“မမူးေလာက္ပါဘူးေနာ္´´

 

ေနရာကိုေျပာရရင္ေတာ့ အရက္၊ ဘီယာ ႏွင့္ အကင္စံုေရာင္းတဲ့ ဆိုင္တစ္ခုမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဆိုင္အျပင္ဘက္ ေျမကြက္လပ္မွာ ခင္းထားတဲ့စားပဲြက တစ္ေယာက္သည္ အတြင္းမွာထိုင္ျပီး လူႏွစ္ေယာက္ စားေသာက္ေနတဲ့ စားပဲြတစ္ခုထံကို ေလွ်ာက္သြားျပီးအနီးနားေရာက္ေတာ့ ရပ္လိုက္ကာ

“ေဟ့ေကာင့္ မင္း ဘာ၀င္ေျပာသြားတာလဲ အဲဒီကိစၥ ငါ မင္းကို ရွင္းမယ္´´

အဲဒီမွာဘဲ ခုနထိုင္ေနတဲ့ ႏွစ္ေယာက္ထဲက တစ္ေယာက္ကထရပ္လိုက္ျပီး

“ေနာင္ႀကီး လာထိုင္ပါအံုး ေအးေဆးထိုင္ျပီးေျပာႀကတာေပါ့´´ လို႕ဆိုကာ ထိုင္ဖို႔ခံုတစ္လံုးကို အလိုက္သင့္ ေနရာခ်ေပးလိုက္ေတာ့ ခုနေျပာေနတဲ့ သူက ၀င္ထိုင္လိုက္တယ္ အဲဒီမွာဘဲ ခုနထိုင္ခိုင္းတဲ့ သူကဆက္ျပီး

“ေနပါအံုး ေနာင္ႀကီး ကၽြန္ေတာ့္မိတ္ေဆြက ဘာေျပာသြားလို႕လဲ ေျပာပါအံုးဗ်´´

“ဒီလိုကြာ ငါက တစ္ရာ ႏွစ္ရာ သံုးရာ ေလးရာ အဲလိုေရတြက္ျပီးေတာ့ ေျခာက္ရာလို႕ ငါ့ နဲ႔အတူ ေသာက္ေန တဲ့ ေဘာ္ဒါကို ေျပာလိုက္တယ္ အဲဒါကို ခင္ဗ်မိတ္ေဆြက ေျမပဲျပဳတ္ထြက္၀ယ္ရင္း ေလးရာျပီးေတာ့ ငါးရာ ျဖစ္ရမွာ ေျခာက္ရာဟုတ္ဘူးလို႕ ဆရာလာလုပ္သြားတာ အဲဒါရွင္းမလို႕´´

“ေနာင္ႀကီးကလဲ ဟုတ္တယ္ေလ တစ္ရာ ႏွစ္ရာ သံုးရာ ေလးရာ ျပီးရင္ ငါးရာ ေပါ့´´

“မဟုတ္ဘူး တစ္ရာ ႏွစ္ရာ သံုးရာ ေလးရာ ျပီးရင္ ေျခာက္ရာ ဗ် ခင္ဗ်တို႕ ဘာသိလို႕လဲ ခင္ဗ်တို႕နဲ႔ အဲဒီကိစၥ အခု ရွင္းမွျဖစ္မွာ´´

“ေနာင္ႀကီးက ရွင္းခ်င္တယ္ဆိုလည္း ေအးေဆးရွင္းရတာေပါ့ ေနပါအံုး ျဖစ္တာက ဘယ္လို´´

“ဒီလိုကြာ ငါက တစ္ရာ ႏွစ္ရာ သံုးရာ ေလးရာ အဲလိုေရတြက္ျပီးေတာ့ ေျခာက္ရာလို႕ ငါ့ နဲ႔အတူ ေသာက္ေန တဲ့ ေဘာ္ဒါကို ေျပာလိုက္တယ္ အဲဒါကို ခင္ဗ်မိတ္ေဆြက ေျမပဲျပဳတ္ထြက္၀ယ္ရင္း ေလးရာျပီးေတာ့ ငါးရာ ျဖစ္ရမွာ ေျခာက္ရာဟုတ္ဘူးလို႕ ဆရာလာလုပ္သြားတာ အဲဒါရွင္းမလို႕´´

