က်ေနာ္ တရုတ္ႏိုင္ငံက ထုတ္လုပ္ေနတဲ့ Rare Earth လို႔ေခၚတဲ့ ေျမရွားသတၱဳအေၾကာင္းေလး အခန္းဆက္ေလးအေနနဲ႕တင္ျပခ်င္ပါတယ္။ ဒီစာတမ္းေလးက အင္တာနက္မွာလည္း ရွာေဖြဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။ တရုတ္ႏိုင္ငံက ေျမရွားသတၱဳထုတ္လုပ္ရာမွာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို ထိခိုက္ေစတယ္လို႕ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္းက ေျပာဆိုေနတာေၾကာင့္ တရုတ္ႏုိင္ငံက ဒီစာတမ္းေလးကို ထုတ္ျပန္ခဲ့တာပါ။

ေျမရွားသတၱဳဆိုတာဘာလဲ..ဘာအတြက္အသံုးမ်ားလဲ…သူတို႕ႏိုင္ငံမွာ ဘယ္လိုေတြလုပ္ေနလဲဆိုတာ ဗဟုသုတအလို႕ဌာ စာတမ္းတစ္ေစာင္လံုးအား အဂၤလိပ္မွ ျမန္မာလို ျပန္ေပးလိုက္ပါသည္။

နိဒါန္း

ေျမရႇားသတၲဳမ်ားသည္အေရးႀကီးေသာ ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးၿမဲမဟုတ္ေသာ သဘာ၀အရင္းအျမစ္ျဖစ္ၿပီး ၄င္းတို့အား စီးပြားေရးႏႇင့္လူမႈေရးဆိုင္ရာ နယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ က်ယ္ျပန့္စြာအသံုးျပဳၾကပါသည္။  တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ေျမရႇားသတၲဳအရင္းအျမစ္မ်ား ေပၚမ်ားေသာႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ၁၉၅၀ ခုႏႇစ္မႇစ၍ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ေျမရႇားသတၲဳထုတ္လုပ္ေရးစက္မႈလုပ္ငန္းသည္ ထူးျခားတိုးတက္မႈမ်ားရႇိလာခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရႇိရ ပါသည္။ ႏႇစ္အတန္ၾကာႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ခဲ့ရၿပီးေနာက္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ကမၻာ့အႀကီးဆံုး ေျမရႇားသတၲဳထုတ္ လုပ္သူ၊ သံုးစဲြသူ၊ တင္ပို့သူျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။
ေျမရႇားသတၲဳထုတ္ယူသံုးစဲြျခင္းေၾကာင့္ လူသားမ်ားအား အက်ိဳးရႇိေစသကဲ့သို့ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ အေပၚ ႐ိုက္ခက္သည့္ျပႆနာမ်ားလဲ ႀကံဳေတြ႕လာရပါသည္။ ေျမရႇားသတၲဳမ်ား ထုတ္ယူသံုးစဲြရာတြင္ ခ်င့္ခ်ိန္သံုးစဲြ ႏိုင္ေရးႏႇင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အား ထိေရာက္စြာကာကြယ္ေပးေရးသည္ ကမၻာႀကီးအတြက္ ေယဘုယ်စိန္ေခၚမႈ တစ္ရပ္ျဖစ္လာရပါသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ သတၲဳတူးေဖာ္ေရး၊ ထုတ္လုပ္ေရးႏႇင့္ ေျမရႇားသတၲဳထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ားအား ျပည္ပတင္ပို႕ေရးတို့ႏႇင့္ပတ္သက္၍ က်ယ္ျပန့္စြာခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့သည့္အျပင္ ေရရႇည္တည္တန့္ၿပီး လူ႕က်န္းမာေရးကို မထိခိုက္ႏိုင္ေသာ တိုးတက္သည့္စက္မႈလုပ္ငန္းအျဖစ္ ေဆာင္က်ဥ္းေပးႏိုင္ရန္အတြက္ အရင္းအျမစ္ႏႇင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရး ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကိုလည္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ အားေပးေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။
ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ စီးပြားေရးဖြံၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏႇင့္အတူ ေျမရႇားသတၲဳထုတ္လုပ္ေရးအခန္းက႑တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာႏႇင့္ က်ယ္က်ယ္ျပန့္ျပန့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရႇိပါသည္။ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို အစဥ္အၿမဲလိုက္နာလ်က္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ တစ္ကမၻာလံုးသို့ ေျမရႇားသတၲဳကုန္ပစၥည္း အေျမာက္အျမားကို တင္ပို႕ေပးခဲ့ပါသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံကုန္သြယ္ေရးအဖဲြ႕အစည္း၏ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ဤစက္မႈလုပ္ငန္းအား သိပၸံနည္းက်ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈမ်ားကို တိုးျမင့္လုပ္ေဆာင္သြားပါမည္။ ထို႕အျပင္ ေျမရႇားသတၲဳထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားအား ကမၻာ့ေစ်းကြက္သို့ တင္ပို႕ျခင္းျဖင့္ တိုးတက္ႂကြယ္၀ေသာ ကမၻာ့စီးပြားေရးအသြင္ျဖစ္ေပၚလာရန္အတြက္လည္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ယခုအခါႏိုင္ငံအမ်ားစုမႇ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ေျမရႇားသတၲဳထုတ္လုပ္ေရးႏႇင့္ ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္ပူပန္ေန လ်က္ရႇိၿပီး အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားလည္း ထြက္ေပၚေနခဲ့ပါသည္။

(၁)

