့္တြင္ ျပဳလုပ္ရန္လိုသည္။ ထိုအေပၚမွ ဒိုခ်က္ကင္ပထမအဆင့္ကို အေပၚယံအႏွံ႔ျဖန္႔ကာ ျဖဴးေပးပါ။

၂။ ထို႔ေနာက္ ႏြားေခ်း (သို႔မဟုတ္) ၾကက္ေခ်း (သို႔မဟုတ္) ၀က္ေခ်း ကို ထု ၃ လက္မခန္႔ အေပၚမွထပ္ခင္းပါ။ ထိုအေပၚမွ ဒိုခ်က္ကင္ပထမအဆင့္ကို အေပၚယံအႏွံ႔ျဖန္႔ကာ ျဖဴးေပးပါ။

၄။ ၎ေနာက္ ေကာက္ရုိး (သို႔မဟုတ္) ျမက္ေျခာက္ (သို႔မဟုတ္) ေျပာင္းဖူးရိုး တခုခုကို ထု ၂ လက္မခန္႔ အေပၚမွထပ္ခင္းပါ။ ထိုအေပၚမွ ဒိုခ်က္ကင္ပထမအဆင့္ကို အေပၚယံအႏွံ႔ျဖန္႔ကာ ျဖဴးေပးပါ။

၅။ ထပ္၍ အစိမ္းေရာင္ပါေသာသီးႏွံစြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို ထု ၂လက္မခန္႔ အေပၚမွ ထပ္ခင္းပါ။ ထိုအေပၚမွ ဒိုခ်က္ကင္ပထမအဆင့္ကို အေပၚယံအႏွံ႔ျဖန္႔ကာ ျဖဴးေပးပါ။

၆။ ၎တို႔အေပၚမွ ၀ါးရြက္ေျမေဆြးကို ၂လက္မနီးပါး ထပ္ခင္းပါ။ ထိုအေပၚမွ ဒိုခ်က္ကင္ပထမအဆင့္ကို အေပၚယံအႏွံ႔ျဖန္႔ကာ ျဖဴးေပးပါ။

၅။ အထက္မွ အခ်က္၆ခ်က္ျပဳလုပ္ရာမွရရွိေသာ အလႊာ ၁လႊာလွ်င္ အျမင့္ ၁ေပနီးပါးရွိ၍ ထိုကဲ့သို႔ အလႊာေပါင္း ၃လႊာ၊ ၄လႊာခန္႔ ျပဳလုပ္ေပးပါ။ ေႏြရာသီတြင္ အရိပ္ထဲတြင္ျပဳလုပ္ရမည္။ အထပ္မွ အလႊာတလႊာခ်င္းစီ၏ အထပ္တထပ္စီတိုင္းမွာ သကာရည္က်ဲက်ဲကို အစိုဓာတ္ကေလးရွိေနေစရံု ျဖန္ေပးျခင္းျဖင့္ အဏုဇီ၀ပိုးမ်ား ေပါက္ဖြားႏႈန္းပိုျမန္သည္။

၆။ ေနာက္ဆံုးအထပ္အေပၚမွာ ေကာက္ရိုးျဖင့္ ဖံုအုပ္ေစျပီး အေပၚမွ မိုးကာကို အပံု၏ အနဲဆံုး ၂ေပအကြာမွ ထပ္အုပ္ေပး ရမည္။ မိုးကာအတြင္းေလ၀င္ေလထြက္ေကာင္းေစရမည္။

၇။ ထိုေျမၾသဇာအပံုသည္လည္း ၃၊ ၄ရက္ၾကာလွ်င္ ပူေႏြးလာျပီး ၃ပတ္ၾကာလွ်င္ ျပန္ေအးသြားမည္။ ထိုအခါ အပံုကို အထက္ေအာက္ ေဘးအဖက္ဖက္ကို သမေအာင္ျပန္လွန္ေပးရမည္။ ျပန္လွန္ျပီး ၃၊ ၄ရက္ၾကာလွ်င္ ျပန္ပူလာျပီး ၂ပတ္ၾကာလွ်င္ ျပန္ေအးသြားမည္။ ေနာက္တခါ ျပန္လွန္ေပးရမည္။ အပံုလွန္ေလွာတိုင္း ေရအနည္းငယ္ျဖန္းေပးရန္လိုသည္။

၈။ ထိုကဲ့သို႔ ၂ပတ္ ၄ၾကိမ္ထားျပီး ၾကားတြင္ ၃ ၾကိမ္လွန္ေလွာေပးျပီး ဒုတိယအဆင့္ကို စလုပ္သည္မွ သီတင္းပတ္ ၈ပတ္၊ ခန္႔ၾကာလွ်င္ ဒိုခ်က္ကင္ျပန္႔ႏွ႔ံသြားျပီျဖစ္သည္။ အပင္အရြယ္ အမ်ဳိးအစားေပၚမူတည္၍ အပင္ေျခပတ္လည္ ႏို႔ဆီဗူး ၃ ၊၄ဗူးခန္႔ ျဖန္းေပးရံုျဖင့္ ေျမဆီအတြင္း ေလ၀င္ေလထြက္၊ ေရ၀င္ေရထြက္ေကာင္းေစျခင္း၊ အပင္အတြက္အက်ဳိးျပဳေစေသာ အဏုဇီ၀ပိုးမ်ား ေပါမ်ားေစျခင္း စေသာ ေကာင္းက်ဳိးမ်ားကို ရရိွေစပါသည္။ တျခားသီးႏွံမ်ားအတြက္ ေျမတဧကလွ်ွင္ ဒိုခ်က္ကင္ ေျမၾသဇာ (၅ေပပတ္လည္ အျမင့္၃ေပ) အပံု ၄ပံုထည့္ႏိုင္လွ်င္ေကာင္းသည္။

 

ဒိုခ်က္ကင္ သဘာ၀ေျမၾသဇာ၏ ေကာင္းက်ဳိးမ်ား

၁။ မိမိသဘာ၀၀န္းက်င္ရွိ သဘာ၀ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ရသျဖင့္ ေငြေၾကးသက္သာ ထိေရာက္မႈရွိျခင္း။

၂။ သဘာ၀အေလွ်ာက္ အပင္မ်ားလြယ္လင့္တကူ စားသံုးႏိုင္ေသာ အာဟာရဓာတ္ပံုစံကို တိုက္ရိုက္ေပးႏိုင္စြမ္းရွိျခင္း။

၃။ ေလရႈအဏုဇီ၀ပိုးမ်ား၊ ေလမဲ့အဏုဇီ၀ပိုးမ်ားႏွင့္ ပရုိတိုဇိုး၀ါး၊ နီမတုတ္စေသာ သတၱ၀ါတို႔ ေျမၾကီးအတြင္း ဟန္ခ်က္ညီညီ လႈပ္ရွားႏိုင္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္စြမ္းရွိျခင္း။

၄။ ေဒသခံအဏုဇီ၀ပိုးမ်ားကိုပင္ စြမ္အားျမွင့္ ေမြးျမဴထားျခင္းျဖစ္သျဖင့္ ေဒသရွိ နဂိုရွိအဏုဇီ၀မ်ားႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္ေအာင္ ေနႏိုင္ျခင္း၊ ထိုမွတဆင့္ ၎ရွိ ေျမဆီလႊာအတြင္း အာဟာရဓာတ္ ေကာင္းမြန္ေစျခင္း။ ေရာဂါဒဏ္၊ ရာသီဥတု ဆိုရြားမႈဒဏ္၊ ေရငတ္ဒဏ္ (မိုးေခါင္ေရရွားဒဏ္)၊ စသည္တို႔ ခံႏိုင္ရည္ရွိျခင္း။

၅။ အပင္အတြက္ အဓိကလိုအပ္ေသာ အာဟာရဓာတ္မ်ားသာမက အနဲလိုဓာတ္မ်ားအျပင္ သဘာ၀ ၾသဂဲနစ္ပစၥည္းမ်ားစြာ ပါ၀င္ေသာေၾကာင့္ စိုက္ပ်ဳဳိးသူ၊ စားသံုးသူ၊ သံုးစဲြသူတို႔ကို ေဘးဥပါဒ္မျဖစ္ေစသည့္အျပင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီညြတ္ေစျခင္း။

About Wai Aung Chan Myo

Wai Aung Chan Myo has written 53 post in this Website..

Now, I plant agarwood in Thanlyin and also Meiktilar. There are more than hundred thousands of agarwood (saplings). But grow nearly 2000 plant in Thanlyin and Meiktilar.