“ေနာင္ႀကီးကလဲ ဟုတ္တယ္ေလ တစ္ရာ ႏွစ္ရာ သံုးရာ ေလးရာ ျပီးရင္ ငါးရာ ေပါ့´´

“မဟုတ္ဘူး တစ္ရာ ႏွစ္ရာ သံုးရာ ေလးရာ ျပီးရင္ ေျခာက္ရာ ဗ် ခင္ဗ်တို႕ ဘာသိလို႕လဲ ခင္ဗ်တို႕နဲ႔ အဲဒီကိစၥ အခု ရွင္းမွျဖစ္မွာ´´

“ေနာင္ႀကီးက ရွင္းခ်င္တယ္ဆိုလည္း ေအးေဆးရွင္းရတာေပါ့ ေနပါအံုး ျဖစ္တာက ဘယ္လို´´

“ဒီလိုကြာ ငါက တစ္ရာ ႏွစ္ရာ သံုးရာ ေလးရာ အဲလိုေရတြက္ျပီးေတာ့ ေျခာက္ရာလို႕ ငါ့ နဲ႔အတူ ေသာက္ေန တဲ့ ေဘာ္ဒါကို ေျပာလိုက္တယ္ အဲဒါကို ခင္ဗ်မိတ္ေဆြက ေျမပဲျပဳတ္ထြက္၀ယ္ရင္း ေလးရာျပီးေတာ့ ငါးရာ ျဖစ္ရမွာ ေျခာက္ရာဟုတ္ဘူးလို႕ ဆရာလာလုပ္သြားတာ အဲဒါရွင္းမလို႕´´

“ေနာင္ႀကီးကလဲ ဟုတ္တယ္ေလ တစ္ရာ ႏွစ္ရာ သံုးရာ ေလးရာ ျပီးရင္ ငါးရာ ေပါ့´´

“မဟုတ္ဘူး တစ္ရာ ႏွစ္ရာ သံုးရာ ေလးရာ ျပီးရင္ ေျခာက္ရာ ဗ် ခင္ဗ်တို႕ ဘာသိလို႕လဲ ခင္ဗ်တို႕နဲ႔ အဲဒီကိစၥ အခု ရွင္းမွျဖစ္မွာ´´

“ေနာင္ႀကီးက ရွင္းခ်င္တယ္ဆိုလည္း ေအးေဆးရွင္းရတာေပါ့ ေနပါအံုး ျဖစ္တာက ဘယ္လို´´

“ဒီလိုကြာ ငါက တစ္ရာ ႏွစ္ရာ သံုးရာ ေလးရာ အဲလိုေရတြက္ျပီးေတာ့ ေျခာက္ရာလို႕ ငါ့ နဲ႔အတူ ေသာက္ေန တဲ့ ေဘာ္ဒါကို ေျပာလိုက္တယ္ အဲဒါကို ခင္ဗ်မိတ္ေဆြက ေျမပဲျပဳတ္ထြက္၀ယ္ရင္း ေလးရာျပီးေတာ့ ငါးရာ ျဖစ္ရမွာ ေျခာက္ရာဟုတ္ဘူးလို႕ ဆရာလာလုပ္သြားတာ အဲဒါရွင္းမလို႕´´

“ေနာင္ႀကီးကလဲ ဟုတ္တယ္ေလ တစ္ရာ ႏွစ္ရာ သံုးရာ ေလးရာ ျပီးရင္ ငါးရာ ေပါ့´´

“မဟုတ္ဘူး တစ္ရာ ႏွစ္ရာ သံုးရာ ေလးရာ ျပီးရင္ ေျခာက္ရာ ဗ် ခင္ဗ်တို႕ ဘာသိလို႕လဲ ခင္ဗ်တို႕နဲ႔ အဲဒီကိစၥ အခု ရွင္းမွျဖစ္မွာ´´

“ေနာင္ႀကီးက ရွင္းခ်င္တယ္ဆိုလည္း ေအးေဆးရွင္းရတာေပါ့ ေနပါအံုး ျဖစ္တာက ဘယ္လို´´

“ဒီလိုကြာ ငါက တစ္ရာ ႏွစ္ရာ သံုးရာ ေလးရာ အဲလိုေရတြက္ျပီးေတာ့ ေျခာက္ရာလို႕ ငါ့ နဲ႔အတူ ေသာက္ေန တဲ့ ေဘာ္ဒါကို ေျပာလိုက္တယ္ အဲဒါကို ခင္ဗ်မိတ္ေဆြက ေျမပဲျပဳတ္ထြက္၀ယ္ရင္း ေလးရာျပီးေတာ့ ငါးရာ ျဖစ္ရမွာ ေျခာက္ရာဟုတ္ဘူးလို႕ ဆရာလာလုပ္သြားတာ အဲဒါရွင္းမလို႕´´

