ေ၇ြးေကာက္ပြဲ (သို့မဟုတ္) အၾကြင္းမဲ့အာဏာ၇ွင္စနစ္ဆီသို့ (အပိုင္း ၅)

(ယခင္အပိုင္းမ်ားကိုသ၇ုပ္ၿပဇယားမ်ားၿဖင့္ ဘယ္ဘက္ menu ၇ွိ “2010 Election”  section တြင္သြားေ၇ာက္ၾကည့္၇ွုေ၀ဖန္ႏိုင္ပါသည္။)

ေ၇ြးေကာက္ပြဲ၀င္မည့္ပါတီမ်ားအေနအထား

အဓိကပါတီၿဖစ္သည့္ NLD ပါတီကေ၇ြးေကာက္ပြဲကိုသပိတ္ေမွာက္ၿပီးသည့္ေနာက္ယေန့အထိမွတ္ပံုတင္ခြင့္ၿပဳ ေသာပါတီအေ၇အတြက္ (၄၀)ေက်ာ္ခန္၇ွိပါၿပီ။ ၾကံ့/ဖြံ့ပါတီမွလြဲ၍က်န္ပါတီမ်ား၇ံပံုေငြ၇၇ွိေ၇း၊ စည္း၇ံုးေ၇း၊ အမတ္၇၇ွိေ၇း မွအစမ်ားစြာေသာအက်ပ္အတည္းမ်ားႏွင့္၇င္ဆိုင္ေန၇ပါသည္။ ၾကံ့/ဖြံ့ပါတီကအကန့္အသတ္ မ၇ွိေၿခလွမ္းသြက္ေနသေလာက္ က်န္ပါတီမ်ားကအခ်င္းခ်င္းမူ၀ါဒၿပိဳင္ၿခင္း၊ အေ၇းမပါေသာ သာမာန္ကိစၥမ်ား ႏွင့္သာလံုး ပမ္းေန၇င္းအခ်ိန္ကုန္ေနပါသည္။ ပါတီဦးေဆာင္သူမ်ားကိုမီဒီယာမ်ားကေမးၿမန္းေသာ္လည္းတိတိ က်က် လုပ္ငန္းစဥ္မၿပႏိုင္ေသးပါ။ ေအာင္ႏိုင္ေ၇းကားေမွ်ာိလင့္ဘြယ္မ၇ွိ။ NLD ပါတီ၀င္မ်ား၏လူထုၾကား ၀င္ေ၇ာက္ စည္း၇ံုးႏိုင္မွုအတိုင္းအတာတခုအထိၿမင္၇ေသာ္လည္းအမ်ားအားၿဖင့္ၿမင္၇ေသာလွုပ္၇ွား မွုမွာလူမွုေ၇းလွုပ္၇ွားမွုမ်ားသာၿဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ- နာဂစ္မုန္တိုင္းကူညီေပးမွု၊ အဖမ္းဆီးခံမိသားစုမ်ား ထံကူညီေထာက္ပံ့မွုႏွင့္ေဆး၀ါး ကုသေ၇း၊ ဘာသာေ၇းကိစၥမ်ားအတြက္စီစဥ္ေဆာင္၇ြက္မွုမ်ားကိုသာ ေတြ့ႏိုင္ပါသည္။ စစ္အစိုး၇ ကလည္းလံုး၀လွုပ္၇ွား၍မ၇ေအာင္ ၿပင္းၿပင္းထန္ထန္ႏွိပ္ကြပ္ကန္ု့သတ္မွုမ်ား ကိုၿပဳလုပ္ထားသည္။ ႏိုင္ေ၇းအဖြဲ့ အစည္းတ၇ပ္၏လွုပ္၇ွားမွုမ်ိဳး မၿပဳလုပ္ႏိုင္ေအာင္ဖိႏွိပ္ထားပါသည္။ ၀မ္းနဲဘြယ္ေကာင္းသည္မွာေခါင္းေဆာင္ ပိုင္းတြင္၇ွိေသာႏိုင္ငံေ၇းပါတီ (အထူးသၿဖင့္ NLD) ၏ေခါင္းေဆာင္မွုအ၇ည္အေသြးကားအလြန္အားနဲ ေနၿခင္းပင္။ ႏွစ္မ်ားစြာကဖိစီးခံခဲ့၇ေသာ အေၾကာက္တ၇ားက၎တို့ကိုလွုပ္၇ွားလိုစိတ္၇ွိေအာင္ေစ့ေဆာ္ေပး ႏိုင္ေသာအေၿခအေနကိုမေတြ့၇ပါ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ဦးတင္ဦး၊ ဥိး၀င္းတင္စေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားမွလြဲ၍က်န္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏အ၇ည္အေသြး မ်ားကအေၾကာက္တ၇ားမ်ားကဖံုးလြွမ္းေနသည္ကိုထင္၇ွားစြာေတြ့၇သည္။ ပြဲမ၀င္ခင္ကပင္အားတက္စ၇ာ စည္း၇ံုး ေ၇းေအာင္ၿမင္မွုဆို၍လံုး၀ မေတြ့၇ပါ။

နယ္စပ္အစြန္အဖ်ားက်ေသာေဒသမ်ားမွတိုင္း၇င္းသားပါတီမ်ားအေနၿဖင့္အမတ္ေန၇ာ၇ႏိုင္စ၇ာ၇ွိပါသည္။ သို့ေသာ္ယင္းပါတီမ်ားမွာလည္းစစ္အစိုး၇ႏွင့္အလြမ္းသင့္ၿပီးစီးပြားေ၇းအ၇အၿပန္အလွန္အက်ိဳးၿပဳေသာစီးပြား ေ၇းလုပ္ငန္း၇ွင္မ်ားသာလ်င္ၿဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေ၇းအစဥ္အလာ၇ွိေသာ၊ယခင္ႏိုင္ငံေ၇းေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း မ်ား၏သားသမီးအသိုင္းအ၀န္းႏွင့္ဆက္စပ္သူတို့ကား ေအာင္ၿမင္၇န္လမ္းမၿမင္၇ယံုမက၊ ေ၇ြးေကာက္ပြဲၿပီး သည္ႏွင့္ပုဒ္မမ်ိဳးစံုတပ္၍အေ၇းယူခံ၇ဘြယ္၇ွိပါသည္။ မိေအးႏွစ္ခါနာသည့္အၿဖစ္မ်ိဳးၾကံု၇ဘြယ္၇ွိပါသည္။ (၂၀၀၈) ဖြဲံသည္းပံုအေၿခခံဥပေဒ၏သ၇ုပ္ကိုသိလ်က္ႏွင့္ “ဒီတိုင္းေဘးထိုင္ေနမည့္အစားစစ္အစိုး၇လြတ္ေတာ္ ထဲ၀င္ၿပီးတေၿဖးေၿဖးၿခင္းေၿပာင္းယူမည္”ဟူေသာအေတြးကိုဘယ္နည္းဘယ္ပံုေတြႏွင့္ယင္းပါတီတို့ကေတြး ၾကသည္မသိပါ။ ေ၇ြးေကာက္ပြဲနီးေလစစ္အစိုး၇၏သ၇ုပ္မွန္ကိုသိ၇ေလ၊”ေ၇ြးေကာက္ပြဲ၀င္မိတာ မွားမိေလခ်င္း”ဟုတခ်ိဳ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားကခုမွၿမင္လာၾကပါသည္။ အခ်ိဳ့ကလဲအေၿပာၾကီးစြာၿဖင့္ ေလွ်ာက္မိသည့္အတူတူ “မထူးဇတ္ကိုခင္းေနၾက၇သည္”။ မီဒီယာမ်ားကေမးေသာေမးခြန္းမ်ားကို ဟန္ေဆာင္ေ၇ွာင္လဲြေၿဖေန၇သည့္ဘ၀ေ၇ာက္ေနေပၿပီ။ လူထုကပင္ယင္းပါတီမ်ားထက္အၿမင္မွန္ ၇ွိၿပီးၾကိဳသိေနသည္။ “မိမိစစ္အစိုး၇အာဏာတ၇ား၀င္ေ၇းႏွင့္အ၇ွည္တည္တံ့ေ၇းမွတပါး အၿခား၇ည္၇ြယ္ခ်က္မ၇ွိတဲ့ဒီေ၇ြးေကာက္ပြဲကို၀င္ၿပိဳင္ဘို့စီစဥ္တာမဟာအမွားဘဲ” ဟုဆိုၾကသည္။ စစ္ဘက္မွautomatic ၿဖစ္လာမည့္အမတ္မ်ား (ၿပည္ေထာင္စုအဆင့္ႏွင့္ၿပည္နယ္တိုင္းေဒသၾကီး)တို့မွအပ၊ က်န္ခ၇ိုင္ႏွင့္ၿမိဳ့နယ္၊၇ပ္ကြက္ေက်း၇ြာအဆင့္တို့တြင္၀င္ေ၇ာက္အေ၇ြးခံမည့္ ၾကံ့/ဖြံ့ ပါတီ၀င္မ်ားကား အခက္အခဲအနည္းငယ္ၾကံု၇ဖြယ္၇ွိပါသည္၊ ယခုအခါကားယင္းပါတီ၀င္မ်ားကသာမာန္လူထု ထက္ႏွာတဖ်ားသာ ေသာအခြင့္အေ၇းေငြေၾကးတို့ကိုသံုးလ်က္လူထုကိုေခ်ာ့၍တမ်ိဳး၊ခ်ိမ္းေၿခာက္၍တဖံုမဲဆြယ္ေနၾကခ်ိန္ၿဖစ္သည္။ လူထုၾကားတြင္ “မင္းတို့ဘယ္လိုမဲေတြေပးေပးငါတို့ဘဲနိုင္မွာပါကြာ” ဟူေသာ၀ါဒၿဖန့္လံုးေတြမိုးမွြန္ေနေလာက္ ပါၿပီ။ မဲဆႏၵ၇ွင္စာ၇င္းေကာက္သလိုလို၊ မဲစာ၇င္းၿပဳစုသလိုလိုပံုမွား၇ိုက္၍၎တို့အတြက္ေထာက္ခံမဲမ်ား အသင့္ထဲ့ၿပီးေလာက္ၿပီၿဖစ္ပါသည္။ လူထုကလည္း “မထူးပါဘူးကြာ” ဟူေသာဘ၀မ်ိဳးႏွင့္ေ၇ြးေကာက္ပြဲ ၾကီးၿပီးသြားမွာၿမင္ေယာင္မိပါသည္။  စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားကယင္းတို့အတြက္၇ံုပံုေငြႏွင့္အခြင့္အေ၇းအနဲငယ္တို့ကို ေထာက္ပံ့ေပးထားသည္မွအပလွည့္၍ ပင္မၾကည့္ပါ။ ယခုအခါကားယခင္တိုင္း၊ခ၇ိုင္ႏွင့္ၿမိဳ့နယ္၇ပ္ေက်းအဆင့္ တို့တြင္ၾကံ့ဖြံ့ အတြင္းေ၇းမွူးအဆင့္၇ွိသူတို့ဗ်ာ မ်ားခ်ိန္ဆိုကမွားအံ့မထင္ပါ။

About maungmoenyo

ေမာင္မိုးညိဳ has written 57 post in this Website..