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ေျမရႇားသတၲဳထုတ္လုပ္ျခင္း၏လက္ရႇိအေျခအေန
ေျမရႇားသတၲဳမ်ားတြင္ ျဒပ္စင္ ၁၇ မ်ိဳးပါ၀င္ၿပီး ၄င္းတို့မႇာ- Lanthanum(La),Cerium(Ce),Praseodymium(Pr),Neodymium(Nd),Promethium(Pm),Samarium(Sm),Europium(Eu),Gadolinium(Gd),Terbuium(Tb),Dysprosium(Dy),Holminum(Ho),Ebium(Er),Thulium(Tm),Ytterbium(Yb) ႏွင့္ Lutecium(Lu)တို့ျဖစ္ပါသည္။ ေျမရႇားသတၲဳတို့၏အက္တမ္အေလးခ်ိန္ ႏႇင့္႐ူပ၊ဓာတုဆိုင္ရာဂုဏ္သတၲိမ်ားေၾကာင့္ အေပ့ါစား၊ အလယ္အလတ္ႏႇင့္ အေလးစားသတၲဳဟူ၍ သံုးမ်ိဳးခဲြျခားႏိုင္ပါသည္။ ေဖာ္ျပၿပီးခဲ့ေသာ ျဒပ္စင္မ်ားအနက္ ပထမ ငါးမ်ိဳးမႇာ အေပ့ါစားျဖစ္ၿပီး က်န္ျဒပ္စင္မ်ားမႇာ အလယ္အလတ္၊သို့မဟုတ္ အေလးစားမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းတို့၏ ထူးျခားေသာ ႐ူပ၊ဓာတုဂုဏ္သတၲိမ်ားေၾကာင့္ ေျမရႇားသတၲဳမ်ားသည္ ေခတ္မႇီစက္မႈလုပ္ငန္းတြင္ မရႇိမျဖစ္ အသံုး၀င္လာခဲ့ၿပီး စြမ္းအင္အသစ္မ်ား ရႇာေဖြေရး၊ ပစၥည္းအသစ္မ်ားထုတ္လုပ္ေရး၊ စြမ္းအင္ထိန္းသိမ္းေရးႏႇင့္ ပတ္၀န္းက်င္ကာကြယ္ေရး၊ ေလေၾကာင္း၊ အာကာသႏႇင့္ အီလက္ထေရာနစ္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ က်ယ္ျပန့္စြာ အသံုးျပဳလာခဲ့ပါသည္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္ ေျမရႇားသတၲဳအရင္းအျမစ္မ်ား ေပါမ်ားေသာႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး တစ္ကမၻာလံုး၏ ၂၃ ရာခိုင္ႏႈန္း ခန့္ရႇိပါသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ေျမရႇားသတၲဳမ်ားအား ေအာက္ပါအခ်က္ အလက္မ်ားအရ သိရႇိႏိုင္ပါသည္။
ေျမရႇားသတၲဳအရင္းအျမစ္အမ်ိဳးအစားမ်ားမႇာ ကဲြျပားျခားနားမႈမ်ား ရႇိပါသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ Bastnaesit/Manozite/Fergusbaite  အပါအ၀င္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ေျမရႇားသတၲဳမ်ား ရႇိပါသည္။ ၄င္းတို့ထဲတြင္ အိုင္ယြန္းအသြင္ရႇိေသာ Iron-absorption အလယ္အလတ္ႏႇင့္ အေလးစားေျမရႇားသတၲဳသိုက္မ်ားသည္ ကမၻာ ေပၚတြင္ အေရးႀကီးေသာအခန္းက႑မႇ ပါ၀င္ေနပါသည္။
ေပ့ါပါးေသာ ေျမရႇားသတၲဳမ်ား၏ ေရဒီယိုသတိၲႂကြမႈေၾကာင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အတြက္ ႀကီးမားေသာ ျပႆနာတစ္ခု ျဖစ္ေပၚလာရပါသည္။ ေပါ့ပါးေသာေျမရႇားသတၲဳသိုက္ အမ်ားစုကို တူးေဖာ္ႏိုင္ ေသာ္လည္း သိုရီယမ္ ႏႇင့္အျခားေရဒီယိုသတၲိသတၲဳႂကြျဒပ္စင္မ်ားအား ကိုင္တြယ္ရန္ ခက္ခဲေသာေၾကာင့္ ၄င္းတို့အား တူးေဖာ္စဥ္၊ အရည္က်ိဳစဥ္ႏႇင့္ ခဲြျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္းျပဳလုပ္စဥ္တို့တြင္ လူႏႇင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္မထိ ခိုက္ေစရန္ သတိႀကီးမားစြာထားၿပီး ေဆာင္ရြက္ရပါသည္။
၁၉၇၀ ေနာက္ပိုင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏႇင့္ ပြင့္လင္းလာေသာ မူ၀ါဒမ်ားေၾကာင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ ေျမရႇားသတၲဳစက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားသည္ လ်င္ျမန္စြာ တိုးတက္လာခဲ့ပါသည္။ သတၲဳတူးေဖာ္ျခင္း၊ အရည္က်ိဳျခင္းႏႇင့္ နည္းပညာအသံုးခ်ျခင္းတို့ႏႇင့္ ပတ္သက္ေသာ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား ထူးထူးျခားျခား တိုးတက္လာခဲ့ၿပီး စက္မႈလုပ္ငန္းႀကီးတစ္ခုအေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ တိုင္းျပည္၏ စီးပြားေရးႏႇင့္ လူမႈေရးတို့အား တိုးတက္ေစႏိုင္မည့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ျပည့္မႇီေစခဲ့ပါသည္။

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္….

 

About Mr WorldWide

Mr WorldWide has written 99 post in this Website..

လက္ေထာက္ကထိက (Member of DASA)

   Send article as PDF