“ေနာင္ႀကီးကလဲ ဟုတ္တယ္ေလ တစ္ရာ ႏွစ္ရာ သံုးရာ ေလးရာ ျပီးရင္ ငါးရာ ေပါ့´´

“မဟုတ္ဘူး တစ္ရာ ႏွစ္ရာ သံုးရာ ေလးရာ ျပီးရင္ ေျခာက္ရာ ဗ် ခင္ဗ်တို႕ ဘာသိလို႕လဲ ခင္ဗ်တို႕နဲ႔ အဲဒီကိစၥ အခု ရွင္းမွျဖစ္မွာ´´

အဲဒီေတာ့မွ ခုနျငိမ္ျပီးနားေထာင္ေနတဲ့ ေလးရာျပီး ငါးရာလို႕ ေျပာသြားတဲ့သူက ၀င္ျပီးေတာ့

“မိတ္ေဆြတို႕ကလည္း ရွင္းခန္းကို မေရာက္ေတာ့ဘူး ကၽြန္ေတာ္က တစ္ရာ ႏွစ္ရာ သံုးရာ ေလးရာ ငါးရာ ေျခာက္ရာ ခုႏွစ္ရာ ရွစ္ရာ စသည္ျဖင့္ သီအိုရီအရ အဲလိုဘဲ ေရတြက္ႀကလို႕ ေလးရာ ျပီးရင္ ငါးရာ လို႕ေျပာတာ ေနာင္ႀကီးက ေလးရာျပီး ေျခာက္ရာ ဘာလို႕ေရတြက္တာလဲ ဆိုပါအံုး´´

“အဲဒါကို ရွင္းမလို႕ဘဲေလ ငါက မနက္အိမ္ကထြက္ေတာ့ အိမ္နားက ကြမ္းယာဆိုင္မွာ ကြမ္းတစ္ရာဖိုး ၀ယ္တယ္၊ ျပီးေတာ့ အလုပ္ကို ဆိုင္ကယ္ေမာင္းသြားရင္း လမ္းမွာစားသြားေတာ့ ကြမ္းကကုန္သြားလို႕ အလုပ္ ေရာက္ေတာ့ ေနာက္တစ္ရာဖိုး၀ယ္တယ္ ျပီးေတာ့ ေန႕လည္ထမင္းစားနားေတာ့ ေနာက္တစ္ရာဖိုး၀ယ္တယ္၊ အဲ ညေန လဘက္ရည္ေသာက္နားေတာ့ တစ္ရားဖိုးထပ္၀ယ္တယ္ ျပီးေတာ့ အလုပ္ဆင္းေဘာ္ဒါေတြနဲ႔ ဘီယာ ဆိုင္၀င္မွာမို႕ ႏွစ္ရာဖိုး၀ယ္တယ္ အဲဒီ ဒီေန႔ကြမ္းဖိုးကို ငါ့ ေဘာ္ဒါကို တြက္ျပေတာ့ တစ္ရာ ႏွစ္ရာ သံုးရာ ေလးရာ ျပီးေတာ့ကြမ္းႏွစ္ရာဖိုး၀ယ္တာမို႕ ေျခာက္ရာ ဆိုျပီး ေရတြက္တာေျပာတာေလ အဲဒါေႀကာင့္ ငါတြက္တာမမွားဘူးလို႕ မင္းတို႕ကိုရွင္းခ်င္တာ´´

“ေႀသာ္ ဂလိုကိုး´´

သူတို႕ေတြအျပန္အလွန္ေျပာတာကို နားေထာင္ကာႀကည့္ေနတဲ့ ကၽြန္ေတာ္ေတာ့ ေသာက္လက္စ ဘီယာ ေတာင္ထပ္ေသာက္ စရာမလိုေအာင္ အေတာ္ကိုခ်ာလပတ္ရမ္း မူးသြားတာဘဲဗ်ာ။ စာဖတ္သူတို႕ကေတာ့ မမူးေလာက္ပါဘူးေနာ္။

 

 

ခင္ခ။

( ေတြ႔ႀကံဳလာရ ဘံုဘ၀မွာျဖင့္ …………. )

ခင္ခ

About ခင္ခ

ခင္ ခ has written 458 post in this Website..