Google Wave ဟူေသာ စကားလံုးက အင္တာနက္သံုးသူမ်ားအတြက္ အေတြးမွားဖြယ္ၿဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ Google Wave ႐ဲ႕
႐ည္႐ြယ္ခ်က္နဲ႕ အႏွစ္သာ႐က ႐ိုး႐ွင္းပါတယ္။ သင့္႐ဲ႔ကိုယ္ေ႐းဖိုင္ကို သိမ္းခြင့္ၿပဳတယ္။ အျခားသူမ်ားသို႕ ေ၀ငွၿဖန္႕ခ်ိႏိုင္တယ္။ ေဆြးေႏြးႏုိင္တယ္။

စကားေတြေၿပာႏုိင္တယ္။ ဒီအတြက္ user ေတြ အမ်ားၾကီး သံုးႏုိင္ဖို႕ စီစဥ္ထားပါတယ္။ ၎တို႕႐ဲ႕ document ေတြကို media editor သံုးျပီး

ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ေပးပါတယ္။ ပံုေတြ၊ ဗီဒီယိုေတြအပါအဝင္ျဖစ္ပါတယ္။ မည္သည့္ဆက္သြယ္မႈမ်ဳိးကိုမဆို wave ႐ဲ႕ document

အစိတ္အပိုင္းနဲ႕ စကားေၿပာဆိုေဆြးေႏြးဖို႕ Google က ဖန္တီးတည္ေဆာက္ထားပါတယ္။
Google Wave က လက္႐ွိအားၿဖင့္ beta အဆင့္သာ႐ွိပါေသးတယ္။ စမ္းသပ္သံုးဖို႕ သီးျခါးဖိတ္ေခၚသံုးသူမ်ားအတြက္သာ ၿဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ Internet Explorer နဲ႔ အဆင္ေျပခ်င္မွ ေျပပါလိမ့္မယ္။ ဘာပဲျဖစ္ၿဖစ္ wave.google.com သို႕ ၀င္ျပီး စမ္းသပ္ၾကည့္ႏုိင္ပါတယ္။ အခု

Google ကိုသံုးဖို႕ အျမည္းေလးေတြ ေ႐းေပးလိုက္ပါတယ္။
(၁) လက္႐ွိအားၿဖင့္ Google Wave ကို သံုးဖို႕ ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြ ႐ွိေနပါဦးမယ္။ ဒါကလည္း IE ကဲ့သို႕ web browser ေတြနဲ႕ အျပည့္အဝ

မသံုးႏုိင္ေသးလို႕ပါ။ Google Wave ကို Safari, Firefox, Google chrome တို႕နဲ႕ တဲြဖက္သံုးဖို႕ ဒီဇိုင္းထုတ္ထားပါတယ္။ သင့္အေနနဲ႕ IE နဲ႕ပဲ

သံုးခ်င္တယ္ဆို႐င္ Google Chrome Frame plugin (code.google.com/chrome) ကို အ႐င္တင္႐ပါတယ္။ ၎သည္ IE ႐ဲ႕

လုပ္ေဆာင္ပံုကို အစားထိုးသြားမွာပါ။ အဲဒီ Browser မွာ အမွန္မေပၚခဲ့႐င္ေတာ့ သီးခံ႐ပါလိမ့္မယ္။
(၂) Google Wave ကို စဖြင့္တာနဲ႔ ဘာမွ အဆက္အသြယ္ မ႐ွိေသးတဲ့အတြက္ သင့္အတြက္ box မွာ ႐ွင္းေနပါလိမ့္မယ္။ သင့္အေနနဲ႕

ဖိတ္ေခၚသူတစ္ဦးဦးထံ ဆက္သြယ္လိုက္ပါ။ တည္ေဆာက္ထားၿပီးတဲ့ wave စာ႐င္းေပၚလာပါလိမ့္မယ္။ သင့္ထံကေန အျခားသူမ်ားထံ

ပို႕လႊတ္႐မယ့္စာ႐င္းလည္း အလယ္ကြက္မွ ႐ွိေနပါမယ္။ Wave တစ္ခုခ်င္းကို ကလစ္လုပ္ၿပီး ညာဘက္အကြက္မွာ ၾကိဳတင္ (preview)

ၾကည့္ႏုိင္ပါတယ္။ ဘယ္ဘက္အကြက္(pane) ထဲက menu မွာ Navigation bar ႐ွိပါတယ္။ ၎သည္ ပါဝင္အသံုးျပဳၾကတဲ့ waves

အားလံုး႐ဲ႕ေန႐ာနဲ႕ ထိန္းသိမ္းစီမံဖို႕႐ာ သင့္ကို ကူညီမွာပါ။ တစ္နည္းအားၿဖင့္ အဆက္အသြယ္ၿပဳဖို႕႐ာ ေန႐ာလည္း ၿဖစ္ပါတယ္။
(၃) လက္႐ွိ beta-testing အဆင့္မွာ အသံုးၿပဳသူ အေ႐အတြက္ကို ကန္႕သတ္ထားပါတယ္။ သင့္အေနနဲ႕ စမ္းသပ္ခ်င္႐င္ screen

ေအာက္ေျခက plus(+) ခလုတ္ကို ကလစ္လုပ္ျပီး သင့္အမည္နဲ႕ အီးေမလ္းလိပ္စာကို ႐ိုက္ထည့္ပါ။ Wave account တစ္ခု႐႐ွိမွာျဖစ္ျပီး ၎ကို

စာ႐င္းမွာ ၿပေပးထားပါလိမ့္မယ္။ ေနာက္ Manage Contacts ကို ကလစ္လုပ္ျပီး My Contacts list မွာ သင္ ဆက္သြယ္ပူးေပါင္းလိုတဲ့

ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ေပါင္းထည့္ေပးပါ။ သူတို႕လည္း wave ဖိတ္ေခၚစာ႐င္းမွာ သင့္ကို ေတြ႔ပါလိမ့္မယ္။ Wave တိုင္းမွာ text, images, video, audio

စသည္ ဖိုင္မ်ား ပါဝင္ႏုိင္ပါတယ္။ အေျခခံ format option မ်ားကိုလည္း ႐ႏုိင္ပါတယ္။
(၄) Wave တစ္ခု တည္ေဆာက္ရန္ အလယ္ Inbox ထဲက New Wave ခလုတ္ကို ကလစ္လုပ္ပါ။ Rich media editor က သင့္ messages

ေတြ ႐ိုက္ထည့္ႏုိင္ေအာင္ ဗီဒီယို၊ အသံဖိုင္၊ ပံုေတြနဲ႕ gadgets အမ်ဳိးမ်ဳိး ထည့္ႏုိင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးပါလိမ့္မယ္။ Editor ေပၚက Actions

bar  ထဲမွာ ႐ွိတဲ့ icons အမ်ဳိးမ်ဳိးကို အသံုးျပဳျပီး format ေတြ ႐ႏိုင္ပါတယ္။ ပံု၊ ဗီဒီယို သို႕မဟုတ္ အသံဖိုင္တစ္ခုခုကို ထည့္ဖို႕႐ာ ပူးတဲြပါ  icon

ကို ကလစ္လုပ္ပါ။ သေကၤတအားၿဖင့္ စာ႐ြက္ညႇပ္တဲ့ paper clip ပံု icon ျဖစ္ပါတယ္။ ဖိုင္ကို သင့္ wave ထဲသို႕ drag-and drop နည္းနဲ႕

ထည့္လိုက္႐ံုသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဆို႐င္ သင္႐ဲ႕ wave ကို ဖလွယ္ဖို႕၊ share လုပ္ဖို႕ အဆင္သင့္ျဖစ္ပါျပီ။ Done ခလုတ္ကို ကလစ္လုပ္လိုက္ပါ။
(၅) Wave သည္ တစ္ေန႐ာ သို႕မဟုတ္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးထံသို႕ ဖလွယ္ေပးပို႕ႏိုင္ရန္ ဒီဇိုင္းထုတ္ထားၿခင္း ၿဖစ္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ လုပ္ငန္းစဥ္မွာ

ပါ၀င္မယ့္သူမ်ား စာ႐င္းလိုအပ္ပါမယ္။ Add participants(link) အထက္က အေပါင္းလကၡဏာ(plus buttom) ခလုတ္ကို ကလစ္လုပ္ပါ။

ထို႕ေနာက္ သင့္နဲ႕ message မ်ားကို ဖလွယ္အသံုးျပဳမယ့္ user မ်ား သို႕မဟုတ္ အုပ္စုကို ေ႐ြးခ်ယ္ပါ။ သင္သည္ message ကို ႐ိုက္ေနစဥ္မွာပဲ

သင္ ေ႐ြးခ်ယ္ထားသူတို႕႐ဲ႕ inbox မွာ message ႐ွိေၾကာင္း ျပပါလိမ့္မယ္။ ျပီးတာနဲ႔ သူတို႕ ဖြင့္ၾကည့္ႏိုင္ပါျပီ။
Wave တြင္ wavelet သို႕မဟုတ္ blips ဆိုျပီး ထပ္မံခဲြထားႏုိင္ပါတယ္။
(၆) သင့္အေနနဲ႕ wave မ်ားကို လမ္းညႊန္ဖို႕႐ာ ဘယ္ဘက္ menu ထဲက ALL ကို ကလစ္လုပ္ပါ။ သင့္ကုိယ္ပိုင္ wave အတြက္ By Me ကို

ေ႐ြးခ်ယ္ပါ။ သို႕မဟုတ္ Navigation menu ႐ဲ႕ ေအာက္ေျခက search function ကို အသံုးျပဳပါ။ Wave တိုင္း႐ဲ႕ ထိပ္ဖက္မွာ Play back

ခလုတ္တစ္ခု႐ွိပါတယ္။
အခ်ဳိ႕ေသာ စိတ္ၾကိဳက္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ Beta version မွာ မပါေသးပါ။ ဒါေပမယ့္ waves ထဲသို႕

plug-in နဲ႕ ထည့္လိုက္႐ံုသာ ၿဖစ္ပါတယ္။

ref: computer journal

manawphyulay

About manawphyulay

manawphyu lay has written 937 post in this Website..

I like Design. I am writing blog. http://www.manawphyulay.blogspot.com အေကာင္းဆုံးၾကည့္မွန္ဆိုတာ မိတ္ေဟာင္းေဆြေဟာင္းတစ္ေယာက္ပါပဲ။