Iron Dome ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးစနစ္သည္ လူဦးေရထူထပ္ေသာေဒသတစ္ခုသို့ ဦးတည္က် ေရာက္လာေနသည့္ တာတိုပစ္ဒံုးပ်ံမ်ားႏႇင့္ အကြာအေ၀း ၄ ကီလိုမီတာမႇ ၇၀ ကီလိုမီတာအတြင္းမႇ ပစ္ခတ္လိုက္ ေသာ ရန္သူ႕အေျမာက္ဆံမ်ားအား ၾကားျဖတ္တုိက္ခိုက္ေရးႏႇင့္ ပစ္ခ်ဖ်က္ဆီးႏိုင္ေရးဒီဇိုင္းေရးဆြဲထားေသာ ေရြ႕လ်ားေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးစနစ္တစ္ခုျဖစ္သည္။
Iron Dome စနစ္အား Rafael Adveanced Defenese System မႇ သုေတသန ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အစၥေရး ႏိုင္ငံ၏ ေတာင္ဘက္ႏႇင့္ေျမာက္ဘက္နယ္စပ္မ်ားရႇိ လူဦးေရထူထပ္ေသာေဒသမ်ားသို့ ၿခိမ္းေျခာက္ပ်ံသန္းလာ ေသာ ဒံုးပ်ံမ်ားကိုကာကြယ္ေပးမည့္ ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးစနစ္တစ္ခုအျဖစ္ တီထြင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၁ ခုႏႇစ္၊မတ္လ ၂၇ ရက္ေန့တြင္ Iron Dome စနစ္အား ပထမဦးဆံုး တရား၀င္ေၾကျငာခဲ့သည္။ ၂၀၁၁ ခုႏႇစ္၊ဧၿပီလ ၇ ရက္ေန့တြင္ ဂါဇာေဒသမႇပစ္ခတ္လုိက္သည့္ Grad ဒံုးပ်ံတစ္ခုအား ပထမဆံုးအႀကိမ္ေအာင္ျမင္ စြာၾကားျဖတ္ဟန့္တားႏိုင္ခဲ့သည္။ ေဂ်႐ုဆလင္၏အဆိုအရ ၄င္းစနစ္အေနျဖင့္ အစၥေရးႏိုင္ငံ၏ လူဦးေရထူထပ္ ေသာေဒသမ်ားသို့ ဂါဇာေဒသမႇပစ္ခတ္လုိက္သည့္ ဒံုးပ်ံမ်ား၏ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကိုပစ္ခ်ႏိုင္ခဲ့ကာ ၂၀၁၂ ခုႏႇစ္ ႏို၀င္ဘာလအထိ ဒံုးပ်ံအစင္းေရ ၄၀၀ ထက္မနည္းၾကားျဖတ္ဟန့္တားႏုိင္ခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

00

Iron Dome စနစ္တြင္ အစိတ္အပိုင္း သုံးခုပါ၀င္သည္။ ေရဒါေထာက္လႇမ္းျခင္းႏႇင့္ ေရဒါတပ္ဆင္ျခင္း အပိုင္း (Detection and Radar Installation) ၊ တုိက္ပြဲခန့္ခြဲမႈႏႇင့္ လက္နက္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးအပိုင္း (Battle Managememt and Wapons Control-BMC)  ႏႇင့္ ဒံုးက်ည္ပစ္ခတ္သည့္အဖြဲ႕တို့ျဖစ္သည္။ ၄င္းေရဒါစနစ္ သည္ ဆန့္က်င္ဘက္ဒံုးက်ည္မ်ားႏႇင့္အေျမာက္ဆံမ်ားအား ရန္သူမႇပစ္လႊတ္လိုက္သည့္အခါ ေထာက္လႇမ္းရႇာေဖြေပးသည္။ တုိက္ပြဲခန့္ခြဲမႈႏႇင့္လက္နက္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးအပိုင္း (BMC) မွာမူ Iron Drome

ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ ေရးစနစ္တစ္ခုလံုး၏ ဦးေႏႇာက္ျဖစ္ၿပီး ယင္းအပိုင္းအေနျဖင့္ ရန္သူ႕ဒံုးက်ည္၏ လမ္းေၾကာင္းႏႇင့္ ၄င္းက်ေရာက္ ေပါက္ကြဲမည္ဟု ခန့္မႇန္းရသည့္ေနရာအားတြက္ခ်က္ေပးသည္။ ထို BMC အေနျဖင့္ ပစ္မႇတ္အေျမာက္အျမား အားေျခရာခံျခင္းႏႇင့္ တန္ျပန္ပစ္ခတ္ျခင္းတို့ကို တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း လုပ္ေဆာင္ ႏိုင္စြမ္းရႇိေပသည္။
လူမေနသည့္ကြင္းျပင္တစ္ခုကဲ့သို့ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈနည္းပါးမည့္ေဒသတစ္ခုသို့ ဒံုးပ်ံတစ္စင္းဦးတည္၀င္ ေရာက္လာပါက Iron Dome စနစ္သည္ ထုိဒံုးပ်ံအားလႊတ္ေပးလုိက္သည္။ သို့ေသာ္ လူဦးေရထူထပ္သည့္ ေဒသတစ္ခုကဲ့သို့ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈမ်ားမည့္ ပစ္မႇတ္တစ္ခုသို့ရန္သူ႕ဒံုးပ်ံဦးတည္ပ်ံသန္းလာပါကမ Iron Dome  အေနျဖင့္ Tamir ဒံုးက်ည္တစ္စင္းအားပစ္လႊတ္၍ ၄င္းရန္သူ႕ဒံုးပ်ံကို ဟန့္တားဖ်က္ဆီးသည္။ ယင္း  Iron Dome  စနစ္မႇာ ရန္သူ႕ဒံုးပ်ံ၏ပ်ံသန္းလာရာလမ္းေၾကာင္းတစ္ေလ်ာက္ ၾကားျဖတ္တိုက္ခိုက္ရန္ အေကာင္းဆံုး ေနရာႏႇင့္ ရန္သူ႕ဒံုးပ်ံအပ်က္အစီးမ်ား လူဦးေရထူထပ္သည္ေနရာမ်ားသို့ က်ေရာက္မူမႇ ေရႇာင္ရႇားႏိုင္ရန္လည္း တြက္ခ်က္ႏိုင္ေပသည္။  Iron Dome အေနျဖင့္ လ်င္ျမန္သည့္ အရႇိန္ႏႈန္းျဖင့္ ၀င္ေရာက္လာေသာ ရန္သူ႕ဒံုးပ်ံ မ်ားကို ၄င္းတို့၏ပ်ံသန္းမႈလမ္းေၾကာင္းကို တြက္ခ်က္မႈၿပီးစီးသည္ႏႇင့္ ပစ္လႊတ္ရန္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို အခ်ိန္စကၠန့္ အနည္းငယ္အတြင္းခ်မႇတ္ႏိုင္သည္။
Tamir ၾကားျဖတ္ဒံုးက်ည္တစ္စင္း၏တန္ဖိုးမႇာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄ ေသာင္းခန့္ရႇိၿပီး ယင္းဒံုးက်ည္ မ်ားအေနျဖင့္ ေန့ညမေရြး၊ ရာသီဥတုမေရြး ပစ္ခတ္ႏိုင္စြမ္းရႇိသည္။ ၄င္းတုိ့၏ပ်ံသန္းမႈအား ေျမျပင္ရႇိ BMC ေရဒါစနစ္ျဖင့္ ပဲ့ထိန္းလမ္းညႊန္ေပးကာ ပ်ံသန္းမႈလမ္းေၾကာင္းကို ထိန္းသိမ္းေပးသည္။ Tamir ၾကားျဖတ္ဒံုးက်ည္ သည္ ၀င္ေရာက္လာေသာ ရန္သူ႕ဒံုးပ်ံ၊သို့မဟုတ္ အေျမာက္ဆံ ပစ္မႇတ္ႏႇင့္ နီးကပ္လာေသာအခါ ဒံုးက်ည္တြင္ ပါရႇိသည့္ ၄င္း၏ကိုယ္ပိုင္ေရဒါအကူအညီျဖင့္ ပစ္မႇတ္ႏႇင့္နီးကပ္ႏိုင္သမ် နီးကပ္ေအာင္ပ်ံသန္းသည္။ ထို့ေနာက္ ထိပ္ဖူးတြင္ သယ္ေဆာင္လာသည့္ ေပါက္ကြဲပစၥည္းမ်ားအား ေပါက္ကြဲေစကာ ၀င္ေရာက္လာသည့္ ပစ္မႇတ္ကို ပ်က္စီးေစသည္။

Irom Dome ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးစနစ္ကို လိုအပ္ပါက ထရပ္ကားတစ္စီးျဖင့္ပင္ ေရြ႕ေျပာင္း ႏိုင္ၿပီး အမ်ားအားျဖင့္ ေရဒါတပ္ဖြဲ႕တစ္ခုမႇ ဒံုးလႊတ္စင္သံုးခုအား ထိန္းခ်ဳပ္ေလ့ရႇိသည္။ ဒံုးလႊတ္စင္တစ္ခုစီ၌ ဒံုးက်ည္အေရအတြက္ ၂၀ စီပါ၀င္သည္။ ဒံုးလႊတ္စင္မ်ားအား အတူတကြအုပ္စုဖြဲ႕၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ က်ယ္ျပန့္ေသာေနရာေဒသတစ္ခုအား ကာကြယ္ရန္အတြက္ ျဖန့္ခြဲ၍ေသာ္လည္းေကာင္း ေနရာခ်ထားႏိုင္သည္။ အမ်ားအားျဖင့္ Iron Dome စနစ္တစ္ခုအား အခ်င္း၀က္ ၇၀ ကီလိုမီတာရႇိ ေဒသတစ္ခုအား ကာကြယ္ရန္ အသံုးျပဳေလ့ရႇိေပသည္။

Source: http://www.allmilitaryweapons.com/2012/11/iron-dome-air-defense-system.html

 

About Mr WorldWide

Mr WorldWide has written 99 post in this Website..

လက္ေထာက္ကထိက (Member of DASA)

   Send article as